zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Podaří se záměr splnit?

09.07.2004
Voda
Podaří se záměr splnit?
Podle výsledků šetření Českého statistického úřadu v roce 2002 jen každá druhá obec má kanalizaci a zhruba polovina jich má kanalizaci napojenu na čistírnu odpadních vod (ČOV).
Česká republika má v oblasti vodárenství přechodné období do roku 2010 na implementaci směrnice Rady číslo 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod, která určuje požadavky na čištění v jednotlivých aglomeracích nad 100 tisíc, nad 10 tisíc, mezi 2000 a 10 tisíc a pod 2000 ekvivalentních obyvatel (EO). Aglomerace nad 2000 EO by měly mít zajištěno odkanalizování a čištění městských odpadních vod, to znamená kanalizační sběrače a ČOV. Aglomerace nad 10 tisíc EO musí zlepšit čištění - co se týče dusíku a fosforu - to znamená zajistit vyšší stupeň čistírenské technologie. V aglomeracích pod 2000 EO, kde je kanalizace vybudována, ale je v mnoha případech zaústěna do nějakého recipientu, vodního toku, musí být zajištěno přiměřené čištění. Co je přiměřené čištění, musí posoudit příslušný vodoprávní orgán, který stanovuje limity pro vypouštění a dává povolení k vypouštění odpadních vod.

Co je to aglomerace?

Má Ministerstvo zemědělství přehled o tom, které obce kanalizaci a ČOV potřebují a kolik bude jejich výstavba stát?

\"Každoročně předkládáme do vlády materiál Aktualizace strategie financování implementace směrnice Rady 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod. Naposledy loni v polovině prosince vládní kabinet projednal již třetí aktualizaci. Protože celorepublikový plán neexistuje, zpracovali jsme jednotlivé regionální plány implementace. Ty měly monitorovat finanční nároky jednotlivých krajů z hlediska splnění uvedené směrnice, které se podle těchto plánů odhadují na více než 70 miliard korun. V rámci poslední aktualizace strategie jsme požádali všechny krajské úřady o stanovisko k seznamu aglomerací, které bude nutno řešit do konce roku 2010. Přehled je obsažen v zmíněném materiálu, není však definitivní. Neustále se diskutuje o tom, co to je aglomerace. Směrnice to neříká a neplatí, že aglomerace rovná se obec nebo místo. Může to být obec, která má různé \"satelity\". V tomto případě se jich směrnice netýká. Ovšem když jsou dvě obce, každá s tisíci obyvateli a jsou blízko ! u sebe, pak je možné považovat je za aglomeraci,\" vysvětloval ředitel odboru vodovodů a kanalizací Ministerstva zemědělství ČR Ing. Aleš Kendík.

Možnosti financování

Jak vyplývá z materiálu o financování implementace směrnice Rady číslo 91/271/EHS, který vláda loni v prosinci schválila, v letech 2003 až 2010 se bude investovat do kanalizací a čistíren odpadních vod 75,3 mld. Kč. V roce 2003 to bylo celkem 6,2 mld. Kč, z toho více než 1,5 mld. Kč připadlo na státní rozpočet, přes 1,4 mld. Kč na zdroje investorů a zbytek byly různé tuzemské podpory a zahraniční zdroje. Letos vláda počítá s částkou 9,7 mld. Kč. Od 1. ledna 2004 může ČR čerpat prostředky z Fondu soudržnosti, který je určen pro oblast životního prostředí. Tímto způsobem je možné financovat i výstavbu vodovodů a kanalizací. V tomto případě však existuje jedno zásadní omezení - žádat se musí o minimálně 10 miliónů eur. To znamená, že se to týká velkých nebo sdružených projektů, což je problém. Pro obce, které se nebudou moci sdružit do velkého celku, vede cesta přes strukturální fondy EU nebo národní programy.

\"Ministerstvo zemědělství podporuje výstavbu vodovodů a kanalizací investičními programy, které skončí v roce 2005. Nicméně už připravujeme jejich \"následovníky\". Gestorem Fondu soudržnosti a strukturálních fondů v této oblasti je Ministerstvo životního prostředí. Národní financování by mělo zabezpečovat Ministerstvo zemědělství,\" dodává Ing. Aleš Kendík.

Na koho se obrátit?

Základním předpokladem je vypracovat a předložit žádost o poskytnutí finančních prostředků. Podrobný postup při předkládání žádostí a jejich obsah stanovují příslušné směrnice a pravidla.

Tyto dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách www.mze.cz a www.env.cz. Struktura financování z jednotlivých zdrojů není dopředu striktně dána. Obecně jsou stanoveny maximální možné podpory z uznatelných nákladů. Konečný způsob financování se posuzuje vždy individuálně u každé stavby a stanovuje se na základě ekonomické analýzy, která hodnotí například majetkovou situaci žadatele, předpokládaný vliv na cenu vodného a stočného.

AUTOR: Karel ŽÍTEK

Dosavadní stav a předpokládaný vývoj financování implementace směrnice (v mld. Kč)

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 - 2010 2003 - 2010

Podpory ČR 3,220 3,465 2,971 3,142 3,181 9,833 22,592

Zahraniční zdroje 0,611 1,350 4,490 4,994 6,344 8,900 26,078

Vlastní zdroje investorů 0,683 1,450 2,240 1,266 1,686 20,040 26,682

Celkem 4,514 6,265 9,701 9,402 11,211 38,773 75,352
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí