zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Aalborgská charta a Kampaň evropských udržitelných měst a obcí

08.04.2004
Obecné
Aalborgská charta a Kampaň evropských udržitelných měst a obcí
Počátky Evropské kampaně za udržitelná města a obce sahají do května roku 1994, kdy se v dánském městě Aalborgu konala první Evropská konference udržitelných měst a obcí.
Na konci této konference přijalo 80 zástupců měst a obcí z 39 zemí Evropy tzv. Aalborgskou Chartu, nebo-li Chartu evropských měst směřujících k trvale udržitelnému rozvoji. Města, jejichž zástupci se k této Chartě přihlásili a zavázali se k jejímu plnění, se tímto automaticky stala členy Kampaně za udržitelná města a obce. Do dnešního dne se do Kampaně zapojilo přes 2000 signatářů Aalborgské charty ze 42 zemí Evropy a kampaň se tak stala největší iniciativou v prosazování udržitelného rozvoje a Místních Agend 21 v Evropě.


Něco o minulosti…

Po konferenci v Aalborgu následovala v říjnu 1996 druhá Evropská konference udržitelných měst a obcí, která se konala tentokrát v Lisabonu. Konference se zúčastnilo více než 1000 účastníků a její průběh plně podpořil Kampaň trvale udržitelných měst a obcí, které také dodal potřebnou rychlost a spád. Tato konference vyústila v tzv. Lisabonský akční plán, který blíže určil konkrétní kroky, jež by měly jednotlivé samosprávy udělat, aby dosáhly závazků plynoucích z Aalborgské charty. Charta je v Lisabonském plánu pojata jako vhodný začátek pro uplatňování místní Agendy 21. Městské a obecní úřady tak mají za úkol stát se hlavními facilitátory (pozn: angl. \"to facilitate\" - usnadňovat) celého procesu MA21, nikoli však v dominantním postavení, nýbrž jako partnerská strana v komunikaci s veřejností a jinými skupinami. Aalborgská charta a Lisabonský akční plán tak poskytují základní rámec nutný k podpoře lokálních a regionálních zastupitelstev v jejich snaze o směřování k udržitelnému rozvoji.

V letech 1998 a 1999 se konaly další čtyři konference zaměřené na specifické problémy severní, jižní, východní a západní Evropy, což velice přispělo ke zlepšení propagace a podpory místních Agend 21. Jejich výsledkem je \"Prohlášení regionálních konferencí\" (Regional Conference Statement), které dále přibližuje, jaké konkrétní kroky je třeba podniknout v již zmíněných čtyřech částech Evropy.

Třetí Evropská konference udržitelných měst a obcí se konala v roce 2000 v německém Hannoveru a na rozdíl od první konference se jí zúčastnilo již 1500 účastníků. Ve středu zájmu byly tentokrát záležitosti starostů měst. Konference vyústila v \"Hannoverskou výzvu leaderů evropských municipalit na prahu 21. století\" (Hannover Call of European Municipal Leaders at the Turn of the 21st Century) a Aalborgskou chartu podepsalo dalších 62 regionálních autorit. V současnosti Kampaň evropských udržitelných měst a obcí zahrnuje více než 2100 místních a regionálních samospráv ze 42 zemí.

Tento graf ukazuje, jak nárůstá počet signatářů Aalborgské charty v letech 1994-2003.
\"\"

Co vlastně Kampaň členům nabízí?

Kampaň městům i obcím nabízí především informační zázemí a stálou širší organizační podporu a pomoc při realizaci cílů, pro které se město nebo obec rozhodlo. Kampaň členům poskytuje:
 • účast na procesu přeměny Evropy směrem k udržitelnosti,
 • Přístup ke srozumitelným informacím o nejrůznějších tématech spojených s udržitelným rozvojem, o aktivitách měst v celé Evropě - pomocí Zpravodaje, mailistů a webových stránek,
 • zajištění podpůrných nástrojů skrze mezinárodní síť organizací a místních úřadů,
 • kontakty na spolupracovníky a organizace v celé Evropě, možnost výměny zkušeností, znalostí a pomoc při shánění partnerů pro realizaci projektů,
 • podporu v organizování konferencí udržitelných měst,
 • informace o Evropských politikách a možnostech financování,
 • všeobecné uznání práce správy obcí politiky.


Jak Kampaň funguje?

V rámci Kampaně probíhá velké množství projektů, které podporují směřování k udržitelnosti. Kampaň jednotlivým aktérům pomáhá hlavně jako zprostředkovatel kontaktů a informací, doporučuje partnery pro spolupráci - funguje tu partnerská síť (Campain partner Network) - a koordinuje a podporuje jednotlivé aktivity, například konference a drobné semináře, tvorbu publikací, pomoc v marketingu, školení, atd. tím celý proces neobyčejně usnadňuje.

Základem již zmíněné partnerské sítě, která je pro fungování Kampaně klíčová, jsou tyto asociace místních organizací a samospráv: Association of Cities and Regions for Recycling (ACRR), Climate Alliance, Council of European Municipalities & Regions (CEMR), Energy-Cités, Eurocities, International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI), Medcités, Union of the Baltic Cities (UBC), World Health Organisation-Healthy Cities Project (WHO), and World Federation of United Cities (FMCU-UTO).

Další podmínkou dobrého fungování Kampaně je účast zmíněných asociací v Řídící komisi Kampaně. Komise koordinuje činnosti Kampaně a jedná a rozhoduje o jejím dalším rozvoji a budoucích aktivitách.

Součástí Kampaně je i politická základna, která má za úkol hájit zájmy udržitelného rozvoje měst vůči jednotlivým evropským či mezinárodním institucím.

Dalším prvkem Kampaně je tzv. Otevřená platforma pro udržitelnost měst (Open Platform for Urban Sustainability - OPUS), kde se schází zástupci samospráv, aby rozvíjeli politiky na místní i regionální úrovni a určili priority pro udržitelný rozvoj měst. OPUS v tomto procesu usnadňuje spolupráci s novými partnery.

Ke Kampani patří i množství spřízněných iniciativ a aktivit jako třeba aktivity sítí místních Agend 21 v jednotlivých oblastech Evropy, např. síť Xarxa ve španělském Katalánsku.

Aktivity Kampaně jsou řízeny z Centra (Campain Office), které sídlí v Brusselu a funguje jako klíčový facilitátor a koordinátor aktivit probíhajících v rámci celé Kampaně. Zároveň je také komunikačním centrem, které jedná se členy Kampaně i s jinými organizacemi, ať spřízněnými nebo jinak zapojenými do aktivit. Na úrovni EU probíhá spolupráce s Evropskou Komisí na projektu Udržitelných měst a také s Expertní skupinou EU pro městské prostředí (EU Expert Group on the Urban Environment).


Kdo Kampaň financuje?


Základní aktivity Kampaně jsou finančně podporovány Hlavním ředitelstvím Evropské komise, italskou asociací pro místní Agendu 21, městem Hannover, Malmö a Barcelona. Dílčí aktivity, jako projekty a konference, jsou financovány místními samosprávami, které se na realizaci podílejí, členy řídících výborů Kampaně a Evropskou komisí. Další příspěvky poskytují nejrůznější členové a podpůrci Kampaně.

Podrobnější informace o Kampani se můžete dočíst v češtině také na: http://www.sustainable-cities.org/121.htm nebo zasláním e-mailu Kanceláři kampaně (Campain Office): campaign.office@skynet.be

Zájemci o podepsání Aalborgské charty a přihlášení se ke Kampani za udržitelná města a obce si mohou stáhnout formulář.


Co přináší Aalborgská charta?

Charta, kterou schválili účastníci Evropské konference měst směřujících k udržitelnému rozvoji v dánském Aalborgu 27. května 1994, má tři části. První část představuje samotné prohlášení měst o směřování k udržitelnému rozvoji, druhá část se týká funkcí Kampaně a třetí specifikuje účast na místních Agendách 21.

I.
Podepsáním Charty se města a obce zavazují ke směřování k udržitelnnosti. To obnáší několik povinností, které se městské a obecní úřady zavazují plnit a které budou brát v úvahu při jakémkoli budoucím rozhodování.

Prvním krokem k podepsání charty je, že si místní samospráva přizná svou zodpovědnost za stav věcí a rozhodne se tento stav změnit k lepšímu. To se neobejde bez účasti a podpory místních obyvatel.
Rozhodování městských a obecních úřadů, které se přihlásily k Aalborgské chartě, vychází ze zásad udržitelnosti, které se promítají do všech oblastí života ve městě. Jde tedy o dosažení dynamického živoucího procesu, kde se občané aktivně podílejí na zlepšování svého města. Vedení města jim toto zlepšování umožňuje a město je tak řízeno ve vzájemném dialogu, jak s obyvateli, tak i s ostatními městy a obcemi.

Město se tak přestává rozvíjet na úkor okolní přírody a pokouší se nevnášet do svého i okolního prostředí škodlivé vlivy, které by ho stále více poškozovaly. Před znečištěním je potřeba chránit vodu, půdu, lesy i ovzduší a této prioritě přizpůsobit rozhodování o aktivitách ve městě i svůj vlastní životní styl. Městu prospěje zřízení městských parků, které tak ulehčí \"divoké\" přírodě od návštěvníků a dalších zátěží. Poskytnou obyvatelům možnost relaxace i prostor pro setkávání, nehledě na to, že ozdraví prostředí měst. Udržitelné město využívá obnovitelné zdroje energie a předchází zbytečnému plýtvání energií, například stavbou energeticky úsporných budov nebo využíváním environmentálně šetrné městské dopravy.

Chudým obyvatelům je třeba pomoci řešit jejich problémy, například zavedením programů pro podporu zaměstnanosti, bydlení a péče o zdraví. Jde především o kvalitu života ve všech aspektech, ne o zvyšování spotřeby. Vedení města posuzuje každý podnikatelský záměr podle kritérií trvalé udržitelnosti, podporuje tak například vytváření dlouhodobých pracovních míst a výrobu zboží s dlouhou dobou spotřeby.

Územní plánování zahrnuje strategické posouzení vlivu všech záměrů města na životní prostředí a usiluje o efektivní využívání veřejné dopravy. Při obnově starých částí města a plánování nových čtvrtí je dobré se snažit o kombinování funkcí a snižovat tak potřebu mobility, naopak upřednostnit chůzi, cyklistiku a veřejnou dopravu, motorizovaná doprava by měla být jen doplňková.

Podepsáním charty se město nebo obec zavazuje postupovat podle plánu své místní Agendy 21, a to společně se všemi stranami měst a obcí - obyvateli, podniky a zájmovými skupinami. Vedení města tyto strany vyzývá k zodpovědnosti a zároveň jim zajišťuje přístup k informacím, aby se mohly podílet na rozhodování. Město využívá všech možností pro osvětu široké veřejnosti a pro školení zastupitelů a úředníků.

II.
Druhá část Charty specifikuje úkoly Kampaně a její funkce vzhledem k jednotlivým členům. Vedle již zmíněných aktivit jsou tu i některé další:

 • usnadňovat vzájemnou podporu mezi evropskými městy v navrhování, rozvoji a uskutečňování politiky udržitelného rozvoje,
 • sbírat a šířit informace o dobrých příkladech na lokální úrovni,
 • získat pro myšlenku udržitelného rozvoje další místní představitele,
 • získávat další signatáře Aalborgské Charty,
 • organizovat každoroční předávání cen městům s udržitelným rozvojem,
 • formulovat politická doporučení Evropské komisi,
 • zajistit informování měst směřujících k udržitelnosti o práci expertní skupiny pro městské prostředí,
 • podpořit tvůrce místní politiky k naplňování doporučení a legislativy Evropské unie,
 • vydávat zpravodaj o Kampani
Kampaň se plněním těchto funkcí stává funkčním otevřeným a rozšiřujícím se společenstvím podporujícím nejrůznější vazby mezi členy a snažící se o dosažení co největší efektivity aktivit jednotlivých členů.


III.
Třetí část Charty říká, jak se má v signatářských městech a obcích rozvíjet místní Agenda 21 a předkládá následující kroky pro její uskutečňování:

 • seznámení se s již existujícími plány, finančními rámci a dalšími programy,
 • systematické zjišťování problémů a jejich příčin pomocí dialogu se širokou veřejností,
 • určení prioritních úkolů jako průvodce pro řešení problémů,
 • vytvoření vize pro udržitelný rozvoj obce, města za účasti všech stran komunity,
 • sestavení dlouhodobého plánu místních akcí pro udržitelný rozvoj, který zahrnuje i měřitelné ukazatele, podle kterých bude možné zhodnotit úspěšnost rozvoje města, obce,
 • program uskutečňování plánu, včetně přípravy časového rozvrhu a údajů o přidělení odpovědnosti mezi partnery,
 • vytvoření systému a postupů pro monitorování a informování o uskutečňování plánu.
Aalborgská charta obsahuje kromě prohlášení také část o Kampani a místní Agendě 21, a nabízí tím metodu řešení problémů a pomoci signatářům v uplatňování principů udržitelného rozvoje a stanovuje základní kritéria, kterými by se měla tato města řídit.


Konference Aalborg 10 se koná v červnu…


Čtvrtá konference udržitelných měst a obcí se bude konat 9. - 11. června 2004 v dánském Aalborgu. Na programu je ohlédnutí se za deseti lety vývoje k místní udržitelnosti, zhodnocení pokroku a překážek, stanovení nových cílů a záměrů pro strategie na příští desetiletí a další rozvíjení partnerství mezi vedeními evropských měst a Evropskou komisí. Bude také probíhat diskuse nad tématy jako: spotřeba, zdroje, mobilita, místní ekonomika, urbánní plánování a udržitelný management. Konference bude i dobrou příležitostí pro nabídnutí pomoci v realizaci aktivit států, které budou nově přijaty do Evropské unie a budou se muset dostat do souladu s jejím fungováním. Cílovými skupinami, pro které je konference určena především, jsou zástupci vedení měst a obcí Evropy i z jiných částí světa, evropské národní vlády, místní sítě samospráv, Evropská komise a jiné evropské instituce, odborníci, vědci a zástupci médií, neziskových organizací i soukromého sektoru.
Zájemci o účast na konferenci se mohou zaregistrovat vyplněním a odesláním tohoto formuláře.


Zdroj: http://www.sustainable-cities.org
Zdroj: ČEÚ

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí