zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nebuďte líní - třiďte odpad

19.04.2004
Odpady
Nebuďte líní - třiďte odpad
Tříletá komunikační kampaň na třídění odpadů byla zahájena v prosinci 2003. Součástí kampaně jsou mimo jiné televizní spoty, tisková reklama, komiks, PR a akce v regionech („Barevné dny“). Cílem kampaně je zvýšení účasti obyvatel na třídění odpadů.

Cíle kampaně:

1.       Zvýšit účast obyvatel na třídění

2.       Zvýšit množství vytříděného odpadu na obyvatele

3.       Zlepšit kvalitu vytříděného odpadu pro recyklaci

Jednotlivé fáze:

·   rok 2004: zvýšit účast obyvatel na třídění odpadů o 18 % do r. 2005. V listopadu 2003 se jednalo o  62 % obyvatel, na konci roku 2005 by mělo třídit až 75 % obyvatel. Účast na třídění odpadů musí být provázena také zvyšováním množství vytříděných odpadů a počtu tříděných druhů (sběr komodit, pro které je zajištěno zpracování).

·   rok 2005: zlepšit kvalitu třídění odpadů. Předpokladem dalšího zpracování vytříděných odpadů je jejich kvalita, tzn. „čisté komodity“ bez příměsí a nečistot. Je tedy nezbytné směřovat spotřebitele ke zlepšení kvality vytříděných složek – vysvětlovat „co patří a nepatří“ do barevných kontejnerů, jak se jimi vytříděné odpady dále zpracovávají (zpětná vazba).

·   rok 2006: utvrdit účastníky třídění ve správnosti jejich chování, poděkovat za spolupráci a podpořit je při pokračování v kvalitním třídění odpadů. Pokud to budou okolnosti vyžadovat (kvalita vytříděných odpadů se nezlepší), tak bude kampaň pokračovat i směrem ke zlepšování kvality: třídíte skvěle, díky za spolupráci, třiďte správně dále.

Sledování účinnosti kampaně:

·         Průzkumy postojů obyvatel

Pravidelné sledování postojů obyvatel k hospodaření s odpady: třídění odpadu (bariéry, mýty), žádané informace, preferované informační kanály atd.

Ucelená řada: 1999, 2001, 2003 každý rok na podzim

•         Analýzy efektivity komunikační kampaně

Pravidelné sledování (po každé vlně kampaně): povědomí o třídění, povědomí o komunikaci a hodnocení komunikačních nástrojů (média, eventy, PR, direct mail), účinek reklamy.

První hodnocení efektivity komunikační kampaně proběhlo na konci března 2004 s těmito výsledky:

Barevné dny

Jedná se o akce pro veřejnost v 50 českých a moravských městech, které budou probíhat za podpory místních úřadů v parcích nebo na náměstích v období duben, květen, červen a září, říjen. Jejich hlavním zaměřením je výchova dětí a dospělých ke třídění odpadů. Základem akcí je pojízdná výstava Tonda Obal na cestách, která s úspěchem navštívila již stovky základních škol po celé České republice. Tonda Obal je postavička (maskot), která provází děti světem třídění a recyklace odpadů. Součástí programu je výklad lektora, hra „třídění odpadů“, panely ukazující koloběhy odpadů (od vzniku až po recyklaci) a vzorky materiálů vyrobených recyklací odpadů.

Také další atrakce v rámci Barevných dnů jsou zaměřeny na třídění odpadů a mají „lehce vzdělávací“ formu.

Cílové skupiny:

1.       děti 6-12 let: např.  Maxi domino (skládání dle druhů odpadů a kontejnerů), závody na koloběžkách (cestou se třídí odpad do barevných popelnic), skákání v pytlích, vyrob si svou Petku Peťku a Pepu Střepa atd.

2.       mládež 16-25 let: např. soutěž v sešlapávání PETek - připomíná zábavnou a soutěžní formou užitečnost sešlapávání PET lahví před jejich vyhozením do žlutého kontejneru. 

3.       starší lidé 45-70 let: např. kvizy o třídění odpadů kolo štěstí, tzv. receptář (praktických rad pro domácnost, aby třídění bylo čisté, praktické, rychlé…)

Kalendář „Barevných dní“ – duben a květen

Datum
Místo
Typ akce

21. 4. 2004

Šumperk

Ekologické dny

22. 4. 2004

Zlín

Akce města - Den Země

22. 4. 2004

Vysoké Mýto

Akce města - Den Země

23. 4. 2004

Třinec

Akce města

24. 4. 2004

Plzeň

Tradiční studentský Majáles

24. 4. 2004

Hodonín

Akce v ZOO

28. 4. 2004

Nový Bor

Samostatná akce

28. 4. 2004

Česká Lípa

Akce „Za čisté město“

30. 4. 2004

Bystřice

Samostatná akce

1. 5. 2004

Olomouc

Akce města – Ekologický jarmark

8. 5. 2004

Moravská Třebová

Slavnostní otevření koupaliště

20.-22. 5. 2004

Praha

Bambiriáda

27. 5. 2004

Tanvald

Akce školy

27. 5. 2004

Turnov

Akce města

28. 5. 2004

Jilemnice

Samostatná akce

29. 5. 2004

Hrádek nad Nisou

Sobota na koupališti

30. 5. 2004

Semily

Akce města

Aktuální termíny Barevných dní naleznete na www.ekokom.cz 

Komunální odpad

Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce, tj.: odpad z domácností, odpad vznikající při čištění veřejných komunikací a prostranství a při údržbě veřejné zeleně včetně hřbitovů.

Právní normy posledního desetiletí určily obec jako původce komunálního odpadu. Představitelé obce jsou proto nuceni zajistit hospodaření s odpady. Dle zákona o odpadech mají obce a města povinnost také komunální odpad třídit a využívat. Součástí vytříděných složek komunálního odpadu jsou i použité spotřebitelské obaly, které jsou předávány dále k využití.

 

Třídění odpadu

Třídění odpadu zajišťuje obec vydáním obecně závazné vyhlášky, ve které stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Občané jsou povinni řídit se touto vyhláškou, a tedy i třídit odpad, který vyprodukují ve svých domácnostech. Způsobů sběru  a třídění komunálního dopadu je celá řada. Mezi nejběžnější patří v ČR sběr donáškový, kdy se využitelný komunální odpad ukládá do kontejnerů nebo sběrných dvorů. Na ulicích našich obcí se můžeme nejčastěji setkat s modrými, zelenými a žlutými kontejnery, do kterých se ukládají papír, sklo a plast. Vytříděný odpad se poté dále zpracovává.

 

Využití vytříděného odpadu

Ročně vyprodukuje občan průměrně 250 kg odpadů. Z toho kolem 30 kg papírových odpadů, 25 kg plastových odpadů, 15 kg skleněných odpadů, 5kg kovových odpadů a asi 1,4 kg odpadů použitých nápojových kartonů.

Vytříděný papír se zpracovává v papírnách, přidává se do směsi na výrobu papíru. Papír je možné takto recyklovat asi pětkrát až sedmkrát. Výrobky z recyklovaného papíru: novinový papír, sešity, lepenkové krabice, obaly na vajíčka, toaletní papír apod.

Každý druh plastů se zpracovává jinou technologií, protože mají odlišné složení a vlastnosti. Z PET láhví se nejčastěji vyrábějí vlákna, která se používají jako výplň zimních bund a spacáků, nebo se přidávají do tzv. zátěžových koberců. Z fólií (sáčků a tašek) se opět vyrábějí fólie a různé pytle, např. na odpady. Pěnový polystyren slouží k výrobě speciálních cihel. Ze směsi plastů lze vyrábět odpadkové koše, zahradní nábytek, zatravňovací dlažbu či protihlukové stěny u dálnic.

Vytříděné sklo se vyčistí, rozdrtí a přidá do výchozí směsi k výrobě nového skla. Nejčastěji se takto vyrábí láhve na minerálky a pivo a jiné skleněné výrobky. Ušetří se při tom mnoho energie a surovin, přičemž sklo se dá takto používat vlastně donekonečna.

 

Kovy se používají zpět v hutích při výrobě. Nápojové kartony se zpracovávají nejčastěji v papírnách, nebo se z nich vyrábějí izolační desky, které lze využít ve stavebnictví.

 

Systém EKO-KOM

EKO-KOM, a. s. je autorizovaná obalová společnost, která zajišťuje sdružené plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru v obcích. Vychází přitom ze dvou zákonných povinností:

1.       Výrobci, dovozci, plniči, prodejci obalů a baleného zboží mají dle zákona o obalech povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Prostřednictvím systému EKO-KOM tak spolufinancují náklady obcí na tříděný sběr komunálních odpadů spojený s obalovou složkou.

2.       Obce a města mají dle zákona o odpadech povinnost třídit a využívat komunální odpad. Součástí vytříděných složek komunálního odpadu jsou také použité spotřebitelské obaly, které jsou předávány dále k využití.

 

Tzv. „Systém Zeleného bodu“ vychází z obdobných modelů, které jsou provozovány v evropských zemích, kde tyto systémy tvoří integrovanou součást nakládání s komunálním odpadem. Kromě zajištění zpětného odběru a využití obalů a obalových odpadů systém EKO-KOM provozuje řadu doprovodných činností: informační, konzultační, výzkumnou a vzdělávací.

 

Společnost EKO-KOM, a. s. měla na konci roku 2003 uzavřeny smlouvy s 20 200 firmami, které uvedly na trh 94% spotřebitelských obalů a s 4 200 obcemi, což představuje 92 % populace.


Zelený bod

Značka ZELENÝ BOD, která je umístěná na obalech,  je mezinárodní symbol, který informuje o tom, že  za  obal byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující sběr, třídění a využití obalů. Na území České republiky je touto organizací EKO-KOM, a. s. Značka ZELENÝ BOD je ochrannou známkou, její použití na výrobcích distribuovaných v ČR je možné pouze se souhlasem autorizované obalové společnosti EKO-KOM, která je nositelem práv na území ČR.

 

Požadovaný rozsah recyklace a využití obalového odpadu

 

 

OBALY

31.12.2002

31.12.2003

31.12.2004

31.12.2005

A

B

A

B

A

B

A

B

%

%

%

%

%

%

%

%

Z papíru

30

35

35

45

40

50

45

55

Ze skla

32

32

50

50

65

65

80

80

Z plastů

10

12

10

15

12

20

15

25

Z kovů

11

11

15

15

20

20

25

25

CELKEM

25

30

32

39

38

45

45

52

A: recyklace     B: celkové využití

Za obaly z jednoho materiálu se považují takové obaly, ve kterých daný materiál tvoří alespoň 70% hmotnosti materiálu. 

 

 

Kontakt a další informace

 

Hana Hradecká

manažerka komunikace

tel: 729 848 300

e-mail: hradecka@ekokom.cz

 

Kateřina Šarounová

tisková mluvčí

tel: 729 848 302

e-mail: sarounova@ekokom.cz

 

EKO-KOM, a.s.

Na Pankráci 19

140 21 Praha 4

 

www.ekokom.cz

 

www.tonda-obal.cz

 

PR agentura

Ex voto
tel: 235 363 135
e-mail: exvoto@exvoto.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí