zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

VÝSLEDKY KONTROL ZPĚTNÉHO ODBĚRU VÝROBKů za rok 2003

21.04.2004
Odpady
VÝSLEDKY KONTROL ZPĚTNÉHO ODBĚRU VÝROBKů za rok 2003
V roce 2003 proběhly kontroly ČIŽP zaměřené na plnění ustanovení § 38 zákona o odpadech č. 181/2001 Sb., podle něhož má být zajištěn zpětný odběr některých výrobků ze strany posledních prodejců.

Provedené kontroly prokázaly stále přetrvávající nedostatky v informovanosti spotřebitele o možnosti zpětného odběru jím použitých výrobků a také nedostatky v nakládání s odpadem z provozu některých velkých obchodních center.

První kontroly zpětného odběru výrobků byly provedeny již v roce 2002 a byly zaměřeny na zákonem upravený vztah prodejce ke spotřebiteli. Zákon o odpadech v tomto znění platil teprve jeden rok a zaváděl velmi odlišný způsob chování povinných osob (tj. dovozce či výrobce jednotlivých komodit) i prodejců v oblasti zpětného odběru použitých výrobků. Tehdy byla zjištěna zejména taková pochybení, jejichž příčinou byly nedostatky souvisejících zákonných předpisů a různé možnosti jejich výkladu.

V roce 2003 se kontrolní činnost ČIŽP zaměřila také na další subjekty. Pokračovaly kontroly velkých obchodních center a pneuservisů, zacílené jednak na nakládání s odpady celkově, jednak na plnění zpětného odběru výrobků. Na základě seznamu dodaného MŽP byli kontrolováni také dovozci zboží. Zvláštní důraz byl kladen na kontrolu dalšího nakládání se zpětně odebranými výrobky a na dodržování dalších ustanovení zákona o odpadech.

Výsledky kontrol

V oblasti zpětného odběru použitých výrobků ve vztahu prodejců ke spotřebitelům obecně nastalo zlepšení oproti roku 2002, a to především u společností, jejichž provozy byly v roce 2002 kontrolovány a u nichž byla zjištěna pochybení. Protože se jedná o centrálně řízené společnosti, má toto zlepšení celorepublikový dosah. Nicméně nově kontrolované společnosti se dopouštějí stejných porušení zákonných ustanovení, a proto bude ČIŽP toto chování sankcionovat.

Ve vztahu povinných osob k prodejcům nastalo zlepšení jen částečně. Prodejcům jsou zasílány pokyny ke zpětnému odběru v souladu se zákonnými předpisy, smlouvy o zpětném odběru jsou většinou uzavírány pro komoditu galvanické články a baterie a výbojky a zářivky, u ostatních bývá udán jen seznam sběrných míst dodavatelů a někdy chybí lokalita prodeje. Tím je prodejce nucen provádět zpětný odběr sám na vlastní náklady a využívá systému sběru odpadu obcí, nebo zpětný odběr neprovádí vůbec. Taková situace se často objevuje zejména u prodeje olejů, jejichž zpětný odběr vyžaduje náročnější technické zázemí.

Souběžně byly prováděny i kontroly nakládání s odpady z provozu velkých obchodních center, včetně nakládání s živočišným odpadem (jak z prodeje, tak i z provozu restaurací a řeznictví). Takových kontrol bylo provedeno celkem 55, z nichž 5 provozů bylo bez závad a 12 kontrol nakládání s nebezpečným odpadem neprokázalo žádná pochybení.

Kontroly povinných osob (tj. dovozce či výrobce) byly prováděny podle seznamu dovozců, kteří neodevzdali hlášení o zpětném odběru použitých výrobků, dodaného Ministerstvem životního prostředí. (K zákonnému termínu bylo odevzdáno pouze 57 hlášení za celou ČR).

Výsledky kontrol jsou rozdílné pro jednotlivé komodity. V případě nakládání s použitými elektrickými akumulátory, výbojkami a zářivkami a galvanickými články a bateriemi je situace poměrně stabilizovaná, vzhledem k existenci tradičních zpracovatelů tohoto odpadu na území ČR. V případě chladniček používaných v domácnosti obchodní řetězce předávají použité ledničky zpracovatelům také bez větších potíží. Převážná část prodejců má pro tuto komoditu souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem. Nakládání s minerálními oleji bylo kontrolováno jak u povinných osob, které byly často i prodejci, tak u samotných prodejců, k nimž patří také servisy. Zde se nejvíce projevují nedostatky ve výkladu legislativy. Jde o nejasný výklad pojmu “oleje podléhající zpětnému odběru výrobků” podle starého, tudíž neplatného celního sazebníku, nejednotný byl také výklad pojmu “povinná osoba”. Zároveň zde vstupuje do hry faktor ekonomický, proto se dosud kontroloři setkávají s tím, že použité oleje jsou často v menších servisech spalovány. Využití možnosti zpětného odběru u minerálních olejů je různé. Přímé využití v obchodech a velkých obchodních centrech, u čerpacích stanic apod. je velmi nízké, četnější je využití nepřímého zpětného odběru výrobků v autoservisech, kde probíhá automaticky při výměně oleje ve vozidle. V rámci kontroly s nakládáním použitých pneumatik byly prověřovány jak servisní provozovny, tak dovozci a prodejci. Z celkem 57 kontrol autoservisů, pneuservisů a prodejen pneumatik nebylo u žádné z provozoven zjištěno, že by zpětný odběr neprováděla. Ve 2 případech byl však žádán poplatek za zpětný odběr, což zákon neumožňuje, neboť zpětný odběr musí být prováděn zdarma. Obdobná situace je i u vlastních prodejen povinných osob, kde v podstatě k porušování předpisů ve vztahu ke spotřebiteli nedochází.

Provedené kontroly poukázaly jednak na stále přetrvávající nedostatky v informovanosti spotřebitele o možnosti zpětného odběru jím použitých výrobků, jednak i na nedostatky v nakládání s odpadem z provozu některých velkých obchodních center. Tyto kontroly odpadového hospodářství budou i nadále pokračovat, stejně jako stálé kontroly zpětného odběru některých výrobků.

V Praze dne 7. 4. 2004
Kontakt: Eva Rolečková, tisková mluvčí ČIŽP,
tel. 283 892 659, 723 065 088 roleckova@cizp.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí