zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Odpady a integrovaný registr znečišťování

20.01.2005
Odpady
Legislativa
IPPC
Odpady a integrovaný registr znečišťování
Integrovaný registr znečišťujících látek bude veřejně přístupná databáze úniků a přenosů škodlivých látek z různých zdrojů.
Registr pokrývá emise do ovzduší, vody, půdy a přenosy látek (odpady a odpadní vody) a v roce 2004 v něm bude evidováno 72 znečišťujících látek.

Registr obsahuje údaje ohlášené uživateli registrovaných látek a poskytne veřejnosti rozsáhlé informace o emisích a přenosech. Členské státy EU mají povinnost vést národní registry emisí z průmyslových zdrojů a podávat informace o emisích z těchto zařízení Evropské komisi. Data z integrovaného registru znečišťování budou použita k vytvoření souhrnné zprávy za ČR a budou zveřejněna v Evropském registru emisí znečišťujících látek (European Pollutant Emission Register - EPER). První ohlášení Česká republika bude podávat v roce 2006 za ohlašovací rok 2004.

Pojem integrovaný registr znečišťování životního prostředí je vymezen v § 2 písm. i) zákona o integrované prevenci. Ohlašované látky jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 368/2003 Sb. Přílohy se odlišují počtem látek. Budou sledovány nejdůležitější skupiny polutantů - karcinogenní látky, skleníkové plyny, látky způsobující kyselé deště, těžké kovy, plyny poškozující ozónovou vrstvu Země, pesticidy a další.

Od roku 2004 až do roku, ve kterém vstoupí v platnost a stane se pro Českou republiku závazným Protokol registrech úniků a přenosů znečišťujících látek (Protokol o PRTR), bude ohlašováno celkem 72 látek (v odpadech je určeno sledovat 56 chemických látek). Od roku následujícího po roce vstupu Protokolu o PRTR v platnost se počet ohlašovaných látek zvýší a dosáhne celkem 88 látek (počet sledovaných látek v odpadech stoupne na 72). IRZ je budován tak, aby mohl reagovat na případné rozšiřování počtu sledovaných látek s ohledem na vývoj evropské legislativy.

Vznik ohlašovací povinnosti

IRZ bude obsahovat informace od tzv. uživatelů registrované látky. Tím je podle zákona o integrované prevenci (§ 2 písm. l) provozovatel zařízení, jakož i jiná právnická osoba nebo fyzická osoba, která provozuje technickou nebo technologickou jednotku, v níž je zpracovávána nebo produkována látka evidovaná v integrovaném registru znečišťování. Pojem uživatel registrované látky je širším pojmem než provozovatel IPPC zařízení.

Ohlašovací jednotkou je pro účely integrovaného registru znečišťování provozovna, která je definována jako soubor souvisejících technických nebo technologických jednotek nacházejících se v jednom provozu. Pokud uživatel registrované látky vlastní více provozoven a v každé z těchto provozoven je překračován ohlašovací práh pro některé z ohlašovaných látek, bude ohlašovat za každou provozovnu informace do IRZ zvlášť.

Naopak, pokud v některé z provozoven nedochází ke splnění podmínek pro vznik ohlašovací povinnosti, za tuto provozovnu uživatel registrované látky ohlašovat nebude.

Ohlašovaným látkám jsou přiřazeny ohlašovací prahy pro emise (do ovzduší, vody, půdy) a mimo provozovnu (přenosy). Ohlašovací prahy jsou stanoveny jako množství látky v kilogramech za jeden kalendářní rok. Pokud u látky hodnota ohlašovacího prahu není uvedena, látka se v dané složce životního prostředí nesleduje. Řada znečišťujících látek je ovšem sledována ve všech oblastech (ovzduší, voda, půda, přenosy), neboť je nutné mít přehled o všech směrech vstupu těchto látek do životního prostředí. Ohlašují se rovněž havarijní emise. Povinnost ohlašovat do IRZ je spuštěna pouze při dosažení nebo překročení stanovených ohlašovacích prahů. Ne každý uživatel registrované látky bude tedy ohlašovat do IRZ.

Nezbytné podklady

Podle zákona o integrované prevenci vede uživatel registrované látky evidenci podkladů nezbytných pro splnění ohlašovací povinnosti do IRZ (§ 25 odst. (1) zákona). Vedení evidence upravuje vyhláška č. 572/2004 Sb. Evidence se bude skládat z evidenčních listů, které budou vedeny pro každou ohlašovanou látku samostatně (podoba evidenčního listu je stanovena v příloze č. 1 vyhlášky).

Evidence musí obsahovat pravdivé a nezkreslené údaje a umožňovat kontrolu. Do evidence se zahrnují též údaje o plnění podmínek vyplývajících z integrovaného povolení. Pro tuto evidenci mohou být využity shodné údaje evidované podle zvláštních právních předpisů (zákon o odpadech, zákon o ovzduší, vodní zákon). Kontrolou evidence bude pověřena Česká inspekce životního prostředí.

Zjišťování a vyhodnocování ohlašovaných látek

Uživatel registrované látky je nejprve povinen zjistit, zda je v provozovně ohlašovaná látka produkována v emisích nebo přenosech. Pokud je ohlašována látka v některém z uvedených proudů identifikována, je uživatel registrované látky povinen vyhodnocovat celkové roční množství látky. Tuto činnost musí provádět u všech zjištěných ohlašovaných látek. Zvlášť se zjišťují a vyhodnocují emise a přenosy ohlašovaných látek při haváriích.

Uživatel registrované látky zjišťuje a vyhodnocuje množství ohlašované látky:

způsobem a podle metody stanovené v integrovaném povolení,

nejedná-li se o zařízení podle zákona o integrované prevenci, nebo neobsahuje-li integrované povolení konkrétní způsob a metodu zjišťování a vyhodnocování, způsobem podle příslušných právních předpisů,

nejde-li o případy podle písmene a) nebo b), způsobem daným v příloze č. 3 k nařízení vlády č. 368/2003 Sb. - měřením (M), výpočtem (C), expertním odhadem (E). Označení jednotlivých postupů (M, C, E) bude povinným údajem ohlašovaným do IRZ.

Údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování jsou stanoveny v příloze č. 4 k nařízení vlády č. 368/2003 Sb. Obecně se dají rozdělit na dvě skupiny: identifikace uživatele registrované látky a údaje o ohlašovaných látkách (emise a přenosy). Přesná podoba aplikace pro ohlašování údajů do IRZ bude specifikována Ministerstvem životního prostředí. Ohlašovatelé do IRZ dostanou zdarma k dispozici nástroj pro pořizování dat.

Požadované údaje se budou ohlašovat v elektronické podobě Ministerstvu životního prostředí. Z ohlášení v elektronické podobě se vytvoří vytištěním listinná podoba ohlášení, kterou je uživatel povinen zaslat MŽP. Splnění podmínek pro ohlašování do IRZ s sebou přináší některé změny v ohlašování vybraných údajů podle zvláštních právních předpisů.

Termín ohlašování a možnosti sankcí

Uživatel registrované látky je povinen ohlásit Ministerstvu životního prostředí údaje do IRZ do 15. února běžného roku za předchozí kalendářní rok v listinné a v elektronické podobě. První ohlašovací povinnost uživatelé registrované látky splní k 15. únoru 2005. Ministerstvo životního prostředí může na žádost uživatele registrované látky lhůtu prodloužit, nejdéle však o 60 dní.

Neohlášení údajů, nedoplnění údajů ve stanovené lhůtě, případně uvedení nepravdivých informací do IRZ podléhá sankcím, které jsou specifikovány v § 37 odst. (1) zákona o integrované prevenci. Zákon stanovuje maximální výši pokuty, kterou může inspekce uložit, na 500 000 Kč. Při opětovném porušení povinností pak až do výše dvojnásobku horní hranice sazby (§ 37 odst. (2)).

Zavedení integrovaného registru znečišťování se dotkne i některých dalších ohlašovacích povinností. K zajištění jednoty informačního systému v oblasti životního prostředí, je v nařízení vlády o integrovaném registru znečišťování (§ 4) stanoveno ohlašovat s údaji do integrovaného registru znečišťování i další údaje z evidence v oblasti životního prostředí, které je jinak uživatel registrované látky povinen ohlašovat podle zvláštních právních předpisů (zákon o ovzduší, zákon o odpadech, vodní zákon).

Uživatelé registrované látky budou ohlašovat údaje požadované podle nařízení vlády č. 368/2003 Sb. a vybrané údaje podle zvláštních právních předpisů na jedno místo - do centrální ohlašovny - které zabezpečuje a spravuje MŽP. Z něj budou data distribuována subjektům pověřeným kontrolou hlášení. Jedná se vlastně o komunikační rozhraní s přesně stanovenými úkoly v celém procesu.

Ohlašování na jedno místo (centrální ohlašovnu) neznamená ovšem ohlašování v jednom termínu. Termíny dané ve zvláštních právních předpisech zůstávají nedotčeny a je nutné je dodržet. Centralizace ohlašovacích povinností se dotýká přesně stanovených povinností (formulářů). Formuláře, které bude možné podávat prostřednictvím centrální ohlašovny, budou součástí tzv. integrovaného formuláře. Ten se bude skládat s formuláře pro IRZ a z dalších určených formulářů (přibližně dvaceti), které se vyplňují na základě povinností uložených podle zvláštních právních předpisů (zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech, vodní zákon).

Pojmy centrální ohlašovna a integrovaný registr znečišťování je nutné důsledně odlišovat. Centrální ohlašovna je rozhraním mezi ohlašovateli a subjekty určenými na základě legislativy ke kontrole a zpracování dat. Integrovaný registr znečišťování je registr přesně specifikovaný v nařízení vlády č. 368/2003 Sb. IRZ bude obsahovat informace, které vyplývají z uvedeného nařízení vlády.

Pokud nedojde k překročení či dosažení ohlašovacích prahů, nevzniká povinnost ohlášení do IRZ a ohlašování přes centrální ohlašovnu se subjektů nedotýká. Změna toku dat bude mít nepochybně vliv i na činnost organizací, které vykonávají úkony stanovené zvláštními právními předpisy (ORP, KÚ, Povodí, ČIŽP, obce, správci složkových registrů). Po zavedení nového režimu ohlašování budou dostávat stejná data jako doposud (ve stejných termínech), ale nikoli přímo od ohlašovatelů, nýbrž elektronicky z centrální ohlašovny. Data od ohlašovatelů, kterých se netýká ohlašovací povinnost do IRZ, budou k pověřeným subjektům proudit stejnou cestou jako doposud.

Informace o IRZ na internetu

Pro snadnou dostupnost informací o IRZ byla vytvořena internetová stránka www.irz.cz, kde je možné najít podrobné údaje o registru, centrální ohlašovně nebo integrovaném formuláři. Stránka je průběžně aktualizována. V současnosti je zde dostupný první díl publikace "Příručka pro ohlašování do IRZ". Na této stránce bude k dispozici pořizovací editor, který se bude moci používat ke komunikaci s centrální ohlašovnou. Všechny důležité informace je možné volně stahovat (jsou dostupné nejčastěji ve formátech doc nebo pdf).

V rámci této stránky je zřízena také služba help-desk IRZ, která kvalifikovaně zodpovídá na otázky odborné i široké veřejnosti. Službu provozuje Český ekologickým ústav ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a můžete ji kontaktovat na irz.info@env.cz, telefonicky nebo písemně (podrobnosti jsou dostupné na www.irz.cz). IRZ je prezentován i na oficiálních stránkách MŽP www.env.cz.

AUTOR: Ing. Jan Maršák,
odbor posuzování vlivů na životní prostředí,
Ministerstvo životního prostředí

AUTOR: Mgr. Zuzanna Hokkyová,
oddělení IRZ/CO,
Český ekologický ústav


Právní předpisy k integrovanému registru znečišťování

Zákon o integrované prevenci č. 76/2002 Sb.:

definuje základní pojmy (integrovaný registr znečišťování životního prostředí, uživatel registrované látky aj.), zřizuje IRZ, vymezuje ohlašovací povinnosti a ukládá vést evidenci údajů nezbytných pro splnění ohlašovací povinnosti.

Nařízení vlády o integrovaném registru znečišťování č. 368/2003 Sb.:

Stanovuje seznam ohlašovaných látek a ohlašovací prahy, způsob zjišťování a vyhodnocování ohlašovaných látek, způsob a formu ohlašování do registru, některá opatření k zajištění jednoty informačního systému v oblasti životního prostředí. Má celkem 5 příloh. V přílohách č. 1 a 2 jsou uvedeny seznamy látek, jejichž emise a přenosy je uživatel registrované látky povinen zjišťovat, vyhodnocovat a Ministerstvu životního prostředí ohlašovat (tzv. ohlašované látky). Příloha č. 3 se zabývá otázkami zjišťování a vyhodnocování ohlašovaných látek. Příloha č. 4 obsahuje povinné údaje pro ohlašování do IRZ. V příloze č. 5 jsou uvedeny kódy NOSE-P, které budou v případě ohlašování do IRZ vyplňovat provozovatele zařízení podle zákona o integrované prevenci.

Vyhláška, kterou se stanoví forma a způsob vedení evidence podkladů nezbytných pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování č. 572/2004 Sb.:

Stanovuje způsob a formu vedení evidence, způsob a formu vedení údajů o plnění podmínek integrovaného povolení, podobu evidenčního listu pro ohlašované látky.

Integrovaný registr znečišťování

Je to databáze údajů o vybraných látkách, jejich emisích a přenosech.

Pokrývá emise do ovzduší, vody a půdy a tzv. přenosy (odpadní vody čištěné na čistírně umístěné mimo provozovnu a odpady). Je nutné sledovat i havarijní emise.

Uživatelé registrované látky jsou povinni zjistit, zda se v jejich provozovně produkuje registrovaná látka v emisích a přenosech. Pokud ano, je třeba vyhodnotit množství této látky v emisích a přenosech.

Povinnost ohlašovat údaje do IRZ vzniká tehdy, je-li množství v emisích nebo přenosech shodné nebo vyšší s ohlašovacími prahy (uvedeny v nařízení vlády o integrovaném registru znečišťování).

Ohlášení do IRZ je nutné provést nejpozději do 15. 2. 2005 (pro údaje za rok 2004). Následně pokaždé za kalendářní rok do 15. 2. Ohlašují se údaje v kg/rok a za jednotlivé provozovny.

Pouze na ohlašovatele do IRZ se vztahují nové procesy ohlašování dalších údajů. Toto ohlášení proběhne pomocí centrální ohlašovny, tj. "sběrného bodu", kam bude uživatelem registrované látky zaslán vyplněný integrovaný formulář (bude zahrnovat údaje požadované podle NV č. 368/2003 Sb. a vybrané formuláře podle složkové legislativy).
Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí