zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Metodický návod OODP MŽP ke zpracování POH původce

09.11.2004
Odpady
Legislativa
Metodický návod OODP MŽP ke zpracování POH původce
Metodický návod je vydáván s cílem sjednotit přístupy původců odpadů při přípravě a zpracování jejich Plánu odpadového hospodářství

Úvodní ustanovení
Metodický návod je vydáván s cílem sjednotit přístupy původců odpadů při přípravě a zpracování jejich Plánu odpadového hospodářství (dále jen „POH “) a je jednou z pomůcek, které by měly být pro dotčené subjekty návodem pro dosažení cílů stanovených v POH ČR a POH krajů. Návod by měl usnadnit původci zpracování vlastního POH a sjednotit pohled na některé nejednoznačnosti, které mohou vyplynout z ustanovení dotčených právních předpisů.

Metodický návod slouží původci pouze jako doporučení, původce nemusí podle něho důsledně postupovat, musí však dodržet osnovu POH stanovenou v § 28 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

Předpokladem pro kvalitní zpracování POH je naplnění jeho obsahu věcně správnými daty přehledným a srozumitelným způsobem, stanovení ekonomicky reálných cílů a cílových hodnot a účinných opatření a programů pro jejich dosažení. Cíle by měly vycházet z potřeb původce, ale jejich rámec musí být v souladu s POH příslušného kraje.

Metodický návod obsahuje podrobnosti a doporučené postupy vycházející ze zákona o odpadech a předpisů ho provádějících a řeší problematiku přípravy a zpracování POH původce.

Účelem návodu je zajistit, aby POH původce byl zpracován v doporučeném obsahovém rozsahu a s využitím ukazatelů (indikátorů) stanovených pro monitoring odpadového hospodářství.

Hlavní zásady zpracování POH jsou:

·              připravit plánovací (řídící) dokument pro odpadové hospodářství původce vycházející z priorit předcházení vzniku odpadů, omezovaní jejich množství a nebezpečných vlastností, zvyšování podílu úpravy vznikajících odpadů s následným využitím (recyklací) takto upravených odpadů a optimalizace nakládání s odpady při všech činnostech původce,

·              závazným podkladem je závazná část POH kraje vyhlášená obecně závaznou vyhláškou příslušného kraje,

·              plánovací období je nejméně 5 let a změna plánu musí být provedena do 3 měsíců od změny podmínek, na jejichž základě byl plán zpracován,

·              data využívaná pro přípravu POH původce jsou data z povinné evidence původců odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vykazovaná za období 2000 – 2003, při využití dat je nutné uvádět vždy jejich zdroj

·              zvýšený, jednorázový vznik odpadů vlivem přírodní katastrofy nebo jiné mimořádné situace, kterou původce – obec nemohl ovlivnit se nepovažuje za produkci odpadů započítávanou pro výpočet limitů k vypracování POH.

Pro zpracování plánu je doporučeno:

·        POH původce je zpracováván za účelem stanovení cílů a souboru opatření (programů) k jejich dosažení ve stanovených termínech. Vstupní analýza současného stavu odpadového hospodářství původce je nutnou podkladovou, nikoli však hlavní částí POH, má směřovat k odhalení slabých míst současného odpadového hospodářství původce a stanovit vstupní hodnoty vybraných indikátorů, které budou sloužit ke sledování změn odpadového hospodářství původce v plánovacím období;

·        zajistit maximální provázanost POH původce s relevantními programovými dokumenty zpracovávanými v obci, kraji, ČR (např. Realizační programy POH ČR, POH, programy snižování emisí, Krajské energetické koncepce apod.);

·        pro jednotlivé (vybrané) skupiny odpadů stanovit v POH původce zásady pro předcházení a omezování vzniku odpadů, optimalizaci nakládání s nimi a cíle, nástroje a opatření (programy) pro dosažení cílů. Pro cíle definovat cílové hodnoty vybraných indikátorů, které je možné hodnotit (měřit). Cíle je doporučeno dělit na cíle dlouhodobé (5 a více let), střednědobé (2 - 5 let), krátkodobé (do 2 let) a operativní (ihned);

·        mezi cíle plánu zahrnout pouze takové, jejichž naplnění mohou původci v rámci svých kompetencí garantovat nebo ovlivnit použitím vhodných nástrojů řízení OH nebo realizací navržených opatření (programů);

·        kromě hlavních cílů POH původce, které musí být v souladu se závaznou částí POH kraje, resp. POH ČR, může původce stanovit další cíle a pro všechny takto stanovené cíle definovat nástroje a opatření (programy) k jejich dosažení, včetně odpovědnosti za jejich realizaci, nutné zdroje a termíny kontroly jejich dosažení;

·        opatření a programy pro naplnění cílů POH sestavit do časového scénáře (v tabelární formě) a rozčlenit je na opatření (programy) základní (podporující hlavní cíle vyplývající z právních předpisů, POH ČR, POH kraje nebo vyplývající z odkazu na významné odborné argumenty) a opatření (programy) individuální jejichž aplikace vychází ze specifických cílů a podmínek původce a povede prokazatelně k naplnění cílů POH ve smyslu předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností a optimalizace nakládání s nimi (např. vzdělávací programy, optimalizace rozhodovacích procesů řízení, zavedení systémů řízení zohledňujících vztah původce k životnímu prostředí – EMS, EMAS);

u všech navrhovaných základních opatření (programů) zvážit jejich dopad z hlediska  ekonomické náročnosti, environmentální účinnosti a sociální akceptovatelnosti, uvést a posoudit možná rizika jejich realizace.


Metodický návod OODP MŽP ke zpracování POH původce (kromě obcí) (doc, 349 kB)

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí