zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Optimalizace při výrobě kompostu

24.02.2005
Odpady
Optimalizace při výrobě kompostu
Navržení či projektování kompostárny je složitý proces, při kterém je nutné zohlednit mnoho faktorů ovlivňujících její provoz a ekonomiku.
Kompostování bude hrát nezastupitelnou úlohu v problematice zpracování biodegradabilních odpadů. Produkce kompostovatelných odpadů ze zemědělství a lesnictví činila roce 5,78 mil. tun (zhruba 15 % z celkového množství). Aby bylo možné dostát požadavkům směrnice rady 99/31/EC, o skládkování odpadů, je také třeba separovat a kompostovat biologicky rozložitelnou složku komunálního odpadu.

Pro navržení či projektování kompostárny by měl posloužit počítačový program Composter, který byl navržen na Institutu tropů a subtropů při České zemědělské univerzitě v Praze ve spolupráci s programátorskou firmou Amaio Technologies. Software je určen především pro optimalizaci surovinové skladby kompostu, výpočtu potřebné plochy kompostárny spolu s kapacitou jímky a konečně pro stanovení provozních nákladů při výrobě kompostu.

Vývojové prostředí

Program je vytvořen v programovacím jazyku Java. Mezi jeho hlavní výhody patří ochrana toho, kdo program spouští na www. Další zvláštností Javy je, že překlad neprobíhá do strojového jazyka počítače, ale do pseudojazyka nazývaného byte-code.

Tento jazyk je nezávislý na cílovém operačním systému počítače, takže program Composter je možno nainstalovat na libovolnou platformu (MS Windows, Linux, Mac OS). Program lze spouštět jako normální aplikaci nebo se spouští standardními prohlížeči www stránek (MS Internet Explorer, Netscape). Uživatel díky tomu nemusí instalovat program do svého PC, ale může jej spouštět z libovolného serveru přes Internet.

Funkce programu

Počítačový program Composter je rozdělen do čtyř částí:

optimalizace surovinové skladby pro kompostování,

výpočet potřebné plochy pro kompostování,

výpočet kapacity jímky na splaškovou vodu z kompostárny,

stanovení výrobních nákladů kompostu a ekonomické efektivnosti investice.

První část softwaru obsahuje databázi se zhruba 60 položkami základních surovin vhodných pro kompostování. Ke každé položce je přiřazena hodnota obsahu uhlíku a dusíku v sušině a dále vlhkost materiálu v procentech. Tyto hodnoty si může uživatel libovolně pozměnit, má-li k dispozici přesnější údaje získané například laboratorním měřením.

V závislosti na změně poměru (hmotnosti či objemu) jednotlivých surovin se mění i celková hodnota poměru C:N a vlhkosti směsky. Cílem je zkombinovat jednotlivé materiály tak, aby se hodnota C:N pohybovala v intervalu 30 až 35 a vlhkost 50 až 60 %. Je-li to splněno, pak je možné odečíst hodnoty množství jednotlivých surovin spolu s celkovým množstvím směsi (obr. 1).

Při výpočtu potřebné kompostovací plochy počítá software s pěti různými druhy kompostování (nízkoprofilová a vysokoprofilová zakládka, lichoběžníková zakládka a zakládka uměle aerovaných kompostů bez nutnosti překopávání), z nichž každý má jiné nároky.

Různé nároky na formování zakládek mají také plochy pro aktivní fázi, zrání a uskladnění. Zakládky pro dozrávání kompostu například mohou být vyšší než na počátku procesu, neboť kompost v této fázi již neklade tak vysoké nároky na přístup kyslíku. Uživatel se může rozhodnout, bude-li tento fakt zohledňovat nebo ne.

Uživatel může rovněž změnit většinu údajů, které program nabízí jako optimální (doporučené hodnoty ztrát objemů při kompostování, doby kompostování atd.).

Při výpočtu kapacity záchytné jímky na splašky z kompostoviště se vychází z celkové kompostovací plochy a případně i z plochy manipulační. Zohledněna je rezerva 15minutového přívalového deště. Pro kompletaci vstupních dat je třeba, aby uživatel zadal i hodnoty průměrných srážek v regionu, kde má být kompostárna postavena, a délku jedné periody kompostování.

Ekonomická efektivnost

Poslední možností softwaru je stanovení nákladů a ekonomické efektivnosti investice. Ze vstupních údajů (investiční náklady, náklady na suroviny, energie a PHM, mzdové a režijní náklady) spočítá program celkové roční náklady kompostárny v závislosti na množství ročně zpracovávaného kompostu a náklady na jednotku, tj. na 1 tunu kompostu. Pro výpočet ekonomické efektivnosti investice je třeba znát výši bilančního zisku vypočítanou z prodejní ceny jedné tuny kompostu.

Program pak může vypočítat například dobu úhrady kapitálu, což je statický ukazatel ekonomické efektivnosti investice a tzv. ČSH (čistá současná hodnota), kde se počítá i s požadovanou mírou zúročení investice za určitý časový úsek a řadí se mezi dynamické ukazatele ekonomické efektivnosti.

Výhodou programu je příjemné uživatelské prostředí a fakt, že většinu předdefinovaných hodnot je možné editovat podle vlastní potřeby. Závěrem je třeba podotknout, že program Composter je ve zkušební verzi a zatím nebyl otestován v praxi. Demo-verze programu je k dispozici na www.amaio.com

AUTOR: Jan Banout
ITS, Česká zemědělská univerzita v Praze
Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí