zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Tendr - Souhrnné dlouhodobé dopady geneticky modifikovaných (GM) plodin na zdraví lidí/zvířat a na životní prostředí: metodologie porovnávání výsledků rozboru rizika

25.03.2005
GMO
Tendr - Souhrnné dlouhodobé dopady geneticky modifikovaných (GM) plodin na zdraví lidí/zvířat a na životní prostředí: metodologie porovnávání výsledků rozboru rizika
* Referenční číslo: 
TE200554589
 
* Stav tendru: 
výzva k předkládání projektů 
 
* Banka: 
Evropská společenství  
 
* Země: 
Belgie 
 
* Identifikační číslo tendru: 
54589 
 
* Datum uzávěrky:  
17.05.2005 
 
* Zdroj informace:  
S 59 
 
* Obor dle celního sazebníku:

Brusel: Souhrnné dlouhodobé dopady geneticky modifikovaných (GM) plodin na zdraví lidí/zvířat a na životní prostředí: metodologie porovnávání výsledků rozboru rizika

2005/S 59-056364

Vyhlášení zakázky

Služby

Vztahuje se na tuto zakázku Mezivládní dohoda o zadávání veřejných zakázek (GPA)? Ano.

Oddíl I: Zadavatel

I.1) Úřední název a adresa zadavatele:
Evropská komise, generální ředitelství pro životní prostředí, jednotka ENV.F.2,BU-5 00/122, B-1049 Brusel. Tel.: ( 32-2)296.00.08. Fax: ( 32-2)299.44.49. E-mail: env-tenders@cec.eu.int.
I.2) Adresa, na které lze získat další informace:
Stejná jako v bodě I.1.
I.3) Adresa, na které lze získat dokumentaci:
Stejná jako v bodě I.1.
I.4) Adresa, na kterou musí být zaslány nabídky / žádosti o účast:
Stejná jako v bodě I.1.
I.5) Druh zadavatele:
Instituce EU.

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1) Popis
II.1.1) Druh zakázky na stavební práce
II.1.2) Druh zakázky na dodávky
II.1.3) Druh zakázky na služby:
Kategorie služeb: 12.
II.1.4) Jedná se o rámcovou dohodu?
Ne.
II.1.5) Název přidělený zakázce zadavatelem:
Souhrnné dlouhodobé dopady geneticky modifikovaných (GM) plodin na zdraví lidí/zvířat a na životní prostředí: metodologie porovnávání výsledků rozboru rizika.
II.1.6) Popis/předmět zakázky:
Cíle tohoto projektu zahrnují následující:
1. Sesbírat a porovnat dosavadní informace/studie, které prokazují existenci nebo možnost dlouhodobých dopadů GM plodin.
2. Zhodnotit a zdokumentovat adekvátnost dosavadních metod/postupů porovnávání výsledků rozboru rizika, aby se vysvětlily výše zmíněné dopady různých GM plodin a určily možné mezery/nedostatek znalostí a kde je nezbytný další výzkum.
3. Vyvinout zvláštní metodologii (např. standardní operační procedury (SOP), kontrolní seznamy) z hlediska porovnávání výsledků rozboru rizika s příslušnými kritérií pro odhad rizika (např. zvláštní ukazatelé, atd.), pro potenciální souhrnné dlouhodobé dopady od jednotlivých skupin GM plodin (např. druh) a pro různé transgenetické fenotypy (např. odolnost proti herbicidům, odolnost proti hmyzu). Tento úkol musí mít přednost, aby se přihlédlo k těm druhům GM plodin, které jsou v současnosti k dostání v rámci Společenství, a k těm, o kterých se to očekává v blízké budoucnosti.
4. Určit, přiměřeně, typy a rozsah opatření pro řízení rizika (včetně sledovacích aktivit), která jsou vyžadována pro určení potenciálních dlouhodobých dopadů.
II.1.7) Místo stavebních prací, místo dodání nebo plnění:
Místo pro provedení služby: extra muros; místo dodání nebo plnění - stejné jako v bodě I.1.
Kód NUTS: nehodící se.
II.1.8) Nomenklatura
II.1.8.1) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV):
90310000.
II.1.8.2) Další příslušná nomenklatura (CPA/NACE/CPC):
867.
II.1.9) Rozdělení do položek:
Ne.
II.1.10) Budou přijímány varianty?
Nehodící se.
II.2) Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1) Celkové množství nebo rozsah:
Jediná zakázka.
II.2.2) Opce. Popis a čas, kdy mohou být vykonány:
Nehodící se.
II.3) Doba trvání zakázky nebo lhůta k dokončení:
6 měsíců od zadání zakázky.

Oddíl III: Právní, hospodářské, finanční a technické informace

III.1) Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1) Požadované zálohy a záruky
III.1.2) Hlavní podmínky financování a platby a/nebo odkaz na příslušná ustanovení
Tato zakázka bude hrazena na základě paušální částky:
kde zálohová platba ve výši 30 % bude zaplacena po podpisu smlouvy;
poslední platba ve výši 70 % bude provedena po přijetí závěrečné zprávy Komisí.
Komise je osvobozená od placení jakýchkoli daní a poplatků, včetně daně z přidané hodnoty, podle ustanovení v článcích 3 a 4 Protokolu o výsadách a imunitách Evropských společenství, vzhledem k jejímu finančnímu podílu na zakázce.
III.1.3) Právní forma, kterou má mít skupina dodavatelů, zhotovitelů nebo poskytovatelů služeb, kterým bude zakázka zadána:
Skupiny mohou předložit nabídky bez ohledu na jejich právní formu. Uchazeči musí po vytvoření skupiny předložit společnou nabídku s podmínkou, že splňuje pravidla soutěže. Takové skupiny (konsorcia) musí uvést společnost nebo osobu, která bude vedoucím projektu, a musí také předložit kopii dokumentu, který opravňuje tuto společnost nebo osobu k předložení nabídky a k podepsání smlouvy jménem skupiny/konsorcia, bude-li jim zakázka zadána. Upozorňujeme na fakt, že všichni členové konsorcia musí předložit příslušnou dokumentaci v souladu s kritérii pro vyloučení a výběr uchazečů.
III.2) Podmínky účasti
III.2.1) Informace týkající se osobní situace zhotovitele, dodavatele nebo poskytovatele služeb a informace a formality nezbytné pro hodnocení minimální požadované hospodářské, finanční a technické kapacity:
Kritéria pro vyloučení: Zhotovitelé nebo uchazeči budou vyloučeni z účasti v tomto výběrovém řízení podle kritérií stanovených v soupisu podkladů, jako v článku 93 a 94 nařízení Rady č. 1605/2002 ze dne 25. 6. 2002.
III.2.2) Zhotovitelé nebo uchazeči budou ohodnoceni na základě následujících výběrových kritérií:
(a) Prokázaná praxe v oblasti evropských biotechnologických zákonů, znalost promyšleného uvedení do prodeje geneticky modifikovaných organismů (GMO) a zvláště porovnávání výsledků rozboru rizika GMO, která bude prokázána složením týmu, včetně životopisů členů týmu a referenčního seznamu příslušné předchozí vykonané práce.
(b) Uchazeč musí prokázat, že je oprávněn k provedení zakázky podle vnitrostátního práva, o čemž svědčí zápis do obchodního nebo živnostenského rejstříku nebo přísežné prohlášení či potvrzení, členství v určité organizaci, výslovné zmocnění nebo zápis do rejstříku plátců DPH.
(c) Uchazeči musí být nezávislé subjekty bez konfliktu zájmů se zainteresovanými stranami.
(d) Doklad o finančním postavení uchazeče, včetně (výpisů z) účetních výkazů za poslední 3 roky.
(e) Uchazeč musí uvést, ve kterém členském státě má své sídlo nebo odkud pochází, a předložit podpůrný doklad, který je běžně uznáván podle zákonů daného členského státu.
III.3) Podmínky, které se týkají pouze zakázek na služby
III.3.1) Je poskytování služby vyhrazeno určitému povolání?
Ne.
III.3.2) Musí právní subjekty uvádět jména a odbornou kvalifikaci pracovníků odpovědných za provedení zakázky?
Ano.

Oddíl IV: Řízení

IV.1) Druh řízení:
Otevřené.
IV.1.1) Byli již uchazeči vybráni?
Ne.
IV.1.2) Odůvodnění volby urychleného řízení:
Nehodící se.
IV.1.3) Předchozí zveřejnění, které se týká stejné zakázky
IV.1.3.1) Vyhlášení předběžných informací, které se týká stejné zakázky
IV.1.3.2) Další předchozí zveřejnění
IV.1.4) Předpokládaný počet dodavatelů, kteří budou vyzváni k předložení nabídek:
Nehodící se.
IV.2) Kritéria pro zadání zakázky:
Hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska:
1. Porozumění: Toto kritérium slouží k ohodnocení toho, jestli uchazeči vzali v úvahu všechna hlediska úkolů, které zakázka vyžaduje, jak jsou uvedeny výše, a také obsah navrženého výsledného produktu.
2. Metodologie: Stupeň, do jakého metodologie ukazuje kapacitu k řešení otázek kladených v zakázce rozumným a dobře strukturovaným způsobem, a také to, zda navrhované metody jsou v souladu s potřebami Komise, které jsou vyjádřené v technické příloze.
3. Řízení projektu: Toto kritérium se týká kvality plánování projektu, organizace příslušné práce a prokázání schopnosti řídit projekt takového charakteru.
4. Body: Kritériu č. 1 bude přiděleno maximálně 50 bodů, kritériu č. 2 bude přiděleno maximálně 25 bodů a kritériu č. 3 bude přiděleno maximálně 25 bodů. Navíc budou v rámci tohoto bodového systému ustaveny 2 kategorie mezí:
- Úroveň technické dostatečnosti: Vybrané společnosti budou muset dosáhnout minimálně 25, 13 a 12 bodů a to v rámci kritérií 1, 2 a 3, s celkovým výsledkem minimálně 60 bodů.
- Úroveň technické výtečnosti, která je stanovena pouze pro celkový počet 80 bodů.
5. Rozpočet: Maximální rozpočet je 50 000 EUR bez DPH (včetně všech poplatků, cestovních a dalších nákladů).
Uvedená cena musí být pevná, neměnitelná a musí být udána v eurech.
6. Cena: Nabídka, která nabídne nejlepší zhodnocení peněžních prostředků, bude vybrána za předpokladu, že dosáhne minimálního počtu bodů. Nejlepší zhodnocení peněžních prostředků bude vypočítáno takto:
- Nabídky, které nebudou odpovídat všem úrovním technické dostatečnosti, nebudou brány v úvahu pro zadání zakázky.
- Pro ty nabídky, které jsou na nebo nad úrovní technické dostatečnosti, bude cena vydělena celkovým počtem udělených bodů. Zadání zakázky bude provedeno v souladu s následujícími principy:
Jestliže je uchazeč s nejnižším poměrem pod úrovní technické výtečnosti, vítězí jeho nabídka.
Jestliže je uchazeč s nejnižším poměrem na nebo nad úrovní technické výtečnosti a žádný(-í) jiný(-í) uchazeč(i) nedosáhl(i) této nebo lepší úrovně, vítězí jeho nabídka.
Jestliže je uchazeč s nejnižším poměrem na nebo nad úrovní technické výtečnosti a alespoň 1 další uchazeč dosáhl této nebo vyšší úrovně, pak vítěznou nabídkou bude ta s nižší cenou mezi těmi, které jsou na nebo nad úrovni technické výtečnosti.
Kritéria jak jsou uvedena v zadávací dokumentaci.
IV.3) Administrativní informace
IV.3.1) Jednací číslo přidělené spisu zadavatelem:
ENV.B.4/2005/SER/0016
IV.3.2) Konečný termín pro získání zadávací dokumentace:
Lze získat do 29. 4. 2005.
Cena: nehodící se.
IV.3.3) Konečný termín na předložení nabídek:
17.5.2005.
Čas: 16.00.
IV.3.4) Odeslání výzvy k nabídkám vybraným uchazečům:
Nehodící se.
IV.3.5) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být nabídky nebo žádosti o účast vypracovány:
angličtina, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, italština, litevština, lotyština, maďarština, maltština, němčina, nizozemština, polština, portugalština, řečtina, slovenština, slovinština, španělština a švédština.
IV.3.6) Minimální lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán:
6 měsíců od uzávěrky určené k obdržení nabídek.
IV.3.7) Podmínky pro otevření nabídek
IV.3.7.1) Osoby oprávněné k tomu, aby byly přítomny otevírání nabídek:
Otevírání nabídek se může účastnit jeden zástupce (s průkazem totožnosti) od každého uchazeče (žádné výdaje nebudou hrazeny).
IV.3.7.2) Datum, čas a místo pro otevírání nabídek:
Datum: 27.5.2005. Čas: 10.30.
Místo: 5 avenue de Beaulieu, B-1160 Brusel.

Oddíl VI: Další informace

VI.1) Je toto vyhlášení nepovinné?
Ne.
VI.2) Popřípadě uveďte, zda je tato veřejná zakázka opakovaná, a udejte odhadované datum zveřejnění dalších vyhlášení:
Nehodící se.
VI.3) Vztahuje se zakázka k projektu/programu financovanému z prostředků EU?
Ne.
VI.4) Dodatečné informace:
Nehodící se.
VI.5) Datum odeslání tohoto vyhlášení:
14.3.2005.

Příloha A

1.2) Adresa, na které lze získat další informace a dokumentaci:
Evropská komise, tým "Markets", DG ENV.F.2 (BU-5 00/122), B-1049 Brusel. Tel.: (32-2) 296 00 08. Fax: (32-2) 299 44 49. E-mail: env-tenders@cec.eu.int s uvedením jednacího č. z bodu IV.3.1).
1.3) Adresa, na kterou musí být zaslány nabídky/žádosti o účast:
Evropská komise, tým "Markets", DG ENV.F.2 (BU-5 00/122), B-1049 Brusel. Tel.: (32-2) 296 00 08. Fax: (32-2) 299 44 49.
1.4) Adresa pro osobní dodání nabídek oprávněným zástupcem nebo soukromou/expresní kurýrní službou:
Evropská komise, tým "Markets", DG ENV.F.2 (BU-5 00/122), rue de Genève 1-3, B-1140 Evere, Brusel.

 

Pro získání bližších informací se obraťte na
* Kontakt:
Ivan Svoboda
odborný pracovník, specialista CzechTrade
ivan.svoboda@czechtrade.cz

Ivan Svoboda
Tel.: 420224907549
Fax: 420224913813
 
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí