zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

V Lampertickém pstruhovi byla naměřena nejvyšší koncentrace hexachlorbenzenu v ČR

25.06.2004
Chemické látky
V Lampertickém pstruhovi byla naměřena nejvyšší koncentrace hexachlorbenzenu v ČR

PRAHA – Sdružení Arnika již získalo a provedlo srovnání zbývajících rozborů pstruhů chycených v Lampertickém potoce počátkem roku (1). Z analýz provedených laboratořemi Vysoké školy chemicko-technologické vyplynulo, že pstruzi obsahují vysoké množství toxického hexachlorbenzenu (2). Potvrdil se tak výsledek prvního rozboru zveřejněného Arnikou počátkem dubna. VŠCHT naměřila v tuku lampertického pstruha ještě vyšší koncentraci hexachlorbenzenu nežli tomu bylo v předcházejícím vzorku analyzovaném laboratoří Axys Varilab. Jde o vůbec nejvyšší hodnotu naměřenou v rybách v České republice (3).

Zanedbatelné nejsou ani zjištěné koncentrace polychlorovaných bifenylů (PCB) a polybromovaných difenyléterů (PBDE), byť nejsou nijak alarmující. Hladiny alkylfenolů byly pod změřitelnou mezí. Výsledky rozborů shrnuje tabulka v příloze (1).

„Aby bylo možné odpovědět na otázku, co je zdrojem hexachlorbenzenu v rybách, museli bychom znát chemické složení odpadů ukládaných do Dolu Jan Šverma, případně zmonitorovat další možné zdroje znečištění. Rozbory odpadů na přítomnost perzistentních organických látek (dioxinů, hexachlorbenzenu, PCB anebo PBDE) však nemáme k dispozici, a proto nelze učinit jednoznačný závěr. Výsledky měření postoupíme České inspekci životního prostředí a krajskému úřadu, tedy institucím, které by měly stanovit způsob monitoringu vlivů na životní prostředí,“ uvedl RNDr. Jindřich Petrlík ze sdružení Arnika.

Vysoké koncentrace hexachlorbenzenu byly naměřeny například v emisích ze spalovny nebezpečných odpadů v Břeclavi (v roce 1998) či v polských cementárnách spalujících odpady. „Z toho by se dalo usoudit, že jej může ve vysokých koncentracích obsahovat i popílek ze spaloven a další odpady, s nimiž je v Dole Jan Šverma nakládáno. Bez výsledků analýz zde ukládaných odpadů však nikdo nemůže ukázat prstem. Arnika říká: Zde je možný zdroj znečištění a pokud chcete mít jistotu, prověřte to. Jakákoliv diskuse o tom, co dál či kdo je na vině, může vzniknout teprve na základě vědecky ověřených faktů,“ řekl k situaci kolem Žacléře mluvčí Arniky Marek Jehlička.

Hexachlorbenzen není v emisích běžně sledovanou látkou. PBDE jsou ještě méně sledovanou skupinou látek, a proto je těžké najít jejich zdroj. Používají se jako zpomalovače hoření v celé řadě výrobků (například v plášti počítačů anebo v kobercích) a mohou se odsud dostat až do čistírenských kalů či jiného odpadu.

Přestože naměřené koncentrace toxických látek vyjádřené na gram tuku jsou především v případě hexachlorbenzenu a polychlorovaných bifenylů vysoké, díky nízkému obsahu tuku v rybách (0,83 - 1,38 %) žádná z hodnot zjištěných ve pstruzích z Lampertic nepřesáhla povolenou hygienickou normu. Ale již při obsahu tuku 1,65 procenta, by byl naposledy analyzovaný pstruh z Lampertic označen za nepoživatelného. Obsah tuku ve sladkovodních rybách se obvykle pohybuje mezi 2 - 15,5 %, přičemž většina vzorků má obsah tuku vyšší jak 2 % (4).

Poznámky a přílohy:

(1) Odchyt vzorků ryb zprostředkovala v lednu 2004 obec Lampertice z části potoka pod všemi přítoky z oblasti Dolu Jan Šverma. Profesionální odchyt provedli rybáři z Českého rybářského svazu. Konkrétní hodnoty toxických látek naměřené ve vzorcích pstruhů obsahuje následující tabulka. V tabulce nejsou uvedeny výsledky měření obsahu ftalátů a alkylfenolů, které byly pod mezí detekce analytických metod laboratoří:

Označení vzorku

dioxiny (PCDD/F)

v pg WHO-TEF/g tuku

PCB (indikátorové kongenery) v ng/g tuku

PCB v pg WHO-TEF/g tuku

hexachlor-benzen v ng/g tuku

rtuť v  mg/kg

Suma PBDE    v ng/g tuku

Labora-toř

pstruh - I

13,1 - 16,2

3660

106

462

-

-

Axys-Varilab

pstruh - II - ledviny

-

-

-

-

0,03

-

Ecochem

pstruh - III

-

1828

-

619

-

55

VŠCHT

 

Pokud srovnáme naměřené koncentrace PBDE (polybromovaných difenyléterů) u lampertického pstruha s ostatními analýzami ryb v ČR, pak stojí na úrovni hodnot zjištěných v lokalitě Lichkov na Tiché Orlici, která je druhou ze tří lokalit sledovaných na této řece (druhou nejčistší nebo, chcete-li nejšpinavější z hlediska koncentrací PBDE v rybách).

(2) Hexachlorbenzen a polychlorované bifenyly (PCB) jsou látky svým působením na zdraví lidí podobné dioxinům. Poškozují imunitní a hormonální systém člověka. Na rozdíl od dioxinů byly tyto látky vyráběny po určitou dobu záměrně. Hexachlorbenzen dodnes vzniká jako meziprodukt ve Spolchemii v Ústí nad Labem a jeho vysoké hodnoty bývají zjišťovány ve vodních tocích v blízkosti chemických provozů. Ale jak polychlorované bifenyly, tak hexachlorbenzen vznikají podobně jako dioxiny rovněž jako nezamýšlené vedlejší produkty při spalování chlorovaných látek. Přetrvávají dlouho v životním prostředí. Patří k tzv. perzistentním organickým látkám stejně jako polybromované difenylétery, jejichž výroba a spotřeba se zvyšuje.

(3) Srovnání koncentrací hexachlorbenzenu naměřených v tuku ryb

(4) Viz například měření zveřejněná na stránkách Státního zdravotního ústavu www.chpr.szu.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí