zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kritéria pro místní Agendy 21 v ČR

17.03.2005
Obecné
Kritéria pro místní Agendy 21 v ČR
Pro přiblížení vytvořených Kritérií pro MA21 uvádíme Zprávu o činnosti Pracovní skupiny RVUR pro MA21.
Informace o výsledcích činnosti Pracovní skupiny pro místní Agendu 21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2004Pracovní skupina pro místní Agendu 21 se v uplynulém roce věnovala stanovení kritérií a ukazatelů, měřítku, podle kterého je možné jednotlivé místní Agendy hodnotit a porovnávat jejich úroveň.
Místní Agenda 21 znamená implementaci udržitelného rozvoje na místní úrovni, tj. v obcích, městech, mikroregionech i regionech. V České republice jsou v této oblasti ojedinělé vynikající výsledky, plošně však ČR za státy Evropské unie zaostává.

Podle předložených Kritérií (viz tabulka v příloze) je možné rozdělit místní Agendy 21 podle úrovně (vzestupně) do čtyř, resp. pěti kategorií: Zájemci, D, C, B, A. Každá kategorie zahrnuje kritéria (včetně konkrétních ukazatelů), která je nutno splnit pro postup do kategorie vyšší. Kategorie A pak představuje žádoucí stav fungování veřejné správy na místní úrovni.
V roce 2005 budou Kritéria otestována v praxi na místní i krajské úrovni (město Vsetín, kraj Vysočina), připomínkována a upravena do finální verze. Poté budou předložena Radě vlády pro udržitelný rozvoj ke schválení a dána k dispozici pro přímou aplikaci v praxi.

Využití Kritérií:
Sadu Kritérií lze po jejich otestování v praxi a dle výsledků testování upravení do finální sady využít zejména k následujícím účelům:
  1. Pro vyhodnocování indikátoru "podíl místních úřadů, které implementovaly Agendu 21", který sleduje plnění dílčího cíle Strategie udržitelného rozvoje ČR (podpora zavádění místních Agend 21 včetně jejich ekonomického zajištění) v části IV.6 Správa věcí veřejných.
    Kritéria zde budou sloužit k identifikaci těch místních úřadů, jež místní Agendu v praxi skutečně realizují, a těch, kteří tuto skutečnost pouze deklarují.
  2. Pro hodnocení modernizace veřejné správy - benchmarkingu.
    Benchmarking je technika trvalé optimalizace , která porovnává a analyzuje procesy (služby) za účelem zjištění nejlepší praxe (praktických postupů), s nimiž se pak subjekty poměřují. Je to metoda řízení kvality učením od druhých.
  3. Jako jedno z kritérií při poskytování finanční podpory místním úřadům v rámci jednotlivých resortů i fondů Evropské unie.


Více informací o Pracovní skupině, jejích členech, hostech, zápisy ze zasedání, atd. se dočtete na stránkách RVUR nebo ČEÚ.

Kritéria pro místní Agendy 21 v ČRKategorie Kritérium číslo KRITÉRIUM UKAZATEL LIMIT - požadavek
„Zájemci“ i. Zájem o zápis do evidence MA21 - vyplnění dotazníku s informacemi o MA21 - A/N
ii. Kontaktní osoba MA21 - stanovení kontaktní osoby - zástupce právnické osoby
iii. Zpětná vazba o stavu MA21 - aktualizace dotazníku (i) - nejméně 1x za rok
Kategorie D 1. Organizační struktura MA21 - ustavení zodpovědného politika pro MA21
- ustavení koordinátora MA21
- vznik skupiny MA21 (případně již komise MA21)
- A/N
2. Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování, rozhodování a realizace plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování) nad rámce zákona - minimálně 2 akce za rok (nad rámec zákona)
3. Prezentace činností a výstupů z MA21 - aktualizované webové stránky MA21
- uveřejnění zpráv v místních médiích (příp. regionálních/celostátních)
- průběžná aktualizace webu
minimálně 2 zprávy v médiích za každé pololetí (4 zprávy za rok)
4. Spolupráce/partnerství veřejné správy, občanského a podnikatelského sektoru - zapojení zástupců tří hlavních sektorů v procesu akčního nebo komunitního plánování, případně jejich účast na akcích MA21 - minimálně 1 zástupce za každý sektor v procesu plánování a/nebo na akci MA21 za rok
Kategorie C 5. Oficiální orgán samosprávy pro MA21 - ustavení orgánu rady nebo zastupitelstva města/obce - A/N
6. Oficiálně schválený dokument k MA21 (deklarace, charta apod.) - přijetí dokumentu k MA21 zastupitelstvem města/obce - A/N
7. Informace, vzdělávání a osvěta k UR a MA21 - pořádání osvětových kampaní k UR (Den Země, Evropský týden mobility apod.)
- osvětová akce mimo kampaň o UR, MA21 a souvisejících tématech (pro úřad nebo veřejnost)
- minimálně 1 kampaň za rok
- minimálně 1 osvětová akce za rok
8. Sledování a hodnocení procesu MA21 - projednání pravidelné zprávy o MA21 radou nebo zastupitelstvem města/obce - projednání zprávy minimálně 1x za rok
9. Finanční podpora aktivit MA21 ze strany samosprávy - rozhodnutí rady nebo zastupitelstva města/obce o finanční podpoře aktivit MA21 vyplývajících z komunitního plánování - A/N - grantový systém
- Plán zdraví a kvality života
10. Pravidelné veřejné fórum UR/MA21 otevřené zástupcům různých skupin a sektorů a sledující plnění cílů MA21 - pořádání pravidelného veřejného fóra UR/MA21 - minimálně 1x za rok= Plán zdraví (projednání)
Kategorie B 11. Dílčí koncepce respektující principy UR - dílčí koncepce schválené zastupitelstvem města/obce/regionu, připravené za účasti experta, které naplňují principy UR - prohlášení o naplňování principů UR uvedeno v dané koncepci

- písemné vyjádření/zpráva/stanovisko experta
12. Strategie UR města/obce/regionu - strategie UR/strategický plán k UR schválené zastupitelstvem města/obce/regionu, připravené za účasti experta - prohlášení o naplňování principů UR uvedeno v dané strategii/strat. plánu - písemné vyjádření/zpráva/stanovisko experta
13. Systém finanční podpory samosprávy pro realizaci opatření MA21 - rozhodnutí zastupitelstva města/obce/regionu o schválení systému finanční podpory (nebo alespoň jeho dílčí části) zahrnujícího podporu MA21 - usnesení zastupitelstva
14. Získávání externích zdrojů pro realizaci MA21 - pravidelné získávání externích zdrojů pro realizaci aktivit MA21 - min. 1 aktivní externí zdroj v roce
15. Stanovení a sledování vlastních indikátorů MA21 - stanovení a sledování vlastních indikátorů vyplývajících z komunitního plánování - A/N
16. Sledování mezinárodně standardizovaných indikátorů UR - sledování mezinárodních indikátorů UR - A/N
17. Certifikované proškolení koordinátora MA21 - účast koordinátora v akreditovaném školení pro koordinátory MA21 - A/N
18. Výměna zkušeností a spolupráce s jinými MA21, včetně přenosu příkladů dobré praxe - popis a nabídka vlastních zkušeností a příkladů dobré praxe MA21 ostatním - aktivní zveřejňování vlastních příkladů dobré praxe v celostátní databázi nebo v rámci tematické akce min. regionálního významu
Kategorie A 19. Principy UR jsou prakticky uplatňovány při plánování, rozhodování a realizaci strategických dokumentů na místní a regionální úrovni - kladné externí expertní posouzení celkového procesu plánování, rozhodování a realizace strategických dokumentů - písemné vyjádření/zpráva/ stanovisko experta
20. Oficiální orgán samosprávy pro sledování UR - ustanovení orgánu rady nebo zastupitelstva města/obce/regionu - usnesení rady/zastupitelstva
21. Management kvality v rámci veřejné správy - zavedení certifikovaného systému řízení kvality v rámci úřadu města/obce/regionu - A/N


Dne 24. 2. 2005 se konalo další zasedání Pracovní skupiny pro místní Agendy 21. Závěry si můžete přečíst na stránkách ČEÚ. Další informace o Pracovní skupině jsou k dispozici na stránkách RVUR.

Zdroj:
Pracovní skupina při RVUR pro MA21
ZPRAVODAJ PRO MÍSTNÍ AGENDY 21 V ČESKÉ REPUBLICE 2/2005
Český ekologický ústav,
Kodaňská 10, 100 10 Praha 10, telefon: 267 225 305, fax: 271 740 866, email: Evvo@ceu.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí