zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhlášky obce o veřejném pořádku

12.07.2004
Obecné
Vyhlášky obce o veřejném pořádku
Zajímavý je rozsah obecní správy místních záležitostí veřejného pořádku ve vazbě na existující státní správu veřejného pořádku.
Z § 8 a § 35 zákona o obcích vyplývá, že pokud některou záležitost upravuje zákon jako výkon státní správy, neměla by ve stejné věci stanovit povinnosti obec ve své vyhlášce. Záležitosti obce, o kterých zákon nestanoví, že jde o přenesenou působnost, neboli o výkon státní správy, vykonávají obce ve své samostatné působnosti, ale povinnosti ve vyhlášce mohou stanovit, jen stanoví-li tak zákon o obcích nebo zvláštní zákon.

Stanovení povinností

Obec může upravit v obecně závazné vyhlášce (OZV) o veřejném pořádku podle místních předpokladů a zvyklostí záležitosti, které sama spravuje a jsou v zájmu obce a jejích občanů, slouží k uspokojování jejich potřeb, souvisejí s ochranou veřejného pořádku včetně ochrany zdraví, mravnosti nebo kulturního rozvoje občanů.

Stanovit povinnosti je možno podle Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod pouze zákonem nebo na základě zákona a v jeho mezích. Obec může vymezit povinnosti ve vyhlášce pouze na úseku místních záležitostí veřejného pořádku podle § 10 zákona o obcích nebo jestliže tak stanoví zvláštní zákon. V obecně závazné vyhlášce může stanovit jen ty povinnosti, které spadají do její samostatné působnosti, nikoliv do její přenesené působnosti jako výkon státní správy. Omezit vlastnické právo lze jen ve veřejném zájmu, na základě zákona, a vždy za náhradu.

Stanovení zákazů

Ústava ČR a Listina základních práv a svobod praví, že zákaz něco činit, je možno stanovit jen zákonem. V případě, že zákaz něco činit je současně formou, jíž se zasahuje do základních práv a svobod, je možno takový zákaz stanovit jen zákonem a za podmínek, které Listina základních práv a svobod stanoví.

Informace o platných zákonech

Obec vyhlášky vydává, nikoliv opisuje od Parlamentu z jeho zákonů. Obec proto nemůže ve vyhlášce stanovit to, co trestní zákon, přestupkový zákon, zvláštní zákony (například znaky skutkové podstaty trestných činů, přestupků, správních deliktů). Ani nemůže stanovit to, co upravuje jiný platný zákon, odchylně od něj. Obec o platných zákonech může občany informovat zveřejněním výpisu zpracovaném například obecním úřadem, ale nikoliv ve vyhlášce, na které se usnáší zastupitelstvo obce.

Podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných akcí

Podmínky a omezení pro výkon určitých povolání nebo činností může stanovit jen zákon. Podle § 10 zákona o obcích jsou obce oprávněny stanovit v samostatné působnosti v OZV podmínky k zajištění veřejného pořádku při pořádání, průběhu a ukončení kulturních a sportovních podniků včetně tanečních zábav a diskoték. Musí však jít o veřejnosti přístupné podniky. Obec tyto podmínky smí stanovit pro pořádání akcí pro veřejnost bez ohledu na to, zda se diskotéka koná na veřejném prostranství, v hostinském zařízení nebo na jiném veřejnosti přístupném místě, například v předzahrádce pohostinství.

Obce tak ve svých vyhláškách stanovují například povinnost pořadatele oznámit konání akce předem na obecním úřadě, v oznámení uvést druh akce, zda je to akce pro mládež, jméno a adresu nebo název a sídlo pořadatele a provozovatele, místo a čas konání diskotéky, počet a označení osob vykonávajících pořadatelskou službu, kapacitu sálu, předpokládaný počet účastníků apod. Tomu pak stanovují odpovídající podmínky, které musí pořadatel splnit. Musí jít o regulaci místních záležitostí veřejného pořádku, o povinnosti, které může zastupitelstvo obce samo stanovit, aniž by zasahovalo do působnosti přestupkové komise nebo příslušného odboru obecního úřadu, živnostenského úřadu, krajského úřadu, stavebního úřadu, orgánů ochrany veřejného zdraví, orgánů požární ochrany, policie apod. Na základě oznámení pořadatele nebo provozovatele obec může předat příslušným orgánům podnět k tomu, aby přešetřily, jak se při pořádané akci dodržují povinnosti na jejich úseku státní správy. Zastupitelstvo ! jako orgán samosprávy však nesmí řídit výkon státní správy a ukládat vyhláškou obce úkoly orgánům státní správy, které jsou řízené orgánem instančně nadřízeným (krajským úřadem, ministerstvem).

Konec veřejných kulturních a sportovních akcí

Do 31. 9. 2003 mohly obce stanovit konec veřejné produkce hudby, pokud její provoz neúměrně obtěžoval občany. Toto výslovné zákonné zmocnění ke stanovení konce diskoték vyhláškou obce, obsažené v § 96 zákona o ochraně veřejného zdraví, bylo zrušeno. Ústavní soud zatím nerozhodoval o zrušení obecně závazné vyhlášky, která stanovovala konec diskotéky pouze podle § 10 písm. a) zákona o obcích. Obec může určit místa a čas k výkonu činností, které by mohly narušit veřejný pořádek nebo zakázat tyto činnosti na některých vyjmenovaných veřejných prostranstvích. Vyhláškou obce by se ale zřejmě nemohl stanovit čas nebo zákaz konání diskoték nebo sportovních utkání v budovách k tomu řádně zkolaudovaných v rámci výkonu státní správy. Čas a místo konání diskoték na veřejných prostranstvích ve vlastnictví obce může obec regulovat z titulu svého vlastnického práva, na ostatních prostranstvích a veřejně přístupných místech pouze takovým způsobem, aby tím nezasahovala do práv vlastníků prostra! nství a podnikatelů pořádajících diskotéky.

Konec provozní doby restaurace

Obce již obdobně nejsou zmocněny, aby stanovily konec provozní doby hostinských provozoven, heren a obdobných provozoven služeb, jejichž provoz neúměrně obtěžoval občany. Je úkolem obce stanovit rozsah podnikatelských aktivit a provozní dobu pohostinských zařízení v obci kvůli ochraně veřejného pořádku? Neexistuje k tomu jednoznačné zákonné zmocnění pro zastupitelstvo obce. Poskytování služby hladovým a žíznivým hostům samo o sobě veřejný pořádek nenarušuje. Pokud se v provozovně konají diskotéky a taneční zábavy, je možno stanovit podmínky jejich průběhu a ukončení. Podávání a prodej alkoholu není činností narušující veřejný pořádek a reguluje je zákon o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi v rámci výkonu státní správy a vyhlášky obcí vydané na základě zákona o ochraně před alkoholismem. Konzumaci alkoholu zákon nezakazuje. Zákon ani nezmocňuje obec k jejímu zákazu.

Noční klid

Obce nejsou zmocněny ke stanovení pravidel chování účastníků kulturních či sportovních akcí a nemohou ani přenést odpovědnost pořadatele akce za chování návštěvníků. Každé rušení nočního klidu je přestupkem podle zákona o přestupcích. Rovněž tak je přestupkem veřejné pohoršení. Obec není přímo zmocněna zakázat ve své vyhlášce hluk z kulturních a sportovních akcí, stanovit noční klid v obci a co je jeho porušením. Co je noční doba, nikoliv noční klid, stanoví zákon o ochraně veřejného zdraví. Obtěžování hlukem patří mezi právní vztahy, které upravuje občanský zákoník či zákon o ochraně veřejného zdraví. Zastupitelstvu obce nepřísluší zpřesňovat přestupkový zákon ani občanský zákoník. Co je porušením nočního klidu nebo veřejným pohoršením, přísluší posoudit orgánům příslušným k projednání přestupků jako výkon státní správy, nikoliv zastupitelstvu obce v samostatné působnosti.

Čistota veřejných prostranství

Obce se někdy snaží na základě § 10 písm. c) zákona o obcích stanovit povinnosti k udržování čistoty veřejného prostranství užitého ke kulturní či sportovní akci i širšího okolí. Znečištění veřejného prostranství a zanedbání povinnosti úklidu veřejného prostranství je ale přestupkem proti veřejnému pořádku. Z uvedeného je možno vyvodit, že zajištění čistoty veřejných prostranství je vynutitelné v rámci výkonu státní správy na celém území republiky jako přestupek (přestupky se obvykle projednávají z úřední povinnosti) a tím je současně vyloučeno z výkonu samosprávy jednotlivé obce. Pokud se ale znečištění dopustí podnikatel, spadá to do samostatné působnosti obce podle § 58 zákona o obcích, jestliže zvláštní zákon nestanoví vyšší sankci za znečištění, než je 200 tisíc Kč.

AUTOR: Eva Šromová

právnička

Obec v obecně závazné vyhlášce o veřejném pořádku nemůže stanovit:

Záležitosti, které jsou svěřeny krajům, např. přestupky na úseku kultury.

Záležitosti, které patří do přenesené působnosti obce jako výkon státní správy, například přestupky proti veřejnému pořádku.

Záležitosti, které patří do působnosti ústředních a dalších správních úřadů a státních orgánů jako výkon státní správy. Například úkoly Policie ČR na úseku veřejného pořádku v obci.

Záležitosti, které patří do samostatné působnosti obce ze zákona, ale nejedná se o veřejný pořádek. Mezi ně patří například nová možnost obce zakázat promítání světelných reklam a efektů na oblohu a používání laserové techniky při kulturních akcích. Obec je ke stanovení tohoto zákazu zmocněna zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí