zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

EuropeAid - ISPA - čistírna odpadních vod a mořský odpadní kanál v Balchiku

02.03.2005
Voda
EuropeAid - ISPA - čistírna odpadních vod a mořský odpadní kanál v Balchiku
* Referenční číslo: TE200554197 * Stav tendru: vypsaný tendr  * Banka: EuropeAid - ISPA  * Země: Bulharsko * Identifikační číslo tendru: 54197 * Datum uzávěrky:  30.05.2005 * Zdroj informace:  S 41 * Obor dle celního sazebníku:
T16 Stroje a mechanická zařízení; elektrická zařízení; jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku a části, součásti a příslušenství k těmto přístrojům
 

BG-Sofie: ISPA - Čistírna odpadních vod a mořský odpadní kanál v Balchiku

2005/S 41-038899

Bulharská republika

Vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce

1. Referenční číslo:
EuropeAid/120417/D/W/BG
2. Řízení:
Mezinárodní otevřené řízení.
3. Program:
ISPA (Nástroj předvstupních strukturálních politik).
4. Financování:
Finanční memorandum ISPA 2002/BG/16/P/PE/017.
5. Zadavatel:
Ministerstvo životního prostředí a vodohospodářství, ředitelství "Fondy Evropské unie pro životní prostředí", 22, Maria Luisa Boulevard, 1000 Sofie, Bulharsko.

Předmět zakázky

6. Popis zakázky:
Předmětem této zakázky je:
1. Návrh a stavba čistírny odpadních vod (ČOV), která poskytuje celkové biologické čištění. Zařízení musí být navržené na čištění odpadních vod, které produkuje město Balchik s počtem 11 760 obyvatel plus 9 000 prazdninových hostů a s populačním ekvivalentem 22 200 pro rok 2022, a musí splňovat následující hlavní návrhové parametry:
- celkový denní průměrní průtok přibližně 5 935 m3/den a,
- biochemický kyslíkový požadavek (Biochemical Oxygen Demand) BOD5 je 1 330 kg/den;
2. Návrh a stavba mořského odpadního kanálu (délka 250m, průměr 600mm).
3. Školení a monitorování personálu, monitorování, uvedení ČOP (WWTP) do provozu a údržba po dobu 3 měsíců před převzetím a během 12 měsíců pro oznámení vad.
Zakázka na stavební práce je založena na obchodních podmínkách FIDIC pro stavební práce & návrh, první vydání, 1999 (žlutá kniha).
7. Počet a názvy položek:
Nehodící se.

Podmínky účasti

8. Způsobilost a pravidla o původu:
Účast je otevřená za stejných podmínek pro všechny fyzické a právnické osoby [které se účastní buď individuálně nebo ve skupině (konsorciu) uchazečů] z členských států EU, Bulharska a Rumunska, Turecka a ze zemí, které jsou příjemci programu Cards, tj. 5 států níže uvedených: Albánie, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko a Srbsko a Černá Hora (viz také bod 21 níže). Všechno zboží pro tuto zakázku musí pocházet z těchto zemí.
9. Důvody pro vyloučení:
Uchazeči musí předložit prohlášení, že se nenacházejí v žádné ze situací uvedených v oddílu 2.3.3 Manuálu postupů při zadávání veřejných zakázek financovaných ze společného rozpočtu ES v rámci aktivit vně Evropských společenství.
10. Počet nabídek:
Uchazeči (včetně firem v rámci stejné právní skupiny, dalších členů stejného konsorcia a subdodavatelů) mohou předložit pouze jednu nabídku. Nabídky pro části stavebních prací nebudou brány v úvahu.
11. Záruka nabídky:
Uchazeči musí poskytnout záruku nabídky ve výši 100 000 EUR při podávání své nabídky. Tato záruka bude vrácena neúspěšným uchazečům po uzavření výběrového řízení a úspěšnému(-ým) uchazeči(-ům) po podpisu smlouvy všemi stranami.
12. Záruka provedení:
Úspěšný uchazeč bude požádán o poskytnutí záruky provedení ve výši alespoň 10 % z hodnoty zakázky. Tato záruka musí být poskytnuta nejpozději do 28 dnů poté, co uchazeč obdržel zadavatelem podepsanou smlouvu. Pokud vybraný uchazeč neposkytne tuto záruku v určenou dobu, smlouva bude neplatná a může být sepsána nová smlouva a ta zaslána uchazeči, který předložil druhou nejlepší, vyhovující nabídku.
13. Informační schůzka a prohlídka místa:
Den a místo, kde se bude konat povinná informační schůzka následovaná prohlídkou místa, jsou specifikovány v dopise s výzvou k podání nabídek.
14. Platnost nabídky:
Nabídky musí zůstat v platnosti po dobu 90 dnů od uplynutí lhůty pro podání nabídek.
15. Doba provedení:
Předběžný čas pro dokončení a provedení stavebních prací je maximálně 24 (dvacetčtyři) měsíců plus 12 (dvanáct) měsíců pro oznámení vad (doba provozu a údržby).

Kritéria pro výběr uchazečů a zadání zakázky

16. Kritéria pro výběr uchazečů:
Minimální kvalifikační kritéria pro každého uchazeče zahrnují:
1) Všeobecné:
a) Uchazeč musí být firmou nebo fyzickou osobou řádně zaregistrovanou podle vnitrostátního práva a/nebo patřičně oprávněnou k provádění stavebních prací, které jsou specifikovány v této zakázce.
2) Hospodářské a finanční postavení:
a) Roční obrat (po odečtení daní a příspěvků na sociální pojištění) uchazeče musí být alespoň 10 milionů EUR za každý rok během posledních tří let (2001, 2002, 2003).
b) Dostatečný likvidní provozní kapitál pro financování prací. Uchazeč musí poskytnout důkaz o zajištěném financování ve výši nejméně 1 miliony EUR, ve formě hotovosti k dispozici, neodvolatelného úvěrového limitu garantovaného uznávanou bankou, nebo jinou přijatelnou formou financování;
c) Uchazeč musí předložit následující důkaz o ekonomické a finanční kapacitě:
- rozvahy za poslední 3 roky (2001, 2002 a 2003);
- stav účtů (výsledovka), který ukazuje obrat za poslední tři finanční roky (2001, 2002, 2003);
- doklad/osvědčení o přístupu k úvěrovým službám a/nebo k hotovosti, která je použitelná pro účely tohoto projektu.
3) Technická a profesionální kapacita:
a) Uchazeč musel úspěšně dokončit alespoň 2 (dva) projekty, každý v minimální hodnotě nejméně 2,5 milionu EUR. Tyto projekty by měly být podobné povahy a složitosti, jako jsou nabízené práce, kde podobná povaha a složitost jsou definovány jako návrh a výstavba čistíren odpadních vod s plně biologickým sekundárním zpracováním a minimálně veškeré následující charakteristiky:
- populační ekvivalent nejméně 16 000 p.e.;
- průměrný průtok odpadních vod 4 000 m3/den;
- množství BSK5 odpovídající 1.000 kg/den, množství N (celkově) 180 kg/den a množství P (celkově) 40 kg/den.
Návrh a výstavba se dále týká zodpovědnosti hlavního dodavatele podle smluvních požadavků, které obsahují úplný návrh všech stavebních prací (tj. FIDIC pro stavební práce a návrh "žlutá kniha" nebo podobný).
Populace, průtokové a zatěžovací charakteristiky podobných projektů musí být úplné doplňkové jednotky. Rozšíření současných čistíren až na prahové hodnoty nemůže být bráno v úvahu.
Práce musely být dokončeny do 31. 12. 2004. Uchazeč musel realizovat alespoň 40 % (podle hodnoty) prací a dodávek přímo (nikoli prostřednictvím subdodavatele nebo partnera v JV/konsorciu). Uchazeč musí ve své nabídce předložit kopie odpovídajících osvědčení o konečném přijetí, podepsané inženýrem/odběratelem těchto referenčních projektů.
b) Všechny klíčové osoby (vedoucí projektu (PM), asistent PM, projektant procesů, konstrukční návrhář, elektromechanický/ SCADA návrhář, statik, vedoucí stavby, inženýr procesů, konstrukční inženýr, elektromechanický/ SCADA inženýr, inženýr statiky, hlavní mistr, instruktor provozu a údržby (vedoucí týmu)), musí mít alespoň 8 (osm) let odpovídajících zkušeností a prokázané kvalifikace příslušející k jejich pozici a pracem podobné povahy, jako v tomto projektu.
c) Uchazeč musí mít přístroje a vybavení (buď vlastní nebo půjčené/pronajaté), které jsou nezbytné pro provedení alespoň 70 % stavebních prací vlastními zdroji.
Minimální kvalifikační kritéria pro každého uchazeče z joint venture/konsorcia zahrnují:
1) Všeobecné:
a) Všichni partneři ve společném podniku/konsorciu musí být firmami nebo fyzickými osobami řádně zaregistrovanými podle vnitrostátního práva a/nebo patřičně oprávněnými k provádění prací, které jsou specifikovány v této zakázce.
2) Hospodářské a finanční postavení:
a) Roční obrat (po odečtení daní a příspěvků na sociální pojištění) vedoucího partnera musí být alespoň 5 milionů EUR za každý rok během posledních tří let (2001, 2002, 2003) a všichni ostatní členové společného podniku/konsorcia dohromady (tj. bez vedoucího člena) musí mít roční obrat (po odečtení daní a příspěvků na sociální pojištění) alespoň 5 milionů EUR za každý rok během posledních tří let (2001, 2002, 2003).
b) Dostatečný likvidní provozní kapitál pro financování prací. Vedoucí partner konsorcia/JV musí poskytnout důkaz o zajištěném financování ve výši nejméně 1 milion EUR, ve formě hotovosti k dispozici, neodvolatelného úvěrového limitu garantovaného uznávanou bankou, nebo jinou přijatelnou formou financování.
c) Všichni členové konsorcia/joint venture musí předložit následující důkazy o ekonomické a finanční kapacitě:
- rozvahy za poslední 3 roky (2001, 2002 a 2003);
- stav účtů (výsledovka), který ukazuje obrat za poslední tři finanční roky (2001, 2002, 2003);
- doklad/osvědčení o přístupu k úvěrovým službám a/nebo k hotovosti, která je použitelná pro účely tohoto projektu.
3) Technická a profesionální kapacita:
V souhrnu, členové JV/konsorcia museli úspěšně dokončit alespoň 2 (dva) projekty podobné povahy a složitosti, jako jsou nabízené práce, kde podobná povaha a složitost jsou definovány jako návrh a výstavba čistíren odpadních vod s plně terciárním zpracováním a minimálně veškeré následující charakteristiky:
- populační ekvivalent nejméně 16 000 p.e.;
- průměrný průtok odpadních vod 4 000 m3/den;
- množství BSK5 odpovídající 1 100 kg/den, množství N (celkově) 180 kg/den a množství P (celkově) 40 kg/den.
Návrh a výstavba je dále definována jako úplná zodpovědnost hlavního zhotovitele podle smluvních podmínek, které zahrnují úplný návrh všech prací (např. "Žlutá kniha" FIDIC pro projektové a stavební kontrakty nebo podobné podmínky).
Populace, průtokové a zatěžovací charakteristiky podobných projektů musí být úplné doplňkové jednotky. Rozšíření současných čistíren až na prahové hodnoty nemůže být bráno v úvahu.
Práce musely být dokončeny do 31. 12. 2004. Příslušný člen joint venture/konsorcia musel realizovat alespoň 40 % (podle hodnoty) prací a dodávek přímo (nikoli prostřednictvím subdodavatele nebo partnera v JV/konsorciu). Příslušný člen JV/konsorcia musí ve své nabídce předložit kopie odpovídajících osvědčení o konečném přijetí, podepsané inženýrem/odběratelem těchto referenčních projektů.
Vedoucí partner musel dokončit alespoň jeden z výše uvedených referenčních projektů.
b) Všechny klíčové osoby (vedoucí projektu (PM), asistent PM, projektant procesů, konstrukční návrhář, elektromechanický/ SCADA návrhář, statik, vedoucí stavby,inženýr procesů, konstrukční inženýr, elektromechanický/ SCADA inženýr, inženýr statiky, hlavní mistr, instruktor provozu a údržby (vedoucí týmu)), musí mít alespoň 8 (osm) let odpovídajících zkušeností a prokázané kvalifikace příslušející k jejich pozici a pracem podobné povahy, jako v tomto projektu;
c) Jeden z partnerů musí mít přístroje a vybavení (buď vlastní nebo půjčené/pronajaté), které jsou nezbytné pro provedení alespoň 50 % stavebních prací vlastními zdroji.
d) Jakýkoli partner ve společném podniku/konsorciu (tj. ne vedoucí partner) musí mít přístroje a vybavení (buď vlastní nebo půjčené/pronajaté), které jsou nezbytné pro provedení alespoň 10 % stavebních prací vlastními zdroji.
17. Kritéria pro zadání zakázky:
Hodnota nabídky poté, co byla vzata v úvahu nabídnutá sleva (je-li nějaká) z částky v nabídce.

Nabídkové řízení

18. Jak lze získat zadávací dokumentaci:
Zadávací dokumentaci lze získat od:
Ministerstvo životního prostředí a vodohospodářství, ředitelství "Fondy EU pro životní prostředí", Maria Louisa Boulevard 22, 1000 Sofie, Bulharsko;
po předložení SWIFT kódu banky prokazujícím zaplacení 500 EUR (pětiset eur) pro:
Ministerstvo životního prostředí a vodohospodářství, č. účtu 2400369002, kód 62176307 na adrese BULBANK, náměstí Sveta Nedelya č. 7, Sofie, Bulharsko.
Platby v hotovosti nejsou přijímány. Zadávací dokumentace je rovněž dostupná ke kontrole v prostorách zadavatele. Zadávací dokumentace může být na požádání uchazečům zaslána kurýrní službou. Veškeré náklady na kurýra budou neseny uchazečem. Nabídky musí být podány za použití standardního nabídkového formuláře, který je přiložen v zadávací dokumentaci a jehož formát a instrukce musí být přísně dodrženy.
Uchazeči, kteří mají otázky týkající se tohoto výběrového řízení, by je měli zaslat písemně faxem s uvedením referenčního čísla a názvu projektu na adresu:
paní Fathme Iliaz, sektorový schvalující úředník, Ministerstvo životního prostředí a vodohospodářství, ul. William Gladstone 67, 1000 Sofie, Bulharsko. Fax: 359 2 981 43 93;
alespoň 21 dní před uplynutím lhůty pro podání nabídek, která je uvedená v bodě 19 (tj. 9. 5. 2005).
Zadavatel musí odpovědět na všechny dotazy uchazečů nejméně 11 dní (tj. 19. 5. 2005) před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
19. Lhůta a místo pro podání nabídek:
17:00 místního času dne 30. května 2005.
Na následující adresu: Ministerstvo životního prostředí a vodohospodářství, Maria Louisa Boulevard 22, Sofie 1000, Bulharsko.
Jakákoliv nabídka obdržená po tomto termínu nebude brána v úvahu.
20. Otevírání nabídek:
Veřejné otevírání nabídek se bude konat dne 31. května 2005, 11.00 místního času na následující adrese:
Ministerstvo životního prostředí a vodohospodářství, Maria Louisa Boulevard 22, Sofie 1000, Bulharsko.
21. Právní základ:
Nařízení Rady (ES) č. 1267/1999 ze dne 21. června 1999 o zřízení nástroje předvstupních strukturálních politik, ve znění nařízení Rady č. 2382/2001, 2500/2001, 769/2004 a nařízení Rady č. 2257/2004.


Pro získání bližších informací se obraťte na
* Kontakt:
Věra Řeháčková
odborný pracovník specialista
vera.rehackova@czechtrade.cz

Věra Řeháčková Tel.: 420224907548
Fax: 420224913813
 
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí