zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Realizační program pro nebezpečné odpady

17.03.2005
Odpady
Realizační program pro nebezpečné odpady
Plán odpadového hospodářství požaduje v oblasti nebezpečných odpadů především předcházení jejich vzniku a omezení zdravotních a environmentálních rizik.
Způsoby, jak to udělat, přináší nedávno zveřejněný Realizační program pro nebezpečné odpady (RP NO).

Produkce nebezpečných odpadů u nás byla v roce 2000 vyčíslena na 3083 tis. tun (7,59 % celkové produkce odpadů), v roce 2001 o něco více (3136 tis. tun - 8,10 % celkové produkce odpadů). Zato v roce 2002 klesla jejich produkce vcelku znenadání na 2409 tis. tun nebezpečných odpadů (6,23 % celkové produkce odpadů). Pokles mezi léty 2001 a 2002 je způsoben především změnou ve výčtu položek nebezpečných odpadů v Katalogu odpadů, nejde tedy o snížení faktické, ale administrativní.

Údaje o produkci vychází z Informačního systému odpadového hospodářství (ISOH). Podle téhož informačního systému bylo u více než padesáti procent NO v roce 2000 známo, jak s nimi bylo naloženo. U 47, 2 % nebezpečných odpadů není znám způsob nakládání, statistika je označuje jako tzv. "ztracené odpady". Pod tento termín se však skrývají i odpady, které jsou předávány mimo režim zákona o odpadech, například do hutí a sléváren, popílky do betonáren atd.

V roce 2000 bylo v ČR 36 skládek NO, 67 spaloven NO, 252 zařízení k úpravě, využívání a odstraňování NO. Oprávněných osob bez zařízení ke koncovému zpracování nebo odstranění odpadu bylo přes tři tisíce.

Realizační program pro nebezpečné odpady upozorňuje, že informace o produkci a kapacitách zařízení k nakládání s odpady, poskytované ze systémů evidence odpadů, nejsou v dostatečné kvalitě. "Plánování je možné na základě ověřených informací a vytvoření prognóz následujících potřeb. Stávající informace o produkci a kapacitách zařízení k nakládání s odpady ani prognózy (mimo požadavků obsažených v POH ČR) odpovědné úvahy nad plánováním kapacit v celorepublikovém kontextu neumožňují," říkají zpracovatelé RP NO.

Indikátory

Realizační program navrhuje celou soustavu opatření, které by měly naplnit základní strategické cíle POH ČR.

Hlavní cíl je vyčíslen: měrná produkce nebezpečných odpadů by se do roku 2010 měla snížit o 20 % ve srovnání s rokem 2000. Pro sledování, jak je plněn hlavní cíl POH ČR snižování množství NO, jsou navrženy indikátory :

měrná produkce nebezpečných odpadů ve vztahu k produkci všech odpadů (% z celkové produkce odpadů),

měrná produkce nebezpečných odpadů na jednoho obyvatele (kg/obyvatel/rok),

měrná produkce nebezpečných odpadů k výkonnosti ekonomiky vyjádřené HDP (t/1000 EUR HDP/rok).

Jako specifický poměrový indikátor je navržen indikátor množství nebezpečných odpadů vznikajících na podíl HDP vyjádřený v EUR příslušný na jednoho obyvatele (t/EUR HDP/obyvatel/rok).

Opatření

Na základě situační zprávy o NO, navržených indikátorů, závazné části POH ČR a dalších podkladů připravila pracovní skupina pro RP návrhy opatření RP NO (některé z nich byly zařazeny do ustanovení vlády č. 18/2005, viz článek na straně 9). Opatření vhodná k okamžité realizaci:

Zařadit mezi programy podporované SFŽP ČR (MPO) projekty na vytvoření kapacit pro recyklaci a využívání nebezpečných odpadů.

Sjednotit kvalitativní požadavky pro posouzení výrobků uváděných na trh (podle zákona č. 22/1997 Sb.) s obdobnými požadavky na odpady a doplnit výčet stanovených výrobků o skupinu výrobků, které přicházejí do styku s horninovým prostředím a podzemní a povrchovou vodou (v této skupině jsou zastoupeny i výrobky vyráběné z odpadů).

Vydat směrnici k minimalizaci vzniku nebezpečných stavebních odpadů a k podpoře využívání stavebních odpadů.

Stanovit dodatečnou daň pro obce, pokud by odděleně nesesbíraly stanovené minimální množství nebezpečných složek komunálního odpadu (se stoupající tendencí). V roce 2010 by sběr dosahoval podílu 60 % z celkového výskytu nebezpečných složek v komunálním odpadu.

Podpora informací o NO v odborných periodikách, masových médiích, zpracování metodických pomůcek pro školy.

Zpracovat a vydat metodiku pro plnění povinnosti původců k vykonávání kontroly vlivů nakládání s nebezpečnými odpady na zdraví lidí a životní prostředí.

V rámci projektů VaV zadávaných MŽP realizovat projekt ke zjištění prevenčního potenciálu v českých firmách. Účastníci projektu budou mj. smluvně vázáni k uplatnění navržených preventivních opatření.

Mezi administrativní nástroje zařazují zpracovatelé RP například definici požadavků na odborný profil pracovníka veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství. U pracovníků ČIŽP a MŽP se předpokládá systém celoživotního odborného vzdělávání, včetně ověřování odborné úrovně. Ekonomické nástroje mohou zahrnovat například zavedení poplatku či spotřební daně za uvádění nebezpečných látek a přípravků vybraných nebezpečných vlastností na trh nebo podpora zavádění EMS podle ČSN EN ISO 14001 a EMAS ze SFŽP u oprávněných osob.

Vedle administrativních nebo ekonomických nástrojů navrhují zpracovatelé RP NO mnoho informačních postupů, které by pomohly zlepšit stav v oblasti nebezpečných odpadů. Jde například o vydání metodického návodu, jak minimalizovat odpady.

Měla by se rovněž navázat užší spolupráce s ostatními resorty, kde je třeba zpracovat programy a postupy (případně standardy) s minimálními požadavky na zabezpečení nakládání s odpady a vypracovat technické podklady pro nakládání s významnými skupinami nebezpečných odpadů.

Aby nebezpečné odpady nepronikaly na území ČR, je třeba doplnit metodický pokyn pro zařazování odpadů na zelený seznam a rozvíjet spolupráci s generálním ředitelství cel. Vzhledem k potížím se získáváním relevantních informací navrhují zpracovatelé RP úpravu evidence odpadů, zejména zkrácení lhůt naplnění systému informacemi z předcházejícího období a dostupnost souhrnných i konkrétních informací v reálném čase na pracovištích MŽP a ve veřejném informačním systému.

Zpracováno na základě Realizačního programu pro nebezpečné odpady, který je v plném znění k dispozici na www.env.cz, zpracovatel situační zprávy RP Ing. Milena Veverková, UNIVERZA - Středisko odpadů Praha, s. r. o.
Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí