zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Recyklace lednic v Jihomoravském kraji

20.09.2004
Odpady
Recyklace lednic v Jihomoravském kraji
Začátkem července byl zahájen projekt "Recyklace a úplné zneškodnění výrobků domácího chlazení z území Jihomoravského kraje", jehož cílem je ekologické odstranění vyřazených výrobků domácího chlazení s obsahem freonů.
Nositelem projektu je Regionální rozvojová agentura jižní Moravy ve spolupráci s odborem životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Vlastní zneškodnění vyřazených chladících zařízení provádí na základě výsledků obchodní veřejné soutěže společnost SITA Moravia, a. s.

Tento projekt je jedním z realizačních výstupů Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje a je současně příspěvkem k ochraně ozónové vrstvy Země. Vychází z potřeby systémového a cíleného odstranění specifických nebezpečných odpadů z chladících zařízení, u kterých končí doba jejich životnosti.

Hlavním cílem projektu je snížit riziko úniku freonů obsažených ve starších typech chladících zařízeních, podpořit sběr a třídění odpadů a zvýšit ekologické smýšlení obyvatel. Je plánováno, že se od července 2004 do března 2006, kdy bude projekt realizován, podaří nashromáždit a ekologicky odstranit 36 800 kusů chladících zařízení. Bude se jednat o lednice, na které se nevztahuje podle zákona o odpadech povinnost zpětného odběru - u těch je systém financování likvidace zajištěn ze strany výrobce prostřednictvím oprávněné osoby.

Na přípravě projektu se finančně podílel Krajský úřad Jihomoravského kraje a prostředky na vlastní realizaci (celkem 20,6 mil. Kč) budou čerpány z dotačního titulu Státního fondu životního prostředí. Pro občany a municipality Jihomoravského kraje to znamená, že za ekologické odstranění vyřazených lednic mohou po dobu realizace projektu ušetřit nemalé finanční prostředky.

Výchozí podmínky

V současné době je podle platné legislativy zajišťování sběru a zneškodnění nebezpečných složek komunálního odpadu povinností municipalit. V případě nebezpečených odpadů pocházejících z vyřazených chladících zařízení (katalogové číslo 20 01 23) proto existují pro občany dvě legální možnosti, jak se tohoto odpadu zbavit - buď jej odvézt na sběrné místo, které má příslušné oprávnění nebo vyčkat na to, až bude obec organizovat mobilní svoz nebezpečných odpadů (obvykle na jaře a na podzim). Náklady na dopravu, dočasné uskladnění a zejména na úplné zneškodnění chladícího zařízení lednice jsou pak hrazeny z poplatku od občana a z rozpočtu obce. Rozdíly existují v poměru, v jakém se občané účastní úhrady nákladů na ekologické zneškodnění vyřazených ledniček - jsou města, kde mohou občané lednice na sběrná místa ukládat bez zvláštního poplatku a veškeré náklady jsou uhrazeny z městského rozpočtu, zatímco v jiných obcích se občané určitým proc! entem na úhradě nákladů podílí.

Právě omezené množství finančních prostředků, pohodlnost a také určitá nekázeň ze strany některých občanů měla za následek, že se vyřazené lednice začaly po dosloužení objevovat na černých skládkách nebo s nimi je manipulováno nevhodným způsobem.

Projekt ekologického zneškodňování vyřazených lednic na tento stav reaguje a je načasován do období, kdy se předpokládá nárazové ukončení doby životnosti většího množství chladících zařízení, kterými se domácnosti po roce 1990 vybavovaly. Ukončení životnosti starších výrobků a jejich obměna a vyřazování způsobují statisticky významný nárůst podílu zastaralých výrobků při sběru nebezpečných a objemných odpadů a tvoří značný podíl při likvidaci nepovolených skládek odpadů. Tyto zastaralé výrobky představují pro životní prostředí zdroj potenciálního ohrožení regulovanými látkami.

Na základě předběžných průzkumů, výsledků sběrových akcí, orientačního průzkumu trhu a zkušeností společností zabývajících se doposud sběrem těchto vyřazených výrobků domácího chlazení byl proveden kvalifikovaný odhad podílu těchto výrobků s obsahem regulovaných látek. Odhady množství vyřazených výrobků domácího chlazení se opírají především o vývoj ve sledované produkci tohoto odpadu v předchozím období a vycházejí z počtu obyvatel, respektive počtu domácností v Jihomoravském kraji a předpokládané životnosti chladících zařízení (viz tab.)

Z hodnotu uvedených v tabulce lze odvodit, že teoretický počet průměrných rodin v kraji je kolem 330 530, což je v korelaci s počtem udávaných bytových jednotek 405 400. Průměr je 368 000 jednotek s předpokladem jednoho chladícího zařízení v rodině. Při předpokládané době životnosti chladícího zařízení 10 let je teoretické množství vyřazovaných chladících zařízení zhruba 36 800 ks ročně. Vzhledem k předpokladu, že projekt bude organizovanou akcí s dobře zajištěnou propagací, bez finanční účasti obyvatel, lze předpokládat, že úspěšnost sběru dosáhne minimálně 50 % úspěšnosti. Z toho bylo kalkulováno, že je nutno zajistit sběr, recyklaci a zneškodnění minimálně 18 400 kusů vyřazených chladících zařízení za rok. Z tohoto množství lze očekávat, že 50 % (zhruba 9200 kusů) bude obsahovat regulované látky (freony).

Popis projektu

Realizace projektu je založena na využití stávajících sběrných míst v Jihomoravském kraji a na technologické provozovně, do které budou vyřazená chladící zařízení ze sběrných míst svážena.

Do systému sběrných míst je zahrnuto celkem 72 sběrných dvorů (z toho 42 v Brně), které jsou ve vlastnictví obcí či právnických osob a ve kterých probíhá sběr nebezpečného odpadu. V těchto sběrných místech probíhá shromažďování vyřazených chladících zařízení, vytřídění lednic spadajících do systému zpětného odběru a poté je zajištěn jejich převoz do technologického střediska. Pouze u těch lednic, která jsou ve špatném technickém stavu a hrozilo by riziko úniku nebezpečných látek při transportu, je tzv. 1. stupeň recyklace (odsátí freonů z chladícího okruhu a kompresorového oleje) proveden pomocí speciálního mobilního zařízení přímo ve sběrném místě.

Všechna sběrná místa zařazená do projektu jsou zabezpečena proti neoprávněnému vstupu cizích osob, popř. zcizení navezených odpadů. Jedná se o uzavřené objekty, oplocené pozemky ve vlastnictví obcí a specializovaných firem provádějících sběr a výkup odpadů. Současně splňují sběrná místa legislativní požadavky vztahující se k činnosti, která bude po dobu trvání projektu v jejich objektech zajišťována, tzn. dočasné shromažďování vyřazených výrobků domácího chlazení (všechna sběrná místa mají charakter mezideponie nebezpečných odpadů do doby jejich řádného zneškodnění). Sběrná místa jsou personálně zajištěna na odpovídající úrovni a osoby, které nakládají s vyřazenými výrobky domácího chlazení (zajišťují řádnou manipulaci a dočasné uložení ve sběrném místě), jsou proškoleny. Seznam sběrných míst je stejně jako další informace o projektu k dispozici na webových stránkách Regionální rozvojové agentury jižní Moravy. Ve sběrném místě jsou jednotlivá chladící zaří! zení označena červeným kulatým symbolem, aby byla zcela zajištěna identifikace lednic určených k odstranění v rámci tohoto projektu.

V případě, že obce organizují jednorázový svoz nebezpečných odpadů, koordinují postup se svozovou firmou, která lednice dopraví do technologické provozovny. Jiným možným řešením je uložení lednic z jednorázového svozu v nejbližším sběrném dvoře zařazeném do projektu po předchozí dohodě s jeho zřizovatelem. Obce tímto způsobem ušetří prostředky za likvidaci lednic, hradí pouze náklady za jejich svoz a dopravu.

Činnosti směřující k recyklaci a úplnému zneškodnění výrobků domácího chlazení jsou prováděny v jedné technologické provozovně, která je lokalizována v Brně (s ohledem na dopravní dostupnost a spádovost zájmového území projektu). Do této technologické provozovny jsou ze sběrných míst a z jednorázových mobilních svozů přiváženy vyřazené lednice, které jsou podle obsahu regulovaných látek rozděleny a barevně označeny do čtyř kategorií (kritériem zde je, zda zařízení obsahuje regulované látky v chladícím okruhu a/nebo v izolačním materiálu - PUR pěně).

Z chladícího okruhu vyřazených ledniček jsou v takzvaném 1. stupni recyklace odsány regulované látky a kompresorový olej. Při nashromáždění dostatečného množství lednic, které obsahují regulované látky v izolaci, je proveden 2. stupeň recyklace. K tomuto účelu přijede speciální mobilní souprava ze zahraničí. Ve vzduchotěsném prostoru jsou lednice rozdrceny a jsou z nich odděleny kovové a plastové části a zejména je rozrušena struktura polyuretanové izolace. Tímto postupem se ze struktury izolace uvolní freon R 11 použitý jako nadouvadlo. Předpokládá se, že toto mobilní zařízení bude pro potřeby projektu využíváno 1-2 x ročně s ohledem na velkou kapacitu této technologie (při jednosměnném provozu je to kolem 50 lednic/hodinu).

Získané regulované látky budou termicky zneškodněny na speciálním zařízení v Ostravě, které splňuje příslušné legislativní a ekologické požadavky. O provedených sběrových akcích a vlastním průběhu zneškodnění chladících zařízení jsou vypracovány evidenční listy a protokoly, které jsou nejen podkladem pro fakturaci, ale také dokladem o skutečném stavu a množství zneškodňovaných chladících zařízení.

S ohledem na to, že projekt je na počátku své realizace, lze v této chvíli definovat jen očekávání - a tím je výrazný pokles množství starších typů ledniček s obsahem freonu po realizaci tohoto projektu a současně posílení ekologického vědomí obyvatel Jihomoravského kraje. Tímto směrem je také cílena propagační kampaň, která je realizována ze strany Regionální rozvojové agentury jižní Moravy ve spolupráci s dodavatelem SITA Moravia, a. s., a Krajským úřadem Jihomoravského kraje.

AUTOR: Mgr. Libor Opluštil,
Regionální rozvojová agentura jižní Moravy


Předpoklad počtu vyřazených lednic na území Jihomoravského kraje

Počet obyvatel 1 133 834

Průměrný počet 3,4 os./domácnost

osob v domácnosti

Průměrný počet rodin 330 530

Počet bytů 405 400
Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí