zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jak budou fungovat?

20.10.2004
Obecné
Jak budou fungovat?
Vstoupili jsme do roku, kdy Česká republika bude mít možnost začít plně využívat výhody, které členství v Evropské unii jednotlivým zemím přináší.
Jednou ze zásadních bude i možnost získání finanční pomoci v rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti z tzv. strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.

Pro Českou republiku přidělila Evropská komise v rámci předvstupních jednání na roky 2004 až 2006 částku v celkové výši téměř 65 miliard korun. Jedná se však o nenárokovou podporu, která bude využitelná pouze prostřednictvím projektů, splňujících stanovené podmínky.

Stav přípravy programových dokumentů

V prosinci 2003 Evropská komise svým podpisem oficiálně schválila konečnou verzi Rámce podpory Společenství (tzv. Community Support Framework), základního programového dokumentu pro čerpání strukturální pomoci při naplňování tzv. Cíle 1 regionální a strukturální politiky EU ze strukturálních fondů. Na jeho základě tak bude mít Česká republika možnost vstupem do Evropské unie čerpat v prvních třech letech členství až 1,45 miliardy eur.

Rámec podpory Společenství vymezuje strategii, priority a cíle, které budou ze strany Evropské unie spolufinancovány. Přijatá strategie bude implementována pomocí pěti operačních programů, které blíže specifikují cíle a podporovaná opatření k jejich naplňování. Podpisem Rámce byla u každého z nich pevně stanovena výše příspěvku, který je Společenství ochotno pro roky 2004 až 2006 v rámci daného programu poskytnout.

Před zahájením poskytování strukturální podpory však bude muset být každý z operačních programů ještě opět samostatně schválen Evropskou komisí. Vyhlášení prvních výběrových kol na podávání projektů se proto předpokládá až na začátku 2. poloviny tohoto roku.

Kromě operačních programů bude mít Česká republika možnost čerpat dalších zhruba 1,1 mld. eur z rozpočtu EU v rámci ostatních strukturálních operací. Jedná se zejména o prostředky vyčleněné pro cíl 2 a 3 (71,3 mil. eur, resp. 58,8 mil. eur) regionální a strukturální politiky EU pro region soudržnosti Praha (na základě Jednotných programových dokumentů) a spolufinancování velkých projektů v oblasti životního prostředí a infrastruktury (zhruba 945 mil. eur). Česká republika se bude rovněž zúčastňovat takzvaných iniciativ Společenství INTERREG (68,7 mil. eur) a EQUAL (32,1 mil. eur).

Strukturální fondy v energetice

V případě investorů, kteří připravují projekt vedoucí ke zvyšování energetické účinnosti, úsporám energie nebo k využívání obnovitelných a druhotných zdrojů, se možnost získání pomoci ze strukturálních fondů bude orientovat v podstatě na stávající zdroje podpory, tj. programy Státního fondu životního prostředí a České energetické agentury.

ČEA se totiž stane spolu s agenturou CzechInvest implementační agenturou Operačního programu průmysl a podnikání (OPPP), a to konkrétně v oblasti vymezené opatřením č. 2.3 "Snižování energetické náročnosti a využití obnovitelných zdrojů energie".

Pro naplňování této priority budou připraveny dva programy:

Program snižování energetické náročnosti

Program využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie.

Kdo má nárok na podporu?

Podporu budou moci z některého z těchto programů získat pouze podnikatelské subjekty, které:

-spadají do kategorie malého a středního podnikání dle definice EU,

-podnikají v sektoru zpracovatelského průmyslu a průmyslových služeb (v případě druhého programu také výrobci energie z OZE),

-vedou systém podvojného účetnictví.

Z výše uvedených podmínek vyplývá, že z podpory jsou vyloučeni například výrobci a distributoři dálkového tepla, elektřiny, plynu a další subjekty, které nespadají do zpracovatelského průmyslu. Nebudou z něj také podporovány projekty, které by sloužily veřejnému sektoru (vytápění bytových domů, škol, zdravotnických zařízení atd.). Na podporu nebudou mít nárok ani ty subjekty, které mají sídlo v hl. m. Praze, a to díky tomu, že ekonomická výkonnost Prahy převyšuje limit pro získání podpory, tj. že HDP regionu je vyšší než 75 % průměru EU.

Do nákladů, které mohou být uznány na projekt (pro výpočet stanoveného podílu veřejné podpory a vlastních zdrojů příjemce) bude možno zařadit investice do fixního kapitálu, tj. např. nákup technologií, stavební práce a vedlejší náklady s tím související, a to včetně přípravných prací (například na přípravu projektu, vypracování energetického auditu a podobně), ovšem jen pokud jejich termín zdanitelného plnění bude před termínem uzávěrky příjmu žádosti o podporu.

Mezi náklady, které nebudou uznávány, pak budou patřit zejména dodávky zboží a služeb s termínem zdanitelného plnění po uvedeném termínu, dále splátky půjček, vlastní daně a DPH, nákup pozemků, příprava staveniště, leasing - akontace, splátky, sankce a penále, náklady na záruky, pojištění, úroky, bankovní a správní poplatky a další.

Maximální výše veřejné podpory přitom bude moci činit až 46,6 % uznatelných nákladů projektu, max. 30 milionů Kč na projekt.

Přijímání a výběr projektu

Způsob přijímání a výběru projektů bude probíhat tak, že regionální zastoupení agentury CzechInvest přijme žádost od žadatele o podporu, zkontroluje její formální náležitosti a úplnost. Česká energetická agentura ji pak zkontroluje z hlediska věcného obsahu, zpracuje a vyhodnotí sledované ukazatele, výběrová kritéria přijatelnosti projektu. Vyhovující žádosti předloží s doporučením či nedoporučením výběrové komisi. Pokud výběrová komise doporučí realizaci projektu, navrhne tato komise řídícímu orgánu též konkrétní výši dotace.

Podmínkou však bude, že žadatel o podporu z opatření číslo 2.3 nesmí současně žádat a být konečným uživatelem OP Infrastruktura, opatření číslo 3.3 "Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší".

Financování a strukturální fondy

Financování a strukturální fondy je název speciální sekce konference EEBW - Energie Efektivně 2004, která se bude konat 9. a 10. listopadu 2004 v Kongresovém centru v Praze. Konference bude zaměřena na implementaci směrnic EU se zaměřením na užití energie a ochranu životního prostředí a jejich praktickým dopadům

Organizátorem konference je SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s., a jedním z mediálních partnerů je také časopis Stavitel.

Další informace o připravované konferenci získáte na www.svn.cz, eebv2004@svn.cz .

AUTOR: TOMÁŠ VOŘÍŠEK
Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí