zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Přehled platné právní úpravy u biologicky rozložitelných odpadů

15.11.2004
Odpady
Legislativa
Přehled platné právní úpravy u biologicky rozložitelných odpadů
Oblast biologicky rozložitelných odpadů je upravena jednak evropskými směrnicemi, základními zákony a jejich vyhláškami, normami a také Plánem odpadového hospodářství ČR.
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech Vyhláška č. 503/2004, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

Vyhláška č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady a Sdělení odboru odpadů MŽP ke specifikaci skupin kompostovatelných odpadů s výjimkou kompostovatelných odpadů v komunálním odpadu podle přílohy č. 8 vyhlášky č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady

Vyhláška č. 504/2004, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě

Přehled platných norem

ČSN 83 8001 Názvosloví odpadů ČSN 83 8030 Skládkování odpadů - Základní podmínky pro navrhování a výstavbu ČSN 83 8032 Skládkování odpadů - Těsnění skládek ČSN 83 8033 Skládkování odpadů - Nakládání s průsakovými vodami ČSN 83 8034 Skládkování odpadů - Odplynění skládek ČSN EN 12255-8 Čistírny odpadních vod - Část 8: Kalové hospodářství. ČSN 46 5735 Průmyslové komposty ČSN 77 0052 Obaly. Obalové odpady.

ČSN EN 13432 Obaly - Požadavky na obaly využitelné ke kompostování a biodegradaci - Zkušební schéma a kritéria hodnocení pro konečné přijetí obalu.

ČSN CR 13714 Charakterizace kalů - Nakládání s kaly ve vztahu k jejich využití nebo ukládání

ČSN EN 643 Seznam evropských standardních druhů sběrového papíru Kompostovatelné odpady musí svými vlastnostmi odpovídat požadavkům ČSN 46 5735 Průmyslové komposty. Předpisy EU, které se nejvíce dotýkají BRO Směrnice č. 1999/31/ES o skládkách odpadu (EN a CZ verze)

Nařízení EP a Rady č. 1774/2002 Směrnicí č. 1999/31/ES je uložena povinnost omezení ukládání na skládky BRO z komunálního odpadu a to do roku 2010 na 75 % hmotnosti tohoto druhu odpadu vzniklého v roce 1995, do roku 2013 na 50 % hmotnosti a nejpozději do roku 2020 na 35 %

Plán odpad. hospodářství

POH ČR (nařízení vlády č. 197/2003 Sb.,) zavádí pro snížení množství BRO z komunálního odpadu (BRKO) ukládaných na skládky následující opatření:

Vytvářet podmínky k oddělenému shromažďování jednotlivých druhů biologicky rozložitelných odpadů vznikajících v domácnostech, živnostech, průmyslu a úřadech, mimo směsný odpad.

Omezovat znečišťování biologicky rozložitelných odpadů jinými odpady zejména mající nebezpečné vlastnosti.

Zvyšovat v maximální možné míře materiálové využití druhů odpadů tvořících BRKO vytříděných z komunálního odpadu, zejména papíru a lepenky.

Zpracovat Realizační program České republiky pro biologicky rozložitelné odpady. Navrhovat a vytvářet ekonomicky a technicky zdůvodněná společná řešení, v rámci dvou i více krajů.

Podpořit vytvoření sítě regionálních zařízení pro nakládání s komunálními odpady při vytváření regionální sítě se zaměřovat zejména na výstavbu kompostáren, zařízení pro anaerobní rozklad a mechanicko-biologickou úpravu těchto odpadů.

Zpracovat na základě dat a informací zejména z krajských koncepcí nakládání s odpady analýzu kapacit, provozních podmínek a technologického vybavení současných zařízení pro materiálové využití BRKO.

Upřednostňovat kompostování a anaerobní rozklad biologicky rozložitelných odpadů s využitím výsledného produktu v zemědělství, při rekultivacích, úpravách zeleně. Odpady, které nelze takto využít, upravovat na palivo a nebo energeticky využívat.

Dodržovat zákaz ukládat na skládky odděleně vytříděné biologicky rozložitelné odpady s výjimkou řešení krizových situací.

Vyhodnocovat na základě ohlašování odpadů každý rok množství a úroveň snižování podílu BRKO ukládaného na skládky.
Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí