zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Podpora kombinované dopravy

02.03.2004
Obecné
Podpora kombinované dopravy
Hlavním nástrojem k naplňování regionální a strukturální politiky EU je přímá finanční podpora. Prostředky pro naplňování cílů této politiky jsou čerpány především ze strukturálních fondů. Příslušné cíle a priority pro jednotlivé sektory hospodářství a regionální úrovně jsou pak stanovovány v jednotlivých programových dokumentech, vypracovávaných jednotlivými zeměmi a schvalovaných Evropskou komisí. Jedním z těchto dokumentů zpracovaných pro Českou republiku je i Operační program infrastruktura, který je zaměřen na ochranu a zlepšování  životního   prostředí  a na rozvoj a zkvalitňování dopravní infrastruktury. Jeho účelem je vytvoření rámce pro přípravu investičních projektů, jejichž cílem je především zlepšení stavu  životního   prostředí  a rozvoj udržitelné mobility osob i zboží v regionech na úrovni NUTS II. Prostředky na zajištění podpory projektů v rámci tohoto operačního programu budou čerpány z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF). Za ČR byl Operační program infrastruktura (pro zkrácené programovací období 2004 - 2006) již zpracován a předložen Evropské komisi, která jej odsouhlasila v závěru loňského roku.

Jedním ze 14 opatření, formulovaných v programu, je rovněž opatření s názvem Podpora kombinované dopravy. Cílem tohoto opatření je především dosažení vyššího podílu kombinované dopravy na úkor přímé silniční dopravy, zajištění lepší obsluhy území budováním veřejných dopravně-logistických center, snížení nehodovosti v silniční dopravě (tj. snížení počtu těžkých nákl. vozidel) a konečně zlepšení  životního   prostředí  v důsledku přesunu nákladní přepravy ze silnice na  ekologičtější  druhy doprav. V rámci tohoto opatření se předpokládá finanční podpora projektů na výstavbu nových, či rozšíření stávajících překladišť, resp. dopravně-logistických center propojujících jednotlivé druhy dopravy, včetně vytváření příslušných informačních systémů. Podpora bude určena vlastníkům a provozovatelům jednotlivých dopravně-logistických center a překladišť. Ti mohou počítat s příspěvkem až do výše 35 % celkových přípustných investičních nákladů do infrastruktury (v případě soukromých společností). Podmínkou pro podporu projektu je jeho realizace v termínu určeném pro programovací období 2004 - 2006, což je v tomto případě do dvou let po jeho skončení, tj. do 31. 12. 2008. Žádosti o podporu v rámci tohoto opatření bude možné předkládat v jednotlivých kolech výzev zprostředkujícímu subjektu, jímž je v tomto případě Ministerstvo dopravy. Jednotlivé předložené žádosti spolu s příslušnými povinnými přílohami pak budou ustavenou výběrovou komisí hodnoceny jak po stránce splnění všech formálních náležitostí, tak po stránce kvality projektu. Ta bude zahrnovat především míru naplňování cílů a priorit operačního programu a dalších relevantních dokumentů, hodnocení předpokládaných výstupů, výsledků a dopadů realizace projektu, umístění projektu, výše a způsobu financování a dalších hledisek. Zprostředkující subjekt pak následně sestaví seznam projektů k podpoře a po schválení příslušnými orgány budou uzavřeny smlouvy s jednotlivými konečnými příjemci podpory. Na jejich základě pak bude možné proplácení příslušné části oprávněných nákladů vynaložených na realizaci projektu.

AUTOR: Lukáš Soukup

Rok ERDF (eur, v běžných cenách)
2004 1 728 902
2005 2 476 339
2006 3 212 554
2004 - 2006 7 417 795

Předběžná výše finančních prostředků z ERDF alokovaných v rámci opatření Podpora kombinované dopravy
Zdroj: Logistika

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí