zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Přeshraniční přeprava odpadů po vstupu do Unie

23.09.2004
Odpady
Legislativa
Přeshraniční přeprava odpadů po vstupu do Unie
Ode dne vstupu do EU platí pro přepravu odpadů do ČR, z ČR a přes ČR přímo nařízení Rady (EHS) č. 259/93, o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství.
Z hlediska přeshraniční přepravy odpadů je také významná změna zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., § 53-60, provedená zákonem č. 188/2004 Sb. Odpady určené k odstranění je do ČR zakázáno přepravovat. Z ČR lze za účelem odstranění přepravovat odpady pouze do členských zemí EU a členských zemí ESVO, které jsou zároveň smluvními stranami Basilejské úmluvy (Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island). Mimo tyto země je přeprava odpadů k odstranění zakázána. K přepravě odpadů za účelem odstranění, která není zakázána, je vždy nutný souhlas příslušného orgánu přijímajícího státu, a při přepravě do zemí ESVO je nutný i souhlas příslušného orgánu odesílajícího státu (tj. MŽP ČR). Odpady k využití jsou podle možného rizika při jejich využívání rozděleny na odpady uvedené na zeleném, žlutém a červeném seznamu, a dále odpady dosud neuvedené na žádném ze seznamů. Odpady uvedené na zeleném seznamu je do ČR možné př! epravovat za účelem využití v oprávněném zařízení jako volně obchodovatelné odpady, jejich zásilky musejí být doprovázeny údaji stanovenými v čl. 11 nařízení č. 259/93. Bližší podmínky jsou stanoveny Metodickým pokynem odboru odpadů pro zařazování odpadů na zelený seznam.

Odpady uvedené na ostatních seznamech a odpady neuvedené na žádném ze seznamů mohou být do ČR přepravovány k využití v oprávněném zařízení pouze se souhlasy všech dotčených příslušných orgánů (v ČR Ministerstva životního prostředí). Přeprava odpadů za účelem spalování je buď přepravou k energetickému využití nebo přepravou k termickému odstraňování. Tento rozdíl je vždy třeba posoudit, přeprava odpadů k odstranění do ČR je zakázána.

Z ČR lze přepravovat odpady uvedené na zeleném seznamu jako volně obchodovatelné odpady do členských zemí EU s výjimkou těch, které mají v přístupové smlouvě sjednáno přechodné období. Odpady zeleného seznamu je proto možné do Slovenské republiky, Polska, Maďarska, Lotyšska a Malty přepravovat jenom na základě souhlasu příslušných orgánů.

Odpady uvedené na žlutém seznamu, na červeném seznamu a odpady neuvedené na žádném ze seznamů mohou být z ČR do členských zemí EU a OECD přepravovány pouze se souhlasy všech dotčených příslušných orgánů. Omezení týkající se přepravy odpadů k využití mimo OECD je stanoveno v čl. 16 nařízení 259/93, ve spojení s jeho přílohou V.

Pokud má původce odpadu nebo jiná oprávněná osoba v úmyslu vyvážet odpady k využití do země, která není členem OECD, je třeba se přesvědčit, zda vývoz není zakázán (viz příloha V. nařízení 259/93).

Zdroj: MŽP - www.env.cz

Přeprava odpadů k využití z ČR do jiného státu

Při oznamování vyplní oznamovatel nákladní list, v němž informace týkající se zejména původu, složení a množství odpadů určených k využití (doložené analýzou), totožnosti původce a příjemce odpadu, plánů přepravních tras a pojištění proti škodám způsobeným třetím stranám, sídla střediska pro využívání odpadů a druhu a platnosti oprávnění, na jehož základě je středisko provozováno, operací využití odpadu, odstranění zbytkových odpadů, množství recyklovaného materiálu v poměru ke zbytkovým odpadům a odhadu hodnoty recyklovaných materiálů.

Oznamovatel musí o využití daných odpadů uzavřít s příjemcem smlouvu, která musí být MŽP předložena jako příloha oznámení.

Informaci o způsobu zajištění finanční záruky nebo pojištění podle článku 27 nařízení Rady (EHS) 259/93 ve spojení s § 57 zákona. Je-li záruka realizována formou bankovní záruky vystavené ve prospěch ministerstva, musí být přiložen prvopis záruční listiny.

Kalkulace a další doklady a podklady, které odůvodňují výši složené finanční záruky.

Adresa skladu v České republice, do kterého bude odpad vrácen v případě, že přeprava nebyla dokončena tak, jak bylo plánováno.

Kopie souhlasu k nakládání s nebezpečným odpadem, příp. kopie souhlasu k provozování skladu podle § 14 odst. 1 zákona,

Kopie podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list), výpisu z obchodního rejstříku nebo zřizovací listiny.
Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí