zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Přes 90 procent obyvatel v obci tvrdí, že třídí

06.05.2004
Odpady
Přes 90 procent obyvatel v obci tvrdí, že třídí
Výzkum, který se pokusil zmapovat, jak domácnosti třídí odpady, jestli je spalují, jak využívání organický odpad a jaké palivo používají, provedl odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Frýdek-Místek v obci Chlebovice.

Výzkumu předcházelo vypracování dotazníku a sestavení jeho otázek tak, aby vyplnění nezabralo respondentovi mnoho času. Cílem bylo získat pravdivé informace, z toho důvodu jsme také zvolili anonymní dotazník. Účelem rozhodně nebylo vyvozovat z vyhodnocených dotazníků sankce. Informace budou sloužit pro optimalizaci míst pro umístění sběrných nádob na sklo, papír, plasty a organický odpad a při zpracování koncepcí v oblasti životního prostředí.

Dotazník vyplnilo a zpět vrátilo 51 občanů Chlebovic. Z dotazovaných občanů 80,4 % uvedlo, že nejčastěji používají k vytápění svých domácností pevná paliva. Někteří občané používají k vytápění kombinaci pevných paliv a elektřiny. Zemním plynem topí pouze 3,9 % respondentů. Propan nepoužívá k vytápění nikdo z dotázaných.

V tab. 1 jsou uvedeny výsledky pro třídění odpadů: 90,2 % z dotazovaných občanů Chlebovic uvedlo, že odpad třídí, zbylých 9,8 % netřídí. Jak je patrno, nejvíce se zde třídí plasty, sklo a nebezpečný odpad. Organický odpad občané většinou kompostují nebo spalují. Na dotaz, zda respondenti spalují kromě určeného paliva i některé jiné druhy odpadů, někteří uvedli, že spalují také staré boty nebo vše, co hoří. Z celkového počtu dotázaných to uvedlo 3,9 % respondentů.

Přes 78 % občanů přitom uvedlo, že znají škodlivé důsledky spalování odpadů v kotli rodinného domu nebo na otevřeném ohništi. Zbylých 21,6 % tyto důsledky nezná. Polovina respondentů dále v dotazníku uvedla, že ví o lidech, kteří odpad spalují. Pouze 11,8 % by však tuto skutečnost ohlásilo městské policii.

Graf ukazuje rozložení donáškové vzdálenost ke sběrným nádobám na separovaný sběr. Standardní donášková vzdálenost ke sběrným nádobám na papír, sklo a plasty by měla být do 200 m. Na tuto otázku nám odpovědělo jen 44 respondentů. Přes polovinu občanů uvedlo, že jejich donášková vzdálenost se pohybuje mezi 100 až 500 m, 15,9 % uvedlo vzdálenost 500 až 1000 m, 9,1 % dokonce více než 1000 metrů.

AUTOR: Martin Buriánek,
Městský úřad, Frýdek-Místek


Dotazník, který byl rozdán občanům Chlebovic

Jakým palivem vytápíte svůj rodinný dům?

Třídíte ve vaší domácnosti odpady?

Které druhy odpadu třídíte? (papír, sklo, plasty, organický odpad ze zahrad, nebezpečné odpady, netřídíme - proč)

Jak využíváte nebo zneškodňujete organický odpad?

- kompostujeme

- spalujeme

- odvážíme do kompostárny

- neprodukujeme tento odpad

Spalujete kromě určeného paliva i některé druhy odpadů?

Znáte škodlivé důsledky spalování odpadů v kotli rodinného domu, případně na otevřeném ohništi?

Víte o někom, kdo odpady spaluje?

Zjistíte-li o někom, že odpady spaluje, zavoláte městskou policii?

Jaká je donášková vzdálenost z vašeho rodinného domu ke sběrným nádobám na likvidaci separovaných složek odpadu?

Tab. 1 Třídění odpadů

Druh odpadu Papír Sklo Plasty Organický odpad Nebezpečný Netřídí

ze zahrad odpad odpad

Úroveň 60,9 % 73,9 % 89,1 % 43,5 % 69,6 % 9,8 % separace v %


Tab. 2 Způsob využití nebo zneškodnění organického odpadu

Způsob Kompostování Spalování Odvoz do Jinak Neprodukuji

nakládání kompostárny nakládání tento odpad

s org. odpadem

Počet respondentů v % 48,92 % 34,78 % 0,00 % 6,50 % 9,80 %
Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí