zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Směrnice MŽP č. 6/2004 pro předkládání žádostí o podporu z Fondu soudržnosti

14.05.2004
Obecné
Směrnice MŽP č. 6/2004 pro předkládání žádostí o podporu z Fondu soudržnosti

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ


V Praze dne 20. dubna 2004
Č.j.: M/200167/04

SMĚRNICE MŽP č. 6/2004

pro předkládání žádostí o podporu z Fondu soudržnosti

___________________________________________________________________________

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Tuto směrnici pro předkládání žádostí o podporu z Fondu soudržnosti (dále jen „směrnice“) vydává Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) na základě nařízení Rady Evropské unie č. 1164/94 ze dne 26. května 1994, upraveného nařízeními č. 1264/99 a 1265/99 ze dne 21. června 1999 a na základě usnesení vlády č. 40/1999 ze dne 11. ledna 1999 o zabezpečení přípravy pro využívání Strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie a na základě Národní strategie Fondu soudržnosti - životní prostředí (dále jen „národní strategie“).

2. Směrnice stanoví základní podmínky pro předkládání žádostí o poskytnutí finančních prostředků z Fondu soudržnosti v rámci České republiky. Směrnice je zaměřena na oblast životního prostředí.

3. V rámci Evropských společenství se předkládání žádostí o poskytnutí finančních prostředků z Fondu soudržnosti a implementace projektů řídí příslušnými nařízeními Rady Evropské unie, která jsou k dispozici na internetových stránkách ministerstva.

Článek 2

Předmět podpory - opatření způsobilá k financování

1. Pro poskytování podpory z Fondu soudržnosti Česká republika stanovila priority, které jsou uvedeny v národní strategii. Tyto priority se mohou, v návaznosti na aktualizaci národní strategie, měnit. Seznam základních směrnic Evropských společenství v rámci priorit národní strategie tvoří přílohu č. 3 této směrnice a národní strategie je k dispozici na internetových stránkách ministerstva.

2. Z Fondu soudržnosti může být poskytnuta pomoc na projekty v oblasti životního prostředí, které naplňují cíle ekologické politiky Evropské unie a které vyhovují principům Evropské unie, uplatňovaným v následujících prioritních oblastech ochrany životního prostředí:

2.1 čištění odpadních vod,

2.2 zajištění množství a jakosti pitné vody,

2.3 nakládání s odpady,

2.4 ochrana ovzduší a klimatu,

2.5 odstraňování starých ekologických zátěží.

3. Prostředky z Fondu soudržnosti mohou být poskytnuty na opatření:

3.1 investičního charakteru, konkrétně na:

a) projekt, který obsahuje ekonomicky nedělitelný souhrn prací, zajišťující přesnou technickou funkci,

b) etapu projektu, která řeší technicky a ekonomicky nezávislou část projektu, schopnou samostatného provozu,

c) skupinu projektů, tvořenou projekty lokalizovanými do stejného území nebo projekty, které mají logické spojení (např. ucelené povodí, jednoho provozovatele, integrované systémy nakládání s odpady, zóny a aglomerace se zhoršenou kvalitou ovzduší)

3.2 neinvestičního charakteru (projekty technické podpory), zejména na:

a) přípravné studie k projektům včetně studií nezbytných pro jejich provádění (např. vyhodnocení vlivů na životní prostředí),

b) opatření a studie, jež přispívají k posouzení, monitorování nebo hodnocení projektů (např. hodnocení sociálních a ekonomických důsledků) a k zajištění koordinace a souladu projektu, zejména souladu s ostatními politikami Evropských společenství,

c) horizontální opatření (např. srovnávací studie pro posuzování dopadu pomoci Evropských společenství)

4. Projekty musí mít výrazný pozitivní vliv na životní prostředí a musí být v souladu se všemi relevantními směrnicemi Evropských společenství pro oblast životního prostředí a se strategiemi České republiky pro implementaci směrnic Evropských společenství. Navrhovaná řešení musí splňovat požadavky dané příslušnými právními předpisy Evropské unie a České republiky. V případě, že projekty jsou směřovány na požadavky pokrytí vyšších nároků české legislativy než stanovuje legislativa Evropské unie, podpora z Fondu soudržnosti nemusí být Evropskou unií akceptována.

5. Celkové náklady na projekt musí činit minimálně 10 milionů € (s výjimkou přípravných studií). Na projekt s náklady nižšími než 10 milionů € lze výjimečně poskytnout podporu v odůvodněných případech.

6. V případě, že žadatel požaduje dofinancování vlastních zdrojů i pomocí státního rozpočtu, je kromě jiného nutné, aby zpracoval investiční záměr v I. etapě (záměru projektu) dle vyhlášky Ministerstva financí ze dne 19. 1. 2001, č. 40/ 2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku. Investiční záměr předloží na ministerstvo.

7. Základní podmínkou pro přidělení dotace z Fondu soudržnosti je bezdlužnost žadatele dotace vůči orgánům veřejné správy a zdravotním pojišťovnám. Žadatel nesmí mít daňové nedoplatky po termínu splatnosti vůči Finančnímu úřadu.

Článek 3

Typy žadatelů o podporu

1. Podpora z Fondu soudržnosti je určena pro následující typy žadatelů:

1.1 obce,

1.2 svazky obcí,

1.3 kraje,

1.4 státní podniky,

1.5 státní příspěvkové organizace,

1.6 nestátní neziskové organizace,

1.7 subjekty, v nichž mají města nebo obce trvale nadpoloviční majetkovou účast.

Článek 4

Forma a výše podpory

1. Podpora z Fondu soudržnosti se poskytuje formou nenávratné finanční pomoci.

2. O výši podpory rozhoduje Evropská komise (dále jen „Komise“) ve spolupráci s odpovědným zástupcem za Českou republiku na základě předložené kompletní Žádosti o podporu z Fondu soudržnosti (dále jen „žádost“). Pokud se podpora poskytuje na projekt přinášející výnosy, stanoví Komise, ve spolupráci s odpovědným zástupcem za Českou republiku, míru podpory, z níž se vychází při výpočtu podpory z Fondu soudržnosti, s přihlédnutím k míře výnosu. Projektem přinášejícím výnosy se rozumí:

2.1 investice do infrastruktury, jejíž užívání zahrnuje poplatky hrazené přímo uživateli;

2.2 investice v oblasti ochrany životního prostředí produkující výnosy.

3. Výše podpory na projekty s finančními výnosy může činit maximálně 80 % uznatelných nákladů. Maximální podpora ve výši 85 % uznatelných nákladů se poskytuje pouze na projekty bez finančních výnosů. Zásady upřesňující uznatelnost nákladů na projekt tvoří přílohu č. 2 této směrnice. Náklady jsou uznatelné ode dne, kdy Komise potvrdí přijetí žádosti. Datum účinnosti je uvedeno v rozhodnutí Komise o poskytnutí podpory.

4. Výše podpory z Fondu soudržnosti se stanoví na základě výsledků finanční analýzy projektu, která hodnotí především:

4.1 schopnost žadatele uhradit vlastní podíl financování z výnosů poplatků stanovených pro konečné uživatele projektu podle principu „znečišťovatel platí“ při zachování ekonomické únosnosti výše poplatků pro obyvatelstvo;

4.2 zajištění spolufinancování formou návratné nebo nenávratné finanční podpory od mezinárodních a domácích finančních institucí a domácích podpůrných programů a dotačních titulů.

5. Výše podpory z Fondu soudržnosti se upřesňuje na základě ekonomické výkonnosti žadatele.

6. Opatření neinvestičního charakteru (viz článek 2 odst. 3.2 této směrnice) včetně opatření prováděných z podnětu Komise, mohou být ve výjimečných případech financována do 100 % celkových nákladů. Žádosti o tyto prostředky se předkládají Komisi prostřednictvím odboru integrovaného financování ministerstva.

7. Na podporu z Fondu soudržnosti není právní nárok. Na výdaje, které vznikly před datem přijetí úplné žádosti Komisí, nelze poskytnout podporu.

8. Souběh podpory z Fondu soudržnosti a ostatních fondů EU není možný. Souběh podpor z Fondu soudržnosti, státního rozpočtu, státních fondů a ostatních tuzemských poskytovatelů finanční podpory je možný.

Článek 5

Záměr projektu a žádost, jejich náležitosti a postup

1. Žadatel zpracovává a předkládá žádost ve dvou etapách:

1.1 v první etapě předloží záměr projektu (dále jen „záměr\"). Záměr je posuzován výhradně českou stranou (formulář záměru tvoří přílohu č. 1 této směrnice).

1.2 ve druhé etapě předloží žádost (formulář žádosti tvoří přílohu č. 4 této směrnice).

2 První etapa - záměr:

2.1 Žadatel předloží formulář záměru vyplněný v českém jazyce příslušnému Krajskému úřadu v minimálně pěti kopiích včetně mapových příloh a kopie na CD. Záměr musí být v souladu se státními a regionálními strategiemi, plány a s metodickými návody vydanými ministerstvem k tomuto účelu. Krajský úřad zkontroluje záměr projektu, zda vyhovuje příslušným regionálním strategiím a plánům.

Všechny části projektu musí být nejpozději k termínu předložení žádosti ve stadiu minimálně právoplatného územního rozhodnutí. Pouze v odůvodněných případech lze akceptovat připravenou kompletní dokumentaci pro územní rozhodnutí. Krajský úřad může pozvat žadatele ke konzultacím směřujícím k doplnění informací týkajících se záměru.

Krajský úřad rozešle záměr minimálně 10 dní před zasedáním příslušné Krajské pracovní skupiny všem jejím členům.

2.2 Krajská pracovní skupina po přezkoumání záměru může požadovat další informace od žadatele. Pokud nebude dosaženo shody v Krajské pracovní skupině Krajský úřad stanoví výsledek jednání. V tomto případě Krajské pracovní skupiny zaznamenávají všechny výhrady, které byly k záměru vzneseny. Vyjádření Krajské pracovní skupiny má formu zápisu odsouhlaseného všemi přítomnými členy Krajské pracovní skupiny. Doporučení Krajské pracovní skupiny pošle Krajský úřad do 14 dnů po vydání stanoviska Krajské pracovní skupiny žadateli.

2.3 Žadatel po vyjádření k záměru Krajskou pracovní skupinou (Krajským úřadem) postoupí záměr Státnímu fondu životního prostředí České republiky (dále jen „Státní fond“) a kopii odboru integrovaného financování ministerstva.

2.4 Všechny záměry odsouhlasené Krajskou pracovní skupinou jsou zaneseny do databáze spravované Státním fondem. Státní fond tuto databázi zpřístupní ministerstvu.

2.5 Odbor integrovaného financování ministerstva pošle všem členům Pracovní skupiny pro fond ISPA a Fond soudržnosti - životní prostředí (dále jen „Pracovní skupina“) do 7 dnů po obdržení kompletního záměru, záměr a žádost o vyjádření k zaslaným záměrům.

2.6 Členové Pracovní skupiny pošlou své připomínky k záměru do 14 dnů odboru integrovaného financování ministerstva, který vypracuje souhrnné stanovisko k záměru na základě těchto připomínek a předloží jej na jednání Pracovní skupiny. Odbor integrovaného financování ministerstva může poslat na základě připomínek členů Pracovní skupiny záměr žadateli k dopracování.

2.7 Pracovní skupina projedná připomínky všech členů a souhrnné stanovisko odboru integrovaného financování ministerstva. Rozhodnutí Pracovní skupiny má formu zápisu z jednání. Zápis vypracuje odbor integrovaného financování ministerstva do 14 dnů po projednání.

2.8 Na základě zápisu Pracovní skupiny odbor integrovaného financování ministerstva připraví doporučení ministru životního prostředí (dále jen „ministr“), který o jednotlivých záměrech rozhodne po projednání v poradě vedení ministerstva. Doporučení odboru integrovaného financování ministerstva vždy obsahuje kopii zápisu Pracovní skupiny.

2.9 Žadatele, jehož záměr schválí ministr jako vhodný pro financování z Fondu soudržnosti, vyzve odbor integrovaného financování ministerstva do 14 dnů po schválení ke zpracování kompletní žádosti v českém či anglickém jazyce. V případě, že záměr nebyl schválen, doplní odbor integrovaného financování ministerstva vysvětlující komentář a oznámí tuto skutečnost žadateli rovněž do 14 dnů. Úspěšný žadatel musí předložit Státnímu fondu žádost v elektronické formě pro registraci do databáze systému MSSF/MONIT, používající BENEFIT software. Státní fond tuto elektronickou formu žádosti zaeviduje do databáze MONIT.

2.10 Úspěšní žadatelé mohou požádat o spolufinancování Státní fond .

3. Druhá etapa - žádost:

3.1 Kompletní žádost žadatel předloží Státnímu fondu a zároveň odboru integrovaného financování ministerstva vždy po dvou tištěných kopiích včetně obrazových a technických příloh a po jedné verzi na CD. Státní fond může vyzvat žadatele ke konzultaci a k vyjasnění údajů v žádosti a jejich případnému doplnění.

3.2 V případě, že předložená žádost neodpovídá záměru, musí tato žádost být znovu schválena příslušnou Krajskou pracovní skupinou.

3.3 Státní fond posoudí žádost a zašle žadateli své připomínky do jednoho měsíce, kopii připomínek zašle na vědomí odboru integrovaného financování ministerstva. Státní fond posuzuje žádost z technického, finančního hlediska, posuzuje finanční analýzu a možnost spolufinancování.

3.4 Žadatel upraví žádost podle připomínek a textovou část zašle Státnímu fondu zpět ke kontrole v elektronické formě ve formátu MS Word. Technickou část a mapové přílohy zašle Státnímu fondu pouze v případě, že došlo k jejich úpravám.

3.5 Po vypořádání připomínek Státního fondu a odboru integrovaného financování ministerstva předloží žadatel odboru integrovaného financování ministerstva 2 kopie žádosti, které budou postoupeny Ministerstvu pro místní rozvoj a dále předloženy k vyjádření do meziresortního řídícího výboru Fondu soudržnosti. Po odsouhlasení tímto výborem předá žadatel žádost Státnímu fondu ve 14 tištěných kopiích, který je postoupí odboru integrovaného financování ministerstva. (Státní fond zařadí žádost v elektronické formě do databáze MSSF/MONIT systému používající BENEFIT software). Odbor integrovaného financování ministerstva postoupí kopie žádosti Ministerstvu pro místní rozvoj, které zajistí jejich podepsání a odešle je v předepsaném počtu oficiální cestou Komisi. Ministerstvo pro místní rozvoj rovněž písemně informuje Ministerstvo financí. Jedna kopie žádosti zůstane Státnímu fondu a jedna kopie ministerstvu.

3.6 Odbor integrovaného financování ministerstva informuje žadatele a členy Pracovní skupiny a členy Krajské pracovní skupiny o zaslání definitivní verze žádosti Komisi.

3.7 Za předpokladu, že jsou splněny všechny požadavky, Komise rozhodne o poskytnutí podpory zpravidla do tří měsíců po obdržení žádosti. Ve svém rozhodnutí určí výši podpory a stanoví finanční plán spolu se všemi opatřeními a podmínkami nezbytnými pro provádění projektů, které jsou součástí Rozhodnutí Komise.

3.8 Informace o Rozhodnutích Komise jsou zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie. Odbor integrovaného financování ministerstva do 14 dnů po uveřejnění Rozhodnutí Komise v Úředním věstníku Evropské unie o přidělení podpory informuje písemně žadatele a členy příslušné Krajské pracovní skupiny a Pracovní skupiny.

Článek 6

Závěrečná a přechodná ustanovení

1. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem podpisu ministra.

2. Odbor integrovaného financování ministerstva informuje žadatele, kteří předložili svou žádost v rámci fondu ISPA, o dalším postupu předkládání projektu.

3. Formuláře dokumentů a žádostí mohou být aktualizovány podle požadavků Komise, resp. ministerstva.

 

Odborný gestor: odbor integrovaného financování

Zpracovatel: Mgr. David Hrdoušek, RNDr. Tomáš Bernat, Ing. Pavla Bendová

Přílohy:

1. Záměr projektu

2. Zásady upřesňující uznatelnost nákladů v rámci projektů s finanční asistencí Fondu soudržnosti (překlad materiálu Komise)

3. Seznam směrnic Evropských společenství v rámci priorit Národní strategie Fondu soudržnosti - životní prostředí

4. Evropská komise - Fond soudržnosti 2000-2006 - žádost o podporu (v českém jazyce) - životní prostředí a doprava (oficiální překlad dokumentu Komise)

5. Postup schvalování projektového záměru - I. etapa předkládání žádosti o podporu z FS

6. Postup schvalování žádosti - II. etapa předkládání žádosti o podporu z FS

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí