zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Změny vyhlášek k zákonu o odpadech

18.01.2005
Odpady
Legislativa
Změny vyhlášek k zákonu o odpadech
Významnějších změn doznala vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků
Dnem 23. dubna 2004 vstoupil v účinnost zákon č. 188/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o odpadech"). V souvislosti s tím byly provedeny i odpovídající změny v příslušných prováděcích právních předpisech.

Významnějších změn doznala vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků, ve znění vyhlášky č. 505/2004 Sb. V souvislosti se zrušením části ustanovení § 38 odst. 7 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, zákonem č. 188/2004 Sb., kterým byly stanoveny některé povinnosti osobám podléhajícím plnění povinností zpětného odběru některých výrobků, byly provedeny i příslušné změny v prováděcím právním předpise, kterým je vyhláška č. 237/2002 Sb. Změnou zákona o odpadech, jakož i navrhovanou změnou citované vyhlášky, se vypouštějí některé podrobnosti způsobu provedení zpětného odběru. Povinným osobám se (při dodržení ostatních zákonem stanovených povinností) ponechávají všechny možnosti zajištění zpětného odběru, v závislosti na konkrétním druhu zpětně odebíraného použitého výrobku, situaci na trhu a možnostech, které povinná osoba pro zajištění zpětného odběru má a které zvolí.

Kdy se výrobek stává odpadem

Změny stávající vyhlášky byly provedeny v souladu se změnami, které zákon č. 188/2004 Sb. provedl v § 38 zákona o odpadech (Zpětný odběr některých výrobků). Byla provedena úprava znění § 1 odst. 4 vyhlášky - jde o upřesnění ustanovení nového odstavce 8 v § 38 zákona o odpadech, který stanoví, že zpětně odebraný výrobek se stává odpadem ve chvíli předání osobě oprávněné k jeho využití nebo odstranění. Odst. 4 v § 1 vyhlášky dále stanoví, že na nakládání s odpady, které se ze zpětně odebraných použitých výrobků staly předáním provozovateli zařízení k jejich využití nebo odstranění, se vztahují povinnosti stanovené pro nakládání s odpady obecně zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy.

Změna ustanovení zákona a návazně změna vyhlášky je reakcí na nejasnosti v interpretaci a výkladu okamžiku, kdy se ze zpětně odebraného výrobku stává odpad. Prakticky tato změna znamená pouze upřesnění a zvýraznění stále diskutovaného a již původním zněním zákona a vyhlášky stanoveného principu zpětného odběru - tj. že zpětně odebírány jsou použité výrobky, a nikoliv odpady, a v důsledku toho místa zpětného odběru nemusí mít souhlas k provozování zařízení ke sběru s výkupu odpadů podle § 14 odst. 1.

Jak splnit zákonnou povinnost

Druhá změna vyhlášky o podrobnostech provedení zpětného odběru některých výrobků je reakcí na další změnu v § 38 zákona o odpadech, provedenou zákonem č. 188/2004 Sb., kterou se vypouští druhá věta odst. 7, kterým bylo stanoveno, jakými způsoby splní povinná osoba ke zpětnému odběru některých výrobků (dovozce a výrobce výrobků) své povinnosti vyplývající z § 38 zákona o odpadech.

Podle tohoto ustanovení mohla povinná osoba zajišťovat zpětný odběr pouze dvěma způsoby. Buď samostatně, nebo smluvním přenesením povinnosti na některou z osob, které uvádějí výrobek do oběhu, tzn. na některého z distributorů výrobku nebo na posledního prodejce. Jiné možnosti zákon nepřipouštěl, tedy nebylo možné ani založení právnické osoby, kterou by za účelem plnění povinností založily povinné osoby společně a bez ohledu na její zapojení do distribuce výrobku (obdobně jako v zákonu o obalech). Zrušením ustanovení 2. věty § 38 odst. 7 byla povinným osobám podle § 38 odst. 2 zákona ponechána naprostá volnost při volbě způsobu, kterými splní svou povinnost zpětně odebírat od spotřebitelů použité výrobky stanovené v § 38 odst. 1 zákona.

V návaznosti na tuto změnu zákona bylo nutné vypustit celý odst. 2 v § 2 vyhlášky odst. 1 tohoto paragrafu, stanovící technické požadavky na místa zpětného odběru některých výrobků, podobně jako sběrná místa odpadů stejných vlastností. Podle návrhu této změnové vyhlášky měl být přesunut do § 1, ale na základě četných připomínek byl nakonec vypuštěn.

AUTOR: Mgr. Věra Dubanská,
Ministerstvo životního prostředí
Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí