zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Upozornění osobám, na které se vztahuje § 29 odst. 1 zákona 86/2002 Sb. o ovzduší.

18.06.2004
Ovzduší
Upozornění osobám, na které se vztahuje § 29 odst. 1 zákona 86/2002 Sb. o ovzduší.
Informace pro právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, kterým MŽP vydalo povolení k činnostem uvedeným v § 29 odst.1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.

Důležitá informace ohledně odeslání kvalifikačních požadavků a následnému povolení k činnosti.


Upozorňujeme dotčené osoby, že termín vymezený přechodným ustanovením zákona vyprší 31. července a proto je nutné, aby zaslaly své údaje co nejdříve přesto, že ještě nejsou zatím přesně specifikovány příslušným prováděcím předpisem. Pokud máte zájem o další informace, obraťte se laskavě na příslušného pracovníka našeho odboru.
(tel.: 267 12 2505, e-mail: Jakub_Achrer@env.cz)


Oznámení by mělo obsahovat následující údaje:

a) u fyzických osob jméno, příjmení, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, datum narození a adresu místa trvalého pobytu u osob, které jsou občany České republiky, nebo adresu místa trvalého nebo přechodného pobytu, popřípadě místa podnikání u osob, které nejsou občany České republiky; u právnických osob obchodní firmu, právní formu, adresu sídla, popřípadě organizační složky na území České republiky, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
b) jméno, příjmení a adresu bydliště odpovědného zástupce právnické osoby, popřípadě též fyzické osoby, pokud jej fyzická osoba podle živnostenského zákona ustanovila,
c) telefon, fax a e-mail,
d) druh vykonávané činnosti


Pro povolení k zacházení s regulovanými chladivy navíc:

e) ověřenou kopii výučního listu nebo vysvědčení (osvědčení) o státní závěrečné zkoušce a čestným prohlášením uvádějícím po jednotlivých letech přehled dosavadní odborné praxe a náplň práce podle následujících požadovaných podmínek:
i) střední odborné vzdělání v oboru uvedeném na konci tohoto dokumentu a s praxí min. 2 roky, nebo
ii) vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném bakalářském studijním programu v oblasti technických věd a technologií, jehož součástí je předmět chladicí techniku, s praxí min. 2 roky, nebo
iii) vysokoškolské vzdělání získané studium v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti technických věd a technologií, jehož součástí je předmět chladicí technika, s praxí min.1 rok,
f) odhad množství regulovaných látek, s nimiž bude zacházeno, a to jak celkové množství, tak i seznam jednotlivých látek s příslušnými množstvími,


Pro povolení k zacházení s halony navíc:

g) popis pracovních postupů,
h) odhad množství halonů, s nimiž bude zacházeno, a to jak celkové množství, tak i seznam jednotlivých látek s příslušnými množstvími.
i) doklady o splnění kvalifikačních požadavků podle § 15 odst. 1,
j) platné osvědčení od Institutu Technické Inspekce.


Pro povolení ke znovuzískávání regulovaných látek navíc:

k) adresa místa znovuzískávání regulovaných látek a recyklace výrobků, které je obsahují,
l) kvalifikační požadavky na jednotlivé pracovníky, kteří zacházejí s regulovanými látkami podle,
m) kopie rozhodnutí požadovaných podle zákona o odpadech pro nakládání s nebezpečným odpadem,
n) výčet typů výrobků a zařízení, které budou předmětem činnosti a dalšího zacházení,
o) výčet regulovaných látek, které budou předmětem znovuzískávání a dalšího zacházení,
p) popis technického a technologického zařízení, na němž bude zacházení provozováno a popis postupů zacházení,
q) odhad množství regulovaných látek, s nimiž bude zacházeno, a to jak celkové množství, tak i seznam jednotlivých látek s příslušnými množstvími.


Pro povolení ke zneškodňování regulovaných látek navíc:

r) kvalifikační požadavky na jednotlivé pracovníky, kteří zacházejí s regulovanými látkami,
s) kopie rozhodnutí požadovaných podle zákona o odpadech pro nakládání s nebezpečným odpadem,
t) výčet regulovaných látek, které budou předmětem zneškodnění,
u) popis technického a technologického zařízení, na němž bude zacházení provozováno a popis postupů zacházení,
v) odhad množství regulovaných látek, s nimiž bude zacházeno, a to jak celkové množství, tak i seznam jednotlivých látek s příslušnými množstvími.


Pro povolení k provozování zvláštního skladu halonů navíc:

w) pro právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání provádějící znovuzískávání, recyklaci, regeneraci nebo zneškodňování halonů:
i) platné osvědčení od Institutu Technické Inspekce,
ii) doklad o školení od výrobce zařízení, pomocí kterého budou halony recyklovány, regenerovány nebo zneškodňovány,
iii) doklad o vysokoškolském vzdělání získané studiem v akreditovaném magisterském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost.
x) pro osoby obsluhující technologická zařízení pro znovuzískávání, recyklaci, regeneraci nebo zneškodňování halonů:
i) platné osvědčení od Institutu Technické Inspekce,
ii) doklad o školení od výrobce zařízení, pomocí kterého budou halony recyklovány, regenerovány nebo zneškodňovány,
iii) doklad o středním odborné vzdělání v oblasti požární ochrany.
y) výčet typů výrobků a zařízení, které budou předmětem činnosti a dalšího zacházení,
z) výčet halonů, které budou předmětem znovuzískávání a dalšího zacházení,
aa) popis technického a technologického zařízení, na němž bude zacházení provozováno a popis postupů zacházení.

Seznam učebních oborů zaměřených na chladicí techniku

· Do roku 1972:

bez kódu Montér chladírenských zařízení

(vyhláška Ministerstva pracovních sil ČSR č. 158/56 Ú.l., v oddíle BI pod č.8)

nebo

0425 Chladírenský mechanik. Chladírenská mechanička

(vyhláška Ministerstva školství a kultury ČSSR (ČSR) č. 67/59 Ú.l., č. 73/61 Sb., č. 84/65 Sb., č. 87/70 Sb.)
· Po roce 1972 do roku 1980:

24-25-2 Chladírenský mechanik (vyhláška MŠ ČSR č. 54/72 Sb.)
· Po roce 1980 do roku 1987:

03-21-2 Mechanik opravář pro chladicí zařízení

(vyhláška MŠ ČSR č. 102/79 Sb.)
· Po roce 1987 do roku 2003:

26-55-H/004 (26-80-2/03) Mechanik (mechanička) se zaměřením pro chladicí zařízení (vyhláška MŠ ČSR č. 9/87 Sb.)
· V roce 2004 a následujících letech:

26-52-H/004 Mechanik elektrotechnických zařízení. Zaměření oboru Montáže a servis chladicí a klimatizační techniky.

(věstník MŠMT ČR č.7/2001 pod č.j. 18 857/2001-23)

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí