zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zpracování Realizačního programu pro nakládání s nebezpečnými odpady

29.04.2004
Odpady
Zpracování Realizačního programu pro nakládání s nebezpečnými odpady
Prosazování požadavků Plánu odpadového hospodářství do praxe bude vycházet z tzv. Realizačních programů, jejichž zpracování Plán předpokládá a jejichž seznam je uveden v příloze č. 3, Přehled realizačních programů ČR pro období 2003-2006.
Realizační programy jsou vnímány jako nástroj, který umožňuje dosažení cílů stanovených Plánem odpadového hospodářství ČR.

Realizační program pro nakládání s nebezpečnými odpady (RP NO) je dokumentem, který bude následně doplňován dalšími realizačními programy zaměřenými na řešení cílů stanovených Plánem odpadového hospodářství ČR pro vybrané komodity nebezpečných odpadů (viz rámeček 2).

Vzhledem ke stanovenému členění a zaměření Realizačních programů, které pokrývají nejvýznamnější proudy nebezpečných odpadů, je RP NO zaměřen zejména na problematiku minimalizace vzniku nebezpečných odpadů.

Interaktivní spolupráce

Proces zpracování RP NO probíhal formou strategického plánování, tzn. že byla vytvořena pracovní skupina, ve které byly zastoupeny objednatelem (MŽP ČR) jmenované subjekty zastupující odbornou veřejnost, státní správu a dotčené podnikatelské skupiny. Zhotovitel (UNIVERZA-SoP, s. r. o.) při zpracování díla s pracovní skupinou interaktivně spolupracoval.

Na prvním jednání pracovní skupiny a řídícího týmu v červenci 2003 byla 13 členy pracovní skupiny a 3 členy řídícího týmu zpracována výchozí SWOT analýza pro stávající systém nakládání s nebezpečnými odpady. Po elektronické diskuzi zhotovitele s pracovní skupinou ukončené počátkem září 2003 byla tato analýza zhotovitelem vyhodnocena.

Na druhém jednání pracovní skupiny a řídícího týmu v říjnu 2003 byla 17 členy pracovní skupiny a 1 členem řídícího týmu vedena diskuze k předložené průběžné informaci zhotovitele o postupech řešení jednotlivých bodů osnovy realizačního programu a o směrech dalšího řešení. Závěry z tohoto jednání a následná elektronická diskuse byly zhotovitelem zohledněny při dopracování 1. - 3. verze Realizačního programu. Třetí návrh RP NO byl podroben veřejné oponentuře dne 12. 3. 2003.

V rámci elektronické diskuse v pracovní skupině, v době před jednáním pracovní skupiny v únoru 2004, bylo vyhodnoceno 41 opatření, která byla navržena zhotovitelem v jednotlivých kapitolách 2. varianty RP NO, k dosažení cílů stanovených v POH ČR pro nakládání s nebezpečnými odpady. Současně byl projednán i návrh indikátorů pro periodické roční vyhodnocování funkčnosti systému nakládání s nebezpečnými odpady a jeho změn.

Dílčí programy

Z diskuse (hodnocení navržených opatření podle postupu navrženého zhotovitelem) byla vytvořena množina opatření s největším počtem bodů (nejvyšším skóre) - 10 opatření bylo zvoleno jako vhodných k okamžité realizaci a po jednání řídícího týmu a pracovní skupiny v únoru 2004 modifikováno do výsledného návrhu opatření k dosažení cílů POH ČR. Pro tato opatření byly zpracovány Dílčí realizační programy charakteristické stanovenými postupnými kroky, termíny pro jejich plnění, konkrétní osobní odpovědností, specifikací nutných zdrojů a cílovými hodnotami, které jsou indikátorem splnění těchto Dílčích realizačních programů. Předpokládá se, že po jejich přezkoumání pracovníky MŽP budou opatření realizována.

Organizační, personální a finanční možnosti MŽP, které má navržená opatření iniciovat nebo zabezpečovat, jsou omezené. Z uvedeného důvodu je vhodné přistupovat k navrženým opatřením jako k množině opatření možných. Každé z navržených opatření vyžaduje jiné úsilí pro přípravu a realizaci, jiné nároky na zdroje na centrální i individuální úrovni, implementace má jinou náběhovou křivku, důsledky implementace se v rámci plnění hlavního cíle projeví jiným dopadem, využitelnost pro prezentaci výsledků a představy o působení MŽP (respektive ČR) při minimalizaci odpadů jsou různé, apod.

Z těchto důvodů navrhl zhotovitel vybrat k realizaci 10-15 opatření. Postupně, tak jak budou opatření realizována, bude možné zařazovat do fáze realizace další opatření z množiny všech navržených - možných. Je zřejmé, že některá opatření bude možné sjednotit - zejména pokud se jedná o normativní opatření spočívající v novelizaci stávajících právních předpisů.

Nosnou problematikou tohoto realizačního programu je předcházení vzniku nebezpečných odpadů a omezení zdravotních a environmentálních rizik vyplývajících z produkce a nakládání s nebezpečnými odpady. Uplatňování preventivního přístupu je možné podporovat (vynucovat) s využitím všech známých nástrojů.

Dílčí realizační programy RP NO vycházejí zejména z požadavku srovnatelné úrovně legislativního řízení nakládání s nebezpečnými odpady s úrovní legislativního řízení nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky s obdobnými vlastnostmi a jinými výrobky (zejména stavebními výrobky), které jsou stejně jako odpady umisťovány do horninového prostředí, kde komunikují s povrchovou a podzemní vodou. Při návrhu dílčích realizačních programů se vycházelo i ze zahraničních zkušeností.

AUTOR: Ing. Milena Veverková,

UNIVERZA-SoP, s. r. o.

Nařízením vlády ČR č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství ČR vstoupil v účinnost významný dokument doplňující stávající právní úpravu odpadového hospodářství v ČR. Plán odpadového hospodářství České republiky byl v úplném znění zveřejněn ve Věstníku Ministerstva životního prostředí, ročník XIII, částka 10, z října 2003 jako 33. sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí o zveřejnění \"Plánu odpadového hospodářství České republiky\" (včetně závazné části upravené nařízením vlády č. 197/2003 Sb.).

Doprovodné programy pro RP NO

Realizační program ČR \"Plán ČR pro dekontaminaci a odstranění zařízení s obsahem PCB\"

Realizační program ČR pro kaly z ČOV

Realizační program ČR pro nakládání s autovraky

Realizační program ČR \"Návrh nástrojů na podporu zvýšení materiálového využití odpadů včetně strategie podpory trhu s recyklovanými výrobky\"

Realizační program ČR pro elektrická a elektronická zařízení

Realizační program ČR pro odpady ze zdravotnictví

Realizační program ČR pro oleje

Realizační program ČR pro baterie a akumulátory

Realizační program ČR pro kontaminované zeminy a sedimenty

Realizační program ČR pro stavební a demoliční odpady

Realizační program pro průmyslové odpady

Realizační program ČR pro odpady z energetiky

Realizační program ČR pro odpady ze živelných pohrom
Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí