zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Na jaké projekty je možné dostat dotaci?

25.02.2004
Obecné
Na jaké projekty je možné dostat dotaci?
Cílem dotačního systému, vystavěného na principu vícezdrojového financování, je efektivně přispívat k tomu, aby se Středočeský kraj vyznačoval životním prostředím příznivým pro život člověka a existenci ekosystémů typických pro vlastní území. Má přispět ke zlepšování stavu životního prostředí, zajištění jeho ochrany a vytvoření předpokladů pro udržitelné využívání jednotlivých složek životního prostředí pro další generace obyvatel Středočeského kraje. Dotační systém má sloužit pro podporu tvůrčího zapojení občanů do aktivní činnosti při tvorbě a ochraně životního prostředí ve Středočeském kraji. Tento systém dále považuje Středočeský kraj za svůj účinný nástroj pro vytváření a posilování středočeské identity a za instrument podpory rozvoje občanské společnosti,\" praví se v zásadách pro poskytování dotací z Fondu životního prostředí Středočeského kraje.
\"V těchto dnech bylo vydáno tematické zadání pro rok 2004 pro poskytování dotací z Fondu životního prostředí Středočeského kraje.
Podle v něm formulovaných témat a za následujících podmínek je možno podávat žádosti.
1. Realizace čistíren odpadních vod a kanalizací napojených na ČOV
Maximální výše dotace l 500 000 Kč, povinné spolufinancování 20 %.
Žadatelem může být obec do 10 000 obyvatel (rozhoduje údaj posledního sčítání obyvatel nebo doklad z ČSÚ), případně může žádat sdružení obcí, nebo provozovatel kanalizace pokud se jedná
0 společnost, která je minimálně z 66% vlastnictvím obcí na akci v obci do 10 000 obyvatel. Na stavbu musí být ke dni podání žádosti vydáno pravomocné stavební povolení. Stavba musí být zkolaudována nejpozději v roce 2005.
2. Realizace zařízení pro zpracování vytříděných složek komunálního odpadu
Maximální výše dotace
1 500 000 Kč, povinné spolufinancování 30 %.
Projekt musí splňovat: vydané povolení pro realizaci zařízení ke dni žádosti, uvedení zařízení do provozu v roce 2005, zařízení musí být na území Středočeského kraje.
3. Realizace projektů na zvýšení rekreačních funkcí lesa.
Maximální výše dotace 500 000 Kč, povinné spolufinancování 20 %.
Projekt musí splňovat: realizace pouze v lesích kategorie zvláštního určení - příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí.
4. Realizace opatření k ochraně památných stromů a zvláště chráněných částí přírody
Maximální výše dotace 100 000 Kč, povinné spolufinancování 15 %.
Projekt musí splňovat: maximální limit dotace pro ošetření jednoho stromu je 5 000Kč, dotaci nelze poskytnout na management přírodních památek a přírodních rezervací ani na činnost záchranných stanic.
5. Projekty na záchranné chovy ohrožených druhů živočichů, zvěře a ryb
Maximální výše dotace 100 000 Kč, povinné spolufinancování 20 %.
Projekt musí komplexně a dlouhodobě řešit záchranný chov, týkající se druhů vyjmenovaných ve vyhlášce MZP č. 395/1992 Sb.
6. Zajištění činností dle Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Středočeského kraje
Maximální výše dotace 50 000 Kč, povinné spolufinancování 20 %.
Dotace bude poskytována pouze na činnosti uvedené v kapitole VI. l koncepce EVVO.
7. Dovybavení sítě středisek environmentální výchovy
Maximální výše dotace 200 000 Kč, povinné spolufinancování 10%.
Projekt musí splňovat: zázemí střediska musí být ve vlastnictví žadatele nebo dlouhodobém pronájmu (minimálně 10 let).
8. Realizace projektů na výsadbu dřevin mimo zastavěné území obcí
Maximální výše dotace 100 000 Kč, povinné spolufinancování 25 %.
Výsadba musí být provedena ve volné krajině, musí být vyřešeny vlastnické vztahy k pozemkům, součástí projektu musí být zajištění následné péče o výsadbu minimálně 2 roky, maximální dotace na jednu sazenici je 500 Kč.
9. Příspěvky na opatření, které jsou v souladu s návrhovou částí Krajské koncepce odpadového hospodářství
Maximální výše dotace l 000 000 Kč, povinné spolufinancování 10 %.
Opatření musí být uvedeno v návrhové části Krajské koncepce hospodaření s odpady v přílohách A-J.
10. Realizace infrastruktury k zásobování pitnou vodou
Maximální výše dotace l 000 000 Kč, povinné spolufinancování 25 %.
Předkládaný projekt musí řešit odstranění nevyhovujícího stavu existující infrastruktury k zásobování pitnou vodou z hlediska kvality pitné vody. Žadatelem musí být obec do l 000 obyvatel (rozhoduje údaj posledního sčítání obyvatel nebo doklad z ČSÚ), případně může žádat sdružení obcí, nebo provozovatel vodovodu pokud se jedná o společnost, která je minimálně z 66 % vlastnictvím obcí na akci v obci do l 000 obyvatel.
11. Podpora provozovatelů středních a velkých zdrojů znečišťování ovzduší při pořizování dokumentace nezbytné pro získání povolení vydávaného v rámci územního resp. stavebního řízení - rozptylové studie, odborné posudky
Maximální výše dotace 50 000 Kč, povinné spolufinancování 50 %.
Musí se jednat o zařízení, jehož instalací dojde ke snížení emisí nebo imisí ve Středočeském kraji v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, definovanou dle § 7 zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší.
Program regenerace panelových sídlišť
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo, v souladu s nařízením vlády č. 494/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, termín pro podávání žádostí obcí na finanční prostředky z Programu regenerace panelových sídlišť.
Kompletní žádost o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2004 mohou obce předat prostřednictvím příslušného krajského úřadu do 31. března 2004.
Maximální výše dotace na jednu akci je 6 milionů Kč. Ministerstvo pro místní rozvoj disponuje v letošním roce pro účely tohoto programu částkou 100 mil Kč.
Po posouzení žádostí a výběru projektů příslušnou hodnotitelskou komisí udělí Ministerstvo pro místní rozvoj ČR příslib poskytnutí dotace na časově omezené období a vyzve obec k doplnění žádosti o požadované doklady. Při splnění výše uvedených podmínek vydá ministerstvo rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce.
Podrobné informace o Programu regenerace panelových sídlišť jsou uvedeny na internetové stránce Ministerstva pro místní rozvoj ČR - www.mmr.cz. Bylo rovněž zřízeno Republikové poradenské středisko poskytující informace k tomuto programu. Jeho funkci plní Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, Brno, tel. 542423111.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí