zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Posouzení vlivů na životní prostředí může trvat roky

10.02.2005
EIA
Posouzení vlivů na životní prostředí může trvat roky
Podnikatel, který se rozhodne prosadit nový investiční projekt, nemá zpravidla na růžích ustláno.
Předtím než příslušný úřad vydá stavební nebo územní rozhodnutí, musí velká část investičních záměrů ze zákona projít procesem posuzování vlivů na životní prostředí. Povolovací řízení se přitom v některých případech může táhnout i několik let.
"Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí platí od roku 1992 a přikazuje každému investorovi, který připravuje investiční projekt, jenž by se nějakým způsobem mohl dotknout životního prostředí, projít procesem posouzení vlivu záměru na životní prostředí," říká Petr Mynář, vedoucí projektů ve firmě Investprojekt.
Pro proceduru se vžila zkratka EIA, z anglického Environmental Impact Assessment. Proces se týká celého spektra investic - průmyslových podniků, zemědělských provozů, dopravních cest, těžby surovin a jiných.
Od roku 2001 se uplatňuje v rámci zákona o posuzování vlivů na životní prostředí proces takzvaného zjišťovacího řízení, což je předběžná indikace toho, zda by záměr mohl mít významnější vlivy na životní prostředí. Pokud ano, pak se následné posouzení dělá o něco hlouběji. Pokud ne, tak proces EIA končí.
Posouzení je vedeno krajským úřadem, u větších investic Ministerstvem životního prostředí. "Proces EIA existuje a probíhá v celé Evropské unii téměř shodně, legislativa i požadavky na investora jsou v EU podobné," sdělil Miroslav Dostál, jednatel firmy Investprojekt.
Stanovisko z procesu EIA potřebuje firma k tomu, aby mohla zažádat o správní rozhodnutí při přípravě investice. Týká se to prvního správního rozhodnutí - buď územního rozhodnutí, nebo stavebního povolení.
Zároveň je potřeba stanovisko z procesu EIA při plánovaných změnách stávajícího provozu, například dochází-li ke změně výrobní kapacity o více než 25 procent nebo podstatné změně technologie výroby.

Dokumentace a posudek
Až do úrovně zjišťovacího řízení může procházet procesem EIA firma sama. Společnost zpracuje oznámení záměru a příslušný úřad, tedy ministerstvo nebo krajský úřad, toto oznámení zveřejní a posbírá připomínky státní správy, místní samosprávy a veřejnosti.
Úřad pak rozhodne, jestli se proces EIA bude provádět v plném rozsahu nebo ne. Do tohoto okamžiku si investor může přípravu investičního projektu řídit sám.
Pokud ale dostane od úřadu rozhodnutí, že proces EIA se dále povede v plném rozsahu, už si musí zajistit oprávněnou osobu (tedy osobu autorizovanou ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí), která mu zpracuje příslušnou dokumentaci.
Tato dokumentace se opět zveřejní, což zařídí příslušný úřad - ministerstvo nebo kraj. Opět se posbírají připomínky k dokumentaci a zadá se zpracování oponentního posudku.
Jeho povinností je ověřit správnost dokumentace, zohlednit obdržené vyjádření k dokumentaci a provést návrh stanoviska příslušného úřadu.

Otázka relevance
"Velkým problémem je, že proces je velice zdlouhavý. Pokud vše probíhá relativně plynule, je nutné projít všemi fázemi, což trvá asi půl roku. Ve složitých případech to ale může být i déle, s čímž investoři musí počítat. Někdy se totiž nedodržují správní termíny, do procesu také často vstupují různé nevládní organizace nebo jiní hráči," říká Mynář.
Zpracovatele dokumentace nebo posudku v procesu EIA někdy dráždí, že úřady nehlídají relevanci připomínek a oni musí řešit i věci zacházející daleko mimo problematiku životního prostředí.

Postoj ministerstva
Dlouhodobost procesu EIA přiznává i Ministerstvo životního prostředí. Na rozdíl od investorů ji ale považuje za přirozený jev spojený s rozhodováním o zásazích do životního prostředí.
"Proces EIA by měl zjistit, popsat a komplexně vyhodnotit předpokládané vlivy vybraných připravovaných záměrů na životní prostředí a veřejné zdraví ve všech souvislostech. Pak také navrhnout opatření ke zmírnění nepříznivých dopadů projektu," vysvětluje Karolína Šůlová, tisková mluvčí Ministerstva životního prostředí.
Podle ní je EIA přínosem i pro investory, protože může včas upozornit na možné environmentální problémy spojené s uvažovaným záměrem.
Jejich řešení v předinvestiční fázi je zpravidla levnější než dodatečná opatření přijímaná během vlastního provozu.
V procesu posuzování vlivů záměrů na životní prostředí se střetává řada různých zájmů. Na jedné straně jsou ti, kteří hodlají záměr uskutečnit, a na druhé straně osoby, které mohou být záměrem dotčeny. Důležitou roli pak hraje komunikace. "Oznamovatel záměru by ji neměl podceňovat. Specifikem procesu je totiž účast veřejnosti, která na komunikaci klade zvýšené nároky," připomíná Šůlová. Klíčovou roli má oznamovatel záměru. Vhodným přístupem totiž může již na počátku průběh procesu zásadně ovlivnit.. Například kvalitou vstupních údajů zpracovaných i na základě komunikace s dotčenými správními úřady, územními samosprávnými celky a s veřejností.
"Někteří účastníci časovou náročnost procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí vnímají jako neúměrně dlouhou, zpravidla oznamovatel záměru. Na druhé straně jsou zde subjekty, které naopak považují lhůty za nedostatečné, příkladem jsou příslušné úřady," přiznává Šůlová.
Relevanci připomínek vznesených v průběhu procesu EIA ze strany jednotlivých účastníků ale podle Šůlové úřady sledují. "Je pravda, že zpracovatel dokumentace a posudku se musí zabývat všemi připomínkami, ale zohlednit a vypořádat musí ty, které souvisejí přímo s posuzováním vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví," doplňuje Šůlová.

Složité podmínky
Kromě zdlouhavého procesu získávání povolení existují i jiná úskalí. Podnikatelé mají někdy problémy s plněním podmínek, které by měli respektovat při výstavbě. Běžně stavební úřad vezme závěr procesu EIA a převezme do podmínek v územním nebo stavebním řízení. Tím dostanou právní platnost a investor je musí respektovat.
Někdy jsou ale takové podmínky pro podnikatele hodně složité a obtížně proveditelné. "Například se stane, že malému podnikateli je předepsáno postavit novou silnici, což je v podstatě likvidační podmínka, takže od záměru ustoupí," popisuje Mynář.
Překážkou také může být posouzení dalších alternativ řešení, které si může příslušný úřad vyžádat. Pro některé investory to ale může být vážný problém. Například pokud si již investor koupil pozemek a jiná varianta umístění investice nebo technologie je nyní neproveditelná nebo mimo reálný ekonomický rozpočet.
"Velké investiční projekty jsou často spojeny s požadavkem vybudovat územní systém ekologické stability. To je například pás dřevin, který se umístí do krajiny a funguje jako přirozené shromaždiště druhů. Dalšími finančně nákladnými podmínkami mohou být hlukové bariéry a limity emisí. To v případě, že blízko investičního záměru se nacházejí obytné domy," doplňuje Dostál.
Autor je spolupracovníkem redakce

Co znamená zkratka EIA
Každý investor, který připravuje investiční projekt, jenž by se nějakým způsobem mohl dotknout životního prostředí, musí projít procesem posouzení vlivů záměru na životní prostředí.
Pro proces se vžila zkratka EIA (z anglického Environmental Impact Assessment).
EIA se týká celého spektra investic - průmyslových podniků, zemědělských provozů, dopravních cest, těžby surovin. Stanovisko potřebuje firma k tomu, aby mohla zažádat o správní rozhodnutí při přípravě investice, například o stavební povolení.
Jak proces probíhá
V rámci zjišťovacího řízení se předběžně určuje, zda by záměr mohl mít významnější vliv na životní prostředí. Firma zpracuje oznámení záměru, příslušná instituce (krajský úřad či Ministerstvo životního prostředí) toto oznámení zveřejní a posbírá připomínky.
Pokud úřad rozhodne, že se proces EIA dále povede v plném rozsahu, musí zpracovat dokumentaci autorizovaná osoba. Dokumentace se opět zveřejní, sbírají se připomínky a zadá se zpracování oponentního posudku.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí