zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

V Bratislavě - Ružinově se rozhodli skoncovat s nepořádkem

22.04.2004
Odpady
V Bratislavě - Ružinově se rozhodli skoncovat s nepořádkem

Dôvodová správa

     Nespokojnosť občanov a zástupcov mestskej časti so súčasným stavom čistoty a poriadku na verejných priestranstvách ako i so súčasným spôsobom  nakladania  s odpadom vyústil do potreby spracovať problém v širších súvislostiach a predložiť návrh na zlepšenie nežiadúceho stavu.

Podnetom bolo i upozornenie Okresného riaditeľstva PZ Bratislava II, že na komunikáciách Ružinova dochádza k ich neoprávnenému užívaniu v dôsledku trvalého ponechania nádob na odpad na cestách a chodníkoch.

Veľké množstvo často preplnených, otvorených a neoznačených nádob na domový odpad umiestnených v nefunkčných, znečistených a anonymných stanovištiach alebo voľne na cestách a chodníkoch, je predmetom mnohých sťažností zo strany obyvateľov Ružinova. Nádoby na separovaný zber  papiera otvorené a ich obsah znehodnotený zmiešaným odpadom, nádoby na zber sklenených črepov často preplnené a znehodnotené vyberačmi druhotných surovín sú umiestnené na plochách  zelene, chodníkoch, parkoviskách  a iných nevhodných miestach. Znečistené stanovištia nádob na domový odpad, pravidelne sa opakujúcimi neriadenými skládkami tvorenými objemným odpadom  /stavebný odpad po rekonštrukciách  bytov, po čistení pivníc a povál, opotrebované spotrebiče, nábytok/. Prikrmovanie túlavých a divých zvierat zbytkami potravy v stanovištiach nádob na odpad ... to všetko sa podieľa na nízkom stupni estetického vzhľadu verejných priestranstiev, ich nedostatočnej hygienickej úrovni a zapríčiňuje okrem iného aj znečistenie trávnatých plôch, komunikácií, parkovísk a iných spevnených plôch množstvom odpadkov.

Opakovane vznikajúce neriadené skládky v okrajových častiach našej mestskej časti, najmä vo štvrtiach rodinnej zástavby, pri záhradkárskych osadách a v blízkosti spoločných garáží môžu byť  zdrojom premnoženia hlodavcov, infekcií a nákaz, znečistenia pôdy a podzemných vôd.

Mestská časť Ružinov svojou rozlohou cca  39,6 km2 a počtom  73 696 obyvateľov patrí k najväčším mestským častiam Bratislavy, vyprodukuje za rok 34 983 t tuhého komunálneho odpadu (ďalej len TKO/. Priemerná produkcia na obyvateľa je  476kg /rok.

Za nakladanie s odpadom na území hlavného mesta zodpovedá podľa zákona o odpadoch obec, t.j. Hlavné mesto SR Bratislava, za čistotu a poriadok na svojom území mestská časť Ružinov. Tieto dve oblasti úzko súvisia a navzájom sa ovplyvňujú.

Na základe zmluvy s hlavným mestom SR Bratislavou vykonáva odvoz komunálneho odpadu  z domácností a jeho zneškodňovanie a.s. Odvoz a likvidácia odpadu v spaľovni , ktorá sa nachádza na území Ružinova , pre našich občanov za postupne sa zvyšujúcu úhradu.

Obec - MČ pri výkone samosprávnych funkcií okrem iného vykonáva a zabezpečuje čistenie obce, správu a údržbu verejnej zelene a odvoz komunálneho odpadu, utvára a chráni životné prostredie. Odstraňovanie neriadených skládok a dočisťovanie stanovíšť nádob od objemného odpadu je zverené Stredisku VPS, zriadeného MČ Ružinov, pre občanov m. č. bezplatne.

Obyvateľ obce sa podľa § 3 ods.3 zákona č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení podieľa  na rozvoji a zveľaďovaní obce a poskytuje pomoc orgánom obce. V súvislosti s tým je okrem iného povinný podieľať sa na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia v obci a napomáhať udržiavať poriadok v obci.

Z výsledkov šetrení sťažností občanov a upozornenia OR  PZ Bratislava II vyplýva, že neuspokojivý   stav čistoty a poriadku na stanovištiach nádob na TKO a následne i na verejných plochách Ružinova je dôsledkom neplnenia si  povinností zodpovedných  subjektov v zmysle ustanovení príslušných nariadení hlavného mesta Bratislavy ako i  mestskej časti Ružinov.

     Koncepcia verejného poriadku  z hľadiska nakladania s odpadom

                        na území mestskej časti Bratislava - RUŽINOV.

Návrh koncepcie vychádza z Programu odpadového hospodárstva /ďalej len POH/ SR, POH hlavného mesta SR Bratislavy  a POH okresu Bratislava II, ktoré sú založené na princípoch obmedzovania vzniku odpadov, zhodnocovania odpadov v čo najväčšej miere, na znižovaní obsahu toxických látok v odpade, uplatňovaní tepelnej úpravy, pokiaľ využiteľné zložky odpadu  nebolo možné využiť inak a v čo najmenšej miere uplatňovať skládkovanie odpadov.

Riešenie nahromadených problémov v oblasti čistoty a poriadku na verejných priestranstvách mestskej časti vidíme vo vytváraní podmienok na dôsledné dodržiavanie platných právnych noriem, v zmene organizácie pri nakladaní s odpadom, v  propagácii a dôslednej kontrole.  

Cieľom je   : 

Zvýšenie čistoty, hygieny a estetického vzhľadu na verejných  priestranstvách.

K tomu potrebujeme :

A / Účinné právne normy

a/        zákony

b/        všeobecne záväzné  nariadena

           a programy odpadového hospodárstva

B / Podmienky na dodržiavanie platných právnych noriem :

a)                  systém optimálneho rozmiestnenia stanovíšť nádob na TKO

b)                  evidenciu producentov odpadu a neriadených skládok

c)                  systém minimalizácie odpadu účinnejším separovaným zberom

d)                  systém efektívneho dočisťovania verejných priestranstiev od odpadu

e)                  pravidelné vyhodnocovanie nakladania s odpadom na území MČ Ružinov

f)                    propagáciu zodpovedného nakladania s odpadom.

 

C /  Zabezpečenie účinnej kontroly

a/        systémom kontroly a sankcionovania príslušníkmi mestskej polície

b/        v súčinnosti s pracovníkmi Magistrátu hl.m. SR Bratislavy,

c/        poverenými pracovníci Miestneho úradu a ním zriadených organizácií.

          

Súčasný stav 

Programy odpadového hospodárstva  hlavného mesta SR Bratislavy  a POH okresu Bratislava II  určujú nasledovné ciele odpadového hospodárstva na území okresu, pre hlavné mesto SR, jeho mestské časti a pre ostatných pôvodcov odpadov na obdobie rokov 1997 - 2000, s výhľadom do roku 2005 :  1 ) vykonať rekonštrukciu spaľovne komunálneho odpadu,   2 ) vybudovať spaľovňu nebezpečných odpadov,  3 ) zabezpečiť zneškodňovanie špecifického zdravotníckeho odpadu,

4 ) znížiť množstvo problémových látok v komunálnom odpade /ďalej len KO/,   5 )   znížiť množstvo využiteľných odpadov v KO, 6 ) zabrániť dovozu zvláštnych a nebezpečných odpadov, 7 ) pokračovať v sanácii neriadených skládok, 8 ) začať s kompostovaním biologických odpadov,  9 ) zvýšiť ekologické povedomie občanov so zameraním na zapojenie sa do separovaného  zberu problémových látok a druhotných surovín, 10)upraviť nebezpečný odpad pred uložením na skládku.

V okrese Bratislava II sa produkuje 51% všetkých odpadov, 54% zvláštnych odpadov,41% nebezpečných odpadov a 58,9% ostatných odpadov z celkového množstva odpadov produkovaných v hlavnom meste SR Bratislave /POH okresu Bratislava II do roku 2000, 1995/.

Na území mestskej časti Bratislava Ružinov je ročná produkcia celkom 34 696 t   odpadu /1995/

z toho domový odpad z domácností  tvorí 15 435,0 t, objemný odpad z domácností  6 724,0 t,

odpad z obcí 1 636,1 t, odpad zo zelene  10  897,0 t, oddelene vytriedený odpad z obsahom škodlivín  tvorí 3,6 t. Ročná produkcia sklenených črepov je  6,9 t,  papiera 55,4 t a kovu 233,6 t.

Celková produkcia má rastúc tendencie, počíta so zvyšovaním úmerne k spotrebe.

 

Za nakladanie s odpadom na území hlavného mesta zodpovedá podľa zákona o odpadoch obec, t.j. Hlavné mesto SR Bratislava, za čistotu a poriadok na svojom území mestská časť Ružinov. Tieto dve oblasti úzko súvisia a navzájom sa ovplyvňujú. Na základe zmluvy s hlavným mestom SR Bratislavou vykonáva odvoz komunálneho odpadu  z domácností a jeho zneškodňovanie akciová spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu v spaľovni TKO, ktorá sa nachádza na území Ružinova, v lokalite Vlčie hrdlo. OLO a.s. poskytuje producentom odpadu /rodinné domy, bytové domy, organizácie, podniky, ostatné prevádzky/ nádoby na jeho uloženie a uzatvára s jednotlivými subjektmi zmluvy o odvoze odpadu a jeho zneškodnení za úhradu. Tu je potrebné uviesť, že v súčasnosti umiestňuje a.s.OlO nádoby na odpad bez predchádzajúceho súhlasu mestskej časti a primeraného označenia ich správcu, čo spôsobuje, že nádoby sú na komunikáciách.

Viaceré obytné domu, ktoré prešli predajom bytov pod správu iných subjektov nemajú vybudované stanovište na uloženie nádob, resp. nevyužívanú príslušné stanovište. Vzhľadom na to, že stanovište nádob na odpad nerieši zmluva o kúpe bytu, často tento problém nerieši ani zmluva o správe príslušného domu. Množstvo podnikateľských subjektov v nebytových priestoroch obytných domov produkuje osobitný druh komunálneho odpadu  /kartónové a iné obaly/ bez druhotného využitia, čo spôsobuje ďalší záber verejného priestranstva nádobami na odpad a ďalšie preplňovanie a znečisťovanie stanovišťa. Vzhľadom na to, že ani stanovištia nie sú neoznačené,  vznikajú  problémy pri identifikácii zodpovednosti. 

 Znižovanie množstva komunálneho odpadu separovaním – oddeľovaním využiteľných zložiek

rieši hlavné mesto prostredníctvom  a.s. OLO systémom rozmiestňovania nádob na nepotrebný papier a sklo. Cieľ programu separovaného zberu na území hl.m. – zníženie zmiešaného odpadu o 20% , sa za obdobie 5 tich rokov nepodarilo dosiahnuť, pohybuje sa na úrovni cez 1%!

Na základe mnohých podnetov občanov a tiež upozornenia Okresného riaditeľstva PZ Bratislava II, že na komunikáciách Ružinova dochádza k ich neoprávnenému užívaniu v dôsledku trvalého ponechania nádob na odpad na cestách a chodníkoch, čo je v rozpore so zákonom o pozemných komunikáciách, bola spracovaná pasportizácia stanovíšť.

 V roku 1998 začala MČ Bratislava - Ružinov riešiť úlohu premiestňovania stanovíšť nádob na tuhý komunálny a separovaný odpad mimo komunikácií. V súvislosti s tým, v rámci I. etapy bola vykonaná pasportizácia a analýza súčasného stavu, posúdená možnosť premiestnenia stanovíšť a ich rozšírenie o zberové nádoby na vyseparovaný odpad. Bolo zmapovaných 1 036 nádob /904 stanovíšť/na domový odpad, 119 nádob na papier a 34 nádob na sklenené črepy vo vlastníctve a.s.OLO a 200 maloobjemových zvonových /MZK/ kontajnerov na zber sklenených črepov vo vlastníctve MČ Ružinov. 395 stanovíšť sa nachádza na komunikáciách, čím znemožňujú plynulú premávku, parkovanie a ich čistenie.

 Pre priblíženie problematiky uvádzame príslušné zákony a znenie vybraných ustanovení :

A / Právne normy v platnosti :

1.Zákon č.238/1991 Z.z. o odpadoch

2.Zákon č. 494/1991 Z.z. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve

3.Nariadenie vlády SR č.606/1992 o nakladaní s odpadmi

4.Vyhláška MŽP SR č.19/1996 Katalóg odpadov

5.Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

6.Vyhláška č.83/1976 Zb. o všeobecných a technických požiadavkách na výstavbu

7.VZN hl.m. SR Bratislavy č.4/1995 o nakladaní s odpadom

8.VZN m.č. 12/1997 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území m.č. Bratislava Ružinov

9.VZN hl.m. SR Bratislavy č.9/1997 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov.

 

Znenie niektorých ustanovení podľa očíslovaných zákonov:

1.      § 2 ods.1 Odpadom je vec, ktorej sa chce jej majiteľ zbaviť alebo tiež hnuteľná vec, ktorej

      odstránenie /zneškodnenie/ je potrebné z hľadiska starostlivosti o zdravé životné podmienky a

      ochrany životného prostredia,

       ods.7  Pôvodcom odpadov je právnická alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, pri

       ktorej činnosti vznikajú odpady. Pre komunálny odpad vznikajúci na území obce sa z      

      pôvodcu považuje táto obec.

4.    Základné pojmy o odpadoch a povinnosti pôvodcov objasňuje VZN č.4/1995 v prílohe

6.        § 43 ods.2 Každý bytový dom musí mať zariadenie na odstraňovanie odpadkov. Pokiaľ zariadenie pre nádoby na odpadky nie je umiestnené v dome, musí byť v primeranej vzdialenosti od bytového domu a pohľadove z pozemných komunikácií kryté. Inštrukcia ŠZÚ hl.m. SR Bratislavy k počtu nádob na TKO z domácností  doporučuje 1 100 litr. nádobu na cca 50-100 obyvateľov, pri produkcii 4kg odpadu na deň a obyvateľa s intervalom odvozu 2-3x týždenne. Dezinfekcia nádob sa doporučuje 2x ročne a to v lete a na jar alebo jeseň. Počet nádob sa tiež určuje podľa maximálneho množstva odpadu nahromadeného za 1 týždeň.

 

9.      VZN č.9/1997 bolo dodatočne pripomienkované odd. ŽP Magistrátu hl.m. SR Bratislavy, kde požadovali doplniť  do § 1 ods.1 písm.d priľahlý pozemok a príslušenstvo :

-         stanovište pre kontajnery resp. nádoby na komunálny odpad

-         prístupová komunikácia k stanovišťu a povinnosť zabezpečiť  tu čistotu a poriadok.

Pripomienka nebola akceptovaná, čo znamená, že v súčasnosti stanovištia nádob na odpad nie sú vo vlastníctve nových majiteľov bytov.

 

A/ Z právneho hľadiska potrebujeme :

 

-         určiť spôsob a podmienky zverenia stanovíšť /zariadení na zhromažďovanie odpadu/ do správy vlastníkom bytových domov a podnikateľských prevádzok.

-         ďalej prijatie legislatívnych a technických opatrení na zamedzenie parkovania vozidiel pred stanovišťami a tým bránenie obslužným vozidlám  odvozu odpadu.

-         zakotviť do VZN nakladanie s nádobami na komunálny odpad a systém zberu

      separovaného odpadu.

Očakávame novelizáciu zákona o odpadoch, ktorá by mala priniesť definovanie vlastníka odpadu a jeho zodpovednosť za odpad. Pripravuje sa nový zákon o obaloch a

VZN hl.m. SR Bratislavy o dodržiavaní čistoty a  poriadku na území hlavného mesta.

 

 

B / Podmienky na realizáciu a dodržiavanie platných právnych noriem :

 

Predpokladom na realizáciu a dodržiavanie platných právnych noriem, najmä nariadení platných na území hlavného mesta a mestskej časti Ružinov je vytvorenie predpokladov, podmienok na realizáciu optimálneho systému rozmiestnenia stanovíšť nádob na TKO, vytvorenie podkladov

aktuálnej evidencie producentov odpadu a neriadených skládok, spracovanie systém minimalizácie odpadu účinnejším separovaným zberom, zavedenie kompostovania bioodpadu, dosiahnutie efektívnejšieho systému  dočisťovania verejných priestranstiev od drobného odpadu a neriadených skládok. Uvedené je potrebné doplniť pravidelným vyhodnocovaním nakladania s odpadom na území MČ Ružinov a cielená propagácia zodpovedného nakladania s odpadom.

 

K tomu potrebujeme :

súbor spracovaných a realizovaných vykonávacích - akčných programov /projektov/, navzájom  sa ovplyvňujúcich a súvisiacich.

 

1.   Projekt optimálneho rozmiestnenia stanovíšť nádob na odpad z domácností.

2.      Evidenciu producentov odpadu.

3.      Pasportizáciu neriadených skládok a návrh ich likvidácie.

4.   Program zvýšenia účinnosti separovaného zberu.

5.   Program  efektívneho dočisťovania verejných priestranstiev

6.   Program odpadového hospodárstva MČ Bratislava Ružinov.

7.      Program propagácie a osvety zodpovedného nakladania s odpadom – na úvod

      Projekt separovaného zberu odpadu v budove MÚ MČ Ružinov.

 

Čo máme a aké ciele návrhmi sledujeme ?

1.      V rámci úlohy premiestnenia stanovíšť nádob na odpad z komunikácií bola v  I. etape 

      vykonaná pasportizácia a analýza súčasného stavu, posúdená možnosť premiestnenia

      stanovíšť a ich rozšírenie o zberové nádoby na vyseparovaný odpad. V II. etape bolo

      rozhodnuté pokračovať v úlohe vypracovaním návrhu situačného plánu rozmiestnenia

      stanovíšť nádob, experimentálne  v štvrti Starý Ružinov, kde je situácia kritická. Situačné

      plány pre  ostatné lokality Ružinova budú spracované do konca roka 2000. V III. etape je

      plánované vypracovanie realizačných plánov navrhovaných  stanovíšť a po oponentúre ich  

      vybudovanie.

Bolo zmapovaných 1 036 nádob /904 stanovíšť/na domový odpad, 119 nádob na papier a 34 nádob na sklenené črepy vo vlastníctve a.s.OLO a 200 maloobjemových zvonových /MZK/ kontajnerov na zber sklenených črepov vo vlastníctve MČ Ružinov. 395 stanovíšť sa nachádza na komunikáciách, čím znemožňujú plynulú premávku, parkovanie a ich čistenie.

Cieľom optimálneho rozmiestnenia nádob na odpad je

a)      v čo najväčšej miere umiestniť nádoby a ich stanovištia do areálov a objektov producentov  

      a tým motivovať ich starostlivosť o ne a záujem separovať využiteľné zložky,

b)      rekonštruovať súčasné nevyhovujúce stanovištia na verejnom priestranstve/VP/, vybudovať stanovištia na VP tam kde chýbajú a zverovacím protokolom dať ich do správy producentom odpadu s vopred stanovenými podmienkami starostlivosti o ne,

c)      zabezpečiť adresnosť nádob i stanovíšť označením ich vlastníka resp. správcu,

d)      zníženie množstva zmiešaného odpadu účinnejším separovaným zberom.

 

 2., 3. Cieľom evidencie producentov odpadu a  neriadených skládok /NS/je vytvorenie databázy

      producentov odpadu na území Ružinova so zámerom motivovať k zodpovednému nakladaniu

      s odpadom, kontrolovať ich  spôsob nakladania s odpadom a tým predchádzať vzniku NS.

4.   Minimalizácia odpadu účinnejším separovaným zberom si kladie za cieľ systematicky hľadať

      možnosti na znižovanie tvorby zmiešaného odpadu účinnejším oddeľovaním využiteľných 

      zložiek – skla ,  papiera a plastov,  vytvárať možnosti kompostovania bioodpadu v lokalitách

      so zástavbou rodinných domov a v záhradkárskych kolóniách. Cieľom je vytvoriť podmienky 

      pre realizáciu ambulatných zberových dvorov. OLO a.s. vykonáva kalendárový zber

      triedeného odpadu z RD, čo nestačí a preto S VPS doplňuje odvoz objemného odpadu

      z trvalých stanovíšť veľkokapacitných kontajnerov /VKK/, ktorý nahradzuje v súčasnosti

      experimentálne periodickým dozberom spred rodinných domov /RD/ Prievozu.

5        Cieľom efektívneho dočisťovania verejných priestranstiev od odpadu je vytvorenie podmienok pre denné ručné dočisťovanie zverených verejných priestranstiev od odpadu.

1.      Cieľom pravidelného hodnotenia nakladania s odpadom na území MČ Ružinov  je získanie

      prehľadu o stave zaťaženosti  územia mestskej časti tu vznikajúcim odpadom.

      Každoročne spracováva MÚ m.č. Ružinov z podkladov Strediska VPS Ružinov  Ročný 

      výkaz o komunálnom odpade z verejných priestranstiev m.č. Ružinov. /t.j.ostatný odpad z

      obcí podobný domovému - zber zo stanovíšť nádob na TKO, ostatný objemný odpad z obcí-

      neriadené skládky,uličné smeti, odpad zo zelene, železný šrot, papier, sklené črepy,  stavebný

      odpad, pneumatiky, odpad z rekonštrukcií, odpadová lepenka, asfalt, exkrementy psov,

      olovené akumulátory/.

      Chýba prehľad o odpade z domácností, ktorý odváža a zneškodňuje a.s. OLO. Nepoznáme

      vývoj  POH priemyselných podnikov - najväčších znečisťovateľov MČ. Nepravidelne sú

      vyhodnocované ich ekologické programy, nevyhodnocuje sa nakladanie s odpadom u 

      organizácií,  škôl a  podnikateľských prevádzok.

       Evidujeme 7 neriadených skládok /NS/ , nie je spracovaná pasportizácia NS a ich využitie po

      odstránení, nepoznáme perspektívy riešenia pochovanej skládky nebezpečného odpadu   

       bývalého chemického závodu J.Dimitrova situovanej na našom území.

2.       Cieľom programu propagácie a osvety zodpovedného nakladania s odpadom je podpora

       vyššie uvedených aktivít a  motivácia obyvateľov Ružinova  dostatkom informácií a najmä

       dobrým príkladom - na úvod  plánujeme realizáciu Projektu separovaného zberu odpadu v 

       budove MÚ MČ Ružinov.

 C /  Účinná kontrola

 Na dodržiavanie platných zákonných noriem a náležitého využívania vytvorených podmienok je potrebná i účinná kontrola. Predpokladom účinnej kontroly je jej pravidelnosť a dôslednosť.

 Čo máme ?

Obmedzený počet príslušníkov Mestskej polície, pracovníkov Magistrátu hl.m. SR Bratislavy a MÚ m.č. Bratislava Ružinov, ktorí vykonávajú kontroly všeobecne záväzných nariadení o nakladaní s odpadom na území hlavného mesta a kontroly dodržiavania čistoty a poriadku na území m.č.Bratislava Ružinov iba na základe sťažností. Pretrvávajúcim nedostatkom je absencia preventívnych opatrení a kontrol na zamedzenie vzniku nedostatkov.

 Čo ešte potrebujeme?

Pravidelné  kontroly vo vymedzených lokalitách mestskej časti  a pravidelne spracovávaný audit nedostatkov z terénu, t.j.

6.      Program kontroly dodržiavania čistoty a poriadku a sankcií za jeho porušovanie s cieľom

      vytvorenia podmienok na denné vykonávanie kontrol.

 Zpracovala: RNDr. Eva Gregušová

 ZDROJ:www.ba-ruzinov.sk

 

 

 

 

 

 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí