zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Systém sběru odpadů v Praze - současný stav

19.01.2005
Odpady
Systém sběru odpadů v Praze - současný stav
SYSTÉM SBĚRU KOMUNÁLNÍHO ODPADU V PRAZE Tisk

Komunální odpad je veškerý odpad, který produkují fyzické osoby na území obce. Obec má ze zákona povinnost zabezpečit jeho sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování. (dle § 4 písm. b  zákona č. 185/2001 Sb.)

V roce 1996 schválilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy  „Projekt hospodaření s odpady“ (usnesení č.47 ze dne 16.1.1996). Realizace tohoto projektu probíhá od roku 1998, jde o celoplošný komplexní systém třídění komunálního odpadu, spočívající v třídění na následující druhy:

 • papír a lepenka
 • sklo směsné
 • plasty směsné
 • objemný odpad
 • směsný odpad
 • nebezpečný odpad
 • kovy železné a neželezné, stavební suť, elektrotechnický odpad, odpad z údržby zeleně, dřevěný odpad, pneumatiky

Realizaci výše uvedeného projektu má Hlavní město Praha smluvně zajištěnu. Základní smlouvou zajištění s nakládání s komunálními odpady je smlouva s akciovou společností Pražské služby (operátor systému). Tato firma zajišťuje s pomocí svých subdodavatelů (AVE CZ, IPODEC, KOMWAG, REMONDIS) celoplošný svoz směsného, tříděného a velkoobjemového odpadu.  Svozové společnosti mají pro obsluhu těchto odpadů Prahu rozdělenu dle následující mapky:

mapa oblastí.jpg

Směsný odpad

Zajistit dostatečný objem sběrné nádoby na směsný komunální odpad je povinností vlastníka objektu (dle § 6 písm. a) vyhlášky č. 24/2001 Sb. HMP). Celkový počet sběrných nádob u jednotlivých nemovitostí je cca 108 000 ks. Tento odpad je svážen převážně do Spalovny Malešice k energetickému využití. Zbytek je ukládán na skládku směsného odpadu firmy .A.S.A. s.r.o. v Ďáblicích.

 

Tříděný odpad (sklo, papír, plasty)

Sběr tříděného odpadu je realizován tzv. donáškovým systémem. Na území hlavního města Prahy je rozmístěno cca 3.000 sběrných hnízd osazených barevnými nádobami o objemu 1.100 – 3.200 l na sklo, papír a plasty (v současné době probíhá pilotní projekt odděleného sběru nápojových kartonů, u 1.000 sběrných hnízd ve většině městských částí je přistavena i  sběrná nádoba na nápojové kartony).

Papír je svážen na dotřiďovací linku v areálu Pražských služeb a.s. v Praze 9. Na ní dochází k vytřídění příměsí a nečistot (cca 9 %) a k roztřídění na lepenku, časopisy a smíšený papír. Nakonec je papír lisován do balíků a prostřednictvím odběratelů (např. Leo Czech s.r.o., Euro Waste a.s., Emba s.r.o., Remat s.r.o., Wit a Melosh) je na základě smluvních vztahů předáván tuzemským i zahraničním papírnám k dalšímu využití.

Plasty se dotřiďují na lince firmy Sledge s.r.o. v Tuklatech u Prahy a na lince firmy Reviplast v Praze 5. Směsné plasty jsou po vytřídění příměsí a nečistot (cca 10-15 %) dále dotřiďovány na jednotlivé komodity (např. PET, polyethylen, polypropylen, polystyren apod.). Roztříděný obchodovatelný materiál je lisován do balíků nebo rozemlet. Odběrateli těchto surovin jsou např. Jami s.r.o., Holding a.s., Sita Ecotech s.r.o., A.S.A. s.r.o., BAU Jirušky, Transform STOD, JTC Mnichovice, ICRO Tachov. Zbytková, jinak nezpracovatelná frakce, slouží k výrobě alternativního paliva (např. Regios a.s., SITA).

Sklo se sváží tak, aby nedocházelo k jeho stlačování a drcení během nakládky a přepravy, to by ztížilo následné třídění. Sklo je předáváno firmě AMT s.r.o. Příbram, která zajišťuje vytřídění nečistot a příměsí (cca 8 %), následné dotřídění skla a předání skla ke zpracování do českých skláren (Vetropack Moravia Glass a.s. Kyjov, Avirunion a.s. Dubí).

 

Objemný odpad

Hlavní město Praha hradí přistavení 8.764 velkoobjemových kontejnerů (VOK) o minimálním objemu 9 m3 ročně. VOK jsou přidělovány městským částem podle počtu obyvatel s tím, že každá městská část má k dispozici minimálně 24 VOK ročně, tj, 1 VOK každých 14 dní, jako prevenci vzniku černých skládek. Městské části samy rozhodují o stanovištích a termínech přistavení. Některé městské části přistavují dle svého uvážení další VOK na vlastní náklady. Objemný odpad je ukládán na skládku směsného odpadu firmy .A.S.A. s.r.o. v Ďáblicích.

 

Sběr nebezpečných odpadů

Komplexní systém sběru nebezpečného odpadu (NO) v probíhá v několika úrovních:

 • mobilní sběr – 250 tras po osmi zastávkách
 • stabilní sběr  - 21 shromažďovacích míst NO (včetně sedmi sběrných dvorů hlavního města Prahy)
 • sběr chladících zařízení – 15 shromažďovacích míst NO
 • sběr léků a rtuťových teploměrů – cca 250 lékáren

 

Zpětný odběr vybraných výrobků

Hlavní město Praha na základě smlouvy s povinnými osobami zajišťuje komplexním sběrem zpětný odběr vybraných výrobků. Příkladem takového sběru je doplňkový sběr monočlánků ve všech základních školách, na všech typech středních škol a na úřadech všech městských částí a Magistrátu hlavního města Prahy (celkem cca 500 míst).

 

Sběrné dvory

Jedním z výstupů Projektu hospodaření s odpady v hlavním městě Praze byl „Tříděný sběr odpadů prostřednictvím sběrných dvorů“. Projektem bylo stanoveno, že na území města by mělo být zřízeno a provozováno cca 20 sběrných dvorů (dále “SD”), kde by občané mohli zdarma odkládat vybrané druhy odpadů (objemný odpad, odpad ze zeleně - bioodpad, dřevo, stavební odpad, kovový odpad, elektrošrot, papír, sklo, plasty a nebezpečné odpady) pod kontrolou obsluhy do jednotlivých velkoobjemových kontejnerů.

V současné době je na území Prahy v provozu 7 stabilních sběrných dvorů hlavního města Prahy a ve zkušebním provozu 1 mobilní sběrný dvůr hlavního města Prahy. Jejich provoz je zajišťován přímo smluvně s provozující firmou nebo prostřednictvím městské části, které Hlavní město Praha poskytuje na provoz sběrného dvora roční jednorázovou neinvestiční dotaci (MČ Praha 12 a MČ Praha 20).

Mobilní sběrný dvůr je smluvně zajišťován firmou Remondis s.r.o. a obsluhuje oblasti, kde není možné sběrný dvůr vystavět (historická zástavba, omezené dispoziční možnosti), a to tak, že je přistaveno několik velkoobjemových kontejnerů s odborným zajištěním třídění odpadů po dobu jednoho dne s pravidelným intervalem opakování.

 

V prosinci byl schválen návrh Plánu odpadového hospodářství hlavního města Prahy (dále POH hl.m. Prahy). Účelem POH hl. m. Prahy je vytvoření podmínek pro předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Cílem je navrhnout takový integrovaný systém nakládání s odpady, který zefektivní současný systém a upřednostní materiálové a energetické využívání odpadů před jejich odstraněním. POH hlavního města Prahy je zpracován na období 10 let, tj. na období let 2004 až 2013. Výchozím podkladem pro zpracování POH hl. m. Prahy je Plán odpadového hospodářství České republiky, dalšími podklady jsou schválené koncepční dokumenty hl. m. Prahy (Strategický plán hlavního města Prahy a Územní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy). K realizaci POH hl. m. Prahy bude vydána obecně závazná vyhláška, která vyhlásí tzv. závaznou část POH hl. m. Prahy.

Na základě citované vyhlášky bude hlavní město Praha povinno zpracovat POH hl. m. Prahy (obce), jakožto původce komunálního odpadu. Tuto povinnost budou mít i další původci odpadů s produkcí větší než 1.000 tun ostatních odpadů za rok nebo 10 tun nebezpečných odpadů za rok. Povinnost zpracovat Plán odpadového hospodářství původce odpadů je do 12 měsíců od vydání výše zmíněné obecně závazné vyhlášky.

 

ZDROJ: www.praha-mesto.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí