zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Směrnice MŽP č. 7/2004 o poskytování a čerpání finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky pro investiční projekty realizované v rámci Fondu soudržnosti

13.05.2004
Obecné
Směrnice MŽP č. 7/2004 o poskytování a čerpání finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky pro investiční projekty realizované v rámci Fondu soudržnosti

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V Praze dne 20. dubna 2004
Č.j.: M/200168/04

SMĚRNICE MŽP č. 7/2004

o poskytování a čerpání finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky pro investiční projekty realizované v rámci Fondu soudržnosti

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) jako správce Státního fondu životního prostředí České republiky (dále jen „Státní fond“) a v souladu s platnou směrnicí MŽP pro předkládání žádostí o podporu z Fondu soudržnosti vydává směrnici o poskytování a čerpání finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky pro investiční projekty realizované v rámci Fondu soudržnosti (dále jen „směrnice“), která upravuje poskytování a čerpání finančních prostředků (dále jen „podpora“) pro spolufinancování investičních projektů realizovaných v rámci Fondu soudržnosti .

Článek 2

Předmět podpory

1. Podpora poskytnutá podle této směrnice je účelově určenou podporou na:

1.1. přípravu žádosti o podporu z Fondu soudržnostina investiční projekt.

1.2. zpracování dokumentace pro výběrové řízení pro investiční projekt realizovaný v rámci Fondu soudržnosti.

1.3. vlastní realizaci investičního projektu, včetně nezávislé supervize investičního projektu realizovaného v rámci Fondu soudržnosti.

Článek 3

Poskytování podpory

1. Podpora podle čl. 2. odst. 1.1 se poskytuje na základě rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí podpory ze Státního fondu (dále jen „rozhodnutí“). O výši a formě podpory rozhoduje ministr na základě projednání žádosti o podporu v Radě Státního fondu (dále jen „Rada“). Platnost rozhodnutí je podmíněna doporučením záměru projektu Pracovní skupinou pro fond ISPA a Fond soudržnosti - životní prostředí (dále jen „Pracovní skupina“), zřízenou jako poradní orgán ministra životního prostředí (dále jen „ministr“) příkazem ministra č. 5/2003, a je přiznána s ohledem na finanční možnosti Státního fondu.

2. Podpora podle čl. 2 odst. 1.2 a 1.3 se poskytuje na základě rozhodnutí. Platnost rozhodnutí je podmíněna schválením projektu Evropskou komisí a je přiznána s ohledem na finanční možnosti Státního fondu.

3. Žadatelem o poskytnutí podpory ze Státního fondu dle čl. 2 (dále jen „žadatel“) je subjekt, který splňuje podmínky dané platnou směrnicí MŽP pro předkládání žádostí o podporu z Fondu soudržnosti. Na podporu ze Státního fondu nemají dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, nárok příspěvkové organizace.

Článek 4

Žádost o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR, její registrace a projednání

1. Žádost o podporu podle čl. 2 odst. 1.1 předkládá žadatel ve dvou vyhotoveních v podatelně Státního fondu, spolu se záměrem projektu dle platné směrnice MŽP pro předkládání žádostí o podporu z Fondu soudržnosti, na vyplněném formuláři žádosti, která tvoří přílohu č. 1 této směrnice. Formálně správnou žádost Státní fond zaregistruje a postoupí kopii odboru integrovaného financování ministerstva k vypracování odborného posudku a obstarání stanoviska Pracovní skupiny jako podkladu pro souhrnné stanovisko Státního fondu. Zaregistrovanou žádost Státní fond posoudí a zpracuje k ní návrh rozhodnutí ministra a souhrnné stanovisko, v němž může doporučit změnu výše požadované podpory, a to na základě ekonomického hodnocení žadatele. Žádost s návrhem rozhodnutí a souhrnným stanoviskem předloží Státní fond k projednání Radě.

2. Žádost o podporu podle čl. 2 odst. 1.2 a 1.3 žadatel předkládá ve dvou vyhotoveních v podatelně Státního fondu na základě doporučení záměru projektu projednaného Pracovní skupinou. Vyplněnou žádost na předepsaném formuláři, která je součástí této žádosti (příloha č. 1), Státní fond předběžně zaregistruje a postoupí kopii odboru integrovaného financování ministerstva k vypracování odborného posudku jako podkladu pro souhrnné stanovisko Státního fondu. Předběžně zaregistrovanou žádost Státní fond posoudí a zpracuje k ní návrh rozhodnutí ministra a souhrnné stanovisko, v němž může doporučit změnu výše a strukturu požadované podpory. Žádost s návrhem rozhodnutí a souhrnným stanoviskem předloží Státní fond k projednání Radě.

3. Rada projedná předložené žádosti o podpory včetně souhrnných stanovisek Státního fondu a doporučí ministrovi životního prostředí (dále jen „ministr“) ke schválení, popřípadě k zamítnutí jednotlivé žádosti. Ministr schvaluje v Prohlášení spolufinancujícího subjektu výši a strukturu finanční podpory z prostředků Státního fond (předběžný příslib).

4. Na základě předběžného příslibu podle čl. 2 odst. 1.3 obdrží žadatel formulář Prohlášení spolufinancujícího subjektu o zajištění financování projektu Fondu soudržnosti, kde bude uvedena předběžná výše podpory. Podle Manuálu finančních toků Fondu soudržnosti, vydaného odborem Národního fondu Ministerstva financí, je toto prohlášení nedílnou přílohou žádosti dle platné směrnice MŽP pro předkládání žádostí o podporu z Fondu soudržnosti.

5. Na základě závěrů projednání projektu Evropskou komisí potvrdí Státní fond na předepsaném formuláři Prohlášení spolufinancujícího subjektu o zajištění spolufinancování projektu z Fondu soudržnosti příslušnou finanční částku a nahradí tím předběžné Prohlášení spolufinancujícího subjektu podle odst. 3 tohoto článku. Pokud finanční objem spolufinancování ze zdrojů Státního fondu je na základě závěrů schválení Evropskou komisí vyšší než v Příslibu spolufinancujícího subjektu, musí být Prohlášení spolufinancujícího subjektu schváleno rovněž ministrem životního prostředí.

6. Před podpisem rozhodnutí může žadatel podat upravenou žádost na výši podpory ze Státního fondu s ohledem na změnu finančního plánu.

7. Návrh rozhodnutí se souhrnným stanoviskem Státního fondu včetně dodatku (původní předběžné schválené rozhodnutí, kopie Rozhodnutí Komise) a odborným posudkem odboru integrovaného financování ministerstva se opět předloží k projednání Radě. Po projednání žádosti v Radě se rozhodnutí zašle ministrovi k podpisu.

Článek 5

Formy a limity podpory

1. Podpora podle čl. 2 odst. 1.1 se poskytuje formou přímé dotace do výše 80 % uznatelných nákladů na zpracování jedné žádosti.

2. Podpora podle čl. 2 odst. 1.2 se poskytuje formou přímé dotace do výše 50 % uznatelných nákladů.

3. V případě, že zpracování dokumentace pro výběrové řízení je spolufinancováno z Fondu soudržnosti, celkový součet dotací z Fondu soudržnosti, Státního fondu a ostatních zdrojů nesmí překročit 80 % uznatelných nákladů.

4. Podpora podle čl. 2 odst. 1.3 se poskytuje formou přímé dotace až do výše 10 % celkových uznatelných investičních nákladů včetně supervize. Dotace lze poskytnout také i formou nenávratného příspěvku na úhradu úroků z komerčního úvěru až do plné výše úrokové sazby obvyklé v místě a čase poskytnutí úvěru, nejdéle však po dobu 5 let a maximálně ve výši 60 mil Kč celkového příspěvku.

5. Souběh přímé dotace a nenávratného příspěvku na úhradu úroků z komerčního úvěru dle bodu 4 však nesmí překročit 10 % celkových uznatelných investičních nákladů včetně supervize.

6. K výše uvedenému je možné získat i podporu podle čl. 2 odst. 1.3. Ta se poskytuje formou návratné finanční výpomoci (půjčky) až do výše 10 % celkových uznatelných investičních nákladů včetně supervize. Státní fond je oprávněn požadovat zajištění pohledávek a k tomu vydat příslušné pokyny (dále jen „Pokyny“). Doba splatnosti návratné finanční výpomoci může být stanovena maximálně do 15 let. Úroková sazba platná po celou dobu splácení půjčky je stanovena v příslušných pokynech. Státní fond si vyhrazuje právo měnit aktuální výši úrokové sazby uvedené v pokynech.

7. Souběh přímé dotace a nenávratného příspěvku na úhradu úroků z komerčního úvěru dle bodu 4 a návratné finanční výpomoci dle bodu 6 však nesmí překročit 20 % celkových uznatelných investičních nákladů včetně supervize. Přitom vlastní finanční prostředky žadatele včetně návratných finančních výpomocí, půjček nebo úvěrů musí činit minimálně 10 % celkových investičních nákladů včetně supervize. Čerpání nad rámec těchto limitů je možné pouze na základě výjimky udělené ministrem.

8. Státní fond má právo změny požadované formy, % poměru a finančního objemu požadované podpory s ohledem na aktuální finanční možnosti Státního fondu a na Státním fondem zpracované hodnocení ekonomické a úvěrové způsobilosti žadatele i ve spolupráci s dalšími poskytovateli finančních prostředků či ručiteli.

Článek 6

Smlouva o poskytnutí podpory

1. Smlouvu o poskytnutí podpory na předmět podpory podle čl. 2 odst. 1.1, 1.2, 1.3 podepisuje Státní fond se žadatelem na základě rozhodnutí.

2. Dokumenty nutné k uzavření smlouvy včetně obsahu, podmínek a účelu použití prostředků jsou uvedeny v Pokynech.

Článek 7

Čerpání podpory

1. Podpora se poskytuje bezhotovostním převodem finančních prostředků na účet příjemce podpory dle podmínek stanovených ve smlouvě o poskytnutí podpory. Podpora má charakter zálohy až do doby celkového vyhodnocení plnění smluvních podmínek.

2. Čerpání podpory je možné až po uzavření smlouvy a na základě předložení dokumentů uvedených v Pokynech.

Článek 8

Vyhodnocení plnění podmínek smlouvy

Podklady pro vyhodnocení podpory předkládá konečný příjemce podpory v termínu stanoveném v uzavřené smlouvě. Vyhodnocení smluvních podmínek provádí Státní fond protokolem a musí obsahovat vyúčtování skutečných nákladů.

Článek 9

Účinnost

1. Zrušuje se směrnice MŽP č. 13/2003 poskytování a čerpání finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky pro investiční projekty realizované v rámci Fondu soudržnosti, vydané pod č.j. M/200279/03.

2. Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu ministra.

Odborný gestor: odbor integrovaného financování

Zpracovatel: Mgr. David Hrdoušek, RNDr. Bernat Tomáš, Ing. Pavla Bendová

Příloha: Formulář žádosti o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí