zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Základní předpoklad každého výrobního procesu

05.11.2004
Obecné
Základní předpoklad každého výrobního procesu
Systém řízení bezpečnosti - nedílná součást celopodnikového řízení
Bezpečnost práce musí být podpořena ekonomickým vývojem. Pokud ekonomika nefunguje, doplácí na to i bezpečnost. Na straně druhé je bezpečnost základním předpokladem každého výrobního procesu a má dopad na každé podnikání. Nehody mají za následek nejen ekonomické ztráty, ale i ztráty na životech, poškození zdraví, případně poškození  životního   prostředí  . Proto i tržní hospodářství je stále citlivější na záležitosti ochrany zdraví a  životního   prostředí  . Jakým způsobem zajistí podniky bezpečnost a  ekologičnost  svých výrobků i výrob, určuje postavení firmy na trhu a její vztah ke konkurenci. Tento trend podporuje i rozšiřující se globalizace.
Zranění osob, škody a  znečištění  způsobené vadnými výrobky se stávají stále více rozhodujícími faktory nejen prodejnosti výrobků, ale v mnoha případech i pouhé možnosti vstupu těchto výrobků na trh. Odpovědnost za výrobky nese výrobce.
Výrobce, podnikatel, zaměstnavatel však nese také odpovědnost za výrobu a provoz, za to, že výroba bude bezpečná, nebude ohrožovat zdraví zaměstnanců ani okolního obyvatelstva,  životní   prostředí  ani majetek.
Efektivní splnění těchto povinností vyžaduje změnu tradičního způsobu celopodnikového řízení, ve kterém je odděleně řízena výroba (provoz), bezpečnost, jakost, ochrana  životního   prostředí  a další oblasti. Moderní řízení musí směřovat k integraci, k integrovanému celopodnikovému řízení, zajišťujícímu vedle zvyšování produkce i zvyšování bezpečnosti a kvality výrobků a plnění sociálních a veřejných závazků podniku.
Náklady na bezpečnost, ochranu  životního   prostředí  i zvyšování jakosti nejsou zanedbatelné, spíše naopak. Proto je snaha vyloučit nebo alespoň omezit neefektivní náklady vznikající duplicitami činností, nepružnou organizací apod. Proto řada podniků omezuje náklady na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, a to často bez ohledu na možné následky. Jednou z cest, jak tyto náklady snížit a přitom dosáhnout požadovaných cílů v oblasti bezpečnosti, je integrované řízení zahrnující i systém řízení BOZP.
Rozhodující úlohu při zavádění integrovaného řízení mají vedle vedení podniků i jejich vlastníci. Spolumajitelé a akcionáři si uvědomují pozitivní vliv integrovaného řízení výroby, jakosti, bezpečnosti a ochrany  životního   prostředí  nejen na výši výrobních nákladů, ale i na produktivitu práce a tím i na hodnotu akcií (podílů), prodejnost výrobků i image firmy. Zatím to však platí více v zemích EU, USA a v Kanadě než v České republice.

OHSAS 18000, nebo bezpečný podnik?
V ČR řada podniků a organizací již zavedla nebo se připravuje na zavedení systému řízení jakosti podle norem ISO, některé podniky zavádějí systém environmentálního řízení a zvažují, jak dál. Zavést systém řízení BOZP podle OHSAS 18000, nebo podle programu "Bezpečný podnik"? Mezi těmito systémy řízení BOZP není systémový rozdíl. Zásadní rozdíl je však ve způsobu posouzení jejich zavedení v podniku.
Zatímco zavedení systému řízení BOZP podle OHSAS 18000 je certifikováno standardním způsobem, známým z oblasti řízení kvality nebo  životního   prostředí  , je systém implementovaný v rámci programu "Bezpečný podnik" ověřován inspekcí bezpečnosti práce. Ta je schopna posoudit nejen samo zavedení systému, ale i skutečnou bezpečnost na pracovišti. Ne všechny organizace dosud akreditované pro certifikaci podniku podle OHSAS 18000 to však dokáží.
Oba systémy řízení vycházejí ze shodně stanovených systémových pravidel řízení a základní cíle jsou shodné:
[*] zavedení pořádku;
[*] dosažení souladu s právními požadavky;
[*] snížení rizik, za jejichž následky nese podnik odpovědnost;
[*] snížení provozních nákladů;
[*] lepší využití lidských zdrojů;
[*] zlepšení vztahů s veřejností a veřejnou správou.
Obecně tedy jde o dosažení účinného a účelného způsobu řízení (omezování) rizik ohrožujících podnikatelské (ekonomické) aktivity podniku.
Mezi tato rizika bezesporu patří:
[*] snížení jakosti výrobků provázené zhoršením konkurenceschopnosti, ztrátou trhu a image podniku,
[*] poškození  životního   prostředí  vedoucí k sankcím a poškození image podniku,
[*] vznik pracovních úrazů, poruch a havárií vedoucí ke ztrátám produkce, sankcím, ztrátám image s následnou ztrátou trhu.
Splnění uvedených cílů zákonitě vede ke:
[*] zvýšení podnikatelské důvěryhodnosti pro investory, peněžní ústavy, pojišťovny i veřejnou správu,
[*] rozšíření možnosti v exportní oblasti, v oblasti státních zakázek a podpor podnikání,
[*] získání obchodně využitelné vizitky (např. certifikát nebo osvědčení o zavedení systému řízení bezpečnosti v podniku).
Z toho všeho vyplývá, že ideálním stavem je zavedení takového systému řízení, který v sobě bude integrovat všechny tři zmíněné systémy (bezpečnost, jakost, environment) a který bude součástí celkového řízení podniku. Praktické poznatky se zaváděním jednotlivých systémů řízení, ať již se jedná o jakost, ochranu  životního   prostředí  nebo bezpečnost práce, ukazují, že není podstatné, který systém se zavede jako první, druhý či třetí. V každém případě jednotlivé systémy jsou z hlediska řízení kompatibilní, a je-li již zaveden jeden z nich, ostatní na něj mohou navázat a využít již vytvořených řídicích struktur.
Zavedení bezpečnostního managementu je stejně jako v případě systému řízení jakosti nebo systému environmentálního managementu pro podnik zcela dobrovolnou záležitostí. Záleží pouze na vedoucích představitelích podniků, zda si uvědomují, že pokud má jejich podnik obstát v konkurenčním prostředí, budou muset v dosud nebývalé míře do své podnikatelské strategie a plánování zahrnout nejen otázky zvyšování jakosti, ale i ochranu  životního   prostředí  a bezpečnost práce. Je potěšující, že řada podniků si již tuto skutečnost uvědomuje a systém řízení bezpečnosti zavádí.
Autor je ředitelem Výzkumného ústavu bezpečnosti práce
Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí