zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Evropská komise a Tématická strategie pro životní prostředí měst

11.06.2004
Obecné
Evropská komise a Tématická strategie pro životní prostředí měst
Tématická strategie životního prostředí měst je jednou z klíčových aktivit obsažených v 6. akčním programu Evropského společenství pro životní prostředí.
Tento program obsahuje sedm strategií, které vytvářejí novou podobu politiky životního prostředí. Ta je založena na komplexním pohledu na problémové oblasti. Proces je rozdělen na dvě etapy. První z nich zahrnuje konzultaci \"Komunikace\" - prozatimního dokumentu, který slouží jako podklad pro vytvoření Strategie životního prostředí měst. Druhá část vychází z etapy první - po zhodnocení návrhů ke Komunikaci bude vytvořena konečná Strategie, která bude oficiálně zveřejněna v roce 2005.

Tato Komunikace k Tématické strategii pro životní prostředí měst (Communication COM(2004)60 Towards a thematic strategy on the Urban Environment), byla Komisí přijata v lednu roku 2004. Komise v ní vytyčuje myšlenky a návrhy týkající se již zmiňované Strategie, která vejde v platnost v roce 2005. Dokument Komunikace najdete v několika jazycích (ne však česky) v dolní části této stránky ve fromátu pdf.

Komunikace vytyčuje hlavní problémy a úkoly, s nimiž se evropská města setkávají, a vyděluje z nich čtyři prioritní témata: městský management životního prostředí, městskou dopravu, udržitelnou výstavbu, plánování a úpravy měst. Každé z těchto témat přirozeně zahrnuje větší množství oblastí a pojí se s mnoha otázkami životního prostředí. Vzniká tu tak široké pole působnosti pro aktivity vedoucí ke zlepšení životního prostředí měst. V Komunikaci jsou ke každému ze čtyř témat navrženy konkrétní kroky, které by měly být pro dosažení tohoto cíle provedeny. Cílem Komunikace je nalezení konkrétních řešení pro konkrétní problémy měst. Nejedná se tedy o výzvu k \"pouhému\" zamyšlení se nad vytyčenými tématy. Město a jeho obyvatelé jsou těmi nejlepšími aktéry pro hledání řešení svých problémů, se kterými se běžně setkávají. Proto by měl existovat rámec, který by je v tomto úkolu podporoval. Komunikace navrhuje cíle, se kterými je třeba se vyrovnat, koordinovat je a spojit do jednotlivých oblastí, k čemuž by měla pomoci Strategie vytvořená na evropské úrovni.

Cílem dokumentu Komunikace je konzultace navržených témat se všemi dotčenými osobami (stakehoders), které tak dostávají příležitost dát vědět o svých dalších zájmech v oblasti životního prostředí, o ekonomických a sociálních aspektech, které se ke Komunikaci vztahují a mohly by ovlivnit výsledek rozhodnutí.

Zmíněné čtyři oblasti uvedené v Komunikaci obsahují tyto cíle:

1. vize udržitelného managementu města:

Udržitelný management měst:
 • je způsobem zajištění udržitelného rozvoje jednotlivých oblastí, jeho cílem je minimalizace negativních vlivů měst na ekologické procesy,
 • vyžaduje reorganizaci a integraci politik města tak, aby vycházely z nejlepších dosažitelných informací o stavu životního prostředí a využívaly nejvhodnější nástroje, které odpovídají problémům měst,
 • místní vedení je přirozeným vykonavatelem udržitelného managementu měst,
 • vytváří kulturu učení, porozumění a respektu mezi organizacemi i jedinci zapojenými do procesu vytváření udržitelné politiky měst,
 • vytváří rozhodovací proces otevřený pro všechny,
 • je neustálým koloběhem analýzy problémů, plánování, realizace, monitorování, vyhodnocování a shromažďování informací a zkušeností,
 • zajišťuje, aby se nová politika poučila z minulosti a uznala potřebu dlouhodobé vize.

2. vize udržitelné dopravy ve městě:

 • podporuje svobodu pohybu, zdraví, bezpečnost a kvalitu života,
 • je vzhledem k životnímu prostředí efektivní,
 • ekonomicky podporuje přístup ke stejným příležitostem a službám všem, včetně starších, postižených i mimoměstských občanů,
 • zdůrazňuje racionální využívání soukromých vozidel, upřednostňuje čistou a tichou energii a paliva z obnovitelných a alternativních zdrojů,
 • zajišťuje pravidelnou, pohodlnou, moderní, na ekonomické konkurenci založenou a dobře naplánovanou síť hromadné dopravy,
 • půdu využívá co nejefektivněji,
 • užívá ekonomické nástroje pro zajištění změny chování lidí a mangement mobility,
 • odlišuje krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé cíle a má k tomu efektivní způsob monitoringu.

3. vize udržitelné výstavby:
 • zahrnuje všechny účastníky procesu: vlastníka, inženýra, architekta, stavitele, zásobitele materiálem, schvalující autoritu, atd.
 • spojuje funkční, environmentální a ekonomické hledisko,
 • budova splňující tato kritéria je pak:
  • příjemná, trvanlivá, funkční, přístupná, pohodlná a zdraví prospěšná,
  • materiálově a energeticky úsporná, upřednostňuje obnovitelné zdroje energie, náležitě využívá deštovou i podzemní vodu, správně nakládá s odpady i odpadní vodou,
  • může být recyklována nebo znovu využita,
  • respektuje sousedství, místní kulturu a dědictví,
  • je stavěna z dlouhodobého pohledu na náklady, trvanlivost a možnost dalšího prodeje.

4. vize udržitelného plánování a úpravy prostředí:
 • je proces, kde pracují dohromady všichni účastníci (národní a regionální místní autority, občané, společenské organizace, nevládní organizace, podniky) a vytvářejí spolu prostředí, které:
  • je krásné, originální, zdravé, vysoce kvalitní a vhodné pro bydlení nebo práci, má smysl pro komunitu, hrdost, sociální rovnost a identitu,
  • podporuje ekonomiku, která posiluje regeneraci města,
  • upřednostňuje se využití již přeměněných oblastí před zabíráním nové půdy na okrajích města,
  • bere v úvahu vztahy mezi městy i v rámci širšího regionu,
  • zajišťuje, aby nové budovy byly umístěny strategicky, byly dostupné hromadnou dopravou a respektovaly přírodní prostředí,
  • je dostatečně husté a je intenzivně využíváno tak, že hromadná doprava je efektivní a udržitelná a umožňuje vysokou kvalitu bydlení (minimalizuje negativní vlivy jako je hluk, zachovává soukromí a osobní prostor),
  • má dobře naplánovanou infrastrukturu zahrnující hromadnou dopravu, ulice, cesty, cyklostezky, je dobře prostupné a podporuje sociální, kulturní a ekonomickou aktivitu
  • umožňuje nízkoenergetické bydlení, úspornou dopravu i způsoby vytápění v dané oblasti a systémy recyklace.
   a kde:
  • je prostor rozmanitě využíván tak, aby se minimalizovaly potřeby dojíždění do práce, obchodů, atd.
  • se zachází s půdou jako se vzácným zdrojem, který musí být využit co nejšetrnějším způsobem,

  Zdroj: http://europa.eu.int
Zdroj: ČEÚ

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí