zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pomůže systém REACH omezení toxosféry EU a inovativní chemii?

05.04.2004
Chemické látky
Pomůže systém REACH omezení toxosféry EU a inovativní chemii?
Společnost pro trvale udržitelný život pořádá v úterý 6. dubna 2003 od 16:00 hod. v Klubu Techniků, Novotného lávka 5, Praha 1, sál 319 panelovou diskusi

                                  Jaké historie (ne)regulace rizik chemických látek?

Co je systém Registrace/Evaluace/Autorizace Chemických látek?

Proč skandinávské stavební firmy, obchodní řetězce a male podniky („downstream users“) podporují rovnou regulaci a lepší systém řízení informací o chemických látkách na trhu?

Jaký je pohled prvovýrobců uživatelů látek na přínosy a náklady regulace?

Budou noví čeští poslanci do Evropského parlamentu chránit veřejné nebo partikulární zájmy při schvalování REACH?

Do panelu byli přizváni:

Pracovníci odpovědní za regulace rizik chem látek (MPO, MŽP, MZd)

Pracovníci hygienického, environmentálního dozoru (SZÚ, ČIZP)

Zástupci prvovýrobců a uživatelů chem. látek (downstream users)

Zástupci environmentálních a spotřebitelských organizací

….europoslanci (?)

Garanti diskuse: ing. MiroslavPunčochář, ing. Ondřej Velek

VSTUP VOLNÝ

www.czp.cuni.cz/stuz

Smyslem Nařízení Evropského parlamentu a Rady o registraci, evaluaci, autorizaci a omezení chemických látek (Regulation of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals -REACH) je odstranit nedostatek veřejně dostupných informací, omezit rizika chemického znečištění a zároveň podpořit inovace evropského chemického průmyslu. Nařízení REACH je podepřeno principem předběžné opatrnosti, nahrazuje cca 40 dosavadních právních aktů chemické legislativy a týká se cca 30 000 látek (obchodovaných v množstvích větších než 1 tuna ročně od jednoho výrobce), které bude nutno cca do roku 2015 prověřit. Nařízením bude zřízena Evropská chemická agentura (ECA). Proces registrace zavazuje výrobce/dovozce látek  získat znalosti o vyráběných /dovážených látkách (v případě potřeby i novými testy), aby byl zajištěn řádný management rizik látek s obratem nad 10 t ročně. Dovozci/výrobci se budou zabývat i riziky jakéhokoliv užití látky, které jim bude sděleno následnými uživateli. Registrace vyžaduje podání technické dokumentace (dossier), obsahující informace o vlastnostech látek, o opatřeních pro řízení rizik, Zprávu o chemické bezpečnosti, která dokumentuje výběr opatření. Pro registraci látek ve výrobcích je navržen zvláštní režim a některé látky musí být registrovány, pokud má daná látka nebezpečné vlastnosti a je zamýšleno, aby se uvolňovala z výrobku. Látky, které se mohou uvolňovat z výrobku náhodně, jsou předmětem jednoduchého ohlášení, na jehož základě může Agentura požadovat registraci. REACH má řadu ustanovení o sdílení informaci, aby se omezilo testování na zvířatech a snížily náklady. Podniky si zavedou sdílení informací za úhradu a informace musí být poskytovány po dodavatelském řetězci všem jeho článkům pomoci Bezpečnostního listu látky (Safety Data Sheet). Povinná evaluace má být pro látky s produkcí přes 100 t/rok u jednoho výrobce a bude se týkat cca 5000 látek. Agentura ECA bude zajišťovat konzistentnost procesů evaluace v jednotlivých zemích. Závěry evaluace mohou vést k tomu, že bude nutno provést autorizaci/vyloučení použití látky. Evaluační proces zajišťuje, aby poskytnutá data byla spolehlivá a byla prostřednictvím Agentury ECA dostupná příslušným orgánům. Do procesu autorizace bude zahrnuto asi 1400zvláště nebezpečných látek  typu CMR (karcinogenní, mutagenní a reprotoxické kategorie 1 a 2), látky charakteru PBT (persistentní, bioakumulující, toxické) o jejichž připuštění do užívání je nutno rozhodnout předem. Žadatel musí prokázat, že rizika jsou odpovídajícím způsobem řízena a že socioekonomické přednosti látky převažují nad riziky. Následní uživatelé mohou látku používat jen pro autorizovaný účel za předpokladu, že látku získali od výrobce, který na ni autorizaci má. Nesplní-li látka podmínku vyšších přínosů nad zvládnutelnými riziky, bude nařízeno omezení použití látky pro některé účely. V závažných případech může být zákaz látky úplný. Návrh na omezení některých použití nebo na úplný zákaz látek podávají členské státy formou strukturované dokumentace. Evropská chemická agentura ECA bude evaluaci a autorizaci resp.omezení provádět ve spolupráci s úřady členských zemí.

MPO a MŽP ČR se diskuse návrhu nové chemické politiky účastní aktivně od 2001, od května 2003 se pak podílí na projednávání návrhu Nařízení REACH. Na základě připomínek z rozsáhlé internetové diskuse s představiteli zájmových skupin např. průmyslu (CEFIC), spotřebitelských a environmentálních organizací (BEUC, WWF, EEB) přijala koncem října 2003 EK nový návrh REACH, v kterém došlo k oslabení řady regulačních prvků:

·        významné zjednodušení požadavků na výrobce a dovozce při posuzování chemické bezpečnosti a vypracování „bezpečnostní zprávy“ a z toho plynoucí snížení nákladů pro zpracovatele,

·        polymery se nebudou registrovat ani posuzovat,

·        registrace meziproduktů se zjednodušuje,

·        zjednodušuje se registrace látek vyráběných v množstvích 1 – 10 tun/rok,

·        posílení autorizace se specifickými požadavky a náhradními plány v případech se socioekonomickými dopady,

·        redukce administrace REACH

Pozice ČR (MPOa MŽP) se výrazně neliší od pozice (a situace při projednávání) v jiných členských zemích, kde svaz chemického průmyslu usiluje o oslabení systému REACH a environmentální a spotřebitelské organizace požadují silnější nařízení REACH. Průmysl argumentuje, že nařízení REACH představuje obrovskou administrativní zátěž a dojde k nárůstu nákladů na rozsáhlé testování a prokazování. Spotřebitelé a ekologové argumentují, že po 25 letech není možné na trhu mít neprověřené látky, a že postupným zlepšením informací o riziku látek se zrychlí proces inovací bezpečnějších látek a řada nebezpečných přípravků postupně zmizí z trhu.

Evropská komise uvádí náklady systém REACH pro průmysl 0,2-5,2 miliard Euro do roku 2015 (pro srovnání zisk evropského chemického průmyslu byl v roce 2002 cca 15 miliard Euro). Přepočtené náklady na  omezení karcinogenních a dalších látek je 1 Euro na občana a rok. Další náklady budou na zřízení a provoz Evropské chemické agentury, vedení nove databáze atd. Přínosy do roku 2020 jen zdravotních (snížení nemocnosti) a sociálních efektů (omezení ztrát práce) jsou odhadovány na cca 260 miliard Euro..

Aktuální informace EK o REACH jsou na http://europa.eu.int/comm/environment/chemicals/whitepaper.htm.

Pozice evropských NNO k REACH jsou např. na  http://www.chemicalreaction.org

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí