zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Úřady vyzývají ke třídění odpadu, ale samy nejdou příkladem

06.02.2004
Odpady
Úřady vyzývají ke třídění odpadu, ale samy nejdou příkladem

PRAHA – Pražské úřady vyzývají prostřednictvím nejrůznějších kampaní občany k tomu, aby třídili odpad a přispěli tak k větší recyklaci a zlepšení životního prostředí. Samy úřady se ale svými radami neřídí. Většina pražských úřadů odpad netřídí. Vyplynulo to z průzkumu kampaně Arniky Šetrné papírování.

„Zdánlivě samozřejmá věc – třídění odpadů a sběr starého papíru – není samozřejmá pro většinu pražských radnic. Třídění odpadu se příliš neřeší na českých ministerstvech (s výjimkou MŽP), úřadech městských částí Prahy a dokonce ani na magistrátu hlavního města. Ekologický provoz úřadů je přitom vizitkou i volených zástupců – zastupitelů a radních, starostů i primátora,“ říká vedoucí kampaně Šetrné papírování Mgr. Milan Návoj.

Podle jeho zjištění jde svým příkladem občanům pouze 6 úřadů z 16. Ty ostatní se třídění odpadu nevěnují buď vůbec nebo jen částečně (viz příloha). Některé z nich však alespoň plánují v tomto ohledu změnu. „V současné době se kromě pravidelné skartace starý papír sbírá a třídí pouze nárazově,“ připustil tajemník úřadu MČ Praha 14 Ing. Luděk Lisý. „V současné době prověřujeme možnosti jak třídit a sbírat starý papír pravidelně. Předpokládáme, že v průběhu I. pololetí tohoto roku bude na ÚMČ zavedeno systémové opatření v tomto směru,“ dodal.

Arnika oslovila e-mailem starosty a tajemníky některých městských částí, které „netřídí“ (Praha 2, 4, 6, 14) . Kromě tajemníka ÚMČ Praha 14 však nikdo z nich neodpověděl.

Podle tajemnice Radky Fleischmannové z ÚMČ Praha 9 mohou úřady i soukromé firmy třídění odpadů nařídit, protože jsou povinni zajistit na základě § 16 odst. 1 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, přednostní využití odpadů. „Zatím je pohodlnější netřídit. Vědomě tím ovšem přispíváme ke všem negativním dopadům na životní prostředí,“ říká Fleischmannová, jejíž úřad ovšem patří k těm příkladným. „Třídění odpadů je u nás zajišťováno od srpna 2003. S iniciativou přišli úředníci odboru životního prostředí a vedení radnice je podpořilo. V každé kanceláři je nádoba na třídění odpadů a ve veřejných prostorách jsou i sběrné nádoby na plast. Nastavený systém se nám osvědčil, neboť většina zaměstnanců i úředníků třídí odpad i ve svých domácnostech a opatření přivítali,“ dodala Mgr. Radka Fleischmannová.

Podle Ing. Milan Havel z programu Toxické látky a odpady Arniky Pražané vytřídí pouze asi 20% papíru z domovního odpadu. Zbytek skončí ve směsném komunálním odpadu.

Poznámka:

Zjištěné údaje pocházejí z dotazníku, který rozeslalo sdružení Arnika v listopadu 2003 v rámci projektu „Ekologicky šetrné veřejné instituce“, podpořeného Nadací Partnerství, všem úřadům městských částí Prahy.

Příloha:

Mají možnost zastupitelé a zaměstnanci úřadů MČ Prahy na svém pracovišti třídit odpady?

(Odpověď NE neznamená, že by pracovníci úřadu nemohli sami ze své iniciativy třídit odpady, nejedná se však o systémové opatření.)

- Magistrát hl. m. Prahy: NE.

Kontejnery na papírový odpad jsou před objekty MHMP, skartace ve sběrných surovinách.

- ÚMČ Praha 1: ANO.

Veškerý papír použitelný pro recyklaci je vhazován do určených kontejnerů umístěných na jednotlivých patrech úřadu, které jsou pravidelně sváženy (1x týdně papír, 1 - 2x týdně plasty, PET) a vyprazdňovány do odpadních nádob smluvní firmy, která vytříděný papír odváží (1x týdně). Tato praxe funguje na úřadě již několik let.

- ÚMČ Praha 2: NE.

V kancelářích se odpad netřídí. Jeden kontejner na papír a plasty v budově.

- ÚMČ Praha 3: ANO.

Do speciálních nádob rozmístěných po kancelářích (cca 100 nádob na papír a plasty v celém úřadě), papír je potom shromažďován do speciálního kontejneru. Systém funguje od jara 2003.

- ÚMČ Praha 4: NE.

Jen v rámci skartace.

- ÚMČ Praha 5: Jen částečně.

V současné době se tato činnost děje nahodile. Připravuje se koncepce, která problematiku třídění odpadů bude řešit komplexně se zařazením do centrálního svozu tříděného odpadu, které zajišťuje Magistrát hl. m. Prahy. Toto by mělo být zajištěno počátkem 2. čtvrtletí roku 2004.

- ÚMČ Praha 6: NE.

- ÚMČ Praha 7: ANO.

ÚMČ Praha 7 sídlí v budově České konsolidační agentury, třídění odpadu tedy zajišťuje majitel objektu na základě smluvního ujednání.

- ÚMČ Praha 8: ANO. Částečně.

Praxe je v každé budově jiná. Papír je tříděn do malých označených kontejnerů. Jinde speciální kontejnery nejsou, ale pracovníci úřadu papír soustřeďují a na vyzvání ho přinesou do velkého kontejneru na dvoře úřadu, praxe funguje.

- ÚMČ Praha 9: ANO.

V každé kanceláři je nádoba na odpadový papír, kterou vyprazdňuje uklizečka (na plasty v každé kuchyňce). Systém funguje od léta r. 2003.

- ÚMČ Praha 10: ANO.

Třídíme do nádob umístěných na patře úřadu (skartovaný papír, ostatní papír, plasty), funguje od r. 2003, využívá se odhadem z 80%.

- ÚMČ Praha 11: Pouze částečně.

Vyřazené spisy z archivu a některé další písemné materiály jsou odváženy do skartační sběrny.

- ÚMČ Praha 12: NE.

Pouze idividuálně.

- ÚMČ Praha 13: NE.

Kontejnery na tříděný odpad na úřadě nemají, o možnosti je pořídit, uvažují.

V současné době je hlavní část úřední dokumentace zpracovávána v písemné podobě na papíru, podléhá jeho ukládání Spisovému a skartačnímu řádu, který řeší způsob jeho likvidace. Jedná se jednak o archivní dokumentaci, která je předávána do Archivu hl.m. Prahy a jednak o písemnosti určené ke skartaci po uplynutí doby stanovené skartačním znakem.

- ÚMČ Praha 14: Částečně.

Pouze noviny. Speciální nádoby na tříděný odpad nemají.

- ÚMČ Praha 15: ANO.

Odpadový vytříděný papír je ukládán v každé kanceláři do krabic k tomu určených, zaměstnanci úklidu jej sbírají a ukládají do kontejneru na papír, který odváží smluvně vázaná firma Pražské služby a.s.

Tab. Č. 1: Spotřeba kancelářského papíru v roce 2002 na jednotlivých úřadech

Množství v kg*

Kancelářský papír A4

Třídí odpad?

Používají recyklovaný papír?

MHMP

42 000

7 815 000

NE

obálky (přes 1/2)

Praha 1

14 900

2 755 500

ANO

NE

Praha 2

8 250

1 500 000

NE

obálky (z 1/2), tiskopisy (z 1/3)

Praha 3

7 550

1 222 500

ANO

obálky (z 1/2)

Praha 4

23 330

4 250 000

NE

obálky (z 1/4)

Praha 5

9 400

1 690 000

NE, jen částečně

obálky (přes 1/2)

Praha 6

10 580

1 961 500

NE

NE

Praha 7

10 430

1 899 000

ANO

obálky (přes 1/2)

Praha 8

11 630

2 184 000

ANO, částečně

NE

Praha 9

4 340

810 000

ANO

NE

Praha 10

6 560

1 200 000

ANO

NE

Praha 11

6 460

1 137 500

NE, jen částečně

NE

Praha 12

4 600

800 000

NE

obálky (z 6/7)

Praha 13

6 600

1 250 000

NE

NE

Praha 14

5 980

950 000

NE, jen částečně

obálky (z 1/2)

Praha 15

4 980

925 000

ANO

NE

* jedná se o kancelářské papíry formátu A3, A4 a obálky, nejde o celkovou spotřebu papíru na úřadech (další tiskopisy, hygienický papír atd.), čili celková spotřeba je ještě vyšší

Pozn. Uvedená čísla jsou pouze orientační, o velikosti spotřeby papíru tolik nevypovídají, nejsou totiž vztažena k počtu agend, ani úředníků.

Tab. Č. 2: Kontakty na představitele úřadů a volené zástupce

Starosta (primátor):

Telefon:

Tajemník (ředitel):

Telefon:

MHMP

MUDr. Pavel Bém (ODS)

236 003 402

Ing. Martin Trnka

236 003 222

Praha 1

Vladimír Vihan (ODS)

221097219

Mgr.Naděžda Müllerová Řeháková

221 097 289

Praha 2

Mgr. Michal Basch (ODS)

222 521 575

Zdenka Šimonová

222 514 247

Praha 3

Milan Český (ODS)

222 781 220

Mgr.Andrea Barešová

222 782 799

Praha 4

Ing.Zdeněk Hovorka (ODS)

261 192 105

Ing.Richard Fanta, CSc.

261 192 211

Praha 5

Milan Jančík (ODS)

257 000 906

Ing.Karel Čuda

257 000 908

Praha 6

Mgr.Tomáš Chalupa (ODS)

233 342 782

Lenka Pokorná

224 320 160

Praha 7

PhDr.Ivana Kučerová (ODS)

220 144 004

Ing.Josef Dušek

220 144 002

Praha 8

Josef Nosek (ODS)

222 805 125

Mgr.Jana Vaněčková

222 805 141

Praha 9

Ing.Vladimír Řihák (ODS)

283 091 111

Mgr.Radka Fleischmannová

283 091 331

Praha 10

Ing. Milan Richter (ODS)

267 093 442

Ing.Martin Slavík

267 093 441

Praha 11

Marta Šorfová (ODS)

267 902 204

Ing.Simona Klimakovská

267 902 205

Praha 12

Petr Hána (ODS)

241 760 188

Ing.Věra Krčmářová

241 763 907

Praha 13

Bc.David Vodrážka (ODS)

235 011 202

JUDr.Kateřina Černá

235 011 238

Praha 14

Ing.Miroslav Froněk (ODS)

225 295 201

Ing.Luděk Lisý

225 295 202

Praha 15

Jan Nádvorník

274 865 550

Jana Kořínková

281 003 214

Další informace naleznete na internetové adrese papir.arnika.org

(kapitola „Spotřeba papíru na úřadech. Jak reagovali?“ - po kliknutí na obrázek u příslušného úřadu se Vám otevře nové okno s podrobnými údaji)

TiskovÁ zprÁva sdruŽenÍ Arnika

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí