zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Možnosti čerpání financí z fondů EU pro obce

08.07.2004
Obecné
Možnosti čerpání financí z fondů EU pro obce
Na sérii článků, obsahujících základní informace o dotačních oblastech a podmínkách předkládání projektů, tento text navazuje analýzou dotačních možností pro obce, a to v rámci celého spektra operačních programů ČR.
Evropská unie může prostřednictvím rozvojových programů ČR pomoci obcím spolufinancovat zejména následující projektové záměry:

MEZITITULEK: Projektové záměry

- infrastrukturní projekty v oblasti životního prostředí: např. čistírny odpadních vod (ČOV), projekty pro snižování emisí spaloven, zařízení na recyklaci, třídění odpadů,

- projekty podnikatelské infrastruktury: např. průmyslové plochy, tzv. podnikatelské inkubátory,

- projekty dopravní infrastruktury,

- projekty technologické infrastruktury: např. budování veřejných přístupů k internetu, IT pro obce a veřejnou správu,

- projekty pro rovné příležitosti: např. programy proti diskriminaci na trhu práce,

- projekty v oblasti zemědělství: např. rekonstrukce poškozených lesních porostů, prevence proti povodním na malých tocích, stezky, cyklostezky, infotabule, tj. služby návštěvníkům, stroje na údržbu lesa, zalesňování nevyužívaných zemědělských ploch atd.,

- projekty pro regeneraci vybraných částí měst: např. oživování upadajících historických center, úpravy parků, zeleně, veřejných prostranství; úprava upadajících městských oblastí, revitalizace nevyužívaných průmyslových oblastí,

- projekty v cestovním ruchu: např. podpora veletrhů, konferencí s tematikou cestovního ruchu, investice do infrastruktury cestovního ruchu - sportoviště, areály, střediska, poradenská a informační činnost, podpora propagace, lázeňská turistika, ekoturistika.

V následující části uvádíme stručný přehled dotačních programů pro obce specifikovaný dle typů podporovaných projektů včetně vymezení konkrétní pozice obce jako nositele projektového záměru.

Obec: konečný příjemce, nebo konečný uživatel?

Připomeňme si rozdíl pozice konečného příjemce a konečného uživatele v praxi předkládání projektových žádostí a následného toku finančních prostředků. Zjednodušeně lze říci, že zatímco konečný příjemce předkládá partnerovi daného dotačního titulu (tzv. zprostředkujícímu subjektu) projektovou žádost přímo a s ním pak komunikuje následné podmínky realizace (včetně uzavření smlouvy o financování), konečný uživatel předkládá projekt v rámci tzv. grantového schématu. Grantové schéma vždy zpracovává přesně určený subjekt - správce grantového schématu (nejčastěji krajský úřad), a ten také přebírá veškerou odpovědnost za následnou realizaci předkládaných projektů a jejich finanční vypořádání. Správce grantového schématu může současně stanovit konkrétní pravidla či podmínky pro předkladatele projektů (v našem případě obce), které musí být při realizaci projektu respektovány.

MEZITITULEK: Přehled konkrétních dotačních titulů

Operační program Průmysl a podnikání

Priorita 1 Rozvoj podnikatelského prostředí

Opatření 1.1. Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace

Typy podporovaných projektů: zakládání, činnost a rozvoj vědeckotechnických parků a podnikatelských inkubátorů pro vznik a rozvoj malých a středních inovačních firem; zakládání, činnost a rozvoj center pro transfer technologie; stavební práce; nestavební investice; projekční práce.

Obce, svazky obcí: koneční uživatelé

Opatření 1.2. Rozvoj podnikatelské infrastruktury

Typy podporovaných projektů: příprava ploch a dalších objektů pro podnikání; investiční příprava průmyslových ploch a dalších objektů, zejména nevyužívaných pro podnikání; revitalizace a oživení zastaralých a nevyužívaných průmyslových areálů a bývalých vojenských zařízení; rozšiřování vybavených ploch pro podnikání a kapacit objektů pro podnikání; zlepšení dopravního přístupu k vybaveným plochám a objektům.

Obce, svazky obcí: koneční uživatelé

Operační program Infrastruktura

Priorita 3 Zlepšování environmentální infrastruktury

Opatření 3.1. Obnova environmentálních funkcí území

Typy podporovaných projektů: revitalizace vodních toků; odstraňování migračních bariér na tocích pro volně žijící živočichy; úpravy k obnově funkce pramenných oblastí a mokřadů; budování retenčních nádrží a suchých poldrů.

Obce, svazky obcí: koneční příjemci

Opatření 3.2. Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství

Typy podporovaných projektů: vybudování a modernizace ČOV v aglomeracích nad 2000 ekvivalentních obyvatel (EO); dostavba kanalizačních systémů v aglomeracích nad 2000 EO; rekonstrukce a modernizace ČOV v aglomeracích nad 10 000 EO a jejich doplnění o technologie na odstraňování dusíku a fosforu; budování zařízení na využití a odstraňování kalů z ČOV.

Obce, svazky obcí: koneční příjemci

Opatření 3.3. Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší

Typy podporovaných projektů: zavádění environmentálně šetrných technologií ve spalovnách nebezpečného odpadu; snižování emisí z velkých spalovacích zařízení; zavádění progresívních technologií umožňujících účinné zachycování emisí; zavádění technologických procesů omezujících využití organických rozpouštědel.

Obce, svazky obcí: koneční příjemci

Opatření 3.4. Nakládání s odpady a odstraňování starých zátěží

Typy podporovaných projektů: budování zařízení pro třídění odpadů; budování zařízení pro recyklaci; budování zařízení pro mechanicko-biologickou úpravu odpadů; budování zařízení pro kompostování; budování systémů odděleného sběru různých druhů odpadů - baterie, použité oleje, odpady z obalů, autovraky, bioodpady, odpad z elektrických a elektronických zařízení; rekultivace a sanace starých ekologických zátěží.

Obce, svazky obcí: koneční příjemci

Operační program Rozvoj lidských zdrojů

Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Opatření 2.1. Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí

Typy podporovaných projektů: vzdělávání; vytváření pracovních míst; doprovodná opatření k odstranění bariér k přístupu ke vzdělání a zaměstnání; speciální poradenské služby; podpora odborného vzdělávání pracovníků sociálních služeb; sociální služby pro specifické cílové skupiny.

Obce, svazky obcí: cílové skupiny v oblasti sociálních služeb (koneční uživatelé)

Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství

Priorita 1 Podpora zemědělství, zpracování zemědělských výrobků a lesního hospodářství

Opatření 1.3. Lesní hospodářství

Podopatření 1.3.1. Obnova lesního potenciálu poškozeného přírodními kalamitami a požárem a zavádění příslušných ochranných preventivních opatření

Typy podporovaných projektů: ochranná opatření před kalamitami v lesích způsobených hmyzem, houbami, větrem, sněhem; rekonstrukce poškozených porostů; obnova lesa po kalamitních těžbách; preventivní protipovodňová opatření na drobných tocích; proti-erozní opatření; odstraňování škod po povodních.

Obce (vlastníci lesa, nájemci lesa): koneční příjemci

Podopatření 1.3.2. Investice do lesů

Typy podporovaných projektů: výstavba a rekonstrukce lesní dopravní sítě; výstavba a rekonstrukce zařízení upravujících vodní režim - meliorace, retenční nádrže; podpora činností vedoucích k usměrňování návštěvnosti lesa a bezpečnosti návštěvníků - stezky, cyklostezky, mostky, zábradlí, parkovací místa, studánky, informační tabule; pořízení strojů a zařízení na údržbu lesních cest a vodních ploch; pořízení strojů a technologií na těžbu a zpracování surového dřeva.

Obce (vlastníci lesa, nájemci lesa): koneční příjemci

Podopatření 1.3.4. Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd

Typy podporovaných projektů: zalesňování; péče o mladé lesní kultury.

Obce (vlastníci pozemků, pokud pozemky nejsou ve vlastnictví státu nebo kraje): koneční příjemci

Priorita 2 Rozvoj venkova, rybářství a odborného vzdělávání

Opatření 2.1. Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí

Podopatření 2.1.1. Pozemkové úpravy

Typy podporovaných projektů: digitální katastrální mapy; vyměřování pozemků; vytyčování nových pozemků; realizace společných zařízení pozemkových úprav; geodetické práce.

Obce: koneční uživatelé

Podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova LEADER

Typy podporovaných projektů: příprava integrované strategie místního rozvoje; realizace vybraných projektů.

Obce, svazky obcí: konečný příjemce

Společný regionální operační program

Priorita 2 Regionální rozvoj infrastruktury

Opatření 2.1. Rozvoj dopravy v regionech

Podopatření 2.1.1. Rozvoj regionální dopravní infrastruktury

Typy podporovaných projektů: větší silniční projekty v centrech osídlení nebo spojující tato centra; napojení průmyslových zón na dopravní síť; zkapacitnění silnic II. a III. třídy - přístupových komunikací k hraničním přechodům; výstavba, rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy; odstraňování bodových závad.

Obce (v případě místních komunikací): koneční uživatelé

Podopatření 2.1.2. Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech

Typy podporovaných projektů: integrované dopravní systémy ve větších centrech; instalace veřejných informačních a odbavovacích systémů; výstavba terminálů; nákup dopravních prostředků; obnova a rozvoj specifického vozového parku.

Obce, svazky obcí: koneční příjemci

Opatření 2.2. Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech

Typy podporovaných projektů: investice v oblasti ICT pro regionální a místní správu; veřejný přístup k internetu.

Obce, svazky obcí: koneční příjemci

Opatření 2.3. Regenerace a revitalizace vybraných měst

Typy podporovaných projektů: regenerace a revitalizace upadajících jader měst či postižených území měst.

Obce (vybraná města): koneční příjemci

Priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů

Opatření 3.1. Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech

Typy podporovaných projektů: investiční projekty v oblasti celoživotního učení a sociální integrace; stavební obnova budov; nákup technologie včetně počítačů a software; venkovní úpravy; dopravní prostředky.

Obce: koneční příjemci

Opatření 3.2. Podpora sociální integrace v regionech

Typy podporovaných projektů: neinvestiční podpora sociální integrace; prevence vzniku znevýhodněných skupin obyvatelstva; rozvoj občanské vybavenosti; komunitní plánování; spolupráce neziskových organizací a organizací zřizovaných státem, kraji či obcemi; programy, kursy, poradenství; poskytování rehabilitačních pomůcek, studijních materiálů.

Obce, svazky obcí: koneční uživatelé

Priorita 4 Rozvoj cestovního ruchu

Opatření 4.1. Rozvoj služeb pro cest. ruch

Podopatření 4.1.1. Podpora nadregionálních služeb cestovního ruchu

Typy podporovaných projektů (výběr): tvorba jednotného značení atraktivit a aktivit cestovního ruchu; účast ČR na evropských a světových výstavách, workshopech a veletrzích cestovního ruchu; podpora zajištění vícedenních kulturních a sportovních akcí; organizace mezinárodních sympozií a konferencí o cestovním ruchu; organizace národních sympozií a konferencí o cestovním ruchu; komunikace se zahraničními novináři a cestovními kancelářemi.

Obce, svazky obcí (v přirozených turistických regionech): koneční příjemci

Podopatření 4.1.2. Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu

Typy podporovaných projektů: tvorba regionálních a místních propagačních materiálů pro podporu cestovního ruchu; propagační a informační kampaně při prezentaci jednotlivých regionů v médiích; tvorba produktů cestovního ruchu v regionech; poradenství pro malé a střední podniky podnikající v oblastech cestovního ruchu; marketingové studie na podporu rozvoje cestovního ruchu v regionech; konání seminářů a sympozií o cestovním ruchu na regionální úrovni.

Obce, svazky obcí: koneční uživatelé

Opatření 4.2. Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch

Podopatření 4.2.1. Podpora nadregionální infrastruktury cestovního ruchu

Typy podporovaných projektů (výběr): výstavba a obnova lázeňské infrastruktury; kongresových hotelů a center; ucelené produkty rozvoje ekoturismu v rámci chráněných krajinných oblastí a národních parků; rekonstrukce a obnova památek, objektů a budov nadregionálního významu (např. skanzeny, muzea a obdobná zařízení); výstavba a obnova sportovně rekreačních center národního a mezinárodního významu; rozšiřování portfolia hotelů a hotelových řetězců v regionech; budování dálkových cyklostezek a cyklotras včetně doplňkové infrastruktury; budování infrastruktury pro rekreační plavbu; výstavba a obnova infrastruktury pro mezinárodní filmové, divadelní a hudební festivaly.

Obce, svazky obcí: koneční příjemci/koneční uživatelé

Podopatření 4.2.2. Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu

Typy podporovaných projektů: rekonstrukce a obnova památek regionálního významu; rekonstrukce a obnova objektů a budov pro potřeby cestovního ruchu (např. skanzeny, muzea a obdobná zařízení); rozvoj a obnova turistických stezek, cyklostezek, cyklotras, hipostezek a naučných stezek včetně doplňkového zařízení v obcích; rozvoj vybavení a zařízení turistických středisek, zejména z hlediska občanské vybavenosti v oblasti sportu a rekreace, infrastruktura rekreační plavby; výstavba či obnova ubytovacích a stravovacích kapacit podmiňujících rozvoj cestovního ruchu v dané lokalitě či regionu.

Obce, svazky obcí: koneční příjemci/koneční uživatelé

Podrobný popis opatření obsahují programové dodatky operačních programů ČR, které jsou k dispozici na adrese www.strukturalni-fondy.cz. Zde jsou také pravidelně informace o výzvách k předkládání projektů a další praktické rady pro potenciální předkladatele projektů. Nechybějí ani kontakty na zprostředkující subjekty (včetně vymezení konkrétních sběrných míst projektových žádostí) a další instituce administrující programy strukturálních fondů EU.

Připravil Odbor Rámce podpory Společenství Ministerstva pro místní rozvoj ČR
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí