zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dotazy a odpovědi k POH

03.03.2005
Odpady
Legislativa
Dotazy a odpovědi k POH
Odpovědi na nejčastější dotazy ohledně zpracování plánů odpadového hospodářství původců

Kdo zpracovává POH původce?


Plán odpadového hospodářství (dále jen POH), podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), musí zpracovat ten původce odpadů, jehož roční produkce je více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t ostatního odpadu. Povinnost zpracovat POH má původce (organizace) i v případě, kdy množství odpadu převyšující hodnoty stanovené zákonem dosáhne příslušný subjekt při součtu produkce odpadů v několika provozovnách, které nemají právní subjektivitu tzn. že všechny provozovny vystupují pod jedním IČ a z pohledu živnostenského zákona je na ně hleděno jako na jeden podnikatelský subjekt (celek). Organizace může mít své provozovny v několika krajích a pouze některá z provozoven naplní limitní hodnoty produkce odpadů, stanovené pro vznik povinnosti zpracovat POH, případně žádná provozovna nenaplní tyto zákonem stanovené limity, ale součet produkce odpadů za všechny provozovny – jednu organizaci - stanovený limit přesahuje. V tomto případě zpracuje organizace jeden POH, který předloží krajskému úřadu kraje, v němž má sídlo a s přílohou zohledňující situaci provozoven v dalších krajích v nichž má své provozovny jej přeloží  krajským úřadům, v jejichž krajích má své provozovny. Pro každou provozovnu nebo provozovny (v příslušném kraji) zpracuje původce v takovém případě, samostatnou přílohu POH, která zohlední podmínky dotčené provozovny nebo provozoven. Cíle stanovené pro odpadové hospodářství provozovny (-en) musí respektovat požadavky stanovené závaznou části POH příslušného kraje, v němž se provozovna(-y) nacházejí, včetně termínu zpracování návrhu POH, tj. do 1 roku od vyhlášení závazné části POH kraje, nebo její změny. (viz. § 44 odst. 4 zákona o odpadech). Původce odpadů je povinen kopii návrhu svého POH nebo jeho změny zaslat krajskému úřadu nejpozději do 3 měsíců od jeho zpracování (viz § 44 odst. 5 zákona o odpadech). Vyhlášením se rozumí datum zveřejnění (účinnost) obecně závazné vyhlášky kraje, ve které je publikována závazná část plánu odpadového hospodářství příslušného kraje, pokud v ní není uveden jiný termín účinnosti..

V jakých případech má povinnost zpracovat POH původce oprávněná osoba?

Povinnost zpracovat POH se vztahuje i na subjekty (oprávněné osoby), které mají od příslušného krajského úřadu udělen souhlas dle § 14 odstavec 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, k provozování zařízení ke sběru, výkupu, využívání případně odstraňování odpadů v případě, že při své činnosti, tzn. při provozování zařízení ke sběru, výkupu, využívání případně odstraňování odpadů vyprodukují více jak 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t ostatního odpadu. Pokud produkce odpadů vzniklých činností uvedených subjektů nedosahuje zákonem stanovených  limitů povinnost zpracovat POH se na ně nevztahuje, přestože se stávají dle § 12 odst. 3 vlastníky převzatých odpadů a přecházejí na ně povinnosti původce odpadů. Je nutné vnímat v této souvislosti zejména změnu katalogových čísel odpadů s nimiž oprávněná osoba nakládá. Pokud dojde v zařízení k úpravě odpadu, přičemž dojde ke změně katalogového čísla odpadu, je oprávněná osoba původcem nového odpadu.

Příklad 1:

Oprávněná osoba ke sběru a výkupu odpadů, která provádí úpravu přijatých odpadů do zařízení (např. třídění, drcení, lisování, peletizaci) za účelem dalšího nakládání s odpady (zejména využití odpadů) je povinna v souladu s § 18 odst. 1 písm. a) zákona o odpadech zařadit upravený odpad podle druhů v souladu s § 5 zákona o odpadech uvedených např. ve skupině 19 Katalogu odpadů, v podskupině 19 10 Odpady z drcení odpadu obsahujícího kovy nebo 19 12 Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené. Podle kategorií zařadí tyto odpady postupem stanoveným v souladu s § 6 zákona o odpadech. Součet produkce všech upravených odpadů a dalších odpadů vzniklých při úpravě přijatých odpadů do zařízení je produkce odpadů (původce), která se započítává …….

Příklad 2:

Oprávněná osoba, která provozuje zařízení k odstraňování nebo využívání odpadů a provádí úpravu odpadů před jejich využitím nebo odstraněním v jiném zařízení, zařazuje upravené odpady podle Katalogu odpadů v případě, že úpravou vzniká kvalitativně nový odpad – např. po stabilizaci do podskupiny 19 03 Stabilizované/solidifikované odpady, po vitrifikaci do podskupiny 19 04 Vitrifikovaný odpad a odpad z vitrifikace. Podle kategorií zařadí tyto odpady postupem stanoveným v souladu s § 6 zákona o odpadech a je pro potřeby limitních hodnot produkce odpadů považována za jejich původce.

Jak má postupovat obec, která překročila limitovanou produkci jednorázově, pouze vlivem mimořádné situace (krizového stavu), např. lokální povodně, krupobití apod. Produkce odpadů v jiných létech limitu pro zpracování POH nedosahuje. Má povinnost zpracovat POH?

Vzhledem k dikci § 44 odst. 1 zákona o odpadech, který stanoví, že plán odpadového hospodářství původce odpadů zpracovávají původci odpadů, kteří produkují ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t ostatního odpadu a rovněž z definice pojmu „původce odpadu“ jako osoby, při jejíž činnosti odpad vzniká, lze vyvodit, že se jedná o běžnou roční produkci, nikoliv o nárazově zvýšený vznik odpadů způsobený mimořádnou situací, kterou původce neovlivňuje. Domníváme se, že takto zapříčiněný jednorázový vznik odpadů - nechtěně, nikoli při vlastní činnosti původce vzniklý odpad – nelze nazvat „produkcí“. Upozorňujeme však, že výše uvedené rozhodně neznamená, že obec, na jejímž území odpad při takové události vznikne, není jeho původcem a nemusí se postarat o jeho odstranění. Uvedený výklad znamená jen tolik, že takto vzniklý odpad nelze považovat za produkci odpadů pro výpočet dosažení limitů k vypracování plánu odpadového hospodářství.

Bude obec zpracovávat POH pro odpady, které sama produkuje jako původce v plném rozsahu a nebo bude POH omezen pouze na komunální odpad (viz. § 44, odst. 8)?

Povinnost zpracovat POH původcem je vymezena pouze obecně limity produkce ostatního a nebezpečného odpadu. V žádném ustanovení § 44 není stanoveno, že obec jako původce komunálního odpadu zpracovává POH pouze na komunální odpad. Pouze v § 44 odst. 8 je stanoveno, že obce, které k zabezpečení svých povinností při nakládání s komunálním odpadem vytvořily dobrovolný svazek obcí mohou za určitých podmínek zpracovat společný POH, určující rozsah a způsob nakládání s komunálním odpadem. Původce (včetně obcí) tedy zpracovává při dosažení limitů produkce stanovených zákonem POH pro nakládání s veškerým odpadem, který při jeho činnosti vzniká. Pro řešení nakládání s KO se obce, které vytvořily dobrovolný svazek obcí, mohou sdružit a POH vypracovat společně. Do limitu započítavané odpady jsou všechny odpady produkované obcí (např. odpady z obecního úřadu) a všechny odpady odložené občany na místech k tomu určených – směsný a vytříděný komunální odpad odkládaný do shromažďovacích nádob, odpady odkládané ve sběrových dvorech včetně odpadů stavebních, odpad ze zeleně, atd.

Ing. Milena Veverková
Zdroj: Verlag Dashofer - www.dashofer.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí