zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co přináší novela zákona o elektroodpadu

28.02.2005
Odpady
Legislativa
Co přináší novela zákona o elektroodpadu
Dne 6. ledna 2005 nabyl účinnosti zákon č. 7/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech.
Novela se přímo dotýká hlavně výrobců/dovozců elektrických a elektronických zařízení (EEZ). Zejména oni by měli nyní dostávat dostatečné, pravdivé a objektivní informace.

Především je třeba vědět, jakých výrobků se novela týká, kolik to bude stát, kdy a kdo bude platit, kdo bude za co zodpovědný, co to bude znamenat pro výrobce/dovozce, kdo to zajistí, jak se bude řešit "historický odpad" a kdo ho zaplatí, kdo bude držet dohled nad financemi, jaká bude kontrola a mnoho dalších otázek. Skupiny elektrických a elektronických zařízení v oblasti působnosti zákona jsou uvedeny v rámečku 1. Jak je patrné z výčtu kategorií, zákon má velmi široký záběr. Netýká se pouze výrobků spotřební elektrotechniky, ale veškeré techniky používající ke své činnosti elektrický proud (výjimkou jsou pouze velká stacionární zařízení). Zákon dává zodpovědnost výrobcům postarat se o svá zařízení i historický odpad.

Skupiny elektrických a elektronických zařízení v oblasti působnosti zákona jsou uvedeny v rámečku 1 (v prováděcích právních předpisech je uveden podrobný seznam všech elektrozařízení spadajících pod jeho působnost).

Požadavky na využití, opětovného použití a materiálové využití pro jednotlivé skupiny jsou uvedeny v tab. 1, tyto požadavky platí až od 1. ledna 2009.

Základní definice

Pro účely zákona byly vytvořeny základní definice. Například elektrickým nebo elektronickým zařízením se rozumí to zařízení, jehož funkce závisí na elektrickém proudu nebo na elektromagnetickém poli nebo zařízení k výrobě, přenosu a měření elektrického proudu nebo elektromagnetického pole, které náleží do některé ze skupin uvedených v příloze č. 7 k tomuto zákonu a které je určeno pro použití při napětí nepřesahujícím 1000 V pro střídavý proud a 1500 V pro stejnosměrný proud, s výjimkou zařízení určených výlučně pro účely obrany státu. Elektroodpadem je elektrozařízení, které se stalo odpadem, včetně komponentů, konstrukčních dílů a spotřebních dílů, které v tom okamžiku jsou součástí zařízení. Za opětovné použití se považuje použití zpětně odebraného elektrozařízení nebo elektrozařízení, které se stalo odpadem, nebo komponentů takového elektrozařízení bez jejich dalšího přepracování ke stejnému účelu, pro který byly původně určeny.

Zpracováním elektroodpadu se rozumí jakákoli operace prováděná po převzetí elektroodpadu do zařízení ke zpracování elektroodpadu za účelem jeho dekontaminace, demontáže, drcení, využití nebo přípravy na odstranění nebo jakákoli jiná činnost provedená s cílem využití nebo odstranění elektroodpadu.

Hlavní povinnosti

Ze zákona plynou pro výrobce některé základní povinnosti:

Po dni 13. srpna 2005 musí výrobci financovat oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění EEZ a OEEZ svých vlastních zařízení uvedených na trh po 13. srpnu 2005.

Po dni 13. srpna 2005 je výrobce povinen před uvedením svého výrobku na trh poskytnout záruku prokazující, že nakládání s veškerým elektroodpadem bude finančně zajištěno. Tato záruka musí být dostatečná k pokrytí financování zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení pocházejícího z domácností, které bylo odevzdáno v rámci systému zpětného odběru. Výrobce, který zajišťuje plnění povinností v rámci systému, záruku neposkytuje.

Odpovědnost za financování nakládání s tzv. historickým elektroodpadem bude sdílena všemi stávajícími výrobci v kolektivních systémech financování, do kterých budou přispívat úměrně všichni výrobci, kteří působí na trhu v okamžiku, kdy dochází ke vzniku nákladů.

Výrobci musí poskytovat informace o identifikaci součástí a materiálů pro usnadnění nakládání s OEEZ a vhodně označovat elektrická a elektronická zařízení, která by mohla skončit v nádobách na odpadky.

Výrobcům bude povoleno zřídit a provozovat samostatné, solidární nebo kolektivní systémy zpětného odběru EEZ a OEEZ.

Výrobce musí jasně identifikovat své výrobky uvedené na trh po 13. srpnu 2005 svou značkou a navíc značkou uvádějící, že EEZ bylo uvedeno na trh po 13. srpnu 2005.

Jak je z výše uvedených povinností výrobců patrné, hlavní snahou zákona je přenesení odpovědnosti za OEEZ na výrobce, a to především finanční. Je zřejmé, že vybudování systému sběru, nakládání, využití, zpracování a materiálové využití nebude levná záležitost. Včasná příprava a budování systému může výrobcům poskytnout nemalé konkurenční výhody. Je však také zřejmé, že v konečné podobě zaplatí celý systém spotřebitel, protože cena za nakládání s OEEZ se zákonitě musí odrazit v ceně nového výrobku.

Financování

Financování nakládání s OEEZ se liší podle toho, zda pochází z domácností, nebo odjinud.

Je-li elektrozařízení uvedeno na trh po dni 13. srpna 2005, výrobce elektrozařízení je povinen financovat zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění EEZ z domácností, které bylo odevzdáno v rámci systému zpětného odběru, jedná-li se o elektrozařízení, jehož je výrobcem.

Bylo-li elektrozařízení uvedeno na trh do dne 13. srpna 2005, k zajištění zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění EEZ pocházejícího z domácností, které bylo odevzdáno v rámci systému zpětného odběru, jsou výrobci a dovozci povinni vytvořit systém, do kterého v odpovídajícím rozsahu, zejména podle podílu na trhu, přispívají všechny tyto osoby, které jsou podnikatelsky činné v okamžiku vzniku příslušných nákladů. Pokud jde o elektroodpad jiný než z domácností, pak je-li elektrozařízení uvedeno na trh po dni 13. srpna 2005, zajistí jeho financování sám výrobce.

Bylo-li elektrozařízení uvedeno na trh do dne 13. srpna 2005 a je-li nahrazováno výrobky stejného typu nebo výrobky, které plní stejnou funkci, zajistí financování výrobce takového nového výrobku při jejich dodávce, nejvýše však v počtu dodávaných elektrozařízení.

Bylo-li elektrozařízení uvedeno na trh do dne 13. srpna 2005, není však nahrazováno výrobky stejného typu nebo výrobky, které plní stejnou funkci, zajistí financování koneční uživatelé, kteří nejsou spotřebiteli.

Do kdy vše splnit?

Po 13. srpnu 2005 musí být výrobce elektrických nebo elektronických zařízení uváděných na trh jasně identifikovatelný podle značky na zařízení. Výrobci musí vhodně označovat elektrická a elektronická zařízení symbolem pro označení elektrického a elektronického zařízení.

Nejpozději od 13. srpna 2005 musí být výrobci zajištěn oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění EEZ a OEEZ.

Nejpozději od 1. ledna 2009 musí výrobci zajistit splnění cíle pro využití, opětovné použití a materiálové využití.

Stát zajistí, aby bylo nejpozději do 31. prosince 2008 dosaženo míry odděleného sběru v průměru nejméně čtyř kilogramů OEEZ z domácností na osobu za rok.

Co platí nyní?

Dnem vyhlášení novely zákona o odpadech - tj. 6. ledna 2005 - platí následující ustanovení:

Výrobce elektrozařízení zajistí, aby elektrozařízení bylo navrženo a vyrobeno tak, aby se usnadnila demontáž a využití, zejména opětovné použití těchto elektrozařízení a materiálové využití elektroodpadu.

Výrobce elektrozařízení zajistí, aby z označení elektrozařízení bylo patrné, že bylo na trh uvedeno po 13. srpnu 2005, a bylo možné zjistit výrobce, na kterého se vztahují povinnosti dle zákona.

Výrobce elektrozařízení vytvoří systém pro zpracování elektroodpadu za použití nejlepších dostupných technik jeho zpracování, využívání a materiálového využívání.

Výrobce elektrozařízení poskytne zpracovatelům elektroodpadu veškeré informace, které jsou nutné k jeho zpracování, především údaje o obsažených nebezpečných látkách, možnostech opětovného použití elektrozařízení a materiálového využití elektroodpadu.

Výrobce elektrozařízení dále zajistí informování spotřebitele o požadavku, aby elektrozařízení nebyla odstraňována spolu se směsným komunálním odpadem, ale byla fyzickými osobami odkládána na místech k tomu určených nebo v místech jejich zpětného odběru, dále o jejich úloze v opětovném použití elektrozařízení a materiálovém nebo jiném využití elektroodpadu a možných škodlivých vlivech nebezpečných látek obsažených v elektrozařízení na životní prostředí a na lidské zdraví.


Pokud jste to nevzdali a dočetli se až sem, máte jistě hlavu plnou informací a možná si nejste jisti, co přesně to pro vás v daném okamžiku znamená. Pravdou je, že se problematika elektroodpadu dotkne nás všech. Otázkou však zůstává, jak kdo bude na tuto skutečnost připraven. Zda bude čekat do poslední chvíle a pak pod pohrůžkou sankcí ze strany Inspekce životního prostředí bude draze zavádět nepříliš funkční systémy. Nebo už dnes (s předstihem) začne tuto problematiku řešit a získá tím přehled o různých variantách řešení, možnost optimalizovat výdaje při zavádění nových povinností, výhodu před konkurencí, ale především získá možnost se rozhodnout.

AUTOR: Ing. David Beneš
Dewarec, s. r. o.


Skupiny elektrických a elektronických zařízení v oblasti působnosti zákona

1. Velké domácí spotřebiče

2. Malé domácí spotřebiče

3. Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení

4. Spotřebitelská zařízení

5. Osvětlovací zařízení

6. Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých stacionárních průmyslových

nástrojů)

7. Hračky, vybavení pro volný čas a sporty

8. Lékařské přístroje (s výjimkou všech implantovaných a infikovaných výrobků)

9. Přístroje pro monitorování a kontrolu

10. Automaty

Požadavky na využití, opětovného použití a materiálové využití pro jednotlivé Skupiny EEZ Využití Opětovné použití

% a materiál. využití

1. Velké domácí spotřebiče 80 75

2. Malé domácí spotřebiče 70 50

3. Zařízení inform. technologií a telekom. zařízení 75 65

4. Spotřebitelská zařízení 75 65

5. Osvětlovací zařízení 70 50

6. Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou 70 50

velkých stacionárních průmyslových nástrojů)

7. Hračky, vybavení pro volný čas a sporty 70 50

8. Lékařské přístroje (s výjimkou všech neuvedeno neuvedeno

implantovaných a infikovaných výrobků)

9. Přístroje pro monitorování a kontrolu 70 50

10. Automaty 80 75

11. Plynové výbojky neuvedeno 80

Účinnost pro požadavky platí až od 1. ledna 2009
Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí