zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Změny vyhlášek vyvolané novelou zákona o odpadech

19.10.2004
Odpady
Legislativa
Změny vyhlášek vyvolané novelou zákona o odpadech
V souvislosti s vyhlášením zákona č. 188/2004 Sb., tj. novely zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, byly provedeny odpovídající změny v příslušných prováděcích právních předpisech.
Jedná se o návrhy, kterými se mění vyhlášky č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků.

Změny zákona o odpadech, týkající se zbývajících dvou vyhlášek (č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a vyhlášky č. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB) jsou poměrně rozsáhlé, takže jejich příprava vyžadovala delší čas. Jejich návrhy jsou nyní v legislativní radě vlády.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

V novele se doplňuje název nebezpečné vlastnosti H12 v souladu s jejím názvem uvedeným v příloze č. 2 zákona o odpadech a v předpisech ES.

V příloze č. 5 v odstavci "Další údaje" se ruší vyjmenované nebezpečné vlastnosti odpadů, protože neodpovídají seznamu nebezpečných vlastností odpadů uvedeném v příloze č. 2 zákona o odpadech. Účinnost vyhlášky se navrhuje dnem jejího vyhlášení, jako k nejdříve možnému termínu.

Změna vyhlášky č. 381/2001 Sb., (Katalog odpadů), kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů

Původní úplný název se mění na formulaci: ".., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a podrobnosti o oznámení a dokladech doprovázejících přeshraniční přepravu odpadů."

Jedná se o adaptaci právního řádu České republiky na nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj, a o jejich kontrole, a na něj navazující předpisy ES. Ty jsou na území Evropské unie zásadně přímo aplikovatelné a bezprostředně účinné. V souvislosti s těmito změnami bylo nutné změnit i název vyhlášky.

Dosavadní znění ustanovení § 2 odst. 4 vyhlášky stanoví způsob třídění a zařazování odpadů podobných komunálnímu odpadu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání v případě, že se nezapojí na základě písemné smlouvy s obcí do systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného obcí. Stanovený postup se v praxi ukázal jako zbytečně zatěžující příslušné orgány veřejné správy a prakticky těžko splnitelný. Svozové firmy požadují zařazení zbytkové směsi nevytříditelných druhů komunálních odpadů pod katalogové číslo 20 03 01 "Směsný komunální odpad", stejně, jak ho zařazují i obce a přijímají skládky. V návrhu vyhlášky bylo také provedeno zpřesnění přiřazování kategorie nebezpečný odpad a označování kategorií odpadů pro účely evidence a ohlašování odpadů, které vyplynulo z potřeb praxe.

Nové znění § 5 vyhlášky doplňuje oznámení přeshraniční přepravy odpadů stanovený nařízením (EHS) č. 259/93 o náležitosti, které se při praktické aplikaci ukázaly jako nezbytné.

Na základě zmocnění § 77 odst. 9 zákona se stanoví vzor potvrzení o převzetí kauce celním úřadem, jako příloha č. 4 vyhlášky. Byly také provedeny opravy chyb a překlepů v přílohách č. 1 a č. 2 vyhlášky (Katalog odpadů a Seznam nebezpečných odpadů).

S ohledem na projednávanou novelu zákona o odpadech, transponující směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES ze dne 27. ledna 2003 o odpadních elektrických a elektronických zařízení, je nutné doplnit zařazení těchto odpadů pod jednotné katalogové číslo podle Katalogu odpadů uzančními čísly, které budou pouze pro účely evidence označovat jednotlivé typy elektrozařízení a materiálů podrobněji.

Na základě notifikace Rady EU se kategorie nebezpečný odpad přiřazuje všem odpadním a nepoužitelným léčivům (nejen cytostatikům jako dosud). Do znění byla doplněna poznámka pod čarou, upozorňující na nutnost nakládat s použitými injekčními stříkačkami podle jejich skutečných vlastností - tedy přiřazovat mu kategorii "nebezpečný odpad" když vzniká v prostředí, kde lze možnost infekce předpokládat.

Ze Seznamu nebezpečných odpadů (příloha č. 2) se vypouštějí druhy nebezpečných odpadů, které je možné přeřadit na základě osvědčení do kategorie "ostatní odpad". Doplňuje se podmínka Ministerstva zdravotnictví pro vylučování nebezpečné vlastnosti odpadů infekčnosti.

Uvedení příkladů neinfekčních odpadů v závorce za názvem druhu odpadu se ukázalo jako zavádějící (i vyjmenované odpady pocházející z infekčního prostředí, mohou být nebezpečné). Ruší se dosavadní přílohy č. 3, 4 a 5 (tzv. barevné seznamy), které jsou přílohami nařízení (EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství. Různými způsoby jsou také upraveny přílohy 6-10. Zavádějí se nové přílohy 3 a 4. Příloha č. 3 je provedením zmocnění § 55 odst. 6 zákona o odpadech a stanoví podrobnosti týkající se oznámení a jeho náležitostí a dokladů doprovázejících přeshraniční přepravu odpadů.

Jedná se o praktické návody k vyplňování a pohybu formulářů náležejících k dokladům doprovázejícím přepravu odpadů. Případné rozpory v těchto pokynech by byly řešeny pomocí nového ustanovení § 5 odst. 6 této vyhlášky. Příloha č. 4 je provedením zmocnění § 77 odst. 9 zákona o odpadech ve znění zákona č. 188/2004 Sb.

Účinnost vyhlášky se navrhuje dnem jejího vyhlášení jako k nejdříve možnému termínu.

Změna vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 237/2002 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence

Příloha návrhu obsahuje tabulky, které slouží k vedení údajů o obalech, které povinná osoba uvádí na trh nebo do oběhu. Formáty tabulek vycházejí z předpisů Evropských společenství, konkrétně z rozhodnutí Komise 138/97/ES, kterým se zavádějí formáty pro databázový přijaté na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech.

Zákon č. 94/2004 Sb., kterým se mění zákon o obalech, zmírňuje některé dopady zákona na ty povinné osoby, které prokazatelně uvedou na trh nebo oběhu méně než 300 kg obalů za kalendářní rok. Tyto osoby budou podle nového § 30 odst. 3 zákona nadále ušetřeny poplatků, které jsou spojeny se zápisem a vedením v seznamu osob podle § 14 zákona o obalech, stejně jako poplatků v případě autorizované obalové společnosti podle § 30 odst. 2 zákona o obalech, a zároveň bude těmto osobám zjednodušeno vedení evidence týkající se nakládání s obaly.

Jelikož poznatky praxe upozornily na některé nedostatky obsahu vyhlášky č. 117/2002 Sb., a to zejména její nedostatečnou srozumitelnost a kontrolovatelnost, byla v rámci legislativního "otevření" vyhlášky sezvána pracovní skupina. Návrhy změn zasáhly do všech ustanovení vyhlášky č. 117/2002 Sb., proto je předkládán návrh vyhlášky nové, která dosavadní vyhlášku č. 117/2002 Sb. zruší a nahradí.

Obsah nově navrhovaných předkládaných tabulek vychází z požadavků budoucího reportingu pro Komisi o nakládání s obaly a obalovými odpady na území České republiky, dále je upraven pro potřeby plánování strategických dokumentů ČR (k Plánu odpadového hospodářství České republiky). Stanovená struktura sledovaných dat povede k získání přehledu o obalových tocích a zaručí kvalitní statistickou vyhodnotitelnost souhrnné evidence o obalech a obalových odpadech v rámci České republiky.

Obsah jednotlivých příloh vychází mimo jiné z rozhodnutí Komise 97/138/ES, kterým se zavádějí formáty pro databázový systém podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech.

Mezi základními pojmy oproti předchozí právní úpravě zůstávají pouze v příloze používané pojmy kombinovaný materiál a nápojový karton, které jsou v souladu se zákonem o obalech, kde se v příloze č. 3 stanoví, že za obal z jednoho materiálu se považují takové obaly, ve kterých daný materiál tvoří alespoň 70 % hmotnosti obalu.

V samotné příloze návrhu vyhlášky se v jednotlivých listech používá pojem "kombinované materiály ostatní" a je zde vysvětleno, že do příslušných polí se zapisují ty kombinované materiály, které se skládají z více materiálů, a které nelze od sebe ručně oddělit a žádný z materiálů nepřekračuje 70 % hmotnosti obalu. Ty kombinované materiály, u kterých jedna složka materiálu tvoří více než 70 % hmotnosti obalu, se zařazují podle této převažující složky pod danou komoditu (papír, plast, atd.).

Jednou ze základních povinností podle zákona o obalech je vedení evidence o množství obalů a nakládání s odpady z obalů. Je stanoveno, že evidence o nakládání s obaly se vede průběžně, a to v rozsahu stanoveném v příloze k návrhu vyhlášky, na listech č. 1 až 7. Současné znění příloh č. 1 a 2 k vyhlášce č. 117/2002 Sb. požaduje vedení evidence podle čísel účetních dokladů, jde tedy o požadavek velice podrobné evidence, což mohlo u některých subjektů, které mají denně větší počet účetních operací a dokladů, vést k nadbytečnému zatížení při vedení takto podrobné evidence. Návrh vyhlášky ruší požadavek vedení evidence podle čísel účetních dokladů. Evidence se nyní vede průběžně, minimálně za čtvrtletí.

Zákon o obalech v § 15 odst. 1 stanoví, že osoby, na něž se vztahuje povinnost zapsat se do seznamu osob podle § 14 odst. 1, vedou evidenci o naložených obalech a zároveň tuto evidenci vykazují Ministerstvu životního prostředí za uplynulý kalendářní rok vždy nejpozději do 15. února. Vyhláška, která je v § 15 odst. 3 zmocněna ke stanovení rozsahu a způsobu vedení evidence a ohlašování údajů z této evidence, stanoví tři různé způsoby ohlašování údajů. Podle § 3 odst. 1 se ohlašuje evidence na listech přílohy k návrhu vyhlášky, které se týkají osoby, která s obaly nakládá, a to na těch listech, na nichž jsou obsaženy údaje relevantní k daným obalům. Ohlašování podle § 3 odst. 1 se nevztahuje na osoby patřící do skupin uvedených v odstavci 2 a 3 citovaného ustanovení.

Podle § 3 odst. 2 návrhu osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu výhradně opakovaně použitelné obaly (splňující podmínku podle § 13 odst. 2 zákona o obalech, tj. jestliže z těchto obalů je opakovaně použito alespoň 55 % hmotnostních, a tedy platí, že pro takové obaly bylo splněno zajištění zpětného odběru a využití), vykazuje evidenci na listech č. 1 a 2 přílohy k vyhlášce. V případě vedení evidence množství obalů je vždy nutné odlišit obaly na jedno použití a obaly opakovaně použitelné, protože některé povinnosti jsou pro ně stanoveny odlišně a opakovaně použitelné obaly se nestávají odpady okamžitě, ale používají se dlouhodobě. Směrnice EU i rozhodnutí Komise 97/138/ES požadují oddělené vedení evidence opakovaně použitelných obalů.

Osoba, která uvede na trh nebo do oběhu méně než 300 kg obalů za kalendářní rok, vykazuje evidenci o nakládání s obaly na listech č. 1 a 5, popřípadě listu č. 7, pokud se jí týká. Evidence se překládá ministerstvu v písemné a elektronické podobě.

Vyhlášky vyšly ve Sbírce zákonů, částka 175 ze dne 24. září 2004.

Nabyly účinnosti dne 1. 10. 2004

Vyhláška č. 502/2004, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Vyhláška č. 503/2004, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

Vyhláška č. 504/2004, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě

Vyhláška č. 505/2004, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků
Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí