zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Projekt odpadové hospodářství Brno

08.12.2004
Obecné
Odpady
Projekt odpadové hospodářství Brno

Popis projektu

Zpřísněné legislativní a technické požadavky na provoz zařízení pro energetické využívání odpadů se rozhodla naše společnost řešit zásadní přestavbou a modernizací, která zabezpečí komplexní nakládání s komunálními odpady jak ve městě Brně, tak především v Jihomoravském kraji a naplní požadavek na materiálové a energetické využívání odpadů a omezení skládkování biologicky rozložitelných odpadů.

Úkolem naší společnosti je v předstihu přijmout taková opatření, aby se naše zařízení i nadále mohlo svými environmentálními parametry řadit mezi evropské technologické celky, které mají za cíl pozitivně působit na životní prostředí a jsou v souladu s nejnovějšími technologickými poznatky (BAT).

Cíle projektu "Odpadového hospodářství Brno":

  1. Zajištění legislativních požadavků EU, zejména
    1. směrnice EU o spalování odpadu,
    2. směrnice EU o omezení skládkování komunálního odpadu,
    3. směrnice EU o obalech.
  2. Vybudování centra využití odpadu v rámci Jihomoravského kraje- realizace projektu tvoří základní pilíř koncepce nakládání s odpady Jihomoravského kraje
  3. Vytvoření podmínek pro dlouhodobou provozně-ekonomickou stabilitu společnosti
  4. Zlepšení environmentálního profilu společnosti

Z hlediska technologického spočívá projekt v realizaci několika opatření směřujících k naplnění výše zmíněných cílů.

Rekonstrukce spalovenských kotlů

Místo stávajících tří kotlů s válcovými rošty, budou instalovány dva nové moderní robustní kotle s posuvnými rošty, které zajistí optimální provozní podmínky a kvalitativní parametry procesu spalování odpadu. Výměnou kotlů dojde i ke změně parametrů produkované páry ze současných 1,47 MPa, 220°C na vyšší parametry 4 MPa, 400°C.

Instalace parní odběrové turbíny

Opatření spočívá v realizaci řešení, které zajistí efektivní využití uvolněné tepelné energie. Parní odběrová turbína se vzduchovou kondenzací je navržena s výkonem 16 MW s předpokladem dodávek elektrické energie do rozvodných sítí, dále pak pro potřeby DPmB, a.s. a TS, a.s. Redukovaná pára bude využita pro vlastní spotřebu a pro dodávky do centrální sítě CZT.

Vybudování dotřiďovací linky

Tato část projektu bude sloužit k dotřídění vyseparovaných složek komunálního odpadu. Jedná se především o sklo, papír a PET s cílem dosažení vysokých jakostních parametrů těchto složek v souvislosti s kladenými požadavky na kvalitu ze strany odběratelů těchto druhotných surovin.

Modernizace škvárového hospodářství

Oblast škvárového hospodářství bude vybavena novým systémem třídění škváry a zařízením pro separaci železa a hliníku. Záměrem společnosti je zajištění takových vlastností škváry, která bude vhodná k následnému využití jako výrobek např. materiál ke stavebním účelům.

Na projekt "Odpadové hospodářství Brno" byla ve spolupráci se Statutárním městem Brnem zpracována žádost o dotaci z programu EU ISPA. Přípravné práce spojené s realizací projektu byly zahájeny v roce 2001.

Řídící výbor komise EU schválil na svém zasedání ve dnech 12.-13.listopadu 2003 poskytnutí finanční dotace ve výši 68% z celkové hodnoty plánované investice společnosti SAKO Brno, a.s. na realizaci projektu "Odpadové hospodářství Brno" z předvstupního programu EU ISPA (Instrument For Structural Policies For pre-accession ). Dne 12. 3. 2004 bylo podepsáno Finanční memorandum.

Na základě dostupných informací se jedná o třetí finančně nejnáročnější projekt ze všech kandidátských zemí, který byl v rámci programu ISPA odsouhlasen za dobu existence tohoto předvstupního nástroje EU.

Nástroj předvstupních politik ISPA je jedním z finančních nástrojů Evropského společenství, který byl vytvořen na pomoc deseti kandidátským zemím střední a východní Evropy při jejich přípravě na vstup do EU v oblasti životního prostředí a dopravy v letech 2000-2006.

Program ISPA je realizován v součinnosti s dalšími programy společenství, které byly vytvořeny na podporu procesu rozšíření EU (např. PHARE a SAPARD).

Časový harmonogram předpokládá zahájení stavebních prací na počátku roku 2005.

Celková hodnota investice představuje částku cca 2,2 mld. Kč, to znamená, že příspěvek z programu EU ISPA činí cca 1,5 mld. Kč.Zbývající hodnota projektu bude financována ze sdružených zdrojů Statutárního města Brna, SFŽP a z vnitřních zdrojů společnosti.

Záměrem společnosti je uvedení nového zařízení do zkušebního provozu ke konci roku 2006.

Současný provoz brněnské spalovny je v souladu se stávajícími předpisy ČR a EU platnými až do konce roku 2005. Provedením rekonstrukce a modernizace bude splňovat i zpřísněné limity a podmínky pro spalování odpadů, které nabudou účinnosti po roce 2005.

ZDROJ: www.sako.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí