zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství

16.06.2004
Zemědělství
Les
Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství
Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP RVMZ) usiluje o posílení konkurenceschopnosti českého zemědělství i lesnické výroby.
Program podporuje zejména zvyšování bezpečnosti potravin a jejich kvality a tvorbu nových pracovních příležitostí na venkově s důrazem na rovnoprávné postavení mužů a žen v této oblasti. Současně dotuje projekty zaměřené na zachování či zlepšování životního prostředí. Garantem programu je Ministerstvo zemědělství.

OP RVMZ bude spolufinancován z orientační sekce Evropského zemědělského podpůrného a záručního fondu (EAGGF). Pouze některé aktivity opatření 2.3. - Rybářství - budou podporovány z Finančního nástroje pro usměrňování rybolovu (FIFG). Na období 2004 až 2006 bylo pro projekty předkládané v rámci tohoto programu vyčleněno více než 250 miliónů eur z rozpočtu EU.

Priorita 1

Podpora zemědělství, zpracování zemědělských produktů a lesní hospodářství (151 141 395 eur)

Opatření 1.1. - Investice do zemědělského majetku/zemědělských podniků - podporuje zvýšení produktivity práce, konkurenceschopnosti a kvality produktů a projekty směřující ke snižování a odstraňování negativních vlivů zemědělské produkce na životní prostředí. Dále poskytne investice na ochranu vod před znečištěním ze zemědělských zdrojů, rekonstrukci, modernizaci a výstavbu nových zemědělských staveb tak, aby odpovídaly standardům EU na chov hospodářských zvířat. V rámci opatření budou také dotováni mladí začínající zemědělci a rozvoj dalších zemědělských činností.

Podopatření 1.1.1. - Investice do zemědělského majetku a podpora začínajícím mladým zemědělcům

Typy podporovaných projektů: stavby a rekonstrukce stávajících objektů za účelem zlepšení životního prostředí hospodářských zvířat; technologie pro chov skotu, prasat, ovcí, koz a nosnic; výstavba a rekonstrukce jímek a pevných hnojišť; rekonstrukce skladovacích kapacit pro ovoce a zeleninu; pořízení zemědělských strojů.

Podopatření 1.1.2. - Prohloubení diverzifikace zemědělských činností

Typy podporovaných projektů: výroba, zpracování a přímý prodej zemědělských výrobků; výroba a zpracování nepotravinářských zemědělských výrobků, hlavně biomasy.

Opatření 1.2. - Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing - zabezpečí přenos nových technologií a inovací do zpracování zemědělských produktů a také zvyšování standardu výrobků ze zemědělské produkce a zlepšení jejich marketingu. Týká se i zlepšení zpracování masa, mléka, ovoce, zeleniny, produktů mlýnského průmyslu a škrobu v prvním stupni zpracování.

Typy podporovaných projektů: investice, modernizace a rekonstrukce výrobních zařízení; zavádění nových technologií; zlepšení a racionalizace postupů zpracovávání zemědělských produktů; investice ke zlepšování a monitorování kvality výrobků; zlepšování pracovních a zdravotních podmínek; zavádění technologií šetrných k životnímu prostředí; zavádění technologií souvisejících s dohledatelností výrobků.

Opatření 1.3. - Lesní hospodářství - podporuje zavádění nových technologických postupů pro zpracování lesních produktů, obnovu lesního potenciálu poškozeného kalamitami a požárem a zavedení příslušných ochranných opatření. Dále se zaměřuje na zlepšení a udržování ekologické stability chráněných lesů, na zakládání sdružení vlastníků lesů malých výměr a zalesňování zemědělsky nevyužívané půdy.

Podopatření 1.3.1. - Obnova lesního potenciálu poškozeného přírodními kalamitami a požárem a zavádění příslušných ochranných preventivních opatření

Typy podporovaných projektů: ochranná opatření pro zamezení a zmírnění škod způsobených kalamitami v lesích, mimořádná opatření při kalamitách způsobených biotickými a abiotickými činiteli, zejména hmyzími a houbovými škůdci; rekonstrukce poškozených lesních porostů; obnova lesa po kalamitních těžbách; provádění preventivních protipovodňových opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích a protierozní opatření; odstraňování škod způsobených povodněmi na drobných vodních tocích a v jejich povodích, likvidace erozních rýh, nátrží a strží.

Podopatření 1.3.2. - Investice do lesů

Typy podporovaných projektů: výstavba, rekonstrukce a modernizace lesní dopravní sítě; výstavba, rekonstrukce a modernizace zařízení upravující vodní režim (meliorace, retenční nádrže apod.); podpora činností vedoucích k usměrňování návštěvnosti lesa a bezpečnosti jeho návštěvníků, podporováno bude budování stezek pro turisty včetně cyklostezek a objektů na nich pro zajištění bezpečnosti návštěvníků (např. můstků, zábradlí, stupňů, zřizování parkovacích míst, odpočinkových stanovišť, přístřešků, lesních studánek, informačních tabulí apod.); pořízení strojů a zařízení na údržbu a opravy lesních cest, pěšin a stezek, na údržbu a čištění vodních ploch, vodotečí a meliorační sítě a pořízení ekologických technologií užívaných v lesnictví.

Podopatření 1.3.3. - Sdružování majitelů lesa

Typy podporovaných projektů: zařízení nezbytných kancelářských prostor a jejich vybavení pro činnost sdružení včetně výpočetní techniky; pořízení předmětů souvisejících s rozsahem poskytovaných činností, které bude sdružení pro své členy vykonávat minimálně v nejbližších pěti letech.

Podopatření 1.3.4. - Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd

Typy podporovaných projektů: zalesnění zemědělsky nevyužívaných lesních půd; péče o mladé lesní kultury založené na zemědělsky nevyužívaných nelesních půdách.

Priorita 2

Rozvoj venkova, rybářství a odborné vzdělávání (95 438 065 eur)

Opatření 2.1. - Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí - je zaměřeno na uspořádání vlastnických práv k pozemkům. Dále se soustřeďuje na ochranu půdního fondu, opatření k neškodnému odvedení povrchových vod a ochranu území před záplavami. Podporovány jsou aktivity přispívající k ochraně životního prostředí a zvýšení ekologické stability krajiny. Jde také o ochranná opatření zmírňující škody způsobené přírodními kalamitami na zemědělských pozemcích, o obnovu poškozených porostů a provádění preventivních a protipovodňových opatření. Rovněž se týká modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení sloužících k akumulaci vody v krajině a odstraňování nánosů z malých vodních nádrží a rybníků.

Podopatření 2.1.1. - Pozemkové úpravy

Typy podporovaných projektů: geodetické práce pro vytvoření návrhu pozemkových úprav; vyměřování pozemků za účelem přesné identifikace vlastnických parcel a vytyčení nově navržených pozemků vycházející ze schváleného návrhu pozemkové úpravy; realizace společných zařízení pozemkových úprav (tj. polní cesty, protierozní opatření, opatření ke zvýšení ekologické stability krajiny).

Podopatření 2.1.2. - Obnova potenciálu a zachování zemědělské krajiny

Typy podporovaných projektů: obnova zemědělského produkčního potenciálu, prevence před povodněmi.

Podopatření 2.1.3. - Řízení a zajištění funkčnosti zemědělských vodních zdrojů

Typy podporovaných projektů: obnova a rekonstrukce rybníků a zemědělských vodních nádrží (které neslouží k chovu ryb za účelem podnikání); rekonstrukce bezpečnostních přelivů a výpustných zařízení včetně příslušenství těchto objektů (u rybníků a zemědělských vodních nádrží, které neslouží k chovu ryb za účelem podnikání); pořízení a obnova staveb k vodohospodářským melioracím pozemků (stavby k závlaze a odvodnění pozemků).

Podopatření 2.1.4. - Rozvoj venkova

Typy podporovaných projektů: přijetí integrovaných územních strategií rozvoje venkova pilotního charakteru připravených Místními akčními skupinami (MAS) v souladu s pravidly pro iniciativu Společenství v oblasti rozvoje venkova (LEADER ); opatření k získání schopností pro přípravu venkovských komunit a realizaci lokálních strategií rozvoje venkova.

Podopatření 2.1.5. - Diverzifikace zemědělských aktivit a aktivit blízkých zemědělství

Typy podporovaných projektů: výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení zařízení pro agroturistiku; zařízení a vybavení pro volný čas; diverzifikace zemědělských činností a činností blízkých zemědělství k zajištění více aktivit nebo alternativních příjmů; podpora investic pro využívání alternativních zdrojů energie - investice na využívání alternativních zdrojů energie (max. 5 MW).

Opatření 2.2. - Odborné vzdělávání

Typy podporovaných projektů: zabezpečování a provádění vzdělávacích aktivit (kursy, semináře, workshopy, praktický výcvik, exkurze apod.) včetně konzultací a praxe, které odpovídají cílům podpory.

Opatření 2.3 - Rybářství

Podopatření 2.3.1. - Zpracování ryb a marketing výrobků z ryb

Typy podporovaných projektů: výstavba nových zpracovatelských zařízení nebo rekonstrukce stávajících, aby provoz splňoval výrobní, hygienické a sanitární podmínky podle standardů EU; modernizace nebo pořízení nového technologického vybavení na zpracování ryb.

Podopatření 2.3.2. - Chov vodních živočichů - akvakultura

Typy podporovaných projektů: zvýšení produkční kapacity akvakultury (výstavba nové jednotky anebo rozšíření stávajících jednotek); modernizace existujících jednotek akvakultury bez zvýšení výrobní kapacity.

Podopatření 2.3.3. - Činnosti prováděné odborníky v rybářství a propagační opatření Typy podporovaných projektů: založení organizací výrobců; snížení patologických rizik při chovu ryb; podpora hledání nových odbytišť.

(Uvedené finanční alokace u jednotlivých priorit zahrnují jak příspěvek z ERDF, tak spolufinancování ze státního rozpočtu ČR).

Konečná verze dokumentu OP RVMZ je na adrese www.strukturalni-fondy.cz (odkazy Strukturální fondy/Operační programy/ Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství). Na stejné adrese je i pracovní verze programového dodatku.

Se svými dotazy se můžete obrátit také na pobočky Platební agentury (viz kontakt v rámečku), nebo na specializované sekce webových stránek Ministerstva zemědělství ČR (www.mze.cz). Podrobnější informace o fondech EU naleznete na serveru Ministerstva pro místní rozvoj ČR (www.strukturalni-fondy.cz). Můžete se obrátit i na bezplatnou informační linku Ministerstva zahraničních věcí 800 200 200.

Připravil Odbor Rámce podpory Společenství Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Implementační struktura OP RVMZ

Řídící orgán: Ministerstvo zemědělství (odbor Řídicí orgán OP )

Zprostředkující subjekt: Platební agentura a její regionální pobočky

Platební orgán: Ministerstvo financí (odbor Národního fondu)

Platební jednotka: součást Platební agentury

Monitorovací orgány: Ministerstvo pro místní rozvoj (odbor Rámce podpory Společenství - Monitorovací výbor RPS), Monitorovací výbor OP RVMZ

Kontakt na zprostředkující subjekt programu:

Platební agentura (Státní zemědělský intervenční fond), Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1, tel.: 420 222 871 556, fax: 420 296 326 111, e-mail: info2szif.cz, web: www.mze.cz, regionální pobočky viz www.szif.cz.

Předpokládané cílové skupiny OP RVMZ

Priority/Opatření Předpokládaná cílová skupina

1. Podpora zemědělství, zpracování zemědělských produktů a lesní hospodářství

1.1. Investice do zem. majetku/zem. podniků

1.1.1. Investice do zemědělského majetku a podpora začínajícím mladým zemědělcům Zemědělci (fyzické i právnické osoby, jejichž příjmy pocházejí ze zemědělské výroby), samostatně hospodařící rolníci, zemědělské společnosti, mladí zemědělci

1.1.2. Prohloubení diverzifikace zemědělských činností Zemědělci (fyzické i právnické osoby, jejichž příjmy pocházejí ze zemědělské výroby), samostatně hospodařící rolníci, zemědělské společnosti

1.2. Zlepšení zpracování zem. výrobků a jejich marketing Podnikatelé podle zákona o potravinách a tabákových výrobcích

1.3. Lesní hospodářství

1.3.1. Obnova lesního potenciálu poškozeného přírodními kalamitami a požárem... Vlastníci nebo nájemci lesa, vlastníci veřejných lesů (správci lesů ve vlastnictví státu nebo kraje), sdružení s právní subjektivitou vlastníků nebo nájemců lesů

1.3.2. Investice do lesů Vlastníci lesa nebo nájemci lesa, sdružení s právní subjektivitou vlastníků nebo nájemců lesů (oba typy subjektů za podmínky že lesní pozemky nejsou ve vlastnictví státu nebo kraje)

1.3.3. Sdružování majitelů lesa Sdružení s právní subjektivitou, které dosud neobdrželo podporu na založení sdružení a k datu podání žádosti sdružuje nejméně 10 vlastníků lesa (minimální výměra sdružení je 150 ha)

1.3.4. Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd Vlastníci pozemků, pokud pozemky nejsou ve vlastnictví státu nebo kraje, sdružení s právní subjektivitou vlastníků nebo nájemců pozemků vymezených výše

2. Rozvoj venkova, rybářství a odborného vzdělávání

2.1. Posílení přizpůsobivosti a rozvoj venkovských oblastí

2.1.1. Pozemkové úpravy Pozemkové úřady

2.1.2. Obnova potenciálu a zachování zemědělské krajiny Právnické osoby podnikající v zemědělství, samostatně hospodařící rolníci

2.1.3. Řízení a zajištění funkčnosti zem. vodních zdrojů Právnické osoby (kromě sdružení a svazů) podnikající v zemědělství nebo provozující meliorační zařízení, samostatně hospodařící rolníci

2.1.4. Rozvoj venkova MAS, fyzická nebo právnická osoba, obec, svazek obcí, podnikatelský subjekt či nestátní nezisková organizace

2.1.5. Diverzifikace zem. aktivit... Fyzické a právnické osoby nebo samostatně hospodařící rolníci

2.2. Odborné vzdělávání Ústav zemědělských a potravinářských informací, zemědělci, pracovníci lesního hospodářství, zpracovatelé produktů rostlinné i živočišné výroby

2.3. Rybářství

2.3.1. Zpracování ryb a marketing výrobků z ryb Producentské organizace a subjekty vyrábějící produkty z ryb (právnické i fyzické osoby)

2.3.2. Chov vodních živočichů... Fyzické nebo právnické osoby s příjmy z akvakultury

2.3.3. Činnosti prováděné odborníky v rybářství a propagační opatření Uznané producentské organizace, fyzické nebo právnické osoby, jejichž příjmy pocházejí z akvakul- tury nebo ze zpracování ryb nebo vodních živočichů, profesní sdružení podnikatelů v akvakultuře, zpracovatelů ryb a vodních živočichů ČR

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí