zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhlášení veřejné soutěže VaV pro rok 2005 - programy NPV I

13.07.2004
Obecné
Voda
Ovzduší
Příroda
Vyhlášení veřejné soutěže VaV pro rok 2005 - programy NPV I

 

Ministerstvo životního prostředí

Vršovická 65, Praha 10, 100 00, IČO 164 801

vyhlašuje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje

 

Veřejnou soutěž

na řešení programů výzkumu a vývoje v rámci Národního programu výzkumu I.

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) podle zákona 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“) a nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „nařízení vlády“), vyhlašuje jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu a vývoji s počátkem řešení projektů v roce 2005. Předmětem veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji je získat řešitele k dosažení potřebných cílů programů výzkumu a vývoje a jejich témat a zajistit řešení projektů, které přinese důležité poznatky v prioritních oblastech ochrany a tvorby životního prostředí a tím posílí odbornou podporu v oblasti životního prostředí nebo jejichž výsledky mohou přímo přispět k zlepšení různých aspektů životního prostředí.

Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji je vyhlášena na řešení programu:

 

Životní prostředí a ochrana přírodních zdrojů

(kód programu: 1D)

 

Program obsahuje jedinou oblast výzkumu 1- Globální změna

Termínem globální změna (GZ) se označují procesy změn planetární geobiosféry způsobené nebo umocněné lidskou činností. Patří sem zejména globální změna klimatu a s ní spojená chemie atmosféry, změny hydrologického cyklu včetně jeho interakcí s půdou a krajinou a výskytů extrémních situací (sucho,povodně), biogeochemické cykly (hlavně cyklus uhlíku, dusíku) a jejich interakcí, geomorfologické procesy, změny využití území a zemského krytu a redukce biodiverzity. Předmětem výzkumu jsou hnací síly a bezprostřední příčiny těchto procesů, jejich průběh a vzájemné souvislosti, důsledky pro lidskou společnost a ekosystémy i opatření vedoucí k odstranění či zmírnění příčin, průběhu i dopadů jednotlivých procesů. Důraz je kladen na výzkum specifické situace v České republice. Problematika úzce souvisí se závazky ČR plynoucí z Kjótského protokolu.

 

Oblast zahrnuje např. výzkumná témata:

  • Operační monitoring sucha pro území ČR
  • Analýza toku biogenně emitovaného organického uhlíku v ovzduší  terestrických ekosystémů  České republiky
  • Paleogeografická, paleoklimatologická a geochronologická rekonstrukce kontinentálního zalednění Česka
  • Geochemické interakce horninového prostředí s plošnými kontaminanty – využití indikačních horizontů Cs – 137 ke studiu distribuce, vazeb a významu vybraných radionuklidů a kovových prvků v horninách
  • Management transformace nutrientů v povodích
  • Infiltrační a retenční vlastnosti půdního pokryvu ČR jako podklad pro predikci stavů sucha a povodňových situací

 

I. Forma poskytnutí účelové podpory:

Uchazeči o poskytnutí účelových finančních prostředků na podporu výzkumu a vývoje předkládají návrhy projektů, ve kterých vyjadřují, jakým způsobem a za jakých podmínek přispějí k naplnění cílů programů a jejich témat, formulovaných poskytovatelem účelových finančních prostředků na podporu výzkumu a vývoje. Návrh projektu je žádostí uchazeče o poskytnutí účelových finančních prostředků podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Účelová finanční podpora u programů bude poskytována formou dotace nejlepším projektům, splňujícím cíle programu při respektování parametrů výstupů. Při financování projektu je nutná spoluúčast příjemce dotace.

Překročení výše uznaných nákladů nebo výše účelové podpory uvedené v návrhu projektu nebo v rozhodnutí poskytovatele o výběru návrhů projektů poskytovatel vylučuje.

U projektů základního výzkumu, s výjimkou průmyslového výzkumu, se může podíl účelové podpory na uznaných nákladech blížit 100 %. Poskytovatel si vyhrazuje právo rozhodnout o výši příspěvku na základě zhodnocení návrhu projektu v rámci jednotlivých programů.

Určení způsobu poskytnutí prostředků bude součástí smlouvy o poskytnutí finančních prostředků.

 

II. Prokazování kvalifikace a formy prokazování kvalifikace:

Do veřejné soutěže ve VaV se může přihlásit každý subjekt, který splňuje podmínky vyhlášené při veřejné soutěži. Každý uchazeč musí prokázat svoji kvalifikaci k řešení navrhovaného projektu. Uchází-li se o řešení jednoho projektu společně více uchazečů, vztahuje se povinnost prokázat svoji způsobilost na všechny tyto uchazeče.

Každý uchazeč musí prokázat svoji kvalifikaci k řešení navrhovaného projektu. Splnění kvalifikačních předpokladů dle  § 18 odst. 2 zákona prokazuje uchazeč způsobem dle § 18 odst. 4 zákona.

II.1. Způsobilost má uchazeč, který

a) má odborné předpoklady k řešení projektu,

b) má příslušné oprávnění k činnosti, je-li vyžadované zvláštním právním předpisem,

c) nepodal návrh na povolení vyrovnání, nebo vůči němuž nebyl podán návrh na prohlášení konkursu na jeho majetek, anebo nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek jeho majetku, anebo který není v likvidaci,

d) má vypořádány splatné závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu nebo rozpočtu územního samosprávného celku a další splatné závazky vůči státu, státnímu fondu, zdravotní pojišťovně nebo k České správě sociálního zabezpečení,

e) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče, je-li uchazeč podnikatelem, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku,

f) nebyl v posledních třech letech disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti, pokud tato činnost souvisí s předmětem veřejné soutěže ve VaV,

g) není v pracovněprávním ani jiném obdobném poměru k právnické osobě pověřené organizací veřejné soutěže ve VaV podle § 23 odst. 2 zákona.

Uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů uvedených v bodě II.1. písm. a) uvedením informací zahrnujících:

    technické a materiální vybavení pro řešení programu/projektu,

    jmenný seznam všech tvůrčích pracovníků, účastnících se řešení, včetně jejich odborného životopisu, vymezení problémů na kterých budou pracovat a objemu pracovní účasti,

    přehled o dříve provedených pracích, jejichž problematika souvisí s věcným zadáním programu, je třeba uvést též odbornou charakteristiku pracovišť účastnících se řešení,

    specifikace podkladových materiálů dříve zpracovaných uchazečem a jinými organizacemi, jejichž výsledky mohou být použity, a jak je zajištěna jejich přístupnost pro řešení.

II.2. Uchazeč prokazuje svoji způsobilost při podání návrhu projektu:

a)     způsobilost podle bodu II.1. písm. b) dokladem o podnikání nebo o jiným požadovaným oprávněním,

b)     způsobilost podle bodu II.1. písm c) až f) a u fyzických osob také podle bodu II.1 písm g) čestným prohlášením, přičemž způsobilost podle bodu II.1. písm. e) a f) se v případě právnických osob prokazuje u osob, které vykonávají funkci statutárního orgánu uchazeče nebo jeho člena.

Uchazeč, se kterým má být o poskytnutí účelové podpory podle § 9 zákona uzavřena smlouva o poskytnutí podpory nebo v jehož prospěch má být vydáno rozhodnutí o poskytnutí podpory, prokáže před uzavřením smlouvy nebo před vydáním rozhodnutí svoji způsobilost takto:

- způsobilost podle bodu II.1 písm. b) uchazeč, který není zřízen zvláštním právním předpisem nebo pokud není poskytovatel zároveň zřizovatelem uchazeče,

§   ověřenou kopií, ne starší než 90 kalendářních dnů, oprávnění k činnosti, zřizovací listiny, zakládací listiny nebo jiného dokladu o zřízení nebo založení, anebo

§   výpisem, ne starším než 90 kalendářních dnů, z obchodního rejstříku nebo jiné zákonem stanovené evidence,

- způsobilost podle bodu II.1 písm. e) výpisem z Rejstříku trestů u osob, které vykonávají funkci statutárního orgánu uchazeče nebo jeho člena, ne starším než 180 kalendářních dnů.

Uchazeč, se kterým má být podle § 9 zákona uzavřena smlouva o poskytnutí podpory nebo v jehož prospěch má být vydáno rozhodnutí o poskytnutí podpory, prokazuje způsobilost pouze jedenkrát v rámci jedné veřejné soutěže ve VaV. Při podání několika návrhů projektů nebo smluv uvede uchazeč v příslušných částech odkaz na dokument, kde prokázání způsobilosti dle § 18 zákona uvádí.

II.3. Uchazeč je povinen písemně informovat poskytovatele o změnách, které nastaly v době od podání jeho návrhu projektu do případného uzavření smlouvy nebo vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory a které se dotýkají jeho právního postavení či údajů požadovaných pro prokázání způsobilosti a které by mohly mít vliv na rozhodování poskytovatele, a to do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o takové skutečnosti dozvěděl.

II.4.1.Veřejné soutěže ve VaV se může účastnit i právnická osoba se sídlem v členském státě Evropské unie nebo jiném státě tvořící Evropský hospodářský prostor nebo občan takového státu, pokud splňuje podmínky způsobilosti podle bodu II.1. s tím, že způsobilost podle bodu II.1. písm. b) až f) prokazuje čestným prohlášením.

II.4.2. Návrh projektu dle bodu II.4.1.včetně veškerých dokumentů a následných písemností uchazeče musí být zpracován v českém jazyce s ověřením autorizovaného překladatele. Veškerý písemný styk a všechna jednání mezi poskytovatelem a uchazečem, případně příjemcem, probíhají v českém jazyce. Toto platí i pro přípravu návrhu a uzavření smlouvy. Pokud návrh projektu uchazeče podle bodu II.4.1. je rozhodnutím poskytovatele vybrán k poskytnutí účelové podpory, musí být návrh i vlastní znění smlouvy zpracován v českém jazyce s ověřením autorizovaného překladatele.

Rovněž v průběhu plnění smlouvy veškerý písemný a osobní styk, všechna jednání mezi poskytovatelem a příjemcem a veškeré kontakty spojené s využitím výsledků řešení projektu probíhají v českém jazyce. Finanční náklady spojené s plněním ustanovení II.4.2. hradí uchazeč. Pokud je s ním uzavřena smlouva, hradí tyto náklady jako příjemce. Poskytovatel náklady uvedené v tomto bodě nehradí, ani neposkytuje jinou formu kompenzace těchto nákladů. Tyto náklady nejsou ani součástí uznaných nákladů podle zákona.

II.4.3. Zadávání, plnění a veškeré další úkony spojené s veřejnými zakázkami a projekty výzkumu a vývoje se řídí zákony a dalšími právními předpisy České republiky.

II.5. Nesplnění požadavků na způsobilost, povinnosti prokázat svoji způsobilost nebo povinnosti podle bodu II.3. je důvodem k vyloučení návrhu projektu z veřejné soutěže ve VaV, za které odpovídá poskytovatel.

 

III. Lhůty a zadávací dokumentace:

III.1. Soutěžní lhůta je období, ve kterém je možno podávat návrhy projektů. Začíná se počítat ode dne následujícího po dni vyhlášení veřejné soutěže ve VaV a končí v den ukončení přijímání návrhů projektů. Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji je vyhlášena v Obchodním věstníku dne 30. června 2004. Délka soutěžní lhůty je 70 kalendářních dnů, tj. do 8. září 2004.

III.2. Hodnotící lhůta je období, ve kterém poskytovatel zajistí zhodnocení návrhů projektů, rozhodne a vyhlásí výsledky veřejné soutěže ve VaV. Začíná se počítat ode dne následujícího po ukončení soutěžní lhůty a končí dnem vyhlášení výsledků veřejné soutěže ve VaV. Délka hodnotící lhůty je nejvíce 114 dní, tj. do 31. prosince 2004.

III.3. Pro veřejnou soutěž ve výzkumu a vývoji je zpracována zadávací dokumentace jako věcné zadání k naplnění cílů programů a jejich témat (část 1) a soubor podkladů a informací nezbytných pro zpracování a podání návrhu projektu (část 2).

Zadávací dokumentace, obsahující věcné zadání, podmínky veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji a formální specifikace pro vypracování nabídky k jednotlivým programům bude poskytnuta zdarma na vyžádání všem právnickým a fyzickým osobám, a bude ji možno vyzvednout osobně do 31. srpna 2004 na adrese: Odbor dobrovolných nástrojů ministerstva, Vršovická 65, Praha 10 v místnostech č. 124, 306, 308, 325 v pracovních dnech, v době od 800 do 1200 hodin.

 

IV. Kritéria hodnocení návrhů projektů:

Návrhy projektů, které budou splňovat podmínky pro přijetí návrhu do veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji, budou hodnoceny odborným poradním orgánem podle následujících kritérií:

IV.1. Hodnotí a posuzuje se Splnění požadavků a kriterií veřejné soutěže ve VaV, tj. zda předložený návrh projektu

·       je předmětem návrhu projektu v převažující míře činnost definovaná jako výzkum a vývoj (případně jejich infrastruktura) podle § 2 odst. 1 zákona,

·       je v souladu s cíli oblasti výzkumu, do které se uchazeč hlásí.

IV.2. Hodnotí a posuzuje se Potřebnost projektu, tj. zda návrh projektu se týká oblasti významné pro praxi (průmysl, zdravotnictví, obrana, bezpečnost, ŽP. apod.) nebo pro rozvoj společnosti.

IV.3. Hodnotí a posuzuje se Očekávaný přínos a kvalita projektu, tj. zda

·  navrhovaný postup řešení řeší prakticky důležitý problém v dané oblasti výzkumu, do které se uchazeč hlásí,

·  forma dosažených výsledků vyhovuje očekávání uživatelů,

·  v době ukončení projektu jsou výsledky aktuální,

·  navrhované výsledky projektu pomohou k naplnění přínosů oblasti výzkumu, do které se uchazeč hlásí, rozhodujícím způsobem.

IV.4. Hodnotí a posuzuje se Proveditelnost a realizace projektu, tj. zda

·                 vypovídací schopnost zpracování projektu je vyhovující,

·                 výše celkových nákladů projektu odpovídá jeho rozsahu,

·                 kalkulace nákladů v jednotlivých etapách odpovídá rozsahu projektu v jednotlivých etapách,

·                 výše finanční spoluúčasti v jednotlivých etapách odpovídá deklarovanému typu výzkumu,

·                 cíle projektu jsou z hlediska úkolů i času reálné,

·                 materiální, laboratorní, přístrojové, případně jiné zabezpečení (včetně zamýšleného k nákupu nebo pronájmu z prostředků) navrhovaného projektu poskytuje záruky úspěšného vyřešení projektu,

·                 navrhovaná metodika řešení je použitelná a dává záruky dosažení,

·                 navržený postup je originální,

·                 navržený postup řeší prakticky důležitý problém v oblasti výzkumu, do které se uchazeč hlásí,

·                 řešitelský tým představuje záruky úspěšného řešení projektu.

 

V. Další podmínky veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji:

·     součástí návrhu projektu uchazeče je návrh smlouvy předložený zvlášť pro každý návrh projektu, podepsaný statutárním zástupcem. Uvedený návrh smlouvy nemusí obsahovat zpracované přílohy smlouvy, které jsou uvedeny pro představu jejich rozsahu při přípravě uzavření smlouvy v konečné podobě.

·     z účelové podpory projektu se smí hradit náklady na VaV prováděný příjemcem nebo spolupříjemcem včetně nezbytné infrastruktury. Při poskytnutí části účelové podpory příjemcem spolupříjemci včetně nezbytné infrastruktury se při splnění podmínek daných zákonem a poskytovatelem nepostupuje podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon č. 40/2004 Sb.“),

·     pro výběr spolupříjemce, infrastruktury, dodavatelů služeb a další aktivity v rámci řešení projektů platí, že pokud v návrhu projektu nejsou podrobně specifikovány smluvní podmínky pro účast spolupříjemců, výše jejich podpory a její rozdělení v jednotlivých letech včetně termínů způsobu jejího poskytování a kontroly, dále podrobně specifikovány uvažované služby, infrastruktura, pořízení hmotného nebo nehmotného majetku včetně ceny a dodavatele (případně zdůvodnění výběru) ve vztahu k zákonu č. 40/2004 Sb., postupuje se podle tohoto zákona,

·     smlouvy se spolupříjemci, dodavateli služeb, subdodavateli, apod. zajišťuje příjemce. Tyto smlouvy po jejich uzavření předloží příjemce poskytovateli, případně předá v rámci kontrolních dnů.

 

VI. Způsob a čas pro podávání návrhů projektů:

Návrhy projektů je možno doručit poskytovateli poštou na adresu: Odbor dobrovolných nástrojů ministerstva, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 (nebo osobně doručit do podatelny ministerstva, v pracovních dnech, v době od 700 do 845 a od 1030 do 1230 a od 1330 do 1530 hod.) nejpozději do 8. září 2004. Při doručení poštou je rozhodující pro přijetí návrhu projektu doba doručení poskytovateli, nikoliv doba odeslání uvedená na otisku poštovního razítka. Návrhy projektů musí být vyhotoveny v českém jazyce v originále a ve čtyřech kopiích. Každý výtisk musí být ve vázané formě. Návrhy projektů musí být poskytovateli dotace doručeny s označením „Veřejná soutěž - Výzkum a vývojNárodní program výzkumu“, kódem programu/číslem oblasti výzkumu/názvem tématu, ke kterému se uchazeč hlásí, případně názvem návrhu projektu a adresou uchazeče.

 

VII. Přijímání návrhů projektů:

Neotevřené obálky s návrhy projektů přebírá komise pro přijímání návrhů projektů ustavená poskytovatelem. Tato komise vyhodnocuje splnění podmínek pro přijetí návrhů projektů stanovených poskytovatelem při vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji.

 

VIII. Způsob vyhlášení výsledků:

Poskytovatel zveřejní výsledek veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji v souladu s vyhlášenou hodnotící lhůtou na internetových stránkách ministerstva „www.env.cz“ v části „Politika ŽP/Výzkum a vývoj“ pod názvem „Výsledky veřejné soutěže VaV 2005“ do 11. ledna 2005.

 

IX. Využití výsledků výzkumu a vývoje:

U cíleného výzkumu a u vývoje, kde stát není jediným uživatelem výsledků, je podmínkou poskytnutí účelových finančních prostředků úprava užívacích nebo vlastnických práv k výsledkům a jejich využití formou smlouvy o využití výsledků, uzavřené mezi poskytovatelem a příjemcem nebo příjemci dotace.

Výsledky výzkumu a vývoje zpřístupní příjemce za stejných podmínek všem zájemcům o jejich využití za stejných podmínek. V případě nevyužití výsledků výzkumu a vývoje v době stanovené ve smlouvě o využití výsledků mají příjemci povinnost poskytnout dosažené výsledky k využití za běžných nediskriminujících podmínek dalším zájemcům.

Návrh smlouvy o využití výsledků předloží uchazeč jako součást návrhu řešení projektu. Upřesnění a uzavření této smlouvy dle pokynů poskytovatele bude realizováno v průběhu řešení projektu.

 

X. Název a sídlo poskytovatele finančních prostředků:

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10; telefon: 267122490, fax: 267126490, 267310308, elektronická adresa: Jiri_Feres@env.cz

Důvodem k vyloučení návrhu projektu je nesplnění podmínek veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji nebo předložení neúplného návrhu projektu.

Poskytovatel si vyhrazuje následující práva:

·     nevracet podané návrhy projektů,

·     vyloučit návrhy projektů, které budou po obsahové a věcné stránce neúplné nebo nebudou splňovat podmínky stanovené vyhlášenými podmínkami veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji,

·     neposkytnout dotaci na řešení projektu v případech, kdy technicky akceptovatelný návrh projektu přesahuje finanční prostředky vyčleněné poskytovatelem nebo žádný z návrhů projektů není v relaci se současnou světovou úrovní v dané oblasti,

·     zrušit veřejnou soutěž ve výzkumu a vývoji,

a)     jestliže jsou vyřazeny všechny návrhy projektů,

b)     jestliže nastala podstatná změna okolností, za nichž byla veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji vyhlášena a které nemohl poskytovatel předvídat, ani je nezpůsobil, nebo pominuly důvody pro pokračování veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji.

 

Poskytovatel rozhodnutí o zrušení veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji zveřejní stejným způsobem a na stejném místě jako vyhlášení této veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji. V případě zrušení veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji nemá uchazeč právní nárok na úhradu nákladů spojených s jeho účastí ve veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji.

Na poskytnutí finančních prostředků není právní nárok.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí