zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

V Jihočeském kraji schválili Plán odpadového hospodářství

21.12.2004
Odpady
V Jihočeském kraji schválili Plán odpadového hospodářství
Plán odpadového hospodářství Jihočeského kraje (POH JčK) byl nepřímo definován jako veřejně prospěšný projekt, financovaný z 80 % z prostředků SFŽP a zpracovávaný za účasti nejvýznamnějších odborníků kraje.
Kontrolu plnění etap při zpracování POH JčK zajišťoval řídící výbor. Samotným zpracováním byla po výběrovém řízení pověřena společnost ECO trend s. r. o., která byla také zpracovatelem Krajské koncepce odpadového hospodářství Jihočeského kraje (září 2002). Dokument byl schválen zastupitelstvem Jihočeského kraje 14. září letošního roku.

Zadání určilo podobu plánu

Zpracování návrhu POH JčK se řídilo jak obecně platnou legislativou tak - a to je specifikum jihočeského plánu - i usnesením Rady Jihočeského kraje ze 7. 10. 2003, které stanovilo hlavní teze. Rada dala důraz na důsledné třídění a separaci komunálních odpadů u původců a následné využívání odděleně získaných složek, jako jsou papír, plasty, sklo, železné kovy, bioodpad z domácností, stravovacích zařízení, údržby veřejné zeleně, zemědělství a lesnictví. Zavedení odděleného třídění bioodpadu ze směsného komunálního odpadu a jeho samostatný sběr v domácnostech bude plně ponechán na rozhodnutí příslušné obce.

Spalitelné, jinak nevyužitelné vytříděné složky komunálního odpadu budou zpracovány na certifikované alternativní palivo, nespalitelné složky komunálního odpadu budou ukládány na vhodné skládce ostatních odpadů skupiny S-00.

Tímto usnesením Rady byl zpracovatel zbaven možnosti implementovat do systému nakládání s komunálními odpady energetické využití odpadů, které bylo navrženo v Krajské koncepci odpadového hospodářství. Ta však nebyla jihočeským zastupitelstvem schválena. Zpracovatelský tým byl za nezapracování možnosti energetického využití odpadů kritizován některými odborníky, byl však vázán usnesením Rady, s nímž musel být návrh plánu v souladu.

Systémový přístup

Pro lepší přehled zpracované problematiky byl zvolen logistický a systémový přístup. Odpady byly rozčleněny podle původců a podle kategorizace (dle zákona o odpadech).

Podle původců byly odpady rozčleněny na komunální jim podobné odpady a průmyslové jiné odpady (odpady z podnikání).

"Hospodaření" s odpady není zahrnuto v terminologii stanovené zákonem o odpadech, ale termín "nakládání" s odpady vyjadřuje pouze v zákoně vyjmenované "fyzické" nakládání (shromažďování, třídění atd.). Nakládání s odpady však nezahrnuje takové složky tohoto systému jako je financování, plánování, výchova. Zřejmě i zákonodárce si je vědom těchto souvislostí, a proto v zákoně používá termín odpadový hospodář, plán odpadového hospodářství.

Analýza stavu odpadového hospodářství na jihu Čech v podstatě jen zpřesnila údaje krajské koncepce. V referenčním roce 2001 bylo na území Jihočeského kraje vyprodukováno 1 628 390 tun průmyslových odpadů (z toho 132 560 tun NO) a 209 640 tun komunálních odpadů (z toho 1200 tun NO). Celkem 1 838 030 tun odpadů, z toho 133 760 tun NO. Zatímco u odpadů charakteru komunálního odpadu převládá v drtivé většině skládkování odpadů (77 % celkové produkce), u průmyslových odpadů je bilance nakládání poněkud příznivější, podle evidence se skládkuje pouze 18 % vyprodukovaných odpadů.

Způsob nakládání s průmyslovými odpady v Jihočeském kraji v roce 2001 v procentech hmotnostních je uveden v grafu 2. Analýza stavu zařízení pro nakládání s odpady ukázala dostatečné kapacity pro skládkování odpadů v řešeném období a naprosto nedostatečné kapacity pro zpracování a využívání produkovaných odpadů.

Strategické směry

Za hlavní cíl Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje se považuje integrovaně řešené odpadové hospodářství.

V rámci POH kraje byly definovány jednotlivé strategické směry, k nim pak přiřazeny konkrétní strategické cíle a opatření a zásady k jejich splnění v závazné části POH.

Hlavním těžištěm zpracovaného dokumentu je rozpracování systému nakládání především s komunálními odpady. Přes navrhovaná opatření v oblasti prevence se předpokládá i nadále postupné zvyšování produkce těchto odpadů.

Limity recyklace

Systémová řešení budou ovlivněna především zvyšujícími se požadavky na využití komunálních odpadů a požadavky na výrazné snížení množství komunálních odpadů odstraňovaných skládkováním.

Nejnáročnější oblastí nakládání s komunálním odpadem bude rozšiřování technologií odděleného sběru využitelných složek za účelem zajištění míry materiálového využití komunálních odpadů požadované nařízením vlády č. 197/2003 Sb. (POH ČR), a dále zavádění nových technologií zpracování komunálních odpadů spojené s povinností snižovat množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky.

Se strategií implementace předpisů EU do legislativy ČR jsou spojeny limity recyklace a využívání obalového odpadu a limity omezení skládkování biologicky rozložitelných odpadů. Navíc je v závazné části POH ČR zakomponován požadavek na výrazné zvýšení materiálového využití komunálních odpadů, a to na 50 % do roku 2010.

Strategickým cílem v oblasti nakládání s komunálními a jim podobnými odpady je podstatně zvýšit množství odděleně sbíraných druhů komunálních odpadů (papír, plasty, sklo, bioodpad) na 50 % jejich produkce v roce 2010 za účelem jejich materiálového využití.

Současně snížit množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky ve skládkovaném odpadu činil v roce 2010 nejvýše 75 % hmotnostních, v roce 2013 nejvýše 50 % hmotnostních a výhledově v roce 2020 nejvýše 35 % hmotnostních z celkového množství BRKO vzniklých v roce 1995.

Změna postoje

Při projednávání návrhu POH JčK v Radě kraje došlo k zásadní změně postoje tohoto orgánu k možnosti energetického využití směsného komunálního odpadu. Tato změna byla plně akceptována také Zastupitelstvem Jihočeského kraje. Tímto projevem politické vůle byla odsouhlasena i původní vize systémového řešení nakládání s komunálním odpadem na území Jihočeského kraje, kterou v koncepci odpadového hospodářství navrhla společnost ECO trend.

Základní navrhovaná a schválená opatření POH JčK spočívají v iniciování a v podpoře rozvoje technicky ucelené a přiměřené sítě zařízení pro nakládání s komunálním odpadem v následujících směrech:

třídění komunálního odpadu u zdroje občany i ostatními původci, jeho oddělený sběr s prioritou následného materiálového využití využitelných a nebezpečných složek,

kompostování odděleně shromážděných odpadů ze zeleně a dalších komunálních bioodpadů včetně bioodpadů z domácností,

mechanicko biologická úprava směsného komunálního odpadu před jeho uložením na skládku,

úprava směsného komunálního odpadu za účelem výroby alternativního paliva nebo jeho energetické využití,

skládkování nevyužitelného zbytkového odpadu.

Předpokládané materiálové toky v období let 2010-2015 jsou uvedeny v tabulce. Je zřejmé, že 32 % z vyprodukovaných odpadů bude předáno jako dále využitelné složky, 25 % bude předáno na výrobu alternativního paliva nebo bude energeticky využito a 43 % bude nadále skládkováno.

Zvýšení materiálového využití

Realizace základních technických opatření při odděleném sběru složek komunálních odpadů, které by zvýšily materiálové využití, vyžaduje opatření v oblasti ekonomických nástrojů a intenzivní výchovné a informační činnosti zaměřené na občany.

Výběr konkrétních technologií, lokalizace a kapacitní vymezení zařízení bude předmětem podnikatelských záměrů budoucích investorů. Stejně tak návratnost finančních prostředků bude zkoumána v konkrétních podmínkách připravovaných investic. Realizace investičních záměrů by měla být podpořena z prostředků tuzemských i zahraničních fondů.

Jako hlavní výstup z tohoto strategického koncepčního dokumentu, s ohledem na specifiku odpadového hospodářství v Jihočeském kraji, byly definovány následující Programy k realizaci POH. Jedná se o tyto programy:

Program preventivních, systémových a výchovných opatření

Program separace komunálních odpadů za účelem materiálového využití vyseparovaných složek

Program rozvoje zpracování biologicky rozložitelných odpadů

Program úpravy a využití kalů k zemědělským a nezemědělským účelům

Program třídění, úpravy a využívání stavebních a demoličních odpadů

Tyto programy by měly výraznou měrou přispět ke splnění dosti vysokých cílů, které jsou vytyčeny.

Pro dokument bylo zpracováno hodnocení vlivu na životní prostředí, tzv. hodnocením SEA, které vyznělo velmi příznivě. Skutečností však je, že byl posuzován dokument, který nezahrnoval původně odmítnuté energetické využití odpadů.

Samotný dokument však nic v oblasti odpadového hospodářství Jihočeského kraje nevyřeší, pokud nebude plně akceptován obyvateli jižních Čech.

AUTOR: Ing. Jan Tylšar,
vedoucí řešitelského týmu

Tab. 1 Předpokládané materiálové toky v období let 2010-2015

Skupiny (druhy) Množství Technologické způsoby nakládání

komunálního a jemu (t/rok) s komunálním a jemu podobným odpadem

podobného odpadu (% hmotnostní z celkového KO)

Oddělený sběr Úprava odpadů Odstraňování

pro mater. pro materiálové odpadů

využití /energet. využití skládkováním

(%) (t/rok) (%) (t/rok) (%) (t/rok)

Materiálově využitelné odpady 42 000 17 % 42 000 0 % 0 % 0 0

Nebezpečné odpady 2000 1 % 2000 0 % 0 % 0 0

Bioodpad ze zeleně 20 000 8 % 20 000 0 % 0 % 0 0

Bioodpady ostatní (vč. kalů) 15 000 6 % 15 000 0 % 0 % 0 0

Směsný komunální odpad 157 000 0 % 0 23 % 58 000 39 % 99 000

Inertní odpady 2000 0 % 0 0 % 0 % 1 % 2 000

Ostatní odpady 14 000 0 % 0 2 % 5600 3 % 8 400

Komunální odpady celkem 252 000 32 % 79 000 25 % 64 000 43 % 109 000

Materiálové využití komunál. odpadů celkem 143 000 57 % 143 000

Odstraňování komunálních odpadů celkem 109 000 43 % 109 000
Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí