zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kdy plní pozemky funkci lesa?

27.09.2004
Les
Kdy plní pozemky funkci lesa?
Žádný právní předpis nestanoví, zda je lesní cesta pozemní komunikací či nikoliv.
V katastrálním území naší obce vlastní převážnou část pozemků Lesy ČR, s. p. Na těchto pozemcích se nacházejí zároveň i místní a účelové obslužné komunikace. Vlastníkem některých výše uvedených pozemků je vedle zmíněného státního podniku i naše obec. Jsou tyto komunikace "lesem"? Kdo rozhoduje o povolení přístupu na uvedené komunikace?

Jsem toho názoru, že pro posouzení vzájemného vztahu zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, je nutné primárně vycházet z lesního zákona. Domnívám se, že speciální povahu lesního zákona k zákonu o pozemních komunikacích lze dovodit jednak z vymezení jeho účelu, který sleduje, tj. stanovení předpokladů pro zachování lesa, péči o les a obnovu lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm (§ 1 lesního zákona), tak i příslušných ustanovení v rámci ústavního pořádku České republiky (zejména čl. 7 Ústavy České republiky, čl. 35 ve spojení s čl. 41 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a podobně).

V předmětné záležitosti je klíčové vymezení pojmu "les". Pojem lesa v sobě zahrnuje jak složku pozemkovou, tak i složku porostovou, tj. lesem se rozumí lesní porosty s jejich prostředím a pozemky určené k plnění funkcí lesa /viz § 2 písm. a) lesního zákona/. Z pozemkového hlediska je nutné považovat za nejvýznamnější vymezení pojmu "pozemků určených k plnění funkcí lesa" (§ 3 lesního zákona), které jsou rozděleny do dvou základních kategorií, a to na tzv. lesní pozemky na straně jedné a tzv. jiné pozemky na straně druhé. Mezi lesní pozemky náležejí mj. nezpevněné lesní cesty, nejsou-li širší než 4 m a v "jiných pozemcích" jsou zahrnuty mj. zpevněné lesní cesty, a to bez ohledu na jejich šíři.

Zákon o pozemních komunikacích vymezuje pozemní komunikaci jako dopravní cestu určenou k užití silničními a jinými vozidly a chodci včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti. Mezi pozemní komunikace náležejí mj. i místní komunikace a účelové komunikace. Účelovou komunikací se rozumí taková pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků.

Žádný právní předpis nestanoví, zda je lesní cesta pozemní komunikací či nikoliv. Z lesního zákona však dovozuji, že pokud daná "pozemní komunikace" naplňuje definiční znaky lesa, je nutné ji za les považovat, pokud zákon nestanoví jinak. Je-li daná komunikace lesem, mám za to, že nelze aplikovat institut "obecného užívání pozemních komunikací" (§ 19 odst. 1 zák. o pozemních komunikacích), ale je nutné postupovat podle příslušných ustanovení lesního zákona (zejm. § 19 a násl.).

Mezi zakázané činnosti v lese náležejí například jízda a stání s motorovými vozidly, či jízda na kole, na koni, na lyžích nebo na saních mimo lesní cesty a vyznačené trasy. Tyto vyjmenované zákazy však nemají charakter zákazů absolutních, neboť vlastník lesa může z těchto zákazů povolit výjimku.

Pokud by touto výjimkou byla porušena práva jiných vlastníků lesů, rozhodne na návrh vlastníka lesa orgán státní správy lesů (obecní úřad obce s rozšířenou působností /§ 48 odst. 1 písm. h) lesního zákona/.

V pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa, rozhodují obecní úřady obcí s rozšířenou působností ve správním řízení /§ 48 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 58 odst. 2 lesního zákona/. Mohu tak pouze doporučit, aby vaše obec podala místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností návrh na zahájení správního řízení o určení, zda sporné pozemky jsou určené k plnění funkcí lesa, či nikoliv.

AUTOR: Mgr. Jan Břeň
právník
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí