zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Informace o kontrolách separovaného sběru odpadů

20.04.2004
Odpady
Informace o kontrolách separovaného sběru odpadů
Kontrola třídění odpadů, které předepisuje zákon 185/2001 Sb. o odpadech, je součástí prakticky každé kontroly u právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání, kterou inspektoři ČIŽP provádějí.

Třídění odpadů je tématem, které ještě stále není občany, podnikatelskými subjekty a obcemi vnímáno s dostatečnou pozorností, i když situace se v posledních letech na tomto poli výrazně zlepšila. Třídění odpadů je také jednou z hlavních oblastí kontrolní činnosti ČIŽP, přičemž cílem Inspekce není pouhé prokázání nedostatků u kontrolovaných subjektů, ale především co nejrychlejší a nejúčelnější zjednání nápravy a nastavení systému správného hospodaření s odpady. ČIŽP na těchto úkolech spolupracuje s Hygienickou službou ČR, Ministerstvem zemědělství ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a zejména s jednotlivými krajskými úřady.

Činnost ČIŽP zdaleka není pouze kontrolní a represivní. Inspekce se zabývá také dlouhodobým vyhodnocováním situace v oblasti odpadového hospodářství a vyvíjí publikační i osvětovou činnost. ČIŽP omáhá také při výchově mládeže, např. prostřednictvím spoluúčasti na akcích “Mikroklima 2003 a 2004” nebo “Kaštánek”.

1) Kontroly provozovatelů a komerčních subjektů v oblasti třídění odpadu

V souladu se zákonem jsou právnické osoby povinné třídit odpady (ve výjimečných případech mohou získat povolení k netříděnému odkládání odpadu typu “TKO”). Kontrola třídění odpadu u komerčních subjektů je častým důvodem udělení pokuty nebo nápravných opatření. Firmy tuto povinnost často z neznalosti nebo liknavosti zanedbávají. V mnoha případech mají sice systém třídění formálně zaveden, ale v praxi je třídění je nekvalitní a vytříděný odpad prakticky není použitelný.

Jednou z největších koncepčně řízených akcí ČIŽP za uplynulé období, která přinesla konkrétní výsledky, byla plošná kontrola provozovatelů rekreačních zařízení ve Východočeském kraji v oblasti KRNAP a CHKO Orlické hory. Kontroly byly zaměřeny na třídění odpadu komunálního charakteru a na využívání systému nakládání s odpady příslušné obce. U provozovatelů rekreačních zařízení byly v kontrolovaných oblastech zjištěny značné nedostatky, jejichž důsledkem bylo udělení desítek pokut. Následně však pod cíleným tlakem Inspekce došlo k celkovému zlepšení situace.

2) Hospodaření obcí v oblasti nakládání s odpady

Hospodaření obcí s odpady je většinou řízeno obecně závaznou vyhláškou. Většina měst a obcí je dnes vybavena kontejnery pro třídění odpadu i sběrnými dvory. Systém z větší části obhospodařuje společnost Ekokom, která odebírá tříděný odpad ze 4 409 obcí s celkovým počtem 9 485 000 obyvatel. Veškerý odpad ze separovaného sběru se nutno ještě dotřídit. Tam, kde ekonomická situace obcí přímé třídění neumožňuje, je prováděn mobilní sběr odpadu. ČIŽP kontroluje původce odpadů, svozové firmy, firmy, které odpady třídí (pokud je odpad nabízen ke zpracování a dále zpracováván), zpracovatelské firmy, eventuelně skládky či spalovny odpadů. Kapacity ke zpracování tříděného odpadu jsou podle oficiálních údajů dostatečné.

ČIŽP se zatím cíleně nezaměřovala na kontrolování obcí. Kontroly realizované v této oblasti byly většinou provedeny na základě konkrétních stížností. Bohužel, na veřejnosti dosud přetrvává negativní názor, že vytříděné odpady jsou nakonec sesypány do jednoho vozu a odvezeny na skládku. Je smutnou pravdou, že v minulosti byla podobná praxe v některých oblastech dosti běžná. Obce nebo příslušné firmy k tomuto zásadně nesprávnému a pro občany demotivujícímu postupu vedly hlavně důvody ekonomické, vyplývající kromě jiného z nedostatku zpracovatelských kapacit. Toto nesprávné hospodaření bylo z velké části důsledkem výkyvů na trhu s komoditami pro recyklaci, který se teprve rodil.

Podle šetření Inspekce se v současnosti podobná praxe vyskytuje spíše ojediněle. Situace byla značně stabilizována po vstupu společnosti Ekokom na zpracovatelský trh. Na základě konkrétní stížnosti byl v  poslední době prokázán pouze jeden případ nesprávného nakládání s tříděným odpadem, který zavinili pracovníci svozové firmy. Firma byla potrestána pokutou v řádu desítek tisíc korun. Aby bylo podobným postupům zabráněno, ČIŽP kontroluje také firmy, které svážejí tříděný odpad (včetně tajného sledování vozů). Důvodem, proč v současnosti ještě stále dochází k odvezení vytříděného odpadu na skládku (spalovnu), bývá hlavně velmi špatná kvalita třídění. Jestliže podíl příměsí dosahuje i více než 50% a odpadářská firma nedisponuje třídírnou odpadu, volí někdy tuto cestu likvidace.

2) Kontroly kvality třídění odpadu

Kvalita třídění je největším problémem subjektů, které se zpracováním odpadů zabývají. Proto se odpady pro následné použití ještě musí dotřiďovat. Bohužel, dosud se stále ve vytříděných odpadech vyskytuje 20 až 30% nežádoucích příměsí, přičemž dosti často se např. v papíru objevují třeba i uhynulá zvířata. Zatímco podnikatelské subjekty a právnické osoby přímo kontroluje ČIŽP, občany mohou kontrolovat pouze obce. Hlavní cestou ke zlepšení situace (postupně se kvalita třídění zlepšuje) je tak osvěta vedoucí ke správnému přístupu občanů.

Kvalita třídění a cenové relace zpracování druhotných surovin jsou hlavním důvodem, proč se na řadě míst  vytříděný spalitelný odpad zpracovává na alternativní palivo. V Severomoravském kraji takto např.Ostrava zpracovala 1062 tun odpadu z 240 podniků a 46 škol. Toto palivo má vyhovující parametry (nesmí osahovat plasty s obsahem chloru) a je jednou z možností využití energetického potenciálu obsaženého v odpadech.

ČIŽP průběžně kontroluje firmy, které provozují linky na třídění dotřiďování odpadů (přibližně 10 zařízení). V jejich provozech byly shledány spíše menší nedostatky, v jednom případě byla při porušení zákona udělena pokuta 100 000,- Kč. V současnosti na základě upozornění občanského sdružení probíhá šetření ČIŽP v oblasti lokality u obce Tuklaty, kde je podezření na míchání vytříděného odpadu s jinými odpady. ČIŽP nyní prošetřuje také na podnět hejtmana Středočeského kraje hospodaření s odpady ve městě Brandýs nad Labem - Stará Boleslav.

3) Kontroly skládek

ČIŽP věnuje pozornost zejména skládkám odpadů, na které mohou být vytříděné odpady sváženy hlavně z ekonomických důvodů. Zákon jasně udává, které odpady se na skládky nesmí ukládat :
-         využitelné odpady, včetně vytříděného odpadu z TKO
-         odpady podléhající režimu zpětného odběru
-         kapalné odpady
-         veškerá léčiva
-         odpady silně zapáchající
-         pneumatiky
-         kompostovatelné odpady
-         výbušné odpady
Při kontrolách skládek inspektoři vždy kontrolují jednak doklady o přijatých odpadech, jednak přímo na místě kontrolují stávající situaci na skládce, zda neobsahuje vytříděný odpad.
Situaci však komplikují dvě skutečnosti: v komunálních odpadech se vždy nacházejí komodity, které jsou předmětem třídění, a navíc v provozních řádech skládek je často povoleno ukládat i vytříděné odpady jako materiál pro technické zabezpečení skládky.

V jednotlivých krajích je situace značně odlišná, protože provozní řády skládek schvalují krajské úřady. Zatímco na některých skládkách jsou odpady dotřiďovány (např. v Libereckém kraji je to železný velkoobjemový odpad), jinde (např. v Jihočeském kraji) je povoleno na skládce ukládat i autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí, kovové odpady jako zinek a jiné využitelné druhy odpadů. Schválení provozních řádů, které jsou z hlediska ČIŽP nesprávné a demotivují veřejnost při třídění odpadů a jejich opětovném využití, vycházelo z možnosti výkladu zákona odpadech (§11), a to, že v místě neexistují technologické a ekonomické předpoklady k jinému postupu a zvolený postup je v souladu s plány odpadového hospodářství. Podle názoru Inspekce v současnosti podmínka souladu s plánem odpadového hospodářství nemůže být splněna, zejména po přijetí závazných směrnic Rady Evropy a vstupu ČR do EU. ČIŽP proto iniciovala jednání s krajskými úřady s cílem odstranit některé nedostatky v oblasti likvidace a využití vytříděných odpadů.

Konkrétně se ČIŽP zabývala například provozními řády skládek S-OO Růžov nebo skládkou S-OO Lišíc, kde je snahou ČIŽP ve spolupráci s ostatními orgány státní správy dosáhnou změny provozního řádu tak, aby na skládku nemohly být ukládány odpady, které tam nepatří, například odpady kompostovatelné. Poslední jednání mezi zástupci krajského úřadu, OVSS a ČIŽP proběhla v březnu tohoto roku a byla konstruktivní.


V Praze dne 7. 4. 2004
Kontakt: Eva Rolečková, tisková mluvčí ČIŽP,
tel. 283 892 659, 723 065 088 roleckova@cizp.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí