zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Aktuálně: Probíhá seminář Hornická Příbram

14.10.2004
Geologie
Aktuálně: Probíhá seminář Hornická Příbram

 

VE VĚDĚ

A TECHNICE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM SYMPOZIA

2004

 

 

 

 

 

I N F O R M A C E

 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 43. ROČNÍKU SYMPOZIA

V úterý 12. října 2004 od 10.00hodin ve velkém sále Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, náměstí TGM 145, Příbram 1.

Slavnostní zahájení bude spojeno s úvodním blokem přednášek.

 

 

 

 

DOPROVODNÉ AKCE

 

 

 

“PŘÁTELSKÝ VEČER”

pro všechny účastníky sympozia

v úterý 12. října 2004 od 18.00 hodin v prostorách restaurace

NA PLZEŇSKÉ Příbram 1, Plzeňská ul.75

 

SLAVNOSTNÍ HORNICKÝ VEČER – “Skok přes kůži”

ve středu 13. října 2004 od 19.00 hodin v Domě kultury v Příbrami VII

 

EXKURZE

ve středu 13. října 2004 se budou konat celodenní exkurze s vybranými okruhy

Okruh číslo 1 – Příbram – Vodní kolo Drkolnov, areál Ševčínského dolu

Okruh číslo 2 – Regionální muzeum Jílové u Prahy, Muzeum těžby a zpracování zlata na Novoknínsku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odborní garanti:

JUDr. Pavel Dvořák

 

Ing. Miroslav Šťastný

   
 

 

Úterý 12. října 2004 od 14.00 hodin do 17.00 hodin

L1 Základní změny v horním právu po vstupu České republiky do Evropské unie (včetně informací o připravovaném návrhu novely horního zákona)

JUDr. Pavel Dvořák, ČBÚ Praha

L2 Předpokládaný vývoj právních úprav na základě dokumentů přijímaných v rámci EU (včetně informace o pracích na návrhu Směrnice EU a Rady o nakládání s odpady z těžebního průmyslu)

Ing. Jan Kaňka, ČBÚ Praha

L3 Aplikace správního řádu v rámci státní báňské správy

Doc.JUDr. Josef Staša, CSc., PF UK Praha

L4 Příprava nové vyhlášky o požadavcích na kvalifikaci a odbornou způsobilost a o ověřování odborné způsobilosti zaměstnanců k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem

Ing. Andrej Blažko, ČBÚ Praha

 

Čtvrtek 14. října 2004 od 9.00 hodin do 12.00 hodin

L5 Vyhláška č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem

Ing. Alexander Hykel, ČBÚ Praha

L6 Postup orgánů státní báňské správy v oblasti nakládání s výbušninami (informace o nové právní úpravě, dosavadní zkušenosti z aplikační praxe)

Ing. Otto Kysela, ČBÚ Praha

L7 Nové právní úpravy v oblasti horního práva (informace o právních předpisech, zejména vyhláškách ČBÚ publikovaných v období roku 2004 ve Sbírce zákonů)

JUDr. Libuše Brádlerová, ČBÚ Praha

 

 

 

 

Odborní garanti:

Ing. Josef Bernard

 

Petr Kopečný

 

Ing. Jiří Šich

 

PaedDr. Josef Velfl

 

Úterý 12. října 2004 od 14.00 hodin do 17.00 hodin

T1 Orientace Hornicko – geologické fakulty v oblasti výuky a vědecko – výzkumné činnosti

Prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc., VŠB - TU Ostrava

T2 Montánní památky u Nového Knína

Mgr. Rastislav Korený, Hornické muzeum Příbram

T3 Zajištění kulturní památky “Důl Jeroným v Čisté”

Ing. Petr Žůrek, CSc., VŠB - TU Ostrava

T4 10. výročí zpřístupnění Hornického skanzenu Mayrau ve Vinařicích u Kladna veřejnosti

Mgr. Rodan Broskevič, Hornické muzeum Ostrava

T5 Současný stav a perspektiva zpřístupnění lokality Důl Jeroným – Čistá, okres Sokolov

Doc. Ing. Robert Kořínek, CSc., Ing. Petr Žůrek ,CSc., Michalčík, Štěpánková , VŠB – TU Ostrava

T6 Seismika - Čistá

Doc. Ing. Zdeněk Kaláb, Csc., Ústav geoniky AV Ostrava

 

 

 

Středa 13. října 2004 od 9.00 hodin

Celodenní exkurze: odjezd autobusů na oba okruhy z Jiráskových sadů v 9.00 hodin

Okruh č. 1 – Příbram - Vodní kolo Drkolnov a areál Ševčínského dolu

Okruh č. 2 – Regionální muzeum Jílové u Prahy a Muzeum těžby a zpracování zlata

na Novoknínsku

 

Čtvrtek 14. října 2004 od 9.00 hodin do 12.00 hodin

T7 Příčiny použití různých důlních měr v našem hornictví

PhDr. Ladislav Jangl, Kolín

T8 Dolování v kamenouhelných revírech Kladno, Plzeň, Rosice, Svatoňovice, archivní prameny a pomůcky

PhDr. Anna Mayová, Kladno

T9 Hornické zvyky na Mostecku

Josef Gerthner, Spolek severočeských havířů Most

T10 František Gellner – student Báňské akademie v Příbrami, spisovatel

a básník

Mgr. Václav Trantina, Hornické muzeum Příbram

T11 Geotechnické momenty v práci Eduarda Suesse (1831 – 1914)

Doc. PhDr. Josef Haubelt, DrSc., Praha

T12 K profilu mezinárodní vědecké tvorby v dějinách hornictví 1990 - 2004

PhDr. Jiří Majer, CSc., Příbram

 

 

 

Čtvrtek 14. října 2004 od 14.00 hodin do 17.00 hodin

T13 Historie dolování na Jesenicku – Andělskohorský rudní revír

Ph.D. Ing. Petr Strohalm, MONUMENT o.p.s., Ing. Václav Hodný, GHE a.s.

T14 Dnešní situace ve zjišťování a zabezpečování historických a starých

důlních děl v území obvodu Obvodního báňského úřadu v  Mostě

(Ústeckého kraje)

Ing. Jiří Kouba, OBÚ Most

T15 K strategii dalšího rozvoje Hornického muzea Příbram

PaedDr. Josef Velfl, Hornické muzeum Příbram

T16 Hornické tradice a současnost

Ing. Hana Martiníková, Ing. Petr Mierva, Hornický spolek Prokop Ostrava

T17 Význam rybníků pro báňskou činnost a vztah mlynářů k rudnému dolování v díle Karla Valty (1883 – 1955)

PhDr. Lubomír Procházka, CSc., Hornické muzeum Příbram

 

 

 

 

 

Odborní garanti:

RNDr. Kamila Trojáčková

 

Ing. Jaroslav Vandas

 

Mgr. Ing. Jan Slezák

 

Úterý 12. října 2004 od 14.00 hodin do 17.00 hodin

Z1 Mine water treatment - alternative methods for source reduction

(Čištění důlních vod – alternativní metody pro redukci zdrojů)

Ulf Jenk, Jürgen Meier, WISMUT GmbH, Německo

Z2 Optimization of the Mine Water Treatment Plant at Ronneburg - Effect of the Pumping Rate on the Mine Water Quality and Treatment Process

(Optimalizace čističky důlních vod v Ronneburgu – Vliv velikosti čerpání na kvalitu důlních vod a proces čištění)

Hüttl, M., Paul, M., Jakubick, A. , WISMUT GmbH, Německo

Z3 Rozna Mine Waste Water Treatment Facility – Some Experience with Feasibility Study Preparation

(Čištění důlních vod na úpravně dolu Rožná – Některé zkušenosti s přípravou studie proveditelnosti)

Buffington, D., Slezak, J., Pinncok, Allen and Holt, Colorado, USA/DIAMO s. p.

Z4 Zirovski Vrh Uranium Mine, Slovenia - Case History

(Uranový důl Žirovski Vrch, Slovinsko – Případová historie)

Logar, Z., Rudnik Zirovski Vrh, Slovinsko

 

 

Čtvrtek 14. října 2004 od 9.00 hodin do 12.00 hodin

Z5 Stavby na území po hornické činnosti

Ing. Jiří Kašpar, Bc. Lenka Měsková, MUS a. s., Most

Z6 Důlní vody a jejich začlenění v legislativě České republiky

Doc. Ing. Arnošt Grmela, CSc., Andrej Blažko, VŠB - TU Ostrava

Z7 Modelování postupu, monitoringu průběhu zatápění podzemí a technické řešení přípravy čištění důlních vod po ukončení těžby na ložisku Rožná

Ing. Petr Kříž, RNDr. Petr Navrátil, Ing. Jiří Jež, DIAMO, s. p., o. z. GEAM Dolní Rožínka

Z8 Relační databáze při monitoringu důlních a dalších znečištěných vod důlních podniků

Doc. Dr. Ph.D. Vladimír Homola, VŠB -TU Ostvava

Z9 Bilancování vyváděných kontaminantů v rámci sanace horninového prostředí na ložisku Stráž

Ing. Ph.D. Jiří Mužák, Ing. Jiří Charvát, Pavel Kolář, Eva Pisková, DIAMO, s. p., o. z. TÚU Stráž pod Ralskem

Z10 Rekultivace fytotoxických lokalit kontaminovaných uhelnou hmotou a důlními vodami v oblasti Severočeské pánve

RNDr. Michal Řehoř, VÚHU, a.s. Most

Z11 Technologie čištění důlních vod na uranových ložiscích Horní Slavkov a Příbram

Ing. Ladislav Kramář, DIAMO, s. p., o. z. SUL Příbram

Z12 Efektivní zahlazování následků hornické činnosti

Mgr. Antonín Kopřiva, Separa-Eko, s.r.o. Brno

Doc. RNDr. Josef Zeman, CSc., Masarykova univerzita v Brně

 

Čtvrtek 14. října 2004 od 14.00 hodin do 17.00 hodin

Z13 Modernizace čištění volných a drenážních vod – důsledek po zpracování uranových rud na CHÚ MAPE Mydlovary

Ing. Pavel Urban, Ing. Pavel Starý, DIAMO, s. p., o. z. SUL Příbram

Z14 Požadavky na zajištění S-R staveb menšího rozsahu v rámci jejich začlenění do průmyslové krajiny ostravsko – petřvaldské oblasti Moravskoslezského kraje

Ing. Květoslava Hrubá, Ing. Vítězslav Nešporek, DIAMO, s. p., o. z. ODRA Ostrava

Z15 Nakládání s vodami na o. z. TÚU Stráž pod Ralskem

Ing. Josef Fait, Mgr. Vladimír Ekert, Ing. Vladimír Wasserbauer, DIAMO, s. p., o. z. TÚU Stráž pod Ralskem

Z16 Výzkum geochemických procesů na lokalitách po ukončené těžbě nerostů

RNDr. Rafael Krška, RNDr. Jiří Slovák, AQUATEST a.s., Praha

Z17 Radioaktivní látky v říčních dnových sedimentech a plaveninách v ČR za období 1999-2003

E. Hanslík, E. Kalinová, M. Brtvová, D.Ivanovová, B. Sedlářová, J. Svobodová (VÚV T.G.M. Praha), M. Rieder (ČHMÚ Praha), J. Medek (PL Hradec Králové), K. Forejt (PV Praha), L. Vondrák (POh Teplice), K. Jahn (PM Brno), J. Jusko (POd Ostrava)

 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí