zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dotazy ohledně stavebních a demoličních odpadů

23.01.2005
Odpady
Dotazy ohledně stavebních a demoličních odpadů
Vedení evidence u stavebních firem, které jsou původci stavebních a demoličních odpadů na stavbách vznikajících.

1. Musí být vedena evidence po jednotlivých stavbách?

Stavební firma, provádějící činnost na stavbách v různých lokalitách a při této činnosti jí vznikají odpady, vede průběžnou evidenci podle § 39 odst. 1 za každou stavbu. Roční hlášení podle § 39 odst. 2 se podle § 22 odst. zasílají ohlašování odpadů a ohlašuje odpady jako mobilní provozovny, tj. podle § 22 odst. 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění se v případě mobilních provozoven provádí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa nakládání s odpadem. Mobilní provozovnou, jak z textu vyhlášky vyplývá, je místo vzniku nebo nakládání s odpadem.Hlášení se posílá na formuláři uvedeném v příloze č. 20 citované vyhlášky.

§ 22

Ohlašování evidence odpadů

(1)                                Původci odpadů a oprávněné osoby, na které se podle § 39 odst. 2 zákona vztahuje ohlašovací povinnost, zasílají hlášení o roční produkci a nakládání s odpady za uplynulý rok na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 20. Provozovatelé čistíren odpadních vod podle § 32 zákona k tomuto hlášení o produkci a nakládání s kaly z čistíren odpadních vod doplňují hlášení o roční produkci a nakládání s odpady za uplynulý rok o údaje uvedené na formuláři, jehož vzor je uveden na listu č. 3  přílohy č. 20. Provozovatelé zařízení ke sběru a zpracování autovraků zasílají hlášení o roční produkci a nakládání s odpady za uplynulý rok  na formulářích, jejichž vzor je uveden v příloze č. 20A a 20B.

(2)                                Ohlašování se provádí zvlášť za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu. V případě mobilních provozoven se ohlašování provádí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa nakládání s odpadem.

(1)                           Obce zasílají hlášení o roční produkci komunálních odpadů a jim podobných odpadů z nevýrobní činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, které se zapojily do systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného obcí obecně závaznou vyhláškou a způsobech nakládání s nimi za uplynulý rok na formulářích  uvedených v příloze č. 21.

(2)                           Obecní úřady obcí s rozšířenou působností kontrolují úplnost  a správnost hlášení obdržených od oprávněných osob, doplňují chybějící údaje a bez provádění sumarizace, tj. v původní obdržené verzi zasílají hlášení ministerstvu a příslušnému krajskému úřadu.

2. Komu se hlášení zasílá?

Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností se posílají hlášení jak je uvedeno v bodě jedna – za každou „mobilní provozovnu“, tedy ve Vašem případě za každou jednotlivou stavbu.

3. Musí souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady udělit úřad místně příslušný stavbě?

Ano. Původce nebezpečných odpadů může podle § 16 odst. 3 zákona o odpadech, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti se zrušením okresních úřadů, nakládat s nebezpečnými odpady pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy, s navazujícími změnami v kompetencích.  Podle § 78 odst. 2 písm. i) zákona o odpadech uděluje krajský úřad souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem podle § 16 odst. 3 v množství větším než 100 t nebezpečného odpadu za rok. V ostatních případech tento souhlas uděluje obecní úřad obce s rozšířenou působností, pro kterou je v § 79 odst. 1 písm. b) stanoveno, že uděluje souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem podle § 16 odst. 3 nejde-li o případ podle  § 78 odst. 2 písm. i) zákona o odpadech. Podle § 78 odst. 6 zákona o odpadech je pak, pokud není tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem stanoveno jinak, k rozhodování podle odstavce 2 místně příslušný krajský úřad v jehož obvodu je provozováno zařízení nebo činnost, nebo se nachází věc, které se rozhodnutí týká (nejedná se tedy jen o provozovny ve smyslu obchodního zákoníku nebo živnostenského zákona). Obdobně platí podle § 79 odst. 3 zákona o odpadech pro místní příslušnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Vzhledem k tomu, že souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady podle § 16 odst. 3 zákona o odpadech musí mít původce, nikoliv jeho jednotlivé provozovny je i limit 100 t produkce nebezpečných odpadů za rok vztažen na celkovou produkci původce, dosaženou součtem ve všech jeho provozovnách nebo při činnostech, které vykonává. Místně příslušným je však úřad,  v jehož obvodu je zařízení provozováno, tj. úřad místně příslušný sídlu provozovny nebo provádění předmětné činnosti, nikoliv původce (sídlu firmy). Pokud má tedy původce jednotlivé provozovny na území několika krajů a součtem produkce nebezpečných odpadů v těchto provozovnách přesahuje limit 100 tun za rok, udělují tomuto původci souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem všechny krajské úřady, na jejichž území jsou provozovány jeho provozovny. Pokud původce součtem produkce nebezpečných odpadů v těchto provozovnách nedosahuje limit 100 tun za rok, udělují tomuto původci souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem všechny obecní úřady obcí s rozšířenou působností, na jejichž území jsou provozovány jeho provozovny, nebo obecně na jejichž území činnost, při níž nebezpečné odpady vznikají a on se stává jejich původcem, vykonává.

Autorka: Mgr. Věra Dubanská, CSc., Ministerstvo životního prostředí
Zdroj: Verlag Dashofer

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí