zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jak žádat o podporu lesnických činností z OP Zemědělství

01.09.2004
Les
Jak žádat o podporu lesnických činností z OP Zemědělství
Následující informace je pouze základním vodítkem pro rozhodování obce, která má ve vlastnictví les, zda využije možnosti financování, resp. spolufinancování některých lesnických činností, které jsou obsaženy v Operačním programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (dále OP Zemědělství) - opatření 1.3. Lesní hospodářství.
Podrobnosti lze nalézt v Pravidlech pro žadatele o finanční pomoc z OP Zemědělství, která jsou v elektronické podobě k dispozici na internetových stránkách Ministerstva zemědělství (Mze) www.mze.cz v záložce Dotace a programy/Operační program Zemědělství/Vše pro žadatele a v tištěné podobě na všech regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Žadatelé mohou předkládat své žádosti od 19. 7. 2004 do 31. 8. 2004 do 12.00 hodin na regionálních odborech SZIF v Praze, Brně, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Olomouci a Opavě.

O CO MŮŽE OBEC ŽÁDAT

Podopatření 1.3.1. Obnova lesního potenciálu poškozeného přírodními kalamitami a požárem a zavádění příslušných ochranných preventivních opatření

Cíl podpory: snížit rozsah škod způsobených živelními katastrofami a požáry. Pokud však přes preventivní opatření k živelní katastrofě nebo požáru dojde, umožnit obnovu produkčního potencionálu lesa a následně i jeho mimoprodukčních funkcí.

Příjemce podpory:

- vlastník lesa nebo nájemce lesa;

- vlastník veřejných lesů;

- sdružení s právní subjektivitou vlastníků nebo nájemců lesů vymezených v prvním odrazu.

Druh a výše podpory:

- přímá, nenávratná dotace;

- 100 % přijatelných nákladů;

- přijatelné výdaje, na které může být poskytnuta podpora, jsou od 1660 eur do 1,67 mil. eur (zhruba 52,8 tis. Kč - 53,1 mil. Kč) na každý jednotlivý projekt;

- max. výše dotace 2 mil. eur (63,6 mil Kč) za období 2004 - 2006 pro jednoho příjemce.

Podpory lze čerpat na:

- ochranná opatření pro zamezení, resp. zmírnění škod způsobených kalamitami v lesích, mimořádná opatření při kalamitách způsobených biotickými i abiotickými činiteli, tj. zejména hmyzími škůdci a houbami (např. pilatky, kůrovci, obaleči, píďalky, sypavka apod.), klimatickými změnami a dalšími faktory (nelze uplatnit na běžnou ochranu a prevenci) při velkoplošných aplikacích;

- rekonstrukce poškozených lesních porostů (odstraňování nevhodných nebo poškozených lesních porostů po kalamitách určených k rekonstrukci, příprava těchto ploch před zalesněním);

- obnovu lesa po kalamitních těžbách (přirozená nebo umělá obnova síjí nebo sadbou na plochách po kalamitách, resp. po kalamitních těžbách);

- hnojení a vápnění kalamitních ploch, imisemi poškozených lesních pozemků;

- provádění preventivních protipovodňových opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích a protierozní opatření (výstavba a opravy objektů hrazení bystřin);

- odstraňování škod způsobených povodněmi na drobných vodních tocích a v jejich povodích, likvidace erozních rýh, nátrží a strží.

Podopatření 1.3.2. Investice do lesů

Cíl podpory: zpřístupnění lesa jak pro k přírodě šetrné technologie, tak pro návštěvníky lesa, hospodaření s vodou v krajině, vytvoření předpokladů pro její akumulaci, neškodné odvádění vody z lesních pozemků a zabezpečení techniky potřebné pro uvedené činnosti.

Příjemce podpory:

- vlastník lesa nebo nájemce lesa za podmínky, že lesní pozemky nejsou ve vlastnictví státu nebo kraje;

- sdružení s právní subjektivitou vlastníků nebo nájemců lesů vymezených v předcházejícím odrazu.

Druh a výše podpory:

- přímá, nenávratná dotace;

- 50 % přijatelných nákladů;

- přijatelné výdaje, na které může být poskytnuta podpora, jsou od 2 tis. eur do 500 tis. eur (zhruba 63,6 tis. Kč do asi 15,9 mil Kč) na každý jednotlivý projekt;

- max. výše dotace 1 mil. eur za období 2004 - 2006 pro jednoho příjemce,

Předmět podpory lze čerpat na:

- výstavbu, rekonstrukci, modernizaci lesní dopravní sítě (nevztahuje se na běžnou nebo pomístnou údržbu), lesních cest včetně výstavby a opravy mostků, propustků a svodnic na nich;

- výstavbu, rekonstrukci, modernizaci zařízení upravujících vodní režim, jde zejména o výstavbu a opravy lesotechnických meliorací v lesích, o opatření zaměřená na ochranu půdy, vody a úpravu vodního režimu v lesích v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů nebo v chráněných oblastech přirozené akumulace vod - meliorace, kanály, zábrany sesuvu půdy, apod., o výstavbu a opravy (vč. odbahnění) retenčních vodních nádrží do velikosti vodní plochy 2 ha při normální hladině, které jsou pozemky určenými k plnění funkcí lesa a souvisí s úpravou vodního režimu v lesích;

- činnosti vedoucí ke zlepšení turistické a rekreační funkce lesa, jde zejména o činnosti vedoucí k posílení rekreační funkce lesa, k usměrňování návštěvnosti území, k zajištění bezpečnosti návštěvníků a k údržbě lesního prostředí (stezky pro turisty, cyklostezky, objekty na nich pro zajištění bezpečnosti návštěvníků, např. mostky, zábradlí, stupně, zřizování parkovacích míst, odpočinkových stanovišť, přístřešků, lesních studánek, informačních tabulí apod.);

- pořízení strojů, jde zejména o pořízení strojů a zařízení na údržbu a opravy lesních cest, pěšin a stezek, na údržbu a čištění vodních ploch, vodotečí a meliorační sítě (traktory, nákladní auta, gradery, dozery, scrapery, bagry, autojeřáby, příkopové frézy, drtiče kamene, hutnící válce, sněhové pluhy a frézy, apod.), o pořízení dalších strojů - na přibližování, nakládání, odvoz, manipulaci, skladování dříví (motorové pily, těžební stroje, odvětvovací a odkorňovací stroje, traktory a adaptéry, lanovkové systémy, vyvážecí soupravy, odvozní soupravy, nakladače, drtiče klestu, štěpkovače).

Podopatření 1.3.3. Sdružování majitelů lesa

Cíl podpory: podpořit založení sdružení vlastníků lesa malých výměr za účelem společného obhospodařování sdružených lesních majetků a dosažení efektivnějšího a vyrovnaného hospodaření.

Příjemce podpory:

- sdružení s právní subjektivitou, které dosud neobdrželo podporu na založení sdružení a k datu podání žádosti sdružuje nejméně 10 vlastníků lesa a minimální výměra sdružení je 150 ha.

Druh a výše podpory:

- přímá, nenávratná dotace;

- do 50 % přijatelných nákladů;

- přijatelné výdaje, na které může být poskytnuta podpora, jsou od 2 tis. eur do 300 tis. eur (zhruba 63,6 tis. Kč - 9,5 mil. Kč) na každý jednotlivý projekt;

- max. výše dotace 300 tis. eur (zhruba 9,5 mil. Kč) za období 2004 - 2006 pro jednoho příjemce - nositele projektu.

Podpory lze čerpat na:

- výdaje spojené s pořízením zařízení nezbytných kancelářských prostor a jejich vybavením pro činnost sdružení, včetně výpočetní techniky;

- na pořízení předmětů souvisejících s rozsahem poskytovaných činností, které bude sdružení pro své členy vykonávat minimálně v nejbližších pěti letech.

Podopatření 1.3.4. Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd

Cíl podpory: zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd, které byly dosud v katastru nemovitostí evidovány jako zemědělské, ale nejméně v posledních třech letech nebyly obdělávány - \"ležely ladem\". Na těchto plochách dochází k šíření plevelů např. bolševníku, křídlatky a jejich hubení je dosud velmi náročné a problematické. Cílené zalesnění těchto ploch má velký význam jak z hlediska hygienického, tak z hlediska ekologického.

Příjemce podpory:

- vlastník pozemku, pokud pozemky nejsou ve vlastnictví státu nebo kraje;

- sdružení s právní subjektivitou vlastníků nebo nájemců pozemků vymezených v předcházejícím odrazu.

Druh a výše podpory:

- přímá, nenávratná;

- 100 % sazby

- 92 tis. Kč/ ha vysázených listnatých dřevin,

- 74 tis. Kč/ ha vysázených jehličnatých dřevin,

- 12 tis. Kč/ ha na péči o založený porost;

- přijatelné výdaje, na které může být poskytnuta podpora, jsou od 600 eur (zhruba 19 tis. Kč) do 300 tis. eur (přibližně 9,5 mil. Kč) za každý jednotlivý projekt;

- max. výše dotace do 300 tis. eur (zhruba 9,5 mil. Kč) za období 2004 - 2006 pro jednoho příjemce,

Předmět podpory:

- zalesnění zemědělsky nevyužívaných nelesních půd.

AUTOR: JINDŘIŠKA LOSMANOVÁ
Ministerstvo zemědělství
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí