zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kraje se chystají na POH původců

21.03.2005
Odpady
Kraje se chystají na POH původců
Zpracovávání plánů odpadového hospodářství původců se u nás teprve rozbíhá - navazují na krajské plány, z nichž některé nejsou ještě schváleny.
Plány původců (obcí i podniků) jsou na základním stupni celé "pyramidy POH" a budou muset odpovídat požadavkům POH krajů.

V této situaci je důležité, jak jsou na jejich zpracování připraveny krajské úřady, na kterých bude ležet celá tíha související administrativy. Abychom získali zevrubnější informaci, zaslali jsem všem krajským úřadům (odborům životního prostředí) tři otázky a otiskujeme jejich odpovědi. Rozsáhlejší odpověď Ing. Marcely Jarešové z Krajského úřadu Jihomoravského kraje bude zařazena samostatně.

Otázky: 1. Pro zpracování POH původců vydalo MŽP metodický pokyn. Narazili jste v něm na problémy, které by mohly zkomplikovat zpracování, resp. projednání POH původců?

2. Kolik POH původců očekáváte? Kolik jste jich už dostali k projednání, jaká byla jejich kvalita?

3. V závazné části POH kraje jsou nastaveny určité parametry, jichž by měl kraj v oblasti odpadového hospodářství jako celek dosáhnout. Máte připraven postup, jakým budete tyto požadavky kraje "implementovat" do požadavků na POH původců tak, aby kraj byl v důsledku schopen dostát svému POH i požadavkům POH ČR?

Ing. Zuzana Ochmanová, Odbor životního prostředí a zemědělství, Krajský úřad Olomouckého kraje

1. V metodickém pokynu jsme po prostudování nenarazili na věci, které by mohly původcům komplikovat zpracování. Pokud se týká zpracování POH původců - obcí, přivítali bychom kladení většího důrazu pro obce na zpracování POH na větším územním celku (např. mikroregion, správní obvod obce s rozšířenou působností, území jedné svozové firmy apod.)

2. Očekáváme kolem 260 POH původců, zatím jsme neobdrželi žádný.

3. Problémem postupu schvalování POH původců jsme se zabývali pouze v diskuzích na našem oddělení a jednoznačně stanovený postup zatím nemáme. Určitě bychom přivítali na toto téma širokou diskuzi jak s MŽP, tak i s ostatními krajskými úřady. Především ve sféře komunálních odpadů na obcích nám pravděpodobně zpracované POH původců obcí (pouze na základě limitů produkce dle zákona o odpadech) obsáhnou pouze zhruba polovinu obyvatel kraje.

Ing. Josef Bartoš, Odbor životního prostředí a zemědělství, Krajský úřad Pardubického kraje

1. Zatím ne, pouze jsme doporučili původcům odpadů - obcím zařadit do analytické části i údaje o produkci odpadů za rok 2004, pokud to budou schopni zvládnout, protože údajům za rok 2000 (pokud se vůbec seženou) moc nevěříme.

2. Přibližně 230 POH původců, z toho kolem 25 obcí a měst.

Zatím přišly první dva POH původců od "malých firem", jejich kvalitu nedokážu v současné době posoudit.

3. Nemáme.

Ing. Táňa Krydlová, Odbor životního prostředí a zemědělství, Krajský úřad Ústeckého kraje

1. Vzhledem ke skutečnosti, že Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje byl vyhlášen obecně závaznou vyhláškou kraje schválenou až dne 26. ledna 2005, nejsou zatím s přípravou POH původců žádné velké zkušenosti.

Zatím spatřuji poněkud problematické provádění zjišťovacího řízení podle § 10a odst.1 písm.b) zákona č. 100/2001 Sb. pro POH obcí (uvádí se v hlavních zásadách metodického pokynu). Jaký může být výsledek zjišťovacího řízení před zahájením zpracování plánu, když předem není známo, zda vyvstane potřeba výstavby nových kapacit a jakých? V našem případě to bude kolem 40 zjišťovacích řízení, kdy jedinou známou skutečností bude, že bude zpracován POH konkrétní obce (nebo sdružení).

2. V počtu povinných osob jsem se téměř shodli s odhady CEHO, předpokládáme 350-370 plánů (vč. obcí).

3. Pro podporu cílů POH máme připraveno, nebo již v realizaci, následující:

- Cyklus seminářů k aktuálním právním, ekonomickým a technickým problémům odpadového hospodářství, cílených na klíčové toky odpadů a okruhy problémů. V rámci jednotlivých seminářů bude podán výklad české legislativy k dané problematice, porovnání s legislativou EU, požadavky na zařízení vyplývající ze složkových zákonů a norem ČR, standardy vybavení zařízení v EU, ekonomické aspekty, možnosti přeshraniční spolupráce. Probíhá výběr dodavatele, předpoklad konání 04-10/2005.

- Projekt "Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití využitelných složek komunálních odpadů vč. jejich obalové složky na území Ústeckého kraje" ve spolupráci se společností EKO-KOM

Projekt běží ve většině krajů přibližně ve stejném rozsahu. Dohoda o spolupráci na tomto projektu v našem kraji je do 31. prosince 2005.

- Pilotní projekt "Ověření proveditelnosti třídění BRKO". Jde o modelový sběr BRKO v části města Bílina (část v panelové zástavbě, část v zástavbě rodinných domků), jehož výsledky mohou použít města a obce regionu při rozhodování zda, jakým způsobem a v jakém rozsahu zavést separovaný sběr BRKO. Projekt probíhá ve dvou etapách, výsledky první etapy a průběžné výsledky jsou již k dispozici, ukončení 06/2005.

- V březnu 2005 bude zadána studie na téma "Nakládání se zbytkovým komunálním odpadem". Jejím předmětem bude rozpracování vhodných variant v oblasti nakládání se směsným KO na základě identifikace vhodných investorů zařízení, provozovatelů, možností umístění, investičních a provozních nákladů, kapacit zařízení ve vztahu ke svozovým oblastem, možnostem technického řešení ve vztahu ke koncovým produktům a jejich využití, a další technicko organizační záležitosti. Studie bude zpracovávána souběžně s POH obcí, tak, aby mohla respektovat jejich záměry.

Ing. Václav Liška, Odbor životního prostředí, Krajský úřad Plzeňského kraje

1. Metodický pokyn MŽP pro zpracování POH původců jsme předali obecním úřadům obcí s rozšířenou působností. V Plzeňském kraji nebyl dosud schválen plán odpadového hospodářství kraje (je předpoklad schválení na jednání zastupitelstva kraje 22..února). Z tohoto důvodu jsme zatím ani žádný POH původců neposuzovali. Bez ohledu na metodický pokyn MŽP bude rozhodující soulad POH původce se zákonem o odpadech a POH kraje.

2. V současné době se tvoří podle údajů z evidence odpadů seznam původců, kteří jsou povinni zpracovat POH. Předpokládáme, že jich bude minimálně 200 včetně cca 25 obcí (velice hrubý odhad). Po schválení POH kraje plánujeme uspořádat pro původce odpadů seminář zaměřený na problematiko zpracování POH. Obce již měly možnost se podobného semináře zúčastnit v rámci procesu projednávání POH Plzeňského kraje v roce 2004.

3. Odpověď na tuto otázku je velmi složitá již z toho důvodu, že bude obtížné průběžně hodnotit i plnění indikátorů POH celého kraje. Zpracovatelské kapacity u některých odpadů jsou umístěny mimo území kraje. Do ukazatelů POH se tak využívání odpadů původců z Plzeňského kraje promítne v kraji jiném a naopak. Dále se uvažuje o tom, že zpětný odběr výrobků bude vyjmut ze zákona o odpadech, bude vyhodnocován centrálně a nebude u původců evidován jako odpad. Jako odpad se zaeviduje až u zpracovatele. Samostatnou kapitolou je odpad komunální. Obce jako původci komunálního odpadu mohou zavést systém separace využitelných a nebezpečných složek KO, ale již nemohou samostatně zorganizovat zpracování směsného KO. Krajský úřad Plzeňského kraje jedná o možnostech zpracování a využívání směsného KO s městem Plzní i v rámci sousedních krajů. Svoji roli hraje i skutečnost, že POH kraje je zpracován na období 10 let, POH původce se zpracovává na dobu 5 let.

Ing. Zdeněk Fixa, Ing. Pavla Bendová, odbor životního prostředí, Krajský úřad kraje Vysočina

1. V roce 2000 a 2001 byl v platnosti jiný Katalog odpadů, než je platný od roku 2002. Z tohoto vyplývá nesrozumitelnost a neslučitelnost tabulek mapujících produkci odpadů od roku 2000 do roku 2003. Snižuje se tím vypovídající schopnost těchto tabulek. Větší část původců považuje za nelogické ukončit časovou řadu produkce odpadů rokem 2003, protože evidenční rok 2004 byl již ukončen a POH budou zpracovávat v roce 2005. Zatím, jsme nebyli nuceni tento problém řešit, ale po dohodě s původci přistoupíme na variantu náhrady roku 2000 za rok 2004.

S dalším problémem se setkali původci, kteří díky provozu svých zařízení produkují cyklicky (např. 1x za 4 roky) určité množství pouze jednoho druhu odpadu, které překročilo v loňském roce legislativou daný limit, čímž se dostanou do povinnosti zpracovat POH, ačkoliv další 4-5 let tento odpad nebudou produkovat.

2. Do dnešního dne jsme zatím neobdrželi žádný zpracovaný plán odpadového hospodářství původce. Očekáváme, že bude na Krajský úřad kraje Vysočina předloženo 280 POH.

3. Závazná část plánu odpadového hospodářství platí pro všechny původce odpadů, kteří by tuto část měli implementovat do svých plánů odpadového hospodářství. Pokud bude závazná část řešení původce v rozporu se závaznou částí POH kraje, bude toto připomínkováno v rámci připomínek krajského úřadu. Současně máme záměr koordinovat implementaci závazné části POH a vytvoření podmínek pro spolupráci zejména u POH obcí kraje Vysočina.

Ing. Hana Pacáková, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, Krajský úřad Jihočeského kraje

1. Zatím jsme na nic zásadního nenarazili. Vypadá to, že v našem kraji obce teprve stojí před rozhodnutím, zda si budou POH zpracovávat či vypíší výběrové řízení na zpracovatele. Vzhledem k vydání obecně závazné vyhlášky Jihočeského kraje, kterou byla vyhlášena závazná část POH Jihočeského kraje, je datum k předložení POH původce stanoveno na 2. 11. 2005.

Jednu z připomínek k metodickému pokynu MŽP, vznesenou ze strany obce, můžeme uvést, a to že u některých tabulek by mohl být zpracován podrobnější komentář, např. které odpady započítávat do objemného odpadu nebo do BRKA. Dále zda v tabulce č. 4.1.8. započítávat do BRKA v poměrném množství podíl biologicky rozložitelné složky ze všech odpadů uvedených v tabulce nad tím (tzn. např. započítat 48 % z množství SKO) a zda do objemného odpadu v téže tabulce započítat kromě 200307 i další odpady, např. 200136. V následující tabulce č. 4.1.11. se požaduje uvést právě z objemného odpadu zvlášť elektrická a elektronická zařízení.

Telefonicky jeden z původců na metodický pokyn reagoval slovy, že je nesrozumitelný a že si vůbec neví rady, jak POH původce zpracovat. Na to, aby si najali zpracovatele, že nemají finanční prostředky a dožadovali se aktivní spoluúčasti kraje.

2. V rámci území Jihočeského kraje očekáváme, že bude zpracováno kolem 500 POH původců. K projednání jsme zatím žádný POH nedostali, a tak hodnocení kvality předložených návrhů POH původců zatím nelze provést.

3. Parametry ze závazné části POH kraje, do kterých jsou implementovány požadavky ze závazné části POH ČR), jsou zapracovány do obecně závazné vyhlášky JčK, kterou byla vyhlášena závazná část POH JčK, ve formě souborů opatření a zásad. Při posuzování zpracovaných POH původců budeme kontrolovat, zda jsou tyto parametry ze závazné části POH promítnuty do obsahu POH původce.
Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí