zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nemocnice mají problémy s odpady

21.10.2004
Odpady
Nemocnice mají problémy s odpady
Některé nemocnice v kompetenci krajských úřadů se potýkají s tím, jak naloží se svými nebezpečnými odpady.
V minulých dnech Česká inspekce životního prostředí ČR kontrolovala třídění a likvidaci odpadů na rozsáhlé skládce společnosti IDOS, s. r. o., na Příbramsku.

Tato společnost, která je dnes v likvidaci, svážela nemocniční odpady z většiny nemocnic Středočeského kraje, a také část nemocnic Severočeského a Jihočeského kraje. Jak informovala hlavní specialista pro nebezpečné odpady ředitelství ČIŽP v Praze Ing. Dana Sládková, jiná firma, která by byla souměřitelná se společností IDOS, zatím v naší republice není.

"IDOS odstraňovala nebezpečné vlastnosti u odpadů z nemocnic s pomocí zařízení Steridos. Technologie v takovém rozsahu u nás jinde není. Všechny nebezpečné vlastnosti se samozřejmě sterilizací nezničí," řekla Ing. Sládková.

Nedostatky

Nemocnice na základě smluv, které se společností IDOS uzavřely, nebyly nuceny třídit odpad tak, jak by to bylo správně, ale dávaly jej do pytlů. Byl v nich jak odpad, který nevykazuje nebezpečné vlastnosti, ani zvláštní infekčnost, tak i odpad nebezpečný. Se smíšeným odpadem se však musí nakládat jako s nebezpečným, a tím se množství nebezpečného odpadu z jednotlivých nemocnic zvyšuje. Protože však IDOS upravoval odpady sterilizací, cena za likvidaci byla pro jednotlivé nemocnice nižší než ta, kterou by zaplatily za jejich spalování.

"Odpady je však potřeba třídit proto, aby s nimi bylo možné nakládat buď jako s nebezpečnými - pro ty je jediný vhodný způsob likvidace spalování, nebo jako s odpady, které nevykazují nebezpečné vlastnosti, takže s nimi může být nakládáno jiným způsobem a jejich odstraňování je levnější. V provozním řádu zařízení Steridos je napsáno, co může sterilizovat - například obvazový materiál, gázy, vatičky. Injekce ne - ty se odstraňují spalováním. IDOS se snažil odstranit jen jednu nebezpečnou vlastnost a odpady byly málo vytříděné," pokračuje Ing. Sládková.

Náprava

Pokud je společnost IDOS v likvidaci, pak je naděje, že ji někdo koupí a bude v její práci pokračovat. Nicméně pracovníkům pražského inspektorátu ČIŽP se podařilo se správcem konkurzní podstaty projednat opatření k nápravě. Inspekce požadovala odstranění odpadů, které se nacházely v areálu šachet č. 16 a č. 19 na Příbramsku, a přemístit některé odpady, které byly umístěny v sudech a volně uloženy, oprávněnou osobou. Jednalo se o komunální odpad na venkovní ploše, sudy s olejem či jinými surovinami obsahujícími PCB a sterilizovaný nemocniční odpad.

"Správce konkursní podstaty oznámil, že na základě osobního jednání na pražském inspektorátu ČIŽP se dohodl na některých opatřeních k nápravě. Pracovníci odborné firmy odebrali vzorky odpadů uložených na fermentační ploše a z jímek navazujících na obě plochy. Měly by prokazovat, zda odpady uložené v areálu firmy IDOS mají, či nemají nebezpečné vlastnosti. Jsou to upravené odpady a jde o to, zda se s nimi dál musí nakládat jako s nebezpečnými či nikoliv. To správce konkursní podstaty již zajistil," řekla nám Ing. Sládková.

Poté inspektorát ČIŽP v Plzni uložil správci konkursní podstaty IDOS opatření k nápravě na úseku ochrany vod. Šlo o zajištění nepropustnosti jímky pod fermentační plochou areálu šachty č. 19, její vybavení zařízením pro signalizaci maximální hladiny výluhových vod a stavební úpravu fermentační plochy tak, aby se zamezilo přítoku srážkových vod z výše položených ploch. Dále nařídil vybavit nádrž v areálu šachet č. 16 a č. 19 zařízením pro signalizaci maximální hladiny a zařízením pro průběžné měření výšky produktu před opětovným uvedením do provozu.

Na základě upozornění starosty obce Dubenec, která je vlastníkem areálu šachty č. 19, na protizákonné nakládání s odpady v uvedeném objektu a skutečnosti zjištěné Policií ČR, vede inspektorát ČIŽP Praha šetření ve věci původu těchto odpadů a právní odpovědnosti. Zjistil, že tento odpad pochází z nemocnic v Jindřichově Hradci, v Praze-Střešovicích a v Českých Budějovicích. ČIŽP bude na základě těchto skutečností požadovat vysvětlení od svozové společnosti, která je tam přivezla, a uskuteční v předmětných nemocnicích šetření.

Budoucnost

V současné době se nemocniční odpad z nemocnic, které měly smlouvu se společností IDOS, vozí do elektrárny Trmice. Na ČIŽP v Praze proběhlo za účasti zástupců Ministerstva životního prostředí, Státního zdravotního ústavu a Středočeského krajského úřadu jednání. Jeho účastníci se dohodli na způsobu dalšího alternativního nakládání s nebezpečnými nemocničními odpady, a to nejen ve Středočeském kraji. Pracovníci ČIŽP poukázali na specifika nebezpečného odpadu ze zdravotnických zařízení, který, jak ukázaly kontroly, je nedostatečně tříděn. Tento fakt potvrdily i následné kontroly nemocnic v Praze a Jindřichově Hradci. Současně se ČIŽP obrací na krajské úřady se žádostí, aby věnovaly zvýšenou pozornost zpracování a schvalování provozních řádů nemocnic. Před uplatněním eventuálních sankcí za porušování zákona je účelné upozornit a instruovat vysoce kvalifikovaný zdravotnický personál jak třídit odpady, jednoznačně formulovat povinnost! i z hlediska odpadů v provozních řádech zdravotnických zařízení a další postup koordinovat podle metodického pokynu vytvořeného Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví.

"Každá nemocnice by měla mít svůj provozní řád, kterým se upravuje nakládání s odpady z jednotlivých odděleních. Tento provozní řád schvaluje příslušný krajský úřad. Proto na jednání byli zástupci Středočeského krajského úřadu, stejně jako ostatní krajské úřady vyzváni, aby se v rámci své kompetence zaměřili na provozní řády nemocnic, které by měly zejména stanovit jak třídit nemocniční odpady. Jde tedy o záležitost celorepublikovou. V současné době Ministerstvo životního prostředí spolu s Ministerstvem zdravotnictví připravuje metodický pokyn, který stanoví konkrétní nakládání s odpady v areálu nemocnic. Protože metodický pokyn je nařízení s nejnižší právní sílou - je platný jen pro toho, pro koho je vydán - je dobře, že bude meziresortní, platný a použitelný jak v resortu životního prostředí, tak v resortu zdravotnictví," řekla na závěr Ing. Sládková.

AUTOR: Karel Žítek
Další informace: www.cizp.cz
Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí