zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kam ve Studénce sodpady

28.03.2005
Odpady
Kam ve Studénce sodpady

Kam s odpadem ve Studénce - 2005

 

Obsah:

1.      Systém nakládání s odpady ve Studénce

2.      Harmonogram svozu odpadových nádob

3.      Požadavky na výměnu odpadové nádoby nebo na změnu svozu

4.      Umístění kontejnerů na sklo a plasty

5.      Železná sobota sběr papíru

6.      Provozní kalendář oplocených stanovišť velkoobjemových kontejnerů

7.      SBĚRNÝ DVŮR – nová služba, otevřeno od 1. dubna

8.      Svoz objemného a nebezpečného odpadu

9.      Provoz Rekultivace lokality RADAR

10.  Postup při objednání velkoobjemového kontejneru

11.  Sáčky na psí exkrementy

12.  Místní poplatek „za odpad“

13.  Systém EKO-KOM

14.  Výkupny odpadů

15.  Stavební odpad

16.  Odvoz kalů ze septiků a žump

17.  Informace – telefonní čísla

 

1. Systém nakládání s odpady ve Studénce

Komunální odpad se podle obecně závazné vyhlášky č. 2/2003, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem (o odpadech) třídí na tyto složky:

a)       sklo

b)       plasty

c)       papír

d)       kovy

e)       objemný odpad

f)        nebezpečný odpad

g)       odpad z údržby zeleně

h)       zbytkový komunální odpad

 

Pro ukládání jednotlivých složek odpadu jsou určena tato místa:

 

Sklo a plasty

K ukládání skla a plastů slouží označené kontejnery a zvony.

Papír a kovy

Lze odevzdávat:                    a)  ve výkupnách odpadů,

                                                               b) ve sběrném dvoře,

                                                               c) při železné sobotě 2. dubna.                   

Objemný odpad, nebezpečný odpad

Objemný a nebezpečný odpad můžete odevzdat :                a) při jednorázových sobotních svozech,

b) ve sběrném dvoře.
Odpad z údržby zeleně

Odpady se přednostně kompostují. Dále je lze odvést na rekultivaci RADAR nebo do Oplocených stanovišť velkoobjemových kontejnerů.

Zbytkový komunální odpad

Pouze odpady vytříděné, které neosahují jednotlivé výše uvedené složky, je možné ukládat do běžných kontejnerů nebo popelnic.

 

2. Harmonogram svozu odpadových nádob

Odvoz kontejnerů 1100 l:

Pondělí:

ul. Butovická, nám. Republiky, Kotvice, Budovatelská, Mírová, Poštovní, Školní, A. Dvořáka, Arm. gen. L. Svobody, Beskydská, Sjednocení, L. Janáčka, Tovární

Úterý:

ul. 2. května, Pánská, Komenského, Nová Horka

Středa:

ul. Na Vyhlídce, Nádražní, Mlýnská, Malá strana, Matiční, Družstevní, R. Tomáška

Pokud je kontejner vyvážen 2 x týdně, probíhá  druhý svoz ve čtvrtek.

 

Odvoz popelnic 70 l a 110 l:

Úterý:

ul. 2. května, Bezručova, Jiráskova, Komenského, Lidická, Májová,  Zahradní, Slezská, Smetanova, Požárnická a Panská (od trati k ulici Sjednocení), Sjednocení, Za Školou

Pokud je popelnice vyvážena 1 x za 14 dnů, svoz proběhne v sudém týdnu.

 

Středa

1. ul. Budovatelská, Butovická, Dvorská, Malá strana, Moravská, Na Vyhlídce, Polská, Poštovní, Školní, Tovární, U Lesa, Oderská, Nad Kaplí, K Zahrádkám, A. Dvořáka

Pokud je popelnice vyvážena 1 x za 14 dnů, svoz proběhne v sudém týdnu.

 

2. Nová Horka, ul. Daroňova, U rybníčku, Městská, Na Trávníkách, Družstevní, Mlýnská, Nádražní, Veřovická, R. Tomáška, Požánická a Panská (Od Vagónky k trati), Záhumení, Kostelní, Matiční

Pokud je popelnice vyvážena 1 x za 14 dnů, svoz proběhne v lichém týdnu.

 

 

3. Požadavky na výměnu odpadové nádoby nebo na změnu svozu

Výměna odpadové nádoby

      Pokud zjistíte, že nádoba je ve špatném technickém stavu, stačí, když požadavek na její výměnu sdělíte svozové firmě na tel. 556 400 355. Pokud budete informovat Městský úřad Studénka, odbor místního hospodářství a údržby majetku, Váš požadavek bude firmě předán.

 

Požadavek na změnu svozu

     Požadavky na přistavení popelnice nebo na změnu četnosti jejího svozu oznamte min. 1 měsíc před požadovanou změnou na Městský úřad Studénka, odbor místního hospodářství a údržby majetku, dveře č. 75. Požadavek bude posouzen především podle počtu osob v nemovitosti, případně s ohledem na jiné skutečnosti, které uvedete.

     Žádáme Vás, abyste nám sdělili i skutečnost, že již nepotřebujete tak velkou nádobu nebo by Vám stačila menší četnost svozu. Firma každý dohodnutý svoz účtuje městu dle svého ceníku a Vaše požadavky na snížení či zvýšení svozu tak zvyšují či snižují náklady města na komunální odpad.

 

 

 

 

4. Umístění kontejnerů na sklo a plasty

·         Nová Horka                    potraviny Jednota               sklo               plasty

·         ul. Nádražní                              prodejna potravin               sklo               plasty

·         ul. 2. května                  Dělnický dům                       sklo               plasty   

·         ul. 2. května                  u školy TGM                     sklo               plasty

·         ul. 2. května                  potraviny Jednota               sklo               plasty

·         ul. Májová                 potraviny Jednota               plasty

·         ul. Družstevní                           u hasičárny                                           plasty

·         ul. Butovická                            prodejna Šoltés                   sklo               plasty

·         ul. Butovická                            vedle Obecního                            sklo               plasty

·         ul. Butovická                            ZŠ Butovická                                           plasty

·         ul. Butovická                            u Domácích  potřeb               sklo               plasty

·         ul. Butovická                            u č.p. 48-50                                         plasty

·         A. Dvořáka                              č.p. 710-712                                       plasty

·         ul. Sjednocení                         potraviny Hruška                                             plasty

·         ul. Budovatelská                     prodejna Jednoty                sklo               plasty

·         ul. Mírová                 parkoviště u PNS                                             plasty

·         ul. Poštovní                              prodejna potraviny               sklo

·         ul. arm. gen. L. Svobody, vedle výměníku                            sklo               plasty   

·         ul. arm. gen. L. Svobody, č.p. 744                                       sklo               plasty   

·         ul. Beskydská                          prodejna potravin               sklo               plasty

·         ul. Sjednocení                         NS Kotvice               sklo               plasty

·         ul. Sjednocení                         parkoviště u MěÚ               sklo               plasty

·         ul Tovární               garáže                                                 plasty

 

Kontejnery na plasty se vyvážejí každý pátek, kontejnery na sklo 1 x za 4 týdny.

Všechny tyto nádoby jsou určeny pouze pro odpad občanů.

Zvláště u kontejnerů na sklo se stává, že z důvodu nevhodně zaparkovaných automobilů není možné kontejner vyprázdnit, proto Vás žádáme o zachování nezbytného prostoru pro tuto činnost.

Pro odvoz plastů je používáno stejné vozidlo jako pro odvoz směsného komunálního odpadu. Zřejmě z tohoto důvodu stále přežívá názor, že vytříděné plasty končí stejně na skládce. Není tomu tak ! PET lahve a PET folie jsou využívány na výrobu nových materiálů, zbylé plasty slouží jako palivo v cementárně.   PET láhev před vyhozením sešlápněte.

 

 

5. Železná sobota sběr papíru

Odvoz železného šrotu a papíru na území celého města  proběhne v sobotu dne 2. dubna 2005. Železný šrot a papír (noviny, časopisy, prospekty apod.), který bude roztříděný a pevně svázaný, uložte do 7:30 hod.:

-         v rodinné zástavbě vedle odpadových nádob

-         v sídlišti vedle hlavních vchodových dveří.

 Svoz bude probíhat od 7:30 hod přibližně do 13 hodin.

 

Železná sobota se uskutečňuje ve spolupráci se studenty Střední ekonomicko-podnikatelské školy ve Studénce. Finanční výtěžek sběru po odečtu nákladů města bývá každoročně jejich příjmem. Pokud sběr chystáte, buďte tak laskavi a předejte ho až studentům, a ne podnikavcům, kteří např. v loňském roce ve velkém využili naši propagaci k tomu, že celý pátek před akcí sbírali dům od domu již nachystaný sběr a odváželi si ho autem sami.  

 

 

 

7. SBĚRNÝ DVŮR – nová služba, otevřeno od 1. dubna

Oplocené stanoviště č. 9 v areálu MISS, a.s. je zrušeno. Na jeho místě bude v provozu od 1. dubna řádný sběrný dvůr, jehož provozovatelem je OZO Ostrava, s. r. o. Sběrný dvůr je stálá sběrna odpadu, určena občanům Studénky.

 

Je zde možno odložit tyto druhy odpadů:

-         objemný odpad (nábytek, bytové doplňky, koberce, pneumatiky),

-         kov a elektro, chladničky,

-         dřevo, textil, plasty, papír, sklo,

-         nebezpečný odpad (znečištěné obaly, zářivky, barvy, kyseliny, zásady, sorbenty, oleje, chemikálie, rozpouštědla, akumulátory, léky, monočlánky).

 

Tyto složky dopadu, vznikající při běžném chodu domácnosti, zde může občan Studénky odevzdat bezplatně max. v množství, které lze naložit do přívěsného vozíku za osobní automobil. Do kontejneru na objemný odpad nelze ukládat popel a stavební suť.

Ve sběrném dvoře bude vykupován vytříděný papír.

 

Provozní doba:                Úterý:                 10-17 hod.                        Telefon: 556 403 730 p. Marťan

Pátek:                 10-17 hod.

Sobota:  8-12 hod.

 

Obsluha sběrny bude požadovat doklad o trvalém pobytu ve Studénce (občanský průkaz).

 

Tato služba není určena pro ukládání odpadů z podnikatelské činnosti. Podnikatelé mohou odevzdat tento odpad rovněž f. OZO Ostrava, s. r. o., ale za úplatu.

 

 

8. Svoz objemného a nebezpečného odpadu

Tradiční sobotní svozy umožňují občanům odložit stejné druhy odpadů jako již nyní nabízí 3 x týdně sběrný dvůr – viz bod 7. Jsou proto možností navíc odložit odpad v blízkosti bydliště.

 

     Svoz objemného a nebezpečného odpadu proběhne v těchto dnech:

 

Termín:                                                                                                       Místo:            

Sobota 9. 4. 2005      8-11 hod.                                        místní část Studénka

prostranství u Dělnického domu

Sobota 9. 4. 2005      12-15 hod.                                        místní část Butovice

prostranství u restaurace EDEN

Sobota 16..4. 2005                 7:30-10:00 hod.                            místní část Studénka

parkoviště u vrátnice č. 2 

(u kovárny)

Sobota 16. 4. 2005 10:30-12:30 hod.                            místní část Nová Horka

prostranství u obchodu Jednota

Sobota 8.10. 2005      8-11 hod.                                        místní část Studénka

prostranství u Dělnického domu

Sobota 8.10. 2005      12-15 hod.                                        místní část Butovice

prostranství u restaurace EDEN

Upozorňujeme, že již nebude organizován svoz u Víceúčelové sportovní haly. Svoz objemného i nebezpečného odpadu je určen pouze pro občany města Studénky a je zdarma. Podnikatelé si musí zajistit odvoz odpadů sami na své náklady.

 

Můžete přivést:

·       objemný odpad  (např. vyřazený nábytek, bytové doplňky, koberce, podlahové krytiny, umyvadla a klozety, polystyrén, kartóny, kovové předměty)

 

·       nebezpečný odpad  (např. zářivky, barvy a oleje včetně obalů, ledničky, televizory, baterie, pneumatiky, azbestové zbytky) 

 

 

9. Provoz Rekultivace lokality Radar

(otvírací doba platí i pro městský útulek pro psy), tel. č. 605 540 276

 

Přijímaný materiál – zemina nebo kamenivo, cihla, beton, keramika a kompostovatelný odpad

 

Otvírací doba            Po, St              7,00 – 16,30 hod

                                    Út                    7,00 – 14,00 hod

                                                Čt                    7,00 – 13,30 hod.

                                                Pá                    7,00 – 12,00 hod.

Přestávka:                     10,15 – 11,00 hod.

 

Ceník a seznam přijímaných materiálů (platný od 1. dubna):

Zemina nebo kameny:                                                 110 Kč / m3

Cihla, keramika, tašky:                                      130 Kč / m3

Betony (délka hrany do 50 cm):                  170 Kč / m3

Kompostovatelný odpad:                                        70 Kč / m3

 

Tyto ceny platí pouze pro občany Studénky.

 

Před odvezením materiálu musíte na Městském úřadu Studénka, odboru místního hospodářství a údržby majetku, dveře č. 72 uzavřít dohodu o uložení materiálu a uhradit  dle platného ceníku v hotovosti příslušný poplatek.

 

10. Postup při objednání velkoobjemového kontejneru

     Pokud potřebujete vyvést větší množství odpadu (např. vyklízíte byt, provádíte stavební práce apod.), můžete si za úplatu objednat přistavení a vyvezení velkoobjemového kontejneru.

Tuto službu zajišťuje např.:

OZO Ostrava, s.r.o., provozovna Studénka, Poštovní 772, tel. 556 403 730.

REMONDIS, spol. s. r. o., provozovna Studénka, ul. Oderská, tel. 556 400 978-9.

     Podle druhu odpadu je možné jej vyvést na řádnou skládku (zaplatíte poplatek za jeho uložení podle hmotnosti a druhu odpadu) nebo na lokalitu rekultivace RADAR na ul. Polské (musíte uzavřít na MěÚ Studénka dohodu o uložení odpadu a současně uhradit poplatek).

 

11. Sáčky na psí exkrementy

Držitelé psa mají možnost po předložení dokladu o uhrazení poplatku ze psů (nebo jeho první splátky) vyzvednout si sáčky na psí exkrementy. Sáčky obdržíte na odboru místního hospodářství a údržby majetku – dveře č. 75 nebo v pokladně městského úřadu -  dveře č. 68.

 

 

 

12. Místní poplatek „za odpad“

 

Výše poplatku pro r. 2005:                 396 Kč                 Splatnost:             ½ částky do 31. 5. 2005

                                                                               ½ částky do 31. 10. 2005

Způsob úhrady:                  

     Město zasílá poštovní poukázky. Pokud by se stalo, že poštovní poukázku nedostanete, není to důvod pro nezaplacení poplatku. Náhradní složenku Vám v tomto případě vystaví správce poplatku, odbor místního hospodářství a údržby majetku, dveře č. 75. 

 

Poplatek můžete zaplatit také:

  • v plné výši najednou k termínu splatnosti první splátky
  • v hotovosti v pokladně Městského úřadu Studénka po předložení složenky

 

Osvobozeni od poplatku jsou tito poplatníci:

  • osoby po dobu umístění v Ústavu sociální péče pro mentálně postižené ženy v Nové Horce,
  • osoby po dobu umístění ve výkonu trestu odnětí svobody,
  • děti po dobu nařízené ústavní výchovy,
  • občané Studénky, kteří by měli navíc platit poplatek z titulu vlastnictví stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci na území Studénky,
  • osoby po dobu pobytu mimo území České republiky delšího než 6 měsíců.

·        V rodině s počtem dětí více než 3 je od poplatku osvobozeno každé čtvrté a další dítě. Dítětem se pro tyto účely rozumí každý občan, který k 1.1. daného kalendářního  roku nedosáhne 18-ti let věku.  

Vznik i zánik nároku na osvobození jste povinni oznámit (a doložit) správci poplatku. Můžete využít formulář, který dostanete na odboru místního hospodářství a údržby majetku, dveře č. 75.

 

Prominutí poplatku

Poplatek lze z důvodů zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech snížit či prominout. O prominutí je nutno písemně požádat a doložit uvedené důvody. Na prominutí poplatku není právní nárok.

 

Vaše další povinnosti:

     Oznamovat všechny změny podstatné pro výpočet poplatku a evidenci poplatníků (počet osob, za které platí společný zástupce, přihlášení a odhlášení k trvalému pobytu ve městě, změna adresy, narození dítěte, úmrtí osoby, za kterou platí společný zástupce).

 

 

13. Systém EKO-KOM

Třídění skla a plastů nám umožnilo zapojit se do systému společnosti EKO-KOM, a.s. Tato společnost se zavázala platit městu paušální odměnu za zajišťování zpětného odběru vytříděného odpadu podle počtu obyvatel a odměnu za zajišťování recyklace podle celkového množství, které obec sebere, vytřídí a předá k recyklaci. Odměna snižuje náklady obce na likvidaci odpadů a za rok 2004 dosáhla výše 127 tis. Kč.

Pro informaci – za 1 odevzdanou PET láhev obdržíme asi 0,20 Kč.

14. Výkupny odpadů

PARTR, s. r. o. (Sběrné suroviny), ul. Poštovní, tel. 556 402 625

Pondělí až čtvrtek:  8-17 hodin                          

Pátek:  8-13 hodin

Vykupované suroviny: barevné kovy, železo, papír

 

Sekomat Nový Jičín  (Uhelné sklady), ul. Oderská, tel. 556 401 974

Pondělí až pátek:  7-15 hodin

Vykupované suroviny: železo

 

OZO Ostrava,. s.r.o. , Poštovní 772, tel. 556 403 730

Vykupované suroviny: papír            (viz informace ke sběrnému dvoru)

 

15. Stavební a demoliční odpad

Stavební a demoliční odpad není součástí systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, za který občan hradí místní poplatek. Jeho likvidaci si musí každý zaplatit.

 

Je možné jej zlikvidovat takto:

a)     prostřednictvím firmy, která Vám provádí stavební práce,

b)            odvezením na RADAR (pouze některé druhy odpadů). Doprava buď vlastní  nebo je možné využít firmy a nechat si přistavit velkoobjemový kontejner,

c)            odvezením na skládku (o dopravě platí totéž),

d)            v menším množství je možné do dohodě stavební odpad (včetně nebezpečného – lepenka, azbest, eternit) odevzdat f. OZO Ostrava, s.r.o. v areálu MISS, a.s. na ul. Poštovní za úplatu dle ceníku firmy.

 

 

16. Odvoz kalů ze septiků a žump

Tuto službu si za úplatu můžete objednat např. u těchto firem:

Městské inženýrské sítě Studénka, a.s., Poštovní 772, Studénka, tel. 556 400 356.

REMONDIS, spol. s. r. o., provozovna Studénka, ul. Oderská, tel. 556 400 978-9.

 

 

17. Informace - telefonní čísla

-         odpadové hospodářství,  místní poplatek „za odpad“ –  MěÚ Studénka, tel. 556 414 335

-         výměna poškozené popelnice, závady ve svozu odpadu  - OZO Ostrava, s.r.o., ul. Poštovní, tel. 556 400 355

-         sběrný dvůr - OZO Ostrava, s.r.o., ul. Poštovní, tel. 556 403 730

-         rekultivace lokality RADAR, ul. Polská: tel. 605 540 276

-         dohody o uložení materiálu na RADAR – MěÚ Studénka, tel. 556 414 321

ZDROJ: www.mool.cz

 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí