zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Phare - Technická pomoc Rumunsku při vytváření činnosti Národní agentury pro radioaktivní odpad

16.03.2005
Odpady
Phare - Technická pomoc Rumunsku při vytváření činnosti Národní agentury pro radioaktivní odpad
* Referenční číslo: 
TE200554418
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Banka: 
EuropeAid - PHARE  
 
* Země: 
Rumunsko 
 
* Identifikační číslo tendru: 
54418 
 
* Datum uzávěrky:  
14.04.2005 
 
* Zdroj informace:  
S 51 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
 
 
 

Bukurešť: Phare - Technická pomoc Rumunsku při vytváření činnosti Národní agentury pro radioaktivní odpad (ANDRAD)

2005/S 51-048548

Lokalita - Rumunsko

Vyhlášení veřejné zakázky na služby

1. Referenční číslo:
EuropeAid/119586/D/SV/RO
2. Řízení:
Omezené.
3. Program:
Phare 2003.
4. Financování:
Finanční memorandum 2003, RO-5812.06.02.
5. Zadavatel:
Centrální finanční a kontraktační jednotka v rámci Ministerstva veřejných financí, Mircea Voda Avenue č. 44, vstup B, okres 3, Bukurešť, Rumunsko. Tel.: 0040 21 326 87 33. Fax: 0040 21 326 87 30.

Předmět zakázky

6. Povaha zakázky:
Placená.
7. Popis zakázky:
Projekt se zaměřuje na zlepšení bezpečnosti řízení radioaktivního odpadu v Rumunsku v souladu s osvědčenými metodami v EU poskytováním ANDRAD nezbytnou technickou pomoc.
Od konzultanta se vyžaduje převzít následující kroky:
- zhodnotit současnou situaci agentury ANDRAD ve srovnání se sesterskými organizacemi v členských státech EU a vydat doporučení na zlepšení jejích činností za účelem naplnit její roli a povinnosti;
- připravit vhodný finanční plán na činnosti ANDRAD, zejména na likvidaci radioaktivního odpadu a navrhnout zákon týkající se vytvoření národního fondu za tímto účelem;
- navrhnout řízení vnějších a vnitřních operací;
- provést komplexní inventuru radioaktivního odpadu a systému sledování odpadu;
- navrhnout národní strategii pro řízení radioaktivního odpadu;
- vypracovat a realizovat komunikační program s veřejností;
- poskytnout nezbytné školení zaměstnancům ANDRAD.
8. Počet a názvy položek:
Nehodící se.
9. Maximální rozpočet:
560 000 EUR.
10. Rozsah dalších služeb:
Nehodící se.

Podmínky účasti

11. Způsobilost:
Účast je otevřená za stejných podmínek pro všechny fyzické a právnické osoby z členských států EU, zemí programu Phare Bulharska, Rumunska a Turecka a zemí SAP (Albánie, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Srbsko a Černá hora).
12. Kandidatura:
Přihlásit se mohou všechny oprávněné fyzické a právnické osoby (stejně jako v bodě 11 výše) nebo skupiny takových osob (konsorcia).
Konsorciem může být stálé, právně založené uskupení nebo skupina, která byla založena neformálně pro určité výběrové řízení. Všichni členové konsorcia (tj. vedoucí a všichni ostatní partneři) jsou odpovědni rukou společnou a nerozdílnou zadavateli.
Účast neoprávněné fyzické nebo právnické osoby (stejně jako v bodě 11) povede k automatickému vyloučení této osoby. V případě, že dotyčná neoprávněná osoba patří ke konsorciu, bude vyloučeno celé konsorcium.
13. Počet přihlášek:
Fyzická nebo právnická osoba (včetně právnických osob v rámci stejné právní skupiny), ať už je forma účasti jakákoli (jako individuální právní subjekt nebo vedoucí či partner konsorcia, které podává přihlášku), může podat pouze jedinou přihlášku. V případě, že fyzická nebo právnická osoba (včetně právnických osob v rámci stejné právní skupiny) podá více než jednu přihlášku, všechny přihlášky, na kterých se tato osoba (a právnické osoby v rámci stejné právní skupiny) podílela, budou vyloučeny.
14. Zákaz vytváření spolků v užším výběru:
Jakékoli nabídky obdržené od uchazečů sdružujících jiné firmy, nežli jsou uvedené na přihláškách z užšího výběru, budou z tohoto omezeného výběrového řízení vyloučeny. Uchazeči v užším výběru nesmí vytvářet spolky nebo vzájemné subdodávky pro zmíněnou zakázku.
15. Důvody pro vyloučení:
Jako součást formuláře přihlášky musí uchazeči poskytnout platné prohlášení, že se nenachází v žádné ze situací pro vyloučení, které jsou uvedeny v oddílu 2.3.3 Praktického průvodce smluvními postupy programů, které jsou financovány z rozpočtu Evropských společenství v kontextu vnějších akcí (dostupný na následující internetové adrese: http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm).
16. Subdodávky:
Subdodávky jsou v této zakázce povoleny. Hodnota subdodávané části služeb nesmí přesáhnout 30 % hodnoty zakázky.
17. Počet uchazečů do užšího výběru:
Na základě obdržených přihlášek budou vyzváni nejméně 4 a nejvíce 8 uchazečů k podání podrobných nabídek pro tuto zakázku.

Předběžný časový rozpis

18. Předběžné datum výzvy k účasti v nabídkovém řízení:
březen 2005.
19. Předběžné datum zahájení zakázky:
červen 2005.
20. Počáteční období plnění a možné prodloužení zakázky:
Doba trvání zakázky je 14 kalendářních měsíců.

Kritéria pro výběr uchazečů a zadání zakázky

21. Kritéria pro výběr uchazečů:
Na uchazeče se budou vztahovat následující výběrová kritéria. V případě, že bude přihláška podána konsorciem, budou se tato výběrová kritéria vztahovat na konsorcium jako celek:
1) Hospodářské a finanční postavení uchazeče [na základě bodu 3 přihlášky]:
- průměrný roční obrat uchazeče (individuální společnost nebo společný podnik/konsorcium dohromady) za poslední tři roky (2001, 2002, 2003) musí přesahovat 400 000 EUR;
- průměrný roční provozní zisk uchazeče (individuální společnost nebo společný podnik/konsorcium dohromady) za poslední tři roky (2001, 2002, 2003) musí být kladný.
2) Profesionální kapacita uchazeče [na základě bodů 4 a 5 přihlášky]:
a) nejméně 5 stálých zaměstnanců uchazeče v současnosti pracuje v oblastech vztahujících se k této zakázce (jak jsou popsány v bodě 7 výše v Popisu zakázky) - hospodaření s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem, včetně likvidace; vyřazování jaderného zařízení z provozu; schvalovací kritéria na odpad; usměrňující záležitosti v oblasti vyhořelého paliva a radioaktivního odpadu.
3) Technická kapacita uchazeče [na základě bodů 5 a 6 přihlášky]:
a) uchazeč (individuální společnost nebo společný podnik/konsorcium dohromady) vypracoval a realizoval alespoň jeden projekt podobné povahy (zahrnující oblasti související s touto zakázkou a s rozpočtem minimálně 300 000 EUR) v minulých pěti letech (2000, 2001, 2002, 2003, 2004).
Jestliže více než 8 oprávněných uchazečů splňuje výše uvedená výběrová kritéria, musí se znovu zvážit relativní silné a slabé stránky přihlášek těchto uchazečů, aby se určilo osm nejlepších přihlášek do nabídkového řízení. Jediné faktory, které budou brány v úvahu během nového přezkoumání, jsou:
a) počet relevantních referenčních projektů podobné povahy, které poskytl každý oprávněný uchazeč (platný a splňující výběrová kritéria z bodu 3a) a
b) v případě konkurence mezi dvěma uchazeči, kteří mají stejný počet relevantních projektů, budou upřednostněny hodnoty/částky brané do úvahy jejich podíl angažovanosti (podíl služeb poskytnutých uchazečem), jak je určeno výběrovou komisí.
Nota bene: Uchazeč musí poskytnout příslušné hospodářské a finanční informace, aby mohl být ohodnocen na základě výše uvedených kritérií. Prosíme vyplňte a přiložte k Vaší přihlášce níže uvedenou tabulku s příslušnými finančními údaji, aby jste mohli prokázat splnění příslušných výběrových kritérií:
Finanční data:
Vedoucí:
- roční obrat (EUR) v roce 2001, 2002, 2003;
- roční provozní zisk (EUR) v roce 2001, 2002, 2003.
Partner 2:
- roční obrat (EUR) v roce 2001, 2002, 2003;
- roční provozní zisk (EUR) v roce 2001, 2002, 2003;
atd. ...
22. Kritéria pro zadání zakázky:
Specifikováno v zadávací dokumentaci připojené k dopisu s výzvou k účasti v nabídkovém řízení, který bude zaslán vybraným uchazečům.

Přihláška

23. Lhůta pro přijetí přihlášek:
14. 4. 2005, 16.00 místního času.
Jakákoli přihláška obdržená po tomto termínu nebude brána v úvahu.
24. Formát přihlášky a požadované podrobnosti:
Přihlášky musí být podány za použití standardního formuláře (dostupný na následující internetové adrese: http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm), jehož formát a instrukce musí být přísně dodrženy.
Jakákoli přihláška, která nedodrží tato ustanovení, bude automaticky vyloučena. Jakákoli další dokumentace (brožura, dopis, atd.) zaslaná s přihláškou nebude brána v úvahu.
25. Způsoby podání přihlášek:
Přihlášky musí být podány v angličtině výlučně zadavateli:
- buď doporučeně (úřední poštovní službou) na adresu:
Centrální finanční a kontraktační jednotka, v rámci Ministerstva veřejných financí, Mircea Voda Avenue 44, vchod B, sektor 3, Bukurešť, Rumunsko. Tel.: 0040 21 326 87 33. Fax: 0040 21 326 87 30. Kontaktní osoba: Daniela Tala - vedoucí projektů.
- nebo osobně (včetně kurýrní služby) přímo zadavateli v náhradu za podepsané a datem označené potvrzení o převzetí na adresu:
Mircea Voda Avenue č. 44, vstup B, okres 3, Bukurešť, Rumunsko. Tel.: 0040 21 326 87 33. Fax: 0040 21 326 87 30. Kontaktní osoba: Daniela Tala - vedoucí projektů.
Název zakázky a referenční číslo (viz bod 1 výše) musí být zřetelně označené na obálce obsahující přihlášku a musí být vždy uvedené ve veškeré další korespondenci se zadavatelem.
Přihlášky podané jakýmkoli jiným způsobem nebudou brány v úvahu.
26. Pracovní jazyk:
Veškerá písemná komunikace, která se vztahuje k tomuto výběrovému řízení a zakázce, musí být v angličtině.
27. Další informace:
Nehodící se.
28. Datum zveřejnění předběžných informací o zakázce:
26.3.2004.
29. Právní základ:
Nařízení Rady (EHS) č. 3906/89 ze dne 18. 12. 1989 o hospodářské pomoci určitým zemím střední a východní Evropy ve znění nařízení Rady (ES) č. 2500/2001 ze dne 17. 12. 2001 o předvstupní pomoci Turecku a ve znění nařízení Rady (ES) č. 769/2004 ze dne 21. 4. 2004.

 

Pro získání bližších informací se obraťte na
* Kontakt:
Ivan Svoboda
odborný pracovník, specialista CzechTrade
ivan.svoboda@czechtrade.cz

Ivan Svoboda
Tel.: 420224907549
Fax: 420224913813
 
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí