zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Péče stála tři a půl milionu

09.03.2005
Příroda
Péče stála tři a půl milionu
Ústecký kraj - Správa Chráněné krajinné oblasti České středohoří, která má své sídlo v Litoměřicích, se snaží prostřednictvím svého Programu péče o krajinu působit na zachování, udržování a rozvíjení vzácných biotopů, kterých v oblasti Českého středohoří je velké množství. O tom, jak se zatím program daří naplňovat, jsme hovořili s botanikem Správy CHKO České středohoří Romanem Hamerským.

S kým správa na programu spolupracuje a kolik, dá-li se to tak říci, snažení tímto směrem stojí?

"Rozsah prací PPK byl v roce 2004 srovnatelný s rokem 2003. Bylo uzavřeno celkem 82 smluv o dílo s různými subjekty, zahrnující obce, soukromé firmy, neziskové organizace, školy i jednotlivce. Celková suma finanční podpory dosáhla 3 694 531 Kč."

Kterým lokalitám se program nejvíce věnuje?

"Soustředěná je podpora péče o území nejcennějších biotopů, především plochy prvních zón Chráněné krajinné oblasti České středohoří. Nejvýznamnější se tak jeví lokality Bílé stráně, Raná a Oblík."

V čem péče spočívá, čím krajině nejvíce odlehčujete?

"Jde zejména o selektivní likvidaci nebo redukci expanzivních původních nebo invazivních introdukovaných křovin, jako jsou svída krvavá, trnka, hloh, pámelník, a dřevin - akátu, jasanu ztepilého. Důležité pak je pravidelné extenzivní přepásání, především stády ovcí a koz. Intenzivní managementové práce v dalších lokalitách jsou rozděleny do dílčích každoročních projektů na několik let. Těmi jsou kosení, odstraňování náletu, redukce expanzivních křovin, likvidace výmladků, likvidace stařiny, příprava některých ploch pro zavedení pastvy apod."

Kterých oblastí se tyto intenzivní práce týkají?

"Jde se především o území vysoké jak botanické, tak zoologické hodnoty. Mezi ně počítáme suché stepní stráně, "bílé stráně", vlhké podhorské louky, zamokřené plochy, skalnaté svahy a další. Mám-li být konkrétní: Babinské louky, Hradiště, Radobýl, Farská louka, Lipská hora, Tobiášův vrch, Holý vrch u Hlinné, Hradišťanská louka, Březina, Bohyňská lada, Číčov, Kalvárie, Štěpánovská hora, louky u Hrádku, Korozluk, Lukova, Libouchce, Jílového, Horního Oldřichova, Chrášťan a další."

Uveďte pro představu, na jak velkém území se práce v rámci Programu péče o krajinu v loňském roce realizovaly?

"Redukce křovin, odstraňování výmladků křovin expanzivních nebo invazivních druhů byla realizována na celkové ploše 29,6 ha, extenzivní pastva ovcí, koz nebo kombinovaného stáda na ploše 94,3 ha, kosení porostů na ploše 20,7 ha."

O likvidaci kterých rostlinných druhů především usilujete?

"Likvidace dalších invazních druhů proběhla v lokalitách Suchý potok u Třebívlic a Vilsnice. Zde se úspěšně bojovalo s bolševníkem velkolepým na ploše 1,4 ha. U České Kamenice se zlikvidovaly porosty křídlatky na ploše 1,9 ha."

Hovořil jste o likvidaci. Ale co podpora toho vzácného, co příroda Českého středohoří nabízí?

"V roce 2004 probíhaly práce na záchraně původních odrůd jabloně lesní a hrušně obecné. Podařilo se vypěstovat a zajistit péči o 250 stromů. Zajišťoval se také sadbový materiál pro podporu jeřábu oskeruše v rámci CHKO České středohoří na Děčínsku a Litoměřicku."

Jak se dařilo v ochraně vzácných druhů živočichů?

"Té jsme věnovali velkou pozornost. Pro obojživelníky jsme se zaměřili na zabezpečení jarních tahových cest bariérami o celkové délce 1 300 m v lokalitách Lesní Mlýn, Povrly, Milešov, Dubičná a Habřina. Loni byly vytvořeny dvě nové tůně o celkové ploše 290 metrů čtverečných pro čolka obecného a čolka velkého v katastrálním území Chlum u Děčína a Kamenická Nová Víska. Ve spolupráci se záchrannou stanicí pro handicapované živočichy v Dolním Týnci jsme záchránili 180 exemplářů handicapovaných ohrožených druhů obratlovců, především sov a dravců, spojená s následným vypuštěním do přírody. V lokalitách Verneřice a Horní Habartice byla za pomoci mechanizace upravena tři hnízda čápa bílého. Značný důraz byl v roce 2004 opět kladen na zabezpečení štol jako významného zimoviště letounů v katastrech Přední Lhota a Roztoky. Stabilizace letní kolonie netopýrů velkých byla provedena u Povrlů, Vilsnic a v Držovicích."

Jsou v Programu péče o krajinu rostlinné a živočišné druhy, jimž se věnujete dlouhodobě?

"Ano. Speciální podpora je věnována rovněž specifickému managementu dalších druhů nebo biotopů. Jde např. o koniklec otevřený na Holém vrchu u Hlinné a Tobiášově vrchu, sysla obecného na Rané a Hrádku. Péče je věnována některým vzácným nosatcům na Doerellově vyhlídce u Prackovic nad Labem nebo biotopu rašeliniště Březina. Údržba druhově bohatých travních porostů kosením (plocha 15,6 ha) a pastvou (plocha 10,8 ha) proběhla v plochách I. zón CHKO v oblastech Hlinná Lbín, Babiny I, Nová Ves a Janovice u Kravař."

Jak velká pozornost je věnována lesním kulturám?

"V lesích měst Děčín a Jílové a obcí Stružnice, Verneřice a Volfartice se zlepšovala jejich druhová skladba podsadbami jedle, buku, javoru a jilmu. Tato místa pak bylo třeba ochránit oplocením o celkové délce 2 442 metrů. Podpora šla v rámci programu i na údržbu čtrnácti památných a sedmnácti významných stromů v různých lokalizacích."

Českým středohořím vede bohatá síť turistických stezek. Jeho návštěvník chce být o místě, jímž prochází, také kvalitně informován. Někde kvůli vandalskému chování cedule a značení chybí, jinde už nejsou čitelné kvůli dlouhodobému působení povětrnostních vlivů. Povězte na závěr, co se podařilo v tomto směru pro návštěvníky udělat?

"V roce 2004 bylo rekonstruováno 109 hraničních cedulí a informačních textů v 23 maloplošných chráněných územích, 75 hraničníků CHKO, 18 značení památných stromů. Informační texty k památným stromům byly doplněny ve čtrnácti lokalitách. Kvůli vyjasnění vedení hranice byly zaměřeny plochy PP Štěpánovská hora, Košťálov a Tobiášův vrch. Částečné rekonstrukce nebo příprava pro následné rekonstrukce pak proběhla v rámci naučných stezek Boreč, Lovoš, Pod Vysokým Ostrým a Zubrnice."
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí